Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > S.W.A.T. Jednotka rychlého nasazení

S.W.A.T. Jednotka rychlého nasazení

swat00
swat00
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Člověk by řekl, že film, ve kte­rém se inter­pre­tu­jí hláš­ky typu „kotou­ly se děla­jí ve sním­cích Johna Woo, ne ve sku­teč­nos­ti“ a v němž jsou veš­ke­ré postu­py řád­ně pro­myš­le­ny a skrz naskrz pro­ple­te­ny mobil­ní komu­ni­ka­cí „orel volá mlo­ka“, bude setsa­kra­ment­sky klást důraz na rea­lis­tič­nost a peč­li­vé vykres­le­ní ost­ré­ho pro­stře­dí losan­ge­les­ké poli­cie. A když už ne, tak by ale­spoň čekal něja­kou solid­ní akci, video­kli­po­vou podí­va­nou, zkrát­ka „Top Gun nové­ho tisí­ci­le­tí“ (cita­ce jed­no­ho reno­mo­va­né­ho čes­ké­ho kri­ti­ka). Ani jed­no se však neko­ná. S.W.A.T., jehož uve­de­ní před­chá­ze­ly pozi­tiv­ní ohla­sy ze zámo­ří, není - navzdo­ry všem oče­ká­vá­ním - ani dra­ma­tem, ani ohlu­šu­jí­cí akcí.

název článku A je to ško­da, pro­to­že z podob­né­ho námě­tu (poli­cej­ní zása­ho­vé jed­not­ky) by se dalo vyždí­mat pod­stat­ně více. Ptáte se, kde se sta­la chy­ba? Kde to rejža zpac­kal? Kde došla scé­náris­to­vi kre­a­ti­vi­ta? Na tyto otáz­ky bych vám odpo­ví­dal jen ztě­ží už z toho důvo­du, že můj názor na film je jak­si oje­di­ně­lý a dia­me­t­rál­ně odliš­ný od vět­ši­ny. Pochybuji však, že by ona chy­ba byla prá­vě ve mně. Jestliže někdo čekal od S.W.A.T.ů dal­ší Mizery, já to urči­tě nebyl.

Snímků, kte­ré svou pozor­nost zamě­řu­jí na lidi, kte­ří den­ně nasa­zu­jí svůj život pro záchra­nu těch našich, byla nato­če­na celá řada. Z celé plejá­dy nemo­hu nezmí­nit Boeing 747 v ohro­že­ní či Oheň Rona Howarda. S.W.A.T. je to samé v ble­dě­mod­rém. Za vše­mi těmi machro­vin­ka­mi, suchý­mi hláš­ka­mi a chla­pác­kým špič­ko­vá­ním se skrý­vá sna­ha zasvě­tit běž­né obča­ny do nároč­né prá­ce čle­nů jed­not­ky rych­lé­ho nasa­ze­ní. Nutno dodat, nápad je to dob­rý, pro­to­že podob­ná pro­ble­ma­ti­ka byla dosta­teč­ně proprá­na jen v tele­viz­ních seri­á­lech, ale to pro­ve­de­ní… to pro­ve­de­ní (niko­li tech­nic­ké) nase­re kaž­dé­ho dru­hé­ho divá­ka pre­fe­ru­jí­cí­ho stříz­li­vý pohled na svět.

název článku Přitom začá­tek fil­mu pat­ří mezi nej­lep­ší pasá­že celé­ho pří­bě­hu. Teroristé obsa­dí ban­ku a vyzbro­je­ni těž­kým paleb­ným arze­ná­lem ohro­žu­jí desít­ky nevin­ných oby­va­tel. To je ta pra­vá chví­le pro exhi­bi­ci dvo­ji­ce čle­nů jed­not­ky S.W.A.T.! Reálně nato­če­ná a kaž­dým cou­lem napí­na­vá úvod­ní scé­na je však také nadob­ro posled­ní sek­ven­cí, kte­rá doká­že vaše smys­ly plno­hod­not­ně zaměst­nat. Následná „spr­cha“ v podo­bě sesta­vo­vá­ní nové­ho týmu a jeho výcvi­ku před­sta­vu­je prv­ní mír­nou degra­da­ci. Divák navyk­lý, avšak niko­li pře­je­de­ný „bruc­khe­i­me­ro­vou“ pro­duk­cí čeká něco více než jen střel­bu do ter­čů, shy­by na stře­še záchra­nář­ské bud­ky či uťa­tou honič­ku poli­cis­ty s čer­ným fanouš­kem bas­ket­ba­lo­vé­ho týmu L.A. Lakers. Je sice pěk­né, že při tom všem výše uve­de­ném hra­je oprav­du cool hud­ba (Jožka Černý, Pepík Zíma ad.), ale to je málo. Chybí tomu výraz­něj­ší nad­sáz­ka - a mož­ná že ani ne tak nad­sáz­ka jako spí­še humor. Humor, kte­rý byl tře­ba v Armageddonu ane­bo v Mizerech.

