Kritiky.cz > Seriály > Zajímavosti > Seriálové novinky 2020, které jste neznali: Ještě jedno pokračování

Seriálové novinky 2020, které jste neznali: Ještě jedno pokračování

Photo © HBO Max
Photo © HBO Max
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Znovu se vrá­tím do roku 2020, kte­rý byl oprav­du boha­tý na nové titu­ly. Pokud jste během dlou­hých loc­kdow­no­vých veče­rů Covid-zombie apo­ka­ly­psy nestih­li vše, mám tu dal­ší seznam seri­á­lů, kte­ré sto­jí za to vidět.

Tiger King

tiger-king-content.jpg
Photo © Netflix

Dvě nej­vý­znam­něj­ší udá­los­ti roku 2020: 1) Covid. 2) Vyšel Tiger King. Výstřední posta­vy, polo-legální i nele­gál­ní chov vel­kých koček, pod­svě­tí toho­to byz­ny­su i jed­na neob­jas­ně­ná vraž­da: to vše a mno­hem víc je Tiger King. Něco takhle absurd­ní­ho a záro­veň děsi­vě pou­ta­vé­ho vznik­ne maxi­mál­ně jed­nou za 10 let. Netflix opět doká­zal, že nej­dů­le­ži­těj­ší je nápad. Ale váž­ně - tohle vidět musí­te.

Hodnocení CSFD: 80%
Moje hod­no­ce­ní:

jed­no vel­ké WTF
0
Souhlasíte s tím?x

Solar Opposites (Solární protipóly)

opposites.jpg
Photo © Hulu

Druhým seri­á­lem si tro­chu odpo­či­ne­me a poba­ví­me se výstřed­nos­tí z jiné­ho úhlu. Solární pro­ti­pó­ly je dal­ší ani­mo­va­ný seri­ál od tvůr­ce Ricka a Mortyho, tak­že pokud vám sou­čas­ný počet dílů nesta­čí (jako asi žád­né­mu fanouš­ko­vi), může­te zku­sit i dru­hý, veli­ce podob­ný seri­ál.

Hodnocení CSFD: 77%
Moje hod­no­ce­ní:

slab­ší, ale stá­le vtip­ná vari­a­ce Ricka a Mortyho
0
A váš názor?x

Alice in Borderland (Imawa no Kuni no Alice, 2020)

alice.jpg
Photo © Netflix

V tře­tím seri­á­lu se podí­vá­me do Asie, kon­krét­ně do Tokia. Tři kama­rá­di posed­lí hra­ním video­her se ocit­nou v alter­na­tiv­ní ver­zi měs­ta, kde začí­ná jejich boj o vlast­ní život. Seriál je tako­vou japon­skou ver­zí Hunger Games... S tím roz­dí­lem, že hlav­ní hrdi­no­vé tu boju­jí i s bez­na­dě­jí v podo­bě vylid­ně­né­ho měs­ta, kde se jim sotva dosta­ne pomo­ci. Napětí by se dalo krá­jet, akce, osob­ní­ho dra­ma­tu i krve je tu dosta­tek.

Hodnocení CSFD: 74%
Moje hod­no­ce­ní:

luxus­ně napí­na­vý pří­běh plný bez­na­dě­je
0
Je to oprav­du luxus?x

Barbaři

barbarians.jpg
Photo © Netflix

Německá ver­ze Vikingů se doce­la poda­ři­la. Germánské kme­ny boju­jí s nena­syt­nou rozpí­na­vos­tí Říma, ale hlav­ně sami mezi sebou. Žádné fan­ta­sy neče­kej­te, ten­to seri­ál tvůr­ci smě­řu­jí spíš k his­to­ric­ké­mu žán­ru. Komu se líbi­li Vikingové, ten jis­tě rád oce­ní podob­né téma z jiné­ho obdo­bí. Co zau­ja­lo nej­víc mě, je, že Římané tu koneč­ně mlu­ví latin­sky (zby­tek samo­zřej­mě němec­ky). I když his­to­ric­kých nepřes­nos­tí je tam mra­ky, aspoň, že římští vojá­ci nena­dá­va­jí „fuck“.

Hodnocení CSFD:

72%
Moje hod­no­ce­ní: sluš­ně zpra­co­va­ná němec­ká ver­ze Vikingů
0
Má to oprav­du něco spo­leč­né­ho s Vikingy?x

Letuška

letuska.jpg

Kočka z Big Bang Theory koneč­ně dosta­la zají­ma­vou a hlav­ně váž­nou roli, kte­rá ji oprav­du sed­la. Příběh je kla­sic­ký kri­mi thriller, kte­rý díky atrak­tiv­ní­mu pro­stře­dí dostá­vá úpl­ně jiné grá­dy. Všechny posta­vy jsou sym­pa­tic­ké, zají­ma­vé a/nebo dob­ře zahra­né, tak­že to zhlt­ne­te na jeden tah.

Hodnocení CSFD: 67%
Moje hod­no­ce­ní:

napí­na­vé kri­mi ze zají­ma­vé­ho pro­stře­dí
0
Opravdu se vám líbí nová Penny?x

Control Z

controlz.jpg
Photo © Netflix

Poslední seri­ál nej­spíš nezná­te, tedy pokud na Netflixu nepro­jíž­dí­te všech­ny tipy, kte­ré vám apli­ka­ce kaž­dý den nasy­pe. Control Z je mexic­ká alter­na­ti­va 13 Reasons Why / One Of Us Is Lying, tak­že pokud máte rádi stře­do­škol­ské dra­ma plné tajem­ství, vydí­rá­ní a vražd, můžu vře­le dopo­ru­čit. Už jen díky zemi půvo­du se vyhne­me všem těm pro­dukč­ním ste­re­o­ty­pům, kte­ré nám Američané cpou do kaž­dé­ho seri­á­lu. Což je obrov­ské plus.

Hodnocení CSFD: 67%
Moje hod­no­ce­ní:

stře­do­škol­ský thriller, kte­ré­mu ne-americká pro­duk­ce svěd­čí
0
Je lep­ší Španělsko, nebo USA?x

Zdroj: Vlastní výzkum při sle­do­vá­ní onli­ne tele­vi­ze.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,81921 s | počet dotazů: 271 | paměť: 72366 KB. | 24.05.2024 - 11:53:53