Kritiky.cz > Recenze knih > Rok v lesní školce - venkovní hry a dovednostní aktivity na každé roční období

Rok v lesní školce - venkovní hry a dovednostní aktivity na každé roční období

rok v lesni skol c e venkovni hry a dovednostni aktivity na kazde rocni obdobi
rok v lesni skol c e venkovni hry a dovednostni aktivity na kazde rocni obdobi
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Pracujete s dět­mi? Vedete tábo­ry nebo  pra­cu­je­te jako vycho­va­tel v dru­ži­ně? Kniha Rok v les­ní škol­ce nava­zu­je na úspěš­ný prv­ní díl Hry z les­ní škol(k)y. Tato kni­ha vám uká­že, jak se mohou stří­dat roč­ní obdo­bí v kon­tex­tu s růz­ný­mi akti­vi­ta­mi ven­ku. Činnosti, kte­ré nabí­zí, doslo­va „vytáh­nou “ děti ven za kaž­dé­ho poča­sí. 

To že se děti méně hýbou, jsou málo ven­ku, trá­ví vel­ké množ­ství času u  růz­ných tech­no­lo­gií, je hlav­ní pří­či­nou obe­zi­ty u dětí. Přibývá i mno­ho „opa­tr­ných “ rodi­čů, kte­ré své děti málo pouš­tí ven, mají strach o své děti, aby se jim nic nesta­lo, což je také špat­ně. Tyto děti ale nema­jí mož­nost dosta­teč­ně pro­zkou­má­vat pří­ro­du i oko­lí své­ho byd­liš­tě.

„V les­ní škol­ce děti běha­jí a výs­ka­jí, nezříd­ka se hod­ně uma­žou a pod­stu­pu­jí rozum­né rizi­ko, což je pro jejich zdra­vý vývoj klí­čo­vé.“

Obliba les­ních mateř­ských ško­lek mezi rodi­či v dneš­ní době stou­pá a čím dál více jich vzni­ká. Tím, že děti v les­ní škol­ce trá­ví vět­ši­nu času ven­ku za kaž­dé­ho roč­ní­ho obdo­bí, nejen že jsou více zdra­vé, ale také více si vší­ma­jí změn v pří­ro­dě, než děti, kte­ré necho­dí do les­ní škol­ky. V kaž­dém roč­ním obdo­bí jsou typic­ké změ­ny, kte­ré se cyk­lic­ky opa­ku­jí a děti mají mož­nost pří­ro­du při­ro­ze­ně pozná­vat, obje­vo­vat, ale také jí chrá­nit.

V této kni­ze najde­te pes­trou nabíd­ku akti­vit pro všech­ny roč­ní obdo­bí, děti se učí vyu­ží­vat vše, co jim pří­ro­da nabí­zí, pozo­ro­vat změ­ny a aktiv­ně toho vyu­ží­vat, jaké svát­ky se k dané­mu roč­ní­mu obdo­bí pojí, dále také jak je to se změ­na­mi poča­sí. Aktivity, kte­ré v kni­ze najde­te umož­ní dětem svo­bod­ně se pohy­bo­vat, tvo­řit, vařit, hrát si s ostat­ní­mi i souznit s pří­ro­dou.

Kdo kni­hu zajis­tě oce­ní jsou uči­tel­ky mateř­ských škol, jak těch běž­ných, tak i těch les­ních. Dále vycho­va­te­lé a vedou­cí pří­měst­ských i poby­to­vých tábo­rů, pros­tě těm, co pra­cu­jí s dět­mi a chtě­jí je efek­tiv­ně zaba­vit.

Každá akti­vi­ta je detail­ně popsa­ná, obsa­hu­je struč­né infor­ma­ce pro koho je urče­ná, jaké pomůc­ky bude­me potře­bo­vat, na co je akti­vi­ta zamě­ře­ná, u akti­vit s jíd­lem je uve­den seznam suro­vin, kte­ré bude­me potře­bo­vat. Nejdůležitější část je pře­de­vším bez­peč­nost, na co si dát při čin­nos­tech pozor, abychom neo­hro­zi­li sebe a děti. Nesmírně důle­ži­té je pou­čit děti, jak se mají v pří­ro­dě cho­vat, jaká nebez­pe­čí v podo­bě jedo­va­tých rost­lin na ně čeka­jí, dále jak se cho­vat k pří­ro­dě, abychom jí nepo­ško­zo­va­li a nezne­čis­ťo­va­li.