To, že tvůr­ci berou celou pro­ble­ma­ti­ku smr­tel­ně váž­ně, bych ješ­tě pře­kous­nul, ale v tom pří­pa­dě nechá­pu, jak se moh­li scé­náris­té tolik prahnou­cí po věro­hod­nos­ti dopus­tit ve svém díle toli­ka nevy­nu­ce­ných chyb a logic­kých „kopan­ců“. Notabene v tak pří­mo­ča­ře roz­vr­že­né záplet­ce! Ještě doteď roz­dý­chá­vám scé­nu, v níž je asi dva­cet trestan­ců (včet­ně hlav­ní­ho bos­se) eskor­to­vá­no auto­bu­sem pod dozo­rem pou­ho­pou­hých dvou dozor­ců postar­ší­ho věku (že by Amerika?). Nebo… co mě také fas­ci­no­va­lo, byla neu­stá­lá sna­ha poli­cis­tů pře­vést jed­no­ho a toho samé­ho zlo­čin­ce do jed­né a té samé věz­ni­ce upro­střed pouš­tě.

název článku A to jsem se ješ­tě nezmí­nil o záplet­ce, kte­rá je kýčo­vi­tá, až to bolí. Policie zajme pode­zře­lé­ho muže, kte­rý je vzá­pě­tí iden­ti­fi­ko­ván jako oso­ba s dva­ce­ti vraž­da­mi na krku. Když je depor­to­ván spo­leč­ně s dal­ší­mi výlup­ky do zmí­ně­né­ho lóg­ru, poda­ří se mu s pomo­cí kom­pli­ce uplách­nout. Upláchnout asi tak na pět minut, pro­to­že je zakrát­ko pola­pen poho­to­vý­mi poli­cis­ty ze S.W.A.T.u. Následuje zpět­ný odvoz trestan­ce do pri­már­ní měst­ské věz­ni­ce, při němž se sta­ne něco, co má sku­teč­ně hro­zi­vý násle­dek. Kamery všu­dypří­tom­ných médií ulo­ví z úst trestan­ce sku­teč­ně obrov­skou „rybu“ - věta „kdo mě dosta­ne na svo­bo­du, tomu dám sto melou­nů“ pro­lét­ne toho dne snad vše­mi zapnu­tý­mi tele­viz­ní­mi při­jí­ma­či.

Zásluhou toho nastá­vá ve měs­tě abso­lut­ní cha­os. Pokusy „poliš­ma­nů“ dopra­vit zlo­čin­ce tam, kde jsou stě­ny nej­tlust­ší, selhá­va­jí na celé čáře. Po celém měs­tě jsou roz­trou­še­ni lidé posed­lí myš­len­kou řád­né­ho zao­pat­ře­ní se. Tam je odstře­lo­vač, tam zase kami­ón plný ozbro­je­ných týp­ků… Podivuhodné ovšem je, že všich­ni všu­de vždyc­ky ví, kde bude taj­ná akce „pol­ní liš­ka“ (eskor­to­vá­ní naše­ho big bos­se) pro­bí­hat. A úpl­ně „nej­lé­pe“ je na tom samot­ný závěr (rádo­by kul­mi­nu­jí­cí) sesta­ve­ný ze tří krko­lom­ných poku­sů, mezi nimiž není žád­ná pří­bě­ho­vá výplň. Prostě se jde z akce do akce (jako v xXx). A pro­to ta kýčo­vi­tost (vyply­nu­lá z nuce­nos­ti), kli­šo­vi­tost a já nevím, co ješ­tě.

název článku Někde jsem se doče­tl, že S.W.A.T. upřed­nost­ňu­je více než akci roz­ví­je­ní psy­cho­lo­gie hlav­ních hrdi­nů. No nevím, nevím… Buďto mi něco pod­stat­né­ho unik­lo, ane­bo jsem sle­do­val úpl­né jiný film. Největší pozor­nost se dle oče­ká­vá­ní upí­ná smě­rem k posta­vě opo­vr­ho­va­né­ho poli­cis­ty Streeta. Ač je jeho herec­ké­mu před­sta­vi­te­li (Colin Farrell) věno­ván na plát­ně poměr­ně veli­ký pro­stor (i přes­to, že se jed­ná o týmo­vou akci), to nic nemě­ní na tom, že po skon­če­ní celé­ho sním­ku vím ako­rát to, že Street je chlap jak buk, kte­rý dostal vyha­zov z jed­not­ky a kopač­ky od své pří­tel­ky­ně. Honda (Samuel L. Jackson), veli­tel S.W.A.T.u, je nao­pak pleša­tý čer­noch - čer­noch, kte­rý je údaj­ně dob­rej a jenž nerad řídí auto. T.J. umí napro­ti tomu dob­ře stří­let, ale jinak to nemá v hla­vě dva­krát srov­na­né. Boxer není čer­ný, ale bílý a jeho ség­ra paři­la se Streetem. Deke je zase čer­ný a málem chyt­nul ono­ho pode­zře­lé­ho fan­du Lakers. A Sanchezová, jedi­ný muž s ňad­ry v jed­not­ce, je vlast­ně jakési dvoj­če Vasquezové, kte­ré však nestří­lí vetřel­ce, ale mlá­tí hru­bá a tlus­tá lid­ská indi­vi­dua.

