Kritiky.cz > Horory > Phantom of the Opera, The (1962)

Phantom of the Opera, The (1962)

rp Phantom of the Opera 1962.jpg
rp Phantom of the Opera 1962.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Hammer Film Productions a jejich poně­kud „odliš­něj­ší“ fil­mo­vé zpra­co­vá­ní zná­mé­ho pří­bě­hu.

Premiéra před­sta­ve­ní Johanky z Arku v Londýnské ope­ře dopad­ne kata­stro­fál­ně. Již samot­né pří­pra­vy pro­vá­ze­ly podiv­né kom­pli­ka­ce, ale nyní zemře člo­věk pří­mo na jeviš­ti a hlav­ní hvězda Maria se poté psy­chic­ky zhrou­tí a odmít­ne dále vystu­po­vat. Šéf sou­bo­ru Harry Hunter se vše sna­ží vyře­šit nale­ze­ním nové­ho talen­tu, ale to neli­bě nese maji­tel Lord Ambrose, kte­rý musí mít vše pod svou kon­t­ro­lou a nemá rád, když někdo dělá něco za jeho zády. Pro titul­ní roli je vybrá­na mla­dá talen­to­va­ná dív­ka Christine, kte­rá do té doby pra­co­va­la v sou­bo­ru jako sbo­rist­ka. Ta se však musí kro­mě výhru­žek a uhá­ně­ní od Lorda Ambrose popa­so­vat i s tajem­ným muž­ským hla­sem, kte­rý před ním dív­ku varu­je. Nikdo nemá ani tuše­ní, že pod ope­rou exis­tu­je pod­zem­ní kom­plex, kte­rý si za své úto­čiš­tě vybral tajem­ný muž s mas­kou na obli­če­ji. Ten kro­mě toho, že je vel­kým milov­ní­kem oper­ní hud­by tou­ží pomstít sta­ré křiv­dy, kte­ré na něm byly před časem spáchá­ny.

Český název: Fantom ope­ry
Režie: Terence Fisher
Rok výro­by: 1962
Délka: 84 min
Země: Velká Británie
Hrají:
Herbert Lom…(The Phantom / Prof. L. Petrie)
Heather Sears…(Christine Charles)
Edward de Souza…(Harry Hunter)
Michael Gough…(Lord Ambrose d’Arcy)
Thorley Walters…(Lattimer)
…a dal­ší

Tohle bylo mé tře­tí setká­ní fil­mo­vé zpra­co­vá­ní romá­nu Gastona Lerouxe, kte­ré jsem měl mož­nost vidět a „bohu­žel“ musím říct, že kla­si­ka z roku 1925 je stá­le nej­lep­ší. Byl jsem hod­ně zvě­da­vý, jak se s tím popa­su­je zřej­mě nej­vy­tí­že­něj­ší reži­sér stu­dia Hammer Terence Fisher. Přestože to nedo­padlo vylo­že­ně špat­ně, pře­ce jenom oče­ká­vá­ní bylo mno­hem vět­ší. Netradiční způ­sob zpra­co­vá­ní zná­mé­ho pří­bě­hu byl na jed­nu stra­nu vel­mi zají­ma­vým tahem, nicmé­ně si mys­lím, že na dru­hou stra­nu ona „jalo­vost“ tomu ublí­ži­la asi nej­víc. Tedy hlav­ně z pohle­du milov­ní­ka horo­ro­vé­ho žán­ru. Přece jenom dávám před­nost ponu­řej­ší atmo­sfé­ře.
Tím však roz­hod­ně nechci říci, že by zdej­ší atmo­sfé­ra byla vylo­že­ně špat­ná. Byla pros­tě jiná, než jsem byl zvyk­lý u pře­de­šlých Fantomů. Dramatických scén tu bylo k vidě­ní doce­la dost, dokon­ce dojde i k něko­li­ka úmr­tím, ale přes­to jsem se nemohl zba­vit poci­tu, že ze scé­ná­ře cítím jis­tou nai­vi­tu. Zvláště co se minu­los­ti samot­né­ho Fantoma týká, požá­ru tis­kár­ny a násled­né­ho úkry­tu ve sto­kách. Přestože mě stu­dio Hammer vždy uchvá­ti­lo svý­mi nád­her­ný­mi kuli­sa­mi, kos­týmy (tady tomu neby­lo jinak), tak Fantomům úkryt byl ten­to­krát tro­chu odflák­nu­tý. Tedy ve srov­ná­ní s jiný­mi fil­my. Abych ovšem jen neha­nil je tu i celá řady pozi­tiv­ních prv­ků, kte­ré urči­tě sto­jí za pochva­lu.
Především pak herec­ké obsa­ze­ní neby­lo vůbec špat­né. Herbert Lom sice nedo­stal tolik pro­sto­ru, kolik by si zaslou­žil, ale své role se zhos­til veli­ce dob­ře. Na roz­díl od svých před­chůd­ců zde však Fantom nebyl ani tak vykres­lo­ván jako „zrů­da“, ale spí­še jako člo­věk, kte­rý tou­ží po poro­zu­mě­ní a obdi­vu – jenž se záro­veň sna­ží vypo­řá­dat s křiv­dou, kte­rá se mu sta­la (lid­ským způ­so­bem). To jeho pomoc­ník už na tom byl o pozná­ní hůř. No ale­spoň jsme se dočka­li něko­li­ka mor­dů a finál­ní­ho dra­ma­tic­ké­ho zakon­če­ní. Heather Sears nej­víc potě­ši­la svou pěk­nou tvá­řič­kou a Edward de Souza šar­mem. No a v nepo­sled­ní řadě musím pochvá­lit hlav­ně hud­bu. Ačkoliv nejsem vel­kým pří­z­niv­cem oper/operet, tak občas není na ško­du si poslech­nout i něco váž­něj­ší­ho.

