Kritiky.cz > Seriály > TV Recenze > Hra o trůny - Zlomený muž (S06E07) - 60 %

Hra o trůny - Zlomený muž (S06E07) - 60 %

HraOTruny7
HraOTruny7
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Tak ješ­tě tři díly. Hra o Trůny se kou­sek po kous­ku rych­le posu­nu­je do posled­ní epi­zo­dy této sezó­ny. Sedmý díl nám zas při­ne­sl něko­lik nových věcí. Za prvé, nové rody, kte­ré jsme ješ­tě v celé sezó­ně nevi­dě­ly. Za dru­hé,  původ­ně mrt­vé posta­vy, kte­ré jsme opus­ti­li v době, kdy kle­pa­li na nebeskou brá­nu. Dojde na Aryu, kte­ré bohu­žel neby­lo odpuš­tě­no.

Tentokrát se nese­ká­vá­me s pří­bě­hem, kte­rý jde s kon­ce sezó­ny mílo­vý­mi kro­ky, spí­še jde o pří­běh, kte­rý hlav­ním posta­vám dá pořád­ně zabrat. Jon Sníh se svo­jí sestrou Sansou od před­cho­zí­ho dílu postup­ně oslo­vu­je své spří­z­ně­né rody a dou­fá v jejich pod­po­ru. Je to těž­ké, když pře­ži­li pou­ze dva Starkové, kte­ří mají posta­ve­ní něco dělat se svo­jí situ­a­cí. Na pří­pra­vu na útok pro­ti Boltonům už asi moc dílů nezbý­vá.

Druhá linie, kdy se obje­ví posta­va, kte­rá byla kame­ra­mi opuš­tě­na těs­ně před smr­tí, zase uká­že nor­mál­ní život v lesích, kdy se sku­pi­na nor­mál­ních lidí, žád­ní lor­di, lady a ani rytí­ři, roz­hod­ně sta­vět v kli­du a v míru kap­li. Nesmíme zapo­me­nout na důsled­ku Aryina činu v před­cho­zím díle, kdy se během něko­li­ka málo minut ode­hra­je, co oče­ká­vá­me.

Samozřejmě se také vrá­tí­me do Králova pří­sta­viš­tě, kde pro to pro krá­lov­ství nemů­že být už hor­ší. Celé krá­lov­ství už vede sek­ta Vrabčáků, kte­ří si svo­jí vírou pod­ma­ni­li krá­le a jeho krá­lov­nu.

V dal­ším díle, co nás čeká dal­ší týden, už začne jít do tuhé­ho. Dle ukáz­ky se koneč­ně vrh­ne­me do bitev­ní vřa­vy, kde se obje­ví naši oblí­be­ní hrdi­no­vé a hlav­ně rytí­ři. Určitě se odsek­ne mno­ho hlav, zabi­je hod­ně pro­tiv­ní­ků. Snad tvůr­ci zabi­jí jenom málo oblí­be­ných postav.

Díl z 6.6.2016 (krás­né datum) nám  při­ne­sl tako­vé malé zdr­že­ní k finá­le. Trocha zpo­ma­le­ní k finá­lo­vým bitvám. Určitě pro nás mají při­pra­ve­no tvůr­ci ješ­tě něko­lik pře­kva­pe­ni. Doufám, že si tvůr­ci všech­ny šoku­jí­cí oka­mži­ky nevy­po­tře­bo­va­li v před­cho­zích dílech. Je to ale v této sérii pro­za­tím nej­slab­ší díl, kte­rý s pří­bě­hem moc nehnul, jenom zpo­ma­lil vyprá­vě­ní, aby se vše moh­lo ode­hrát dal­ší epi­zo­dě. Čekám, že před­po­sled­ní díl bude nej­lep­ší (snad mně nezkla­me) a v posled­ním bude finá­le, kde nás tvůr­ci pře­kva­pí urči­tě něčím novým, kvů­li čemu bude­me oče­ká­vat novou sezó­nu. Snad to bude tak vel­ké, jako smrt veli­te­le Noční hlíd­ky Jona Sněha.


Podívejte se na hodnocení Hra o trůny na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Části seriálu:  Hra o trůny


Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,50977 s | počet dotazů: 242 | paměť: 75236 KB. | 19.05.2024 - 19:37:43