Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Černobylské deníky | Chernobyl Diaries [25%]

Černobylské deníky | Chernobyl Diaries [25%]

rp chernobyl diaries ver3.jpg
rp chernobyl diaries ver3.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Černobylské dení­ky
http://www.csfd.cz/film/314550-chernobyl-diaries/
http://www.imdb.com/title/tt1991245/
Alternativní názvy: Chernobyl Diaries, Černobyľské dení­ky

V kinech SR od: 05.07.2012 Forum Film SK

Horor / Thriller | USA, 2012, 90 min


Režie: Bradley Parker
Scénář: Oren Peli, Carey Van Dyke, Shane Van Dyke
Hudba: Diego Stocco
Hrají: Jesse McCartney, Jonathan Sadowski, Olivia Dudley, Devin Kelley, Nathan Phillips, Ingrid Bolsø Berdal, Dimitri Diatchenko

Tvůrce mno­hý­mi nená­vi­dě­nou sérií Paranormal Activity se vra­cí s dal­ší pro­duk­cí stej­né­ho raže­ní. A tak aby si jeho fanouš­ci zkrá­ti­li čeká­ní na čtvr­tou akti­vi­tu do slo­ven­ských a čes­kých kin při­chá­zí Černobylské dení­ky. I když s těmi čes­ký­mi kiny to nebu­de tak hor­ké, neboť z ofi­ci­ál­ní­ho plá­nu pre­mi­ér pro dneš­ní den ten­to sní­mek záhad­ně zmi­zel a i když zůstá­vá v nabíd­ce něko­li­ka kin, jis­to­ta jeho uve­de­ní u nás pří­liš vel­ká není, zejmé­na díky nepří­liš vel­ké­mu úspě­chu v zahra­ni­čí. Je ale vůbec o co stát?

Parta ame­ric­kých turis­tů je na výle­tě napříč met­ro­po­le­mi Evropy. Před usku­teč­ně­ním pro­hlíd­ky dal­ší­ho mís­ta na jejich tra­se, hlav­ní­ho měs­ta Ruska Moskvy, však jeden z nich při­jde s nabíd­kou, kte­rá spa­dá více do  sek­ce extrém­ní­ho turizmu než do běž­né­ho prázd­ni­no­vé­ho výle­tu. Navštívit měs­teč­ko Pripjať, měs­to duchů kte­ré po sobě zane­cha­la havá­rie jader­né elek­trár­ny Černobyl ke kte­ré došlo 26. dub­na 1986. K čtve­ři­ci hrdi­nů se při­dá­vá mla­dý pár a spo­lu s prů­vod­cem Jurijem se vydá­va­jí na ces­tu. Jejich výlet však začí­ná jinak než plá­no­va­li. Nejsou puš­tě­ni do zóny a tak je musí Jurij pro­pa­šo­vat jiným vstu­pem. Výlet ovšem nabe­re úpl­ně odliš­né­ho smě­ru v momen­tě, kdy se roz­hod­nou před setmě­ním opus­tit zónu. Při návra­tu do jejich vozi­dla totiž zjis­tí, že někdo pře­stří­hal drá­ty od zapa­lo­vá­ní. Autem se tedy z Pripjatě nedo­sta­nou a širo­ko dale­ko není nikdo, kdo by jim v tuhle chví­li mohl pomo­ci. A už vůbec ne takhle večer. 
Tomuto fil­mu jsem dal šan­ci zejmé­na díky mé vel­ké obli­bě posta­po­ka­lyp­tic­ké téma­ti­ky a čer­no­byl­ské oblas­ti. Je to mož­ná až naiv­ní moti­va­ce dávat sním­ku, kte­rý je natá­čen mnou nepří­liš oblí­be­nou for­mou, šan­ci jen kvů­li mís­tu kde se ode­hrá­vá. A naiv­ní bylo čekat od něj něja­kou smys­lu­pl­nou zába­vu s něja­kou hloub­kou nara­ti­vu. Snímek Černobylské dení­ky mě ovšem sym­bo­lic­ky pro­ples­kl a non­ver­bál­ně mi poky­nul abych začal se svo­jí nai­vi­tou něco dělat.    