A to je všech­no. Nic víc se o našich hrdi­nech nedo­zví­dá­me, navíc i to málo, co je nám pro­zra­ze­no pro­střed­nic­tvím děje a ved­lej­ších dia­lo­gů, se v prů­bě­hu fil­mu sko­ro neroz­ví­jí. Vše stag­nu­je - snad jen nábo­jů v zásob­ních ubý­vá. Jinak nic. Vakuum.

Jak vyply­nu­lo z před­chá­ze­jí­cích odstav­ců, S.W.A.T.i mě pří­liš nenadchli. Osobně pova­žu­ji sní­mek reži­sé­ra Clarka Johnsona za jed­no z nej­vět­ších zkla­má­ní letoš­ní plod­né fil­mo­vé sezó­ny. A to je blbý, pro­to­že já se těšil. Móóóc těšil…


Podívejte se na hodnocení S.W.A.T. na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Co kdyby...? - komplet2. července 2022 Co kdyby...? - komplet Watcher (mluví Jeffrey Wright) prozkoumává alternativní vesmíry Marvel Cinematic Universe, sám poté složil přísahu, že se do situací v multivesmíru nebude vměšovat. Dokáže ovšem tuto […] Posted in TV Recenze
  • Co kdyby… Pozorovatel porušil svou přísahu?30. června 2022 Co kdyby… Pozorovatel porušil svou přísahu? Řádění Ultrona (mluví Ross Marquand) donutí Watchera (mluví Jeffrey Wright) k tomu, aby porušil svou přísahu o zasahování do dění v multivesmíru...... Finále 1. série What If...? […] Posted in TV Recenze
  • Co kdyby… Ultron vyhrál?28. června 2022 Co kdyby… Ultron vyhrál? Co by se stalo, kdyby Ultron (mluví Ross Marquand) vyhrál a zmocnil se všech šesti kamenů nekonečna? Konečně! Poslední 2 epizody What If...? v podstatě nadšení z celého seriálu […] Posted in TV Recenze
  • Co kdyby… byl Thor jedináček?26. června 2022 Co kdyby… byl Thor jedináček? Co kdyby Thor (mluví Chris Hemsworth) žil na Asgardu jako jediné dítě v královské dítě a Loki (mluví Tom Hiddleston) by nevyrůstal po jeho boku? V roce 2017 vzal Taika Waititi Thora a v […] Posted in TV Recenze
  • Co kdyby… zachránil Tonyho Starka Killmonger?24. června 2022 Co kdyby… zachránil Tonyho Starka Killmonger? Co kdyby se Tony Stark (mluví Mick Wingert) nikdy nestal Iron Manem a byl by v osudný moment zachráněn Erikem Killmongerem (mluví Michael B. Jordan) ? Byl to právě první Iron Man, který […] Posted in TV Recenze
  • Co kdyby… Zombie?!22. června 2022 Co kdyby… Zombie?! Co kdyby po návratu Bruce Bannera (Mark Ruffalo) na Zem nebyl největší hrozbou brzký příchod Thanose, ale něco úplně jiného? 5. epizoda seriálu What If...? přichází s proslulou […] Posted in TV Recenze
  • Co kdyby… Doctor Strange nepřišel o ruce, ale o své srdce?20. června 2022 Co kdyby… Doctor Strange nepřišel o ruce, ale o své srdce? Co kdyby Stephen Strange (mluví Benedict Cumberbatch) místo rukou ztratil svou lásku Christine Palmer (mluví Rachel McAdams) ? Čtvrtá epizoda What If...? předvedla velké věci. Zásadní […] Posted in TV Recenze
  • Co kdyby… Země přišla o nejmocnější hrdiny světa?18. června 2022 Co kdyby… Země přišla o nejmocnější hrdiny světa? Nick Fury (mluví Samuel L. Jackson) se snaží dát dohromady iniciativu Avengers, neznámý sériový vrah ovšem začne vraždit jeho kandidáty..... Třetí epizoda What If...? je v podstatě o […] Posted in TV Recenze
  • Co kdyby… se z T’Chally stal Star-Lord?16. června 2022 Co kdyby… se z T’Chally stal Star-Lord? Co kdyby se T´Challa (mluví Chadwick Boseman) stal Star-Lordem místo Petera Quilla? První epizoda What If...? se tak trochu držela při zemi, druhá epizoda ovšem přichází s várkou […] Posted in TV Recenze
  • Co kdyby… byla kapitánka Carterová první Avenger?14. června 2022 Co kdyby… byla kapitánka Carterová první Avenger? Co kdyby se místo Stevea Rogerse (mluví Josh Keaton) stala supervojákem Peggy Carter (mluví Hayley Atwell)? Doposud jsme se dočkali 24 filmů ze stáje Marvel Cinematic Universe + prozatím […] Posted in TV Recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,33661 s | počet dotazů: 232 | paměť: 71979 KB. | 23.02.2024 - 19:15:47