Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Thor: Ragnarok [65%]

Thor: Ragnarok [65%]

rp p414138.jpg
rp p414138.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...
Od málo­kte­ré mar­ve­lov­ky se čeka­ly tako­vé věci, jako od tře­tí­ho Thora. V pod­sta­tě tře­tí mar­ve­lov­ka letoš­ní­ho roku by totiž měla v rám­ci toho­to fil­mo­vé­ho vesmí­ru hrát důle­ži­tou roli jako pomy­sl­ný úvod k tře­tím Avengers a navíc Thorova sólo­vá série jako­by byla tak tro­chu ve stí­nu slav­něj­ších kole­gů. Navíc po čás­teč­ném prů­švi­hu, jakým byl dru­hý díl s názvem Thor: Temný svět má tenhle sever­ský bůh roz­hod­ně co napra­vo­vat. Dokázal se tenhle Avenger před dal­ší týmov­kou vyšvih­nout do popře­dí s novým tvůr­čím týmem nebo i ten­to­krát skon­čí jeho dob­ro­druž­ství až někde na chvos­tu mar­ve­lác­ké­ho kolo­su?

Po udá­los­tech ze Sokovie se Thor (Chris Hemsworth) vra­cí domů na Asgard, aby vyšet­řil ty podiv­né vize, kte­ré jej od té doby trá­pí. Když pora­zí démo­na Surtura, kte­rý byl přímým ohro­že­ním Asgardu jako strůj­ce kon­ce svě­ta Ragnaroku, vra­cí se zpět do krá­lov­ské­ho palá­ce, kde nalé­zá své­ho bra­t­ra Lokiho (Tom Hiddleston) v přestro­je­ní za jejich otce Odina (Anthony Hopkins). To ovšem spus­ti­lo koloběh udá­los­tí, kte­rý vyús­tí v osvo­bo­ze­ní Hely (Cate Blanchett), kte­rá nejen, že má v plá­nu obsa­dit Asgard, chce si zot­ro­čit i zby­lé svě­ty a dobýt nové. Ve sna­ze zasta­vit ji ovšem Thor skon­čí bez své­ho moc­né­ho kla­di­va Mjolnir na cizí pla­ne­tě a v zaje­tí pořa­da­te­le gla­di­á­tor­ských zápa­sů Velmistra (Jeff Goldblum)...      