Kniha je roz­dě­le­na na čty­ři čás­ti pod­le roč­ních obdo­bí. Ke kaž­dé­mu obdo­bí auto­ři při­pra­vi­li  něko­lik akti­vit. Mezi jar­ní čin­nos­ti, kte­ré může­te pro prá­ci s dět­mi zařa­dit je tře­ba návod, jak vyro­bit kopři­vo­vou polév­ku, jak při­pra­vit pro­vá­zek z ostru­ži­ní či recept na naro­ze­ni­no­vý dort pro naši zemi. Do let­ních akti­vit pat­ří výro­ba ostru­ži­no­vé­ho inkous­tu, jak si zahrát na intu­i­ci, jak strá­vit let­ní noc pod širým nebem. Podzim nabí­zí mno­ho zají­ma­vých čin­nos­tí. Příroda ský­tá nád­her­né sce­né­rie, úžas­né bar­vy, mno­ho pří­rod­nin. V pří­ruč­ce najde­te návod, jak vyro­bit ště­tec z vět­vi­ček, slo­žit pod­zim­ní duhu nebo jak při­pra­vit voňa­vá peče­ná jabl­ka. V zimě se nau­čí­te pou­ží­vat buzo­lu v pří­ro­dě, odli­je­te zví­ře­cí sto­py a uva­ří­te si výbor­ný jableč­ný džus se sko­ři­cí a hře­bíč­kem.

Kniha mě moc zau­ja­la a jeli­kož pra­cu­ji v mateř­ské ško­le, už se moc těším, jak jí spo­leč­ně s dět­mi vyzkou­ším. Je báječ­ná, sro­zu­mi­tel­ně psa­ná s jed­no­du­chý­mi obráz­ky a sché­ma­ty. Návody jsou jed­no­du­ché a dob­ře pocho­pi­tel­né. Lze je upra­vo­vat pod­le počtu dětí a věko­vé­ho slo­že­ní.

Ukázka z kni­hy:

Jak při­pra­vit ostru­ži­no­vý inkoust:

„Uprostřed léta je fia­lo­vo­čer­ných ostru­žin všu­de plno a jsou maca­té a šťav­na­té. V naší les­ní ško­le ostru­ži­ní­ky moc rádi pou­ží­vá­me k vše­mož­ným akti­vi­tám - v této si z jejich plo­dů vyro­bí­me inkoust na psa­ní brkem.

Inkoust se v prů­bě­hu sta­le­tí vyrá­běl ze všech mož­ných pří­rod­nin včet­ně půd­ních mine­rá­lů (jako tře­ba gra­fi­tu), dře­vě­né­ho uhlí, koře­nů rost­lin, oře­chů a také bobu­lí. Bobulovité plo­dy - v let­ních měsí­cích snad­no dostup­né - k výro­bě inkous­tu pou­ží­va­li dokon­ce ješ­tě ame­rič­tí vojá­ci za vál­ky Severu pro­ti Jihu, kdy byly všech­ny ostat­ní suro­vi­ny pří­liš dra­hé nebo se neda­ly sehnat.

Malování inkous­tem vyža­du­je před­sta­vi­vost, sebe­vě­do­mí trpě­li­vost a sdí­le­ní hoto­vých výtvo­rů ve sku­pi­ně vytvá­ří pro­stor k roz­ví­je­ní empa­tie, důvě­ry a komu­ni­ka­ce. Jde o báječ­nou let­ní čin­nost.

To co bude­te potře­bo­vat a celý postup výro­by ostru­ži­no­vé­ho inkous­tu najde­te v kni­ze Rok v les­ní škol­ce na stra­ně 62.

Několik slov o auto­rech:

Jana Worroll a Peter Houghton jsou kva­li­fi­ko­va­ní prů­vod­ci les­ní ško­ly a spo­leč­ně vedou celo­roč­ní les­ní krou­žek pro děti z Londýna i oko­lí. Jane pra­co­va­la jako coun­try­si­de ran­ger (správ­ky­ně ven­kov­ské oblas­ti), zahrad­ni­ce a ošet­řo­va­tel­ka stro­mů, vystu­do­va­la eko­lo­gii a ochra­nu život­ní­ho pro­stře­dí. Peter se věnu­je umě­lec­ké­mu řemeslu (zamě­řu­je se na prá­ci se dře­vem a dal­ší­mi mate­ri­á­ly) a deset let pra­co­val jako koor­di­ná­tor v cha­ri­ta­tiv­ní orga­ni­za­ci urče­né pro ohro­že­né měst­ské děti a mlá­dež.

  • Autor: Jana Worroll, Peter Houghton
  • Přeložil: Vojtěch Ettler
  • Žánr: meto­dic­ká pří­ruč­ka
  • Počet stran: 168
  • Vydáno: 2020, Nakladatelství KAZDA, Brno
  • Vazba kni­hy: bro­žo­va­ná
  • ISBN: 978-80-88316-77-0

Foto: Nakladatelství KAZDA, Brno


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,39121 s | počet dotazů: 261 | paměť: 71587 KB. | 25.06.2024 - 16:40:12