Hodnocení:
60%


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Nic24. listopadu 2023 Nic Psychologické drama řízlé Thrillerem se sociálním přesahnem. Kdo rád Sever a především ženy, které mají děti, si klidně hvězdu mohou připsat. Příběh se zaměřuje na žáky 9. třídy, kde […] Posted in Krátké recenze
  • Jeníček a Mařenka: Lovci čarodějnic | Hansel & Gretel: Witch Hunters [65%]15. května 2013 Jeníček a Mařenka: Lovci čarodějnic | Hansel & Gretel: Witch Hunters [65%] Byl jednou jeden sourozenecký pár, Jeníček a Mařenka. Oba byli hrdinové pohádky německého původu, která se díky záznamu bratří Grimmů dostala do širokého podvědomí po celém světě, […] Posted in Filmové recenze
  • Taxi12. května 2006 Taxi Taxi není prvním remakem francouzského filmu, ale je jedním z mála, který patří k lepším. Můj zcela subjektivní názor je, že v určitých ohledech svou předlohu překonává. Je to zčásti […] Posted in Filmové recenze
  • Neviditelné (Les Invisibles) 201816. června 2019 Neviditelné (Les Invisibles) 2018 Neviditelné jsou jedním z těch nenápadných filmů, které se vám dokážou zarýt hluboko pod kůži. Film se zaměřuje na jakýsi denní stacionář pro ženy bez přístřeší. Katalyzátorem děje […] Posted in Filmové recenze
  • Po stopách léta. TV Nova představuje prázdninové programové schéma.16. června 2022 Po stopách léta. TV Nova představuje prázdninové programové schéma. Hned první prázdninová sobota bude na Nově patřit zbrusu nové zábavné show 2 na 1, ve které Ondřej Sokol a Aleš Háma prověří v nejrůznějších situacích Vojtu Dyka. Od pondělí 11. […] Posted in Tiskové zprávy (Newslettery)
  • Vnitřní vesmír4. července 2022 Vnitřní vesmír Innerspace (Vnitřní vesmír) je americká sci-fi komedie z roku 1987, kterou režíroval Joe Dante a produkoval Michael Finnell. Steven Spielberg působil jako výkonný producent. Film byl […] Posted in Speciály
  • Survivor - Vojtěch Drahokoupil18. ledna 2022 Survivor - Vojtěch Drahokoupil Vojtěch Drahokoupil se narodil 31. srpna 1995 v Liberci, od svých osmi let ale žije v Toužimi, kde působil v místní kapele All For 69. V letech 2014–2017 byl členem hudební kapely New […] Posted in Profily osob
  • Food of the Gods, The (1976)26. ledna 2017 Food of the Gods, The (1976) Na tomto ostrově není člověk vítaným hostem. Snad jen potravou...   Hráč amerického fotbalu Morgan se společně se svými přáteli rozhodne odreagovat loveckým honem na jednom […] Posted in Horory
  • Titulky k The Endgame S01E07 - Sleepover1. května 2022 Titulky k The Endgame S01E07 - Sleepover Pravidelná nedělní dávka titulků k The Endgame je tady, tentokrát je epizoda věnovaná útoku na Fort Totten. Proč zhasla světla, zámky vyřadil elektromagnetický impulz a jak si s tím […] Posted in Titulky
  • Titulky k Grantchester S07E03 - Episode #7.329. března 2022 Titulky k Grantchester S07E03 - Episode #7.3 Geordie a Leonard řeší vraždu bezdomovce. Will se zajímá o Bonniina syna Ernieho a sbližuje se s ním. Paní C má stále mizernější náladu a odnáší to všichni kolem ní. Titulky pro vásl […] Posted in Titulky
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,54927 s | počet dotazů: 258 | paměť: 71969 KB. | 25.04.2024 - 08:53:13