Thorova série byla pro mar­vel jakousi zakle­tou odboč­kou, kte­rá se tak tro­chu vymy­ka­la. Jednička pod vede­ním Kennetha Branagha byla sice zají­ma­vou podí­va­nou, dvoj­ka ovšem pro mno­ho lidí zna­me­na­la, pře­de­vším díky pro­mar­ně­né­mu poten­ci­á­lu, dno mar­ve­lác­ké­ho fil­mo­vé­ho vesmí­ru. S novým dohle­dem se ale tře­tí Thor roz­ho­dl zamí­řit ten­to­krát povět­ši­nou mimo Zemi (až na drob­né povin­né odsko­ky na zem a k ostat­ním posta­vám z toho­to vesmí­ru) a nabíd­nout divo­čej­ší podí­va­nou, kte­rá se neztra­tí i ved­le tako­vých Strážců gala­xie. A to je zatra­ce­ně zají­ma­vý krok vzhle­dem k tomu, jak tahle změ­na dove­de zamí­chat kar­ta­mi nejen pro toho­to hrdi­ny ale i pro celý vesmír Marvelu. 
Problém ale není v samot­ném odklo­nu k tak tro­chu jiné mar­ve­lov­ce, nicmé­ně s tím, jakým způ­so­bem je rea­li­zo­vá­na. Taika Waititi se uká­zal jako dosta­teč­ně oso­bi­tý tvůr­ce na to, aby podob­ně divo­kou a pře­de­vším znač­ně roz­ma­ni­tou jízdu doká­zal uko­čí­ro­vat od začát­ku do kon­ce. Problém je ovšem v tom, co vlast­ně kočí­ru­je. Thor: Ragnarok totiž i přes výraz­nou odliš­nost nejen od pře­de­šlé­ho dílu ale i od ostat­ních Marvelovek (jas­ný posun co se týče roze­bí­ra­ných moti­vů a sty­lu s jakým je pří­běh vyprá­věn) trpí podob­ný­mi pro­blémy, jako Thor: Temný svět. Ba co více, při­dá­vá i nové a záro­veň jen tuč­nou čarou pod­tr­hu­je pro­blémy, kte­ré se s Marvelem táh­nou už od začát­ku. 
I přes veš­ke­rou sna­hu totiž tře­tí Thor sto­jí a padá se scé­ná­řem, kte­rý svý­mi kva­li­ta­mi bohu­žel pří­liš neo­sl­nil a v pro­pa­ga­ci tak tro­chu kla­mal tělem. Dvě hodi­ny a něja­ké drob­né je totiž čas, kte­rý vám tahle komik­sov­ka zabe­re v kině, kte­ré ovšem nejsou napl­ně­ny něčím, co by vás takří­ka­jíc vytáh­lo na okraj sedač­ky a bohu­žel ale­spoň „zají­ma­lo“. Celé to totiž spí­še než celist­vý pří­běh s něja­kou gra­da­cí při­po­mí­ná sled nesou­ro­dých udá­los­tí, kde se stří­dá, odska­ku­je a mění atmo­sfé­ra kaž­dých pár minut. Celé to tak díky tomu půso­bí jako tři fil­my po veče­ru s lah­ví posklá­da­né dohro­ma­dy, aby to stá­lo za cenu plné­ho vstup­né­ho. Jistě, pořád to není děs a běs kte­rý před­vá­dí kon­ku­ren­ce, přes­to otáz­ka po zhléd­nu­tí fil­mu co bylo vlast­ně lep­ší, jest­li Thor: Ragnarok nebo vše­o­bec­ně sla­bý Thor: Temný svět, není asi úpl­ně dob­rá vizit­ka. 
S tím jdou ovšem ruku v ruce bohu­žel i posta­vy. Zatímco titul­ní hrdi­na je pořád za fra­je­ra, ať už má syn­te­tic­ké lok­ny či niko­liv, u ostat­ních to už tako­vá hit­pa­rá­da ten­to­krát není. U Heimdalla (Idris Elba) by pro­spě­lo více pro­sto­ru, u ostat­ních je to pak spí­še pro­blém se samot­ným poje­tím. Redukce Lokiho na podiv­né­ho poskoka/chabého „hňu­pa“, podiv­ná změ­na v poje­tí posta­vy Bruce Bannera (Mark Ruffalo), nevy­u­ži­tý Karl Urban nebo ve výsled­ku úpl­ně jiná Hela, kte­rá toho pří­liš mno­ho nepřed­ve­de a půso­bí poně­kud podiv­ně a nesou­ro­dě jako posta­va (a ostat­ně i dia­me­t­rál­ně odliš­ně tomu, jakým způ­so­bem byla podá­na v trai­le­rech) a mís­to démo­nic­ké zápo­rač­ky, kte­rá by Marvelu koneč­ně moh­la dodat toho iko­nic­ké­ho padou­cha, je tahle posta­va pro­mě­ně­na v nic moc neří­ka­jí­cí snůš­ku pro­mar­ně­né­ho poten­ci­á­lu a otrav­nos­ti. Ono je asi doce­la vypo­ví­da­jí­cí fakt, že hlav­ní věc co člo­vě­ku v hla­vě po kon­ci fil­mu zbu­de, je to, jak moc čas­to měni­la tahle zápo­rač­ka svo­ji vizáž v prů­bě­hu fil­mu, spí­še než něja­ké její činy. Navíc, nic pro­ti Tesse Thompson, ale její Valkýra je nesku­teč­ně mimo a kaž­dý moment ve fil­mu, kde se obje­ví půso­bí nesku­teč­ně umě­le a nepři­ro­ze­ně (a to i na pomě­ry fil­mu kte­rý se ode­hrá­vá na dvou cizích pla­ne­tách a má Jeffa Goldbluma). V pod­sta­tě si tak film chtě nechtě pro sebe kra­de napros­to nekom­pro­mis­ním způ­so­bem „kame­ňák“ Korg (namlu­vil ho sám reži­sér Taika Waititi), kte­rý jako komic­ká posta­va pat­ří asi k tomu nej­lep­ší­mu co film nabíd­ne v těch něko­li­ka málo scé­nách, kde se obje­ví. 
Na dru­hou stra­nu ale­spoň potě­ší tro­chu jiný pří­stup k audi­o­vi­zu­ál­ní strán­ce, kte­rý byl pro tře­tí­ho Thora zvo­len. To sice kazí mož­ná až pří­liš prů­měr­ně vypa­da­jí­cí digi­tál­ní tri­ky a papun­de­kl čou­ha­jí­cí na kaž­dém kro­ku, ale díky retro sty­li­za­cí by se tohle dalo jakž­takž pře­kous­nout. Každopádně potě­ší ale­spoň Mark Mothersbaugh se svým hudeb­ním dopro­vo­dem, kde nejen že při­ná­ší úpl­ně novou a jinou hudeb­ní kuli­su pro toho­to hrdi­ny, zvlá­dá také vyu­žít prá­ci Briana TyleraPatricka Doylea tako­vým způ­so­bem, že i přes výraz­nou odliš­nost vám bude tahle podí­va­ná pořád při­pa­dat důvěr­ně zná­má. Estetika osm­de­sá­tek a deva­de­sá­tek se pak pro­mí­tá i zde, obzvláš­tě potě­ší znač­ný vliv Snythwave.
Jak tedy tře­tí­ho Thora ohod­no­tit? Nejjednodušší by bylo to uzavřít slo­vy cel­kem prů­švih ale pořád to není tak zlé, jako kon­ku­ren­ce. Thor: Ragnarok je i přes vel­ký poten­ci­ál a hro­ma­du změn na stej­né, ne-li o ždi­bec hor­ší úrov­ni, jako jeho před­chůd­ce. Ostudu Marvelu neu­dě­lá, nicmé­ně od tře­tí­ho dob­ro­druž­ství sever­ské­ho boha by člo­věk v téhle fázi pros­tě čekal více. Taika Waititi nato­čil po mno­ha ohle­dech odliš­nou mar­ve­lov­ku, kte­rá ovšem svý­mi chy­ba­mi a pře­hma­ty svůj původ neza­pře. Špatný film Thor: Ragnarok není, ovšem ani nic, z čeho bys­te se posa­di­li na zadek. Klamání tělem při pro­pa­ga­ci je sice fajn, ale když mi pak tak tro­chu čou­há ve výsled­ku slá­ma z bot, něco bude asi špat­ně.       
    
