Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Věčně mladá | The Age of Adaline [70%]

Věčně mladá | The Age of Adaline [70%]

rp the age of adaline08.jpg
rp the age of adaline08.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...
Jako zají­ma­vý pro­ti­pól k akč­ně polo­že­né­mu bloc­kbus­te­ru toho­to týd­ne se zdá novin­ka Věčně mla­dá, kte­rá se od čtvr­teč­ní­ho poled­ne pro­mí­tá ve vět­ši­ně čes­kých kin. Zajímavý kon­cept a pár zná­mých tvá­ří v roman­ti­ce napříč dese­ti­le­tí­mi. Stačí to na návště­vu kina? 

Adaline (Blake Lively) díky úžas­né sho­dě náhod po tra­gic­ké neho­dě zís­ká­vá neví­da­nou vlast­nost. Její buň­ky v těle pře­stá­va­jí stár­nout a ona už v živo­tě neze­stár­ne ani o den. Pro něko­ho mož­ná sen, ovšem podob­ná změ­na vyvo­lá­vá nejen zájem oko­lí ale také výraz­ně naru­šu­je její osob­ní život. Když o mno­ho let poz­dě­ji je z její dce­ry už dospě­lá žena, kte­rá navíc vypa­dá o mno­ho star­ší než samot­ná Adaline, oci­tá se v hle­dáč­ku vlád­ních orga­ni­za­cí, kte­ré na ni chtě­jí pro­vést tes­ty. Adaline pro­to utí­ká a začí­ná život na útě­ku, kdy kaž­dých deset let mění svo­ji identi­tu a byd­liš­tě. To vše se ovšem změ­ní v momen­tě, kdy na novo­roč­ní osla­vě potká­vá Ellise (Michiel Huisman)...
Věčně mla­dá je doce­la zají­ma­vý sní­mek. Na doce­la pove­de­nou roman­ci totiž reži­sér Lee Toland Krieger rou­bu­je tako­vý tro­chu nad­při­ro­ze­ný ele­ment s mís­ty až pohád­ko­vým vyzně­ním. A ono to kupo­di­vu doce­la fun­gu­je. Část pří­bě­hu totiž má své­ho vypra­vě­če, kte­rý vás pří­bě­hem Adaline a její­ho osu­du pro­vá­zí. Bohužel i přes zají­ma­vě poja­tý pří­běh a něko­lik ozvlášt­ňu­jí­cích prv­ků, je vět­ši­na fil­mu slo­že­na z kýče a ste­re­o­ty­pů. 
Ano, dalo by se argu­men­to­vat tím, že vět­ši­na roman­cí fun­gu­je tím­to sty­lem, ovšem prá­vě u tako­vé­ho­to jedi­neč­né­ho fil­mu je cel­kem ško­da, že i v pří­pa­dě Věčně mla­dé se tvůr­ci roz­hod­li uchý­lit k rela­tiv­ně běž­ným a těž­ce uvě­ři­tel­ným žán­ro­vým zvra­tům a tro­chu přes kole­no hna­né­mu vývo­ji děje. Díky tomu pak totiž vět­ši­na oněch dob­rých úmys­lů a zají­ma­vých momen­tů, kte­ré film divá­ko­vi nabí­zí, kon­čí tak tro­chu na půli ces­ty. Ovšem nechá­pej­te mě špat­ně, i s vel­kým množ­stvím chyb a kýčo­vi­tos­tí je Věčně mla­dá roz­hod­ně jed­ním z nej­za­jí­ma­věj­ších roman­tic­kých fil­mů, kte­rý pro mno­ho lidí bude podob­ně význam­ný, jako napří­klad zpro­fa­no­va­ný Zápisník jed­né lás­ky.   
Je to do znač­né míry dáno také sym­pa­tic­kým herec­kým obsa­ze­ním, kte­ré fil­mu dodá­vá onen punc něče­ho výji­meč­né­ho. Blake Lively v hlav­ní roli je vylo­že­ně sym­pa­tic­ká bez ohle­du k jejím pře­de­šlým rolím, Michiel Huisman jakbys­met a to vše v dru­hé půli pod­po­ří výraz­ně Harrison Ford, kte­rý svo­jí men­ší rolí před­vá­dí jeden z jeho nej­lep­ších výko­nů za posled­ní roky.  
Co tedy říci závě­rem k tomu­to fil­mu? Sám poprav­dě nevím. Věčně mla­dá má mno­ho chyb, přes­to však nemo­hu říct, že by se mi sní­mek nelí­bil. Taková oje­di­ně­le pří­jem­ná roman­ti­ka, kte­rá se i s náva­lem kýče nepro­mě­ní ve fraš­ku (i když v závě­reč­né pěti­mi­nu­tov­ce se k tomu při­bli­žu­je doce­la nepří­jem­ně blíz­ko) a záro­veň nestí­há nudit. Pokud tedy máte nála­du na poho­do­vou roman­ti­ku do poho­dy, pak nevi­dím důvod proč tuhle novin­ku v čes­kých kinech nedo­po­ru­čit. 
Věčně mla­dá je pří­jem­nou a doce­la oje­di­ně­lou roman­cí, kte­rá se ani pod náno­sem kýče a ste­re­o­ty­pů nepro­mě­ní v blá­bol. Naopak. Díky pří­jem­ným herec­kým výko­nům a sym­pa­tic­ké­mu nad­při­ro­ze­né­mu náde­chu se z ní ve výsled­ku stá­vá pří­jem­ná a oddycho­vá podí­va­ná.  
 

 Koktejl: 

30% Romance
50% Stárnutí
20% Zázraky

Věčně mla­dá
(The Age of Adaline, Navždy mla­dá)
Drama / Romantický
USA, 2015, 112 min

Režie: Lee Toland Krieger
Scénář: J. Mills Goodloe, Salvador Paskowitz
Kamera: David Lanzenberg
Hudba: Rob Simonsen

Hrají: Blake Lively, Michiel Huisman, Harrison Ford, Amanda Crew, Richard Harmon, Ellen Burstyn, Kathy Baker, Mark Ghanimé, Anjali Jay, Peter J. Gray, Lynda Boyd, Barclay Hope, Chris William Martin, Robert Moloney, Serge Houde, Anthony Ingruber


Nevhodný mlá­de­ži do 12 let
Česko V kinech od: 30.07.2015 APK Cinema Service
Slovensko V kinech od: 02.07.2015 Forum Film SK
USA V kinech od: 24.04.2015 Lionsgate

http://www.csfd.cz/film/364020-vecne-mlada/
http://www.imdb.com/title/tt1655441/


Podívejte se na hodnocení Věčně mladá na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Student dvouoborového studia Anglická filologie / Filmová věda, dlouholetý fanoušek filmu, hudby a televize. Více o mně na profilu na CSFD.cz : http://www.csfd.cz/uzivatel/135140-sanchezcz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,05864 s | počet dotazů: 260 | paměť: 71995 KB. | 21.02.2024 - 08:48:13