Kritiky.cz > Domácí rady > S vyšší teplotou roste riziko vzniku nežádoucích jevů ve vodě

S vyšší teplotou roste riziko vzniku nežádoucích jevů ve vodě

img a293564 w1759 t1505825302
img a293564 w1759 t1505825302
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...Léto je v plném prou­du a vy si uží­vá­te kou­pá­ní kaž­dý den, s vyš­ší­mi tep­lo­ta­mi ale ros­te prav­dě­po­dob­nost vzni­ku nežá­dou­cích účin­ků ve vodě. Majitelé zahrad­ní­ho kou­pá­ní dob­ře vědí, že je tře­ba vodu pra­vi­del­ně hlí­dat a pečo­vat o ni.
Ke vzni­ku nežá­dou­cích jevů pak dochá­zí pře­de­vším díky úbyt­ku aktiv­ní lát­ky ve vodě, kte­rá by jejich vzni­ku brá­ni­la. K tomu může dojít z niče­ho nic. Zejména Cl je na vyso­ké tep­lo­ty hákli­vý a mizí během chví­le. Proto je někdy nut­né ho tzv. šoko­vě dopl­nit.
K rych­lé­mu navý­še­ní Cl ve vodě slou­ží pře­de­vším chlo­ro­vé table­ty do bazé­nu. Ty jsou vel­mi prak­tic­ké a mani­pu­la­ce i dáv­ko­vá­ní jsou vel­mi snad­né, z toho důvo­du se těší vel­ké obli­bě. K dostá­ní jsou ve dvou základ­ních vari­an­tách:
·         MINI – hodí se do men­ších obje­mů vody, hmot­nost 20g
·         MAXI – hodí se do vět­ších obje­mů vody, hmot­nost 200gdrop

Mějte po ruce vše potřebné a nic vás nezaskočí

Vždy, když během léta zjis­tí­te náh­lý úby­tek Cl ve vodě, snad­no ho dopl­ní­te s pomo­cí spe­ci­ál­ních tablet. Nemusíte se pak obá­vat, že se voda zka­zí a vznik­nou nežá­dou­cí jevy.
S apli­ka­cí si nedě­lej­te hla­vu, řiď­te se poky­ny výrob­ce a úspěch bude zaru­čen. Ještě snad­něj­ší to bude, použijete-li plo­vák. Ten zaru­čí rov­no­měr­nou dis­tri­buci Cl do celé­ho vod­ní­ho pro­stře­dí.
Nutno dodat, že se nejed­ná o table­ty mul­ti­funkč­ní, nepl­ní tedy funk­ce dal­ší, jako srov­ná­ní pH, zba­ve­ní záka­lu atd. K tomu je nut­né pou­žít dal­ší spe­ci­ál­ní pří­prav­ky.
Používáte-li k údrž­bě vody v bazé­nu pří­prav­ky s Cl, musí­te v par­ném létě počí­tat i s mož­nos­tí, že občas selžou. Není ale nut­né hned pani­ka­řit. Stačí, když bude­te mít po ruce table­ty s chlo­rem, kte­ré jeho obsah ve vodě rych­le navý­ší na poža­do­va­nou úro­veň.
Koupání je radost, nenech­te si ji ničím poka­zit, a měj­te vše potřeb­né vždy po ruce, tak vás žád­ný nežá­dou­cí jev neza­sko­čí.mussel


Foto: Pixabay

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,81008 s | počet dotazů: 264 | paměť: 69363 KB. | 06.12.2023 - 09:42:49