Kritiky.cz > Recenze knih > SOFIIN SVĚT. Román o dějinách filosofie

SOFIIN SVĚT. Román o dějinách filosofie

387048852 10222728270147481 5476810848929704657 n
387048852 10222728270147481 5476810848929704657 n
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Nikdy jsem neče­ka­la, že by někdo doká­zal tak skvě­le odvy­prá­vět celé ději­ny filo­zo­fie od jejich samot­né­ho prvo­po­čát­ku až do dneš­ní doby, aniž by zahl­til obrov­ským množ­stvím infor­ma­cí či začal po chví­li nudit. 

S kni­hou Sofiin svět od zna­me­ni­té­ho vypra­vě­če Josteina Gaardera se roz­hod­ně nudit nebu­de­te a s kaž­dou novou strán­kou bude­te dych­ti­vě hltat dal­ší a dal­ší infor­ma­ce a zají­ma­vé myš­len­ky dáv­ných filo­so­fů.

Sofiin svět je roz­sáh­lý román o ději­nách filo­so­fie, kte­rý může­te číst jako pou­hou učeb­ni­ci filo­so­fie, to se pak čtou pou­ze pasá­že zvý­raz­ně­né tuč­ně, ane­bo jako celek, dopl­ně­né navíc o pří­běh mla­dé dív­ky Sofie a její­ho uči­te­le filo­so­fie včet­ně kon­fron­ta­cí a posto­jů obou zúčast­ně­ných, to jak vidí základ­ní filo­so­fic­ké otáz­ky z vlast­ní­ho úhlu pohle­du.

„Ti, kdo kla­dou otáz­ky, jsou vždyc­ky nej­ne­bez­peč­něj­ší. Odpovídat není tak nebez­peč­né. Jediná otáz­ka může být třas­ka­věj­ší než tisí­ce odpo­vě­dí. “

Celý pří­běh začí­ná v oka­mži­ku, kdy se ze ško­ly vra­cí hlav­ní hrdin­ka Sofie, sko­ro pat­nác­ti­le­tá díven­ka, jež ve schrán­ce nachá­zí tajem­ný ano­nym­ní dopis s filo­so­fic­kou otáz­kou: „Kdo jsi?“

Od toho­to oka­mži­ku jí začí­na­jí cho­dit záhad­né obál­ky s filo­so­fic­ký­mi otáz­ka­mi, na něž pak doda­teč­ně při­chá­zí dal­ší dopi­sy se samot­ným výkla­dem filo­so­fic­ké his­to­rie. Dalo by se říci, že její uči­tel je vel­mi ori­gi­nál­ní, a pou­ží­val vyu­čo­va­cí meto­dy, kte­ré tak tro­chu odpo­ro­va­li všem pří­rod­ním záko­nům, ale o to víc jste se těši­li na to, s čím novým zase při­jde...

Kromě svých dopi­sů však dostá­va­la i pohled­ni­ce pro jakousi „Hildu Knagovou“, kte­rou osob­ně nezna­la, a ve kte­rých jí její otec pokaž­dé bla­ho­přál k blí­ží­cím se naro­ze­ni­nám. A jeli­kož je Sofie vel­mi zví­da­vá dív­ka, není divu, že se sna­ží vypá­t­rat nejen uči­te­le filo­so­fie Alberta Knaga, ale i nezná­mou Hildu. Podaří se jí to? A jaká dal­ší pře­kva­pe­ní na ces­tě za pozná­ním svě­ta i sebe sama na Sofii ve sku­teč­nos­ti čeka­jí? Nechte se překvapit....víc už nepro­zra­dím.

Kniha je skvě­le posta­ve­ná na dvou lini­ích, kde kro­mě jakési filo­so­fic­ké (doce­la roz­sáh­lé) pří­ruč­ky pro začá­teč­ní­ky filo­so­fie se zde záro­veň roz­ví­jí napí­na­vý dět­ský pří­běh s vel­mi pře­kva­pi­vým a těž­ko před­ví­da­tel­ným kon­cem....

Já osob­ně jsem si nej­ví­ce oblí­bi­la posta­vu dív­ky Hildy, kte­rá v závě­ru kni­hy nasa­di­la pro­ti své­mu otci v pod­sta­tě jeho vlast­ní zbra­ně a pěk­ně ho vymá­cha­la v per­fekt­ně nachys­ta­ném pře­kva­pe­ní tak, až se tatín­ko­vi tajil dech, neboť neměl vůbec tuše­ní, zda ho někdo odně­kud sle­du­je či niko­liv...

„Ale život smut­ný i slav­nost­ní je. Jsme vpuš­tě­ni do úžas­né­ho svě­ta, potká­vá­me se tu navzá­jem, sezna­mu­je­me se - a chví­li jde­me spo­leč­ně. Pak se jeden dru­hé­mu ztra­tí­me a zmi­zí­me stej­ně rych­le a nepo­cho­pi­tel­ně, jako jsme se jed­nou obje­vi­li.“

Román o ději­nách filo­so­fie je nevšed­ní a vel­mi nad­ča­so­vá kni­ha, obsa­hu­jí­cí spous­tu zají­ma­vých myš­le­nek, jež při­mě­jí člo­vě­ka se na chví­li zasta­vit a zamys­let se nad nimi. Zpočátku jsem byla ke kni­ze spí­še skep­tic­ká, kord když byla pre­zen­to­vá­na jako učeb­ni­ce, ale nako­nec to bylo vel­mi pří­jem­né čte­ní. 

Soffin svět je kniž­ní skvost obsa­hu­jí­cí nespo­čet nád­her­ných myš­le­nek, jež si zaslou­ží mís­to v kaž­dé kni­hov­nič­ce, neboť bude vycho­vá­vat i dal­ší gene­ra­ce dlou­ho po tom, co už tu na svě­tě nebu­de­me.... autor se své­ho úko­lu zhos­til vel­mi bra­vur­ně, neboť se mu pro­střed­nic­tvím této kni­hy poda­ři­lo doko­na­le při­blí­žit vět­ši­nu filo­so­fic­kých otá­zek a jejich odpo­vě­dí oby­čej­né­mu člo­vě­ku.

„.... jedi­né, co potře­bu­je­me k tomu, abychom byli dob­rý­mi filo­so­fy, je schop­nost divit se....“

 

SOFIIN SVĚT. Román o ději­nách filo­so­fie

Napsal: Jostein Gaarder

Přeložila: Jarka Vrbová

Vydalo nakla­da­tel­ství Albatros 

Praha, rok 2023

Pro čte­ná­ře od 15 let

Počet stran: 446

IAN: 978-80-00-07011-7 


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,37783 s | počet dotazů: 265 | paměť: 71608 KB. | 25.06.2024 - 17:15:12