Byť v mno­hém odliš­ný a se znač­ně jiným pří­stu­pem, tře­tí Thor opa­ku­je chy­by své­ho před­chůd­ce a i přes vel­ký poten­ci­ál kon­čí více­mé­ně jen jako OK podí­va­ná, kte­rá sice není tak špat­ná jako kon­ku­ren­ce, ská­kat nad­še­ním z ní ale roz­hod­ně nebu­de­te. Mdlé, nepří­liš obrat­ně ucho­pe­né posta­vy (s vyjím­kou Korga), sla­bý scé­nář a frag­men­to­va­ný film, kte­rý spí­še než celist­vý pří­běh při­po­mí­ná sled udá­los­tí, kde fun­gu­jí díl­čí momen­ty, rám­co­vý pří­běh ale pří­liš ne. 
20% Gladiátoři a vše oko­lo
50% Rodinné nepo­ko­je

30% Vesmír mimo Zemi

Thor: Ragnarok
(Thor 3)
Akční / Dobrodružný / Fantasy / Sci-Fi
USA, 2017, 130 min

Režie: Taika Waititi
Předloha: Stan Lee (komiks), Larry Lieber (komiks), Jack Kirby (komiks)
Scénář: Eric Pearson, Craig Kyle, Christopher Yost
Kamera: Javier Aguirresarobe
Hudba: Mark Mothersbaugh
Hrají: Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Tom Hiddleston, Idris Elba, Anthony Hopkins, Cate Blanchett, Jeff Goldblum, Tessa Thompson, Karl Urban, Jaimie Alexander, Sam Neill, Ray Stevenson, Benedict Cumberbatch, Tadanobu Asano, Taika Waititi, Clancy Brown, Lou Ferrigno, Stan Lee, Rachel House, Rob Mayes
Producenti: Kevin Feige
Střih: Zene Baker, Joel Negron
Scénografie: Dan Hennah, Ra Vincent
Kostýmy: Mayes C. Rubeo

