Kritiky.cz > Horory > Deliverance (1972)

Deliverance (1972)

rp Deliverance72 cover.jpg
rp Deliverance72 cover.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Legendární dob­ro­druž­ný thriller, kte­rý zane­chal nesma­za­tel­nou sto­pu i v horo­ro­vém žán­ru. Navíc se pro něj stal doslo­va kul­tov­ní zále­ži­tos­tí.    

Čtveřice přá­tel hod­lá sjet na kánoích úsek řeky Cahulawassee River a poko­chat se pohle­dem na okol­ní kra­ji­nu, kte­rá již zane­dlou­ho bude zapla­ve­na vodou z nové pře­hra­dy. Jejich dob­ro­druž­ství je však brzy naru­še­no stře­tem s dvo­ji­cí míst­ních hora­lů. Ti jsou totiž mno­hem nebez­peč­něj­ší než divo­ká řeka a hod­la­jí uko­jit své zvrá­ce­né potře­by. Dojde to až tak dale­ko, že jsou nuce­ni jed­no­ho z nich zabít a násled­ně nejen bojo­vat o holý život, ale záro­veň i se svý­mi morál­ní­mi hod­no­ta­mi.

Český název: Vysvobození
Režie: John Boorman
Rok výro­by: 1972
Délka: 110 min
Země: USA
Hrají:
Jon Voight…(Ed)
Burt Reynolds…(Lewis)
Ned Beatty…(Bobby)
Ronny Cox…(Drew)
Billy Redden…(Lonnie)
…a dal­ší

Když Boorman točil ten­to dob­ro­druž­ný thriller, neměl ani zdá­ní, že se z něj postu­pem času sta­ne kul­tov­ní film, kte­rý i v dneš­ní době bude pat­řit mezi nej­ob­lí­be­něj­ší „hix­plo­i­tati­on“ své­ho dru­hu. Do této sku­pi­ny ho zaška­tul­ko­va­li hlav­ně fanouš­ci, ale zce­la po prá­vu. Doslova si jej zami­lo­va­li pro jeho dra­ma­tič­nost a hlav­ně reál­né poje­tí. Stal se inspi­ra­cí pro vět­ši­nu svých násle­dov­ní­ků a mno­zí jej dodnes ozna­ču­jí za legen­du (stej­ně jako já). Je to totiž jas­ný důkaz toho, že i s men­ším roz­poč­tem (kte­rý padl hlav­ně na hono­rá­ře her­ců) se dá nato­čit neza­po­me­nu­tel­ná podí­va­ná. A je jen vel­ká ško­da, že ty své nomi­na­ce na Oscara nepro­mě­nil do zdár­né­ho kon­ce. 

I mě zce­la okouz­li­lo hned úvod­ní hra­ní na kyta­ru a ban­jo, kte­ré jsem si pus­til hned něko­li­krát po sobě. Co na tom, že Billy Redden neu­měl zahrát ani akord. Zcela mě odbou­ral svým vzhle­dem stej­ně jako ostat­ní hora­lé. Ty jejich ksich­ty mi v pamě­ti uvíz­nou v pamě­ti ješ­tě na hod­ně dlou­ho. Jako milov­ní­ka vodác­tví, mě samo­zřej­mě nene­cha­lo chlad­ným ani sjíž­dě­ní divo­kých peře­jí. Ono cel­ko­vě bylo pro­stře­dí, kde se film natá­čel nád­her­né. Hned bych do té kánoe vle­zl s nimi. No a v nepo­sled­ní řadě se od chví­le, kdy na scé­nu nakrá­če­li ti dva úchyl­ní bura­ni zača­la stup­ňo­vat i atmo­sfé­ra a napě­tí. Znásilnění a násled­ná záchra­na – to vše bylo nato­če­no reál­ným způ­so­bem. Nebylo zapo­tře­bí žád­ných pře­hna­ných efek­tů, krva­vých cákan­ců ani zby­teč­né bru­ta­li­ty (na tohle stej­ně neby­li pení­ze). Vždyť vět­ši­nu nebez­peč­ných scén muse­li her­ci zvlád­nout sami. Tohoto si na Deliverance cením nej­víc.

Nejen sou­boj o život se zlý­mi hora­ly, ale i samot­nou řekou budou muset naši hrdi­no­vé pod­stou­pit. Dramatických chvi­lek si pro nás scé­náris­ta při­pra­vil dost, stej­ně jako jis­té morál­ní posel­ství. Postavy se totiž budou muset něko­li­krát roz­ho­do­vat, zda dají před­nost svým morál­ním zása­dám (lid­skosti), nebo udě­la­jí „špi­na­vou prá­ci“, kte­rá je může pro­ná­sle­do­vat po celý zby­tek jejich živo­tů for­mou noč­ních můr. Tyto zvra­ty jsou navíc oko­ře­ně­ny i pořád­nou dáv­kou napě­tí, tak­že divák zůsta­ne napnu­tý až téměř dokon­ce. Herecké výko­ny jsou rov­něž ozdo­bou fil­mu. Samozřejmě že asi nej­víc zaujme dvo­ji­ce Jon Voight a Burt Reynolds díky cha­rak­te­ris­ti­ce jejich postav, ale ani ostat­ní si neved­li vůbec špat­ně. Ronny Cox navíc mohl koneč­ně uplat­nit v pra­xi svůj „hyper­mo­bil­ní“ ramen­ní kloub.

Hodnocení:
80%


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Nejstarší
Nejnovější Nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,50314 s | počet dotazů: 267 | paměť: 71836 KB. | 25.07.2024 - 14:18:36