Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > RECENZE: Poslední lovec čarodějnic

RECENZE: Poslední lovec čarodějnic

PoslednoLovecBlu ray
PoslednoLovecBlu ray
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Film, kte­rý si mož­ná pus­tí­te i podru­hé. A to ne snad kvů­li pří­bě­hu, kte­rý za jed­no shléd­nu­tí úpl­ně posta­čí, ale kvů­li pohle­du na krás­né­ho, muž­né­ho Vin Diesla. No ano, povrch­ní soud, já vím. Každopádně herec­ké výko­ny jsou tím, co mě donu­ti­lo si ten­to film podru­hé pus­tit a užít si ho. Bez sou­stře­dě­ní na děj, ale jen se spo­či­nu­tím ve výra­zech a efek­tech. To totiž oprav­du sto­jí za to...

Dějová linie se vra­cí na stej­ná mís­ta

A tohle je něco, co pros­tě milu­ju. Ty fil­my, kni­hy a pří­běhy, ve kte­rých se růz­ných dějo­vých či časo­vých smyč­kách vra­cí­me na stej­ná mís­ta. A pokaž­dé o něco moud­řej­ší, pokaž­dé o něco více chá­pe­me děj nebo se na tato mís­ta vra­cí­me v napros­to neče­ka­ných chví­lích a ve zdán­li­vě nepo­cho­pi­tel­ných chví­lích.  V Posledním lov­ci čaro­děj­nic je ten­to efekt ješ­tě zvý­raz­něn tím, že děj pří­bě­hu je jak­si nepřed­ví­da­tel­ný.

Ano, reá­lie jsou pev­ně dané a mož­ná si může­te poho­dl­ně sed­nout v křes­le a říct si, že tady nemů­že  nikdo ničím pře­kva­pit.  No tak jsou mezi námi v sou­čas­né době čaro­děj­ni­ce a čaro­dě­jo­vé, lidé ovlá­da­jí­cí magii a v pod­svě­tí se to všech­no mele, jed­ni pro­ti dru­hým, no to bude nuda! Občas se tam někdo pope­re, někdo bude chtít vyhrát, něko­ho pod­ra­zit, no zná­me to… Ba ne, ono to bude všech­no ješ­tě zamo­ta­něj­ší a řek­la bych, že se tu poda­ři­lo toto jen zdán­li­vě laci­né téma a nastí­ně­ní situ­a­ce, ve kte­ré se děj ode­hrá­vá, zaha­lit do cel­kem důstoj­né­ho, boha­té­ho a vybrou­še­né­ho hávu. V někte­rých chví­lích se také zachá­zí až do hlu­bo­ké lid­ské moud­ros­ti, ve vší odpo­čin­ko­vos­ti, akč­nos­ti a povrch­nos­ti je to film, kte­rý občas donu­tí k zamyš­le­ní.

Skvěle udr­že­né napě­tí

Napětí je v něm udr­žo­vá­no nejen akč­ní­mi scé­na­mi (oce­ní muži), ale také pří­jem­ným napě­tím před­sta­vy, že jde o děj ze sou­čas­nos­ti a oprav­du neví­te, co se sta­ne v násle­du­jí­cí minu­tě. Můžete si mys­let, že něco tam bude tak či onak, že je to úpl­ně zřej­mé, násled­ně vás tvůr­ci vyve­dou z omy­lu. Občasný leh­ký vtip vykouz­lí i úsměv na tvá­ři a za mě dávám jed­nič­ku i fil­mo­vým efek­tům.

Efekty: Dokonalé, pro­to­že - nejsou doko­na­lé

Poslední lovec čaro­děj­nic sto­jí na efek­tech. Ohně, spá­le­niš­tě, mrt­vo­ly, zom­bie, čaro­děj­ni­ce, shlu­ky ener­gií a efek­ty jsou prol­nu­ty celým fil­mem a je pří­jem­né, že nejsou doko­na­lé. Je  z nich cítit, že jsou ve fil­mu umě­lé. Tím se zacho­vá­vá pocit fan­ta­zie, nesku­teč­nos­ti a nere­ál­nos­ti. Asi by to bylo v bez­chyb­ném hávu moc děsi­vé. Dokonalost tako­vé­ho zpra­co­vá­ní oce­ňu­ji v tom, že prá­vě ta hra­ni­ce mezi nedo­ko­na­los­tí a rea­li­tou je tím, co ješ­tě nechá­vá pro­stor mezi fan­ta­zií a smys­lem pro rea­li­tu. Tady se můžu pří­jem­ně bát. Bez před­sta­vy, jak potom nebu­du moct jít v noci ani na záchod, pro­to­že pře­ce ten dech čaro­děj­ni­ce vypa­dal tak rea­lis­tic­ký!

Není to horor, je to pří­jem­ně napí­na­vý film.

Herci, tak kvů­li nim to sto­jí za to!

Za zmín­ku sto­jí her­ci. A to nejen báječ­ný, ledo­vě klid­ný Vin Diesel, na němž je pros­tě laho­da spo­či­nout, a divo­ká, svým způ­so­bem krás­ná a magic­ky při­taž­li­vá Rosie Leslie, ale také Elijah  Wood. Chvilku si člo­věk musí zvy­kat na to, že se oprav­du nedí­vá na Pána prs­te­nů a bude to dob­rý… Trvalo to pár scén, ale poslé­ze jsem muse­la uznat, že ten­to herec zhos­til své role oprav­du dob­ře a i přes ten šuplík, kte­rý jis­tě má nejen u divá­ků, má dob­ře nakro­če­no k tomu, aby postup­ně zapa­dl a dozrál i do jiných rolí. Rozsah má vel­ký a urči­tě bude ješ­tě zrát jako víno.

Bonusy

  • Výroba kou­zel
  • Animované krát­ké fil­my - Původ “Sekery a kří­že”
  • Poslední lovec čaro­děj­nic – upou­táv­ka / “Paint It, Black”
  • Vynechané scé­ny
  • Videoklip

Partner recenze:


Za poskyt­nu­tí dis­ků na recen­zi děku­je­me spo­leč­nos­ti Bontonfilm.

Film si může­te si může­te  zakou­pit v inter­ne­to­vém obcho­dě Film4U.cz  na Blu-ray nebo na DVD za pří­jem­ných 429 Kč.

Bitrate

THE_LAST_WITCH_HUNTER-00000-bitrate-10s


Podívejte se na hodnocení Poslední lovec čarodějnic na Kinoboxu.

Screeny z Blu-ray


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Knižní milovnice, která knihy ráda čte, upravuje k dokonalosti, ba i píše. Redaktorka časopisová, webová i knižní, copywriterka i spisovatelka. Vše pěkné ve svém životě předávám dál....
Redaktorka webu Tvojechvilka.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,62072 s | počet dotazů: 269 | paměť: 73492 KB. | 21.05.2024 - 12:05:27