Po shléd­nu­tí jsem totiž měl jed­nu jedi­nou potře­bu, zved­nout se a hla­si­tě zařvat „Bullshit!“. Když sní­mek, kte­rý se tak hrdě pyš­ní názvem nej­slav­něj­ší jader­né kata­stro­fy v názvu, nedo­ká­že vyvo­lat ani za mák atmo­sfé­ru ani roz­pad­lé­ho jader­né­ho měs­ta, něco bude asi špat­ně. Je sice ode mě asi pře­hna­né lpět pří­liš na detai­lech a roz­dí­lech mezi sku­teč­ným měs­tem a maďar­sko srb­ský­mi kuli­sa­mi kte­ré vyu­ží­va­la pro­duk­ce (dale­ko men­ší rus­ké kolo, odliš­ná archi­tek­tu­ra budov, měřít­ko veli­kos­ti měs­ta), nicmé­ně povrch­nost s jakou se tvůr­ci sna­ží oslo­vit divá­ka laci­nou náhraž­kou je až pří­liš vyso­ká. Nemluvě o nai­vi­tě ze stra­ny tvůr­ců při budo­vá­ní něja­ké atmo­sfé­ry. Aneb jede­me něco houk­ne a my se všich­ni v kině z toho pose­re­me. Sorry, ale od něče­ho co si říká horor čekám pře­ci jen troš­ku něco víc než jen začá­tek, bu bu bu ze všech stran a konec. Možná to je ovšem taky moje chy­ba a myš­len­ko­vě nějak hlou­bě­ji polo­že­né horo­ry se pros­tě dnes neno­sí. 

Problém je, že ona debi­li­ta není jen v pří­stu­pu ale i v samot­ném pří­bě­hu i cho­vá­ní postav. Archetypy dement­ních Američanů už jsem tak nějak už pře­kou­sl, nicmé­ně něko­lik ukáz­ko­vých scén tu půso­bí jako rána pán­vič­kou pří­mo do obli­če­je. Jeden pří­klad za vše. V urči­té čás­ti fil­mu jeden z hrdi­nů je pokou­sán vlky/psy/zmutovanými vever­ka­mi nebo co to je a dotyč­ná diva mu mís­to toho aby mu zavá­za­la buď ono zra­ně­ní nebo zaškr­ti­la nohu nad zra­ně­ním aby Americký chla­pec nevy­kr­vá­cel než při­jde dal­ší bu bu bu, zavá­že chlap­ci nohu na jedi­ném mís­tě, kte­ré nemá pokou­sa­né. Nejspíše něja­ká spe­ci­ál­ní meto­da prv­ní pomo­ci kte­rá se k nám ješ­tě nedo­sta­la.  O pří­liš pode­zře­lých náho­dách protka­ných scé­ná­řem ani nemluvě. 

Co si teda z Černobylských dení­ků odnést? V pod­sta­tě nic. Tvůrce by měli posa­dit na prdel a poslat na Ukrajinu aby je ty fór­ky pře­šly. Deníky totiž dopadly ješ­tě hůře než byla má prvot­ní oče­ká­vá­ní. Tvůrci si tro­pí z divá­ků doslo­va sran­du sna­hou utvo­řit atmos­fe­ric­kou horo­ro­vou koláž s náde­chem radi­a­ce. To co ovšem dosta­ne­te je radi­ač­ní guláš, kte­rý vypa­dá jako­by ho vařil pej­sek s kočič­kou. 

Paranormal Activity v Černobylu? Ne dale­ko hor­ší. Nesourodá splá­ca­ni­na, kte­rá se sna­ží zali­bit vše­mi dese­ti a při­tom jí čou­há až pří­liš slá­ma z bot. Pokud čeká­te ale­spoň čás­teč­ně výlet do refe­ro­va­né oblas­ti, čeká vás stej­ně jako při nadě­jích na sluš­ný horor pro­kla­tě stu­de­ná spr­cha. 