Nevhodný mlá­de­ži do 12 let
Česko V kinech od: 26.10.2017 Falcon
Slovensko V kinech od: 02.11.2017 Saturn
USA V kinech od: 03.11.2017 Walt Disney US

https://www.csfd.cz/film/374525-thor-ragnarok/
http://www.imdb.com/title/tt3501632/


Podívejte se na hodnocení Thor: Ragnarok na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • JCVD14. srpna 2008 JCVD // // Říkáte si co je to za zvláštní název, že by nějaká firemní zkratka, či hnutí za lepší časy. JCVD sice […] Posted in Recenze
  • Club Zero2. července 2023 Club Zero Absurdně geniální bizarní záležitost a to v tom nejlepším slova smyslu! Velice závažné téma je zde pojato z té maximálně extremistické strany a je to svou ironií a biblickou náturou […] Posted in Krátké recenze
  • Volby7. července 2020 Volby Motolkomix, jehož autorem je Donald, podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní . Posted in Komiks
  • JAN SAUDEK3. ledna 2015 JAN SAUDEK Jan Saudek (nar. 13. 5. 1935, Praha) je slavný český fotograf, který svojí tvorbou oslovil svět. Nejčastějším námětem jeho děl je ženské tělo a vztah ženy a muže. Jeho fotografický rukopis […] Posted in Rozhovory
  • L. Feuchtwanger - Bratři Lautensackové15. února 2020 L. Feuchtwanger - Bratři Lautensackové Román Bratři Lautensackové (dále jen BL) je prvním, který jsem od tohoto známého spisovatel četl. Jeho styl psaní, výběr slov i tématů mě poměrně zaujal. Kniha je čtivá a zároveň čtenáři […] Posted in Recenze knih
  • Na dnešní prezentaci Ubisoft Forward opravdu dost možná...10. září 2020 Na dnešní prezentaci Ubisoft Forward opravdu dost možná... Na dnešní prezentaci Ubisoft Forward opravdu dost možná uvidíme remake Prince z Persie. Potvrzují to obchody jako Amazon nebo Max, který nového Prince zařadily do nabídky. Posted in Krátké herní aktuality
  • Django Django - Glowing in the Dark (2021)11. srpna 2021 Django Django - Glowing in the Dark (2021) Londýnská parta Django Django vydala letos svoji čtvrtou desku. Z původně art rockových vod zabrousila do příjemné psychedeliky a kombinace rocku a elektronické hudby. Jako host se zde […] Posted in Hudební recenze
  • Photos from Mahriz Gaming's post17. května 2021 Photos from Mahriz Gaming's post Sega si pohrává s myšlenkou, která její herní klasika si zaslouží remake, remaster nebo reboot. Předělávky, omlazení nebo restartu by se mohli dočkat legendární značky jako Crazy Taxi, […] Posted in Krátké herní aktuality
  • Znělka 44. ročníku ZLÍN FILM FESTIVALU26. dubna 2018 Znělka 44. ročníku ZLÍN FILM FESTIVALU Posted in Videa
  • Nintendo žádá vývojáře třetích stran, aby své hry...9. září 2020 Nintendo žádá vývojáře třetích stran, aby své hry... Nintendo žádá vývojáře třetích stran, aby své hry vytvořili potažmo optimalizovali pro rozlišení 4K na TV, vše nasvědčuje příchodu konzole Nintendo Switch Pro, uvádí Bloomberg. Posted in Krátké herní aktuality

Student dvouoborového studia Anglická filologie / Filmová věda, dlouholetý fanoušek filmu, hudby a televize. Více o mně na profilu na CSFD.cz : http://www.csfd.cz/uzivatel/135140-sanchezcz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,70976 s | počet dotazů: 259 | paměť: 69597 KB. | 06.12.2023 - 08:12:42