Hodnocení: 25%Koktejl :
40 % Demence


Podívejte se na hodnocení Černobylské deníky na Kinoboxu.

30 % Pripjať made in chi­na
20 % Paranormal acti­vi­ty
10 % Nuda, nuda, nuda

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Johnny vs. Amber: Od lásky k nenávisti25. července 2022 Johnny vs. Amber: Od lásky k nenávisti Dokument „Johnny vs. Amber: Od lásky k nenávisti“ slibně lákal na nejpoutavější okamžiky soudního procesu včetně rozhovorů a reportáží z tohoto případu, který doslova šokoval celý svět. 43 […] Posted in Filmové recenze
  • Strange Behavior (1981)10. srpna 2015 Strange Behavior (1981) Hrůzné vědecké experimenty a série vražd zcela ochromí jinam poklidné městečko Galesburg. V malém městečku Galesburg zemře rukou brutálního vraha několik mladíků. Místní policista […] Posted in Horory
  • Escobar (Loving Pablo) - Recenze - 75%26. června 2018 Escobar (Loving Pablo) - Recenze - 75% A máme tu životopisný AAA snímek o kolumbijském kokainovém králi. Tím svého času nebyl nikdo jiný, než proslulý zločinec a narkobaron Pablo Escobar Gaviria. Akorát po všech těch krvácích a […] Posted in Filmové recenze
  • Destination: Infestation (2007)30. prosince 2012 Destination: Infestation (2007) Zmutovaní mravenci zaplaví letadlo, které míří z Kolumbie do Atlanty. Pro cestující a posádku tak začíná boj o holý život nejen s nimi, ale i arogantní vládou, která nechce povolit […] Posted in Horory
  • Slender Man20. srpna 2018 Slender Man Slender Man jako postava patří mezi snad nejznámější creepypasty které kolují po internetu. Tyhle krátké hororové příběhy, jejichž popularita byla pár let zpět na vrcholu, mají své […] Posted in Filmové recenze
  • n200709291412 The Guardian8. října 2007 Záchranáři (The Guardian) Starší záchranář profesionál Ben Randall (Kevin Costner) je po traumatu z poslední akce odvelen do střediska pro nové adepty. Jako výcvikový instruktor se pokouší připravit svěřence na ty […] Posted in Filmové recenze
  • Karel May versus Orient28. června 2020 Karel May versus Orient V následujícím textu se pokusím porovnat Mayovy informace o Arabech a islámu s jinými zdroji. Vzhledem k rozsahu informací v Mayových knihách se zaměřím jen na jejich zlomek. Varování: […] Posted in Speciály
  • Le Far West23. května 2013 Le Far West „Dětství… Kdo může říct, kdy vlastně končí? Kdo může říct, kdy vlastně začíná?“ Postupně se rozrůstající parta snílků hledá svůj Divoký Západ. A nikomu z nich nevadí, že své […] Posted in Filmové recenze
  • Sága rodu Hardacrů - generační román plný zvratů24. ledna 2021 Sága rodu Hardacrů - generační román plný zvratů Máte rádi rodinné ságy? Chcete prožívat radosti i starosti rodiny Hardacrů? Tak je tato novinka určena právě vám. Sága rodu Hardacrů je generační román plný napětí, zrady, lásky i tvrdé […] Posted in Recenze knih
  • Válka před Válkou - Stanislav Motl5. dubna 2016 Válka před Válkou - Stanislav Motl Spisovatel a novinář Stanislav Motl, který se věnuje převážně tématům druhé světové války, kdy na vlastní pěst pátral po neodsouzených nacistických zločincích a našel tu odvahu se s nimi […] Posted in Recenze knih

Student dvouoborového studia Anglická filologie / Filmová věda, dlouholetý fanoušek filmu, hudby a televize. Více o mně na profilu na CSFD.cz : http://www.csfd.cz/uzivatel/135140-sanchezcz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,44094 s | počet dotazů: 259 | paměť: 72316 KB. | 18.05.2024 - 08:37:09