Kritiky.cz >

Pepek Námořník: 95 let od jeho narození a jeho nezaměnitelný odkaz

Dne 17. led­na 1929 spat­řil svět­lo svě­ta jeden z neji­ko­nič­těj­ších komik­so­vých hrdi­nů vůbec - Pepek Námořník. Tato posta­vič­ka, stvo­ře­ná talen­to­va­ným ame­ric­kým kari­ka­tu­ris­tou Elziem Crislerem Segarem, se popr­vé obje­vi­la v newy­or­ském lis­tě Evening... Read more »

Pyšná princezna v novém kabátě: Moderní 3D remake české klasiky

Existuje jen málo fil­mů, kte­ré si udr­žu­jí dlou­ho­do­bou popu­la­ri­tu přes gene­ra­ce a sku­teč­ně se sta­nou sou­čás­tí kul­tur­ní­ho dědic­tví. Pyšná prin­cez­na Bořivoje Zemana z roku 1952 však nepo­chyb­ně pat­ří mezi kle­no­ty čes­ké... Read more »

Škatuláci - 50 %

Je jed­no měs­teč­ko, spí­še hrad s pod­hra­dím. Jménem Sýrečkov. Nevíme, kdo tam vlád­ne, ale míst­ní šlech­ta se hono­sí bílý­mi klo­bou­ky. Místní poli­cie zase vlast­ní klo­bou­ky čer­ve­né. Zvláštností je ale to,... Read more »

Simpsonovi ve filmu - Spider vepř, Spider vepř, umí hlavou dolů lézt...

Přiznávám, že jem­něj­ší humor Simpsonových je mi bliž­ší než drs­ný, kte­rý nabí­zí South Park. Ne tak oči­vid­né, ale vtip­né pop­kul­tur­ní naráž­ky mě roze­smě­jí víc než divo­ký vodo­pád sprostých výra­zů... Read more »

Kung Fu Panda 3 - Po hledá svoje čchi

 V před­cho­zích dílech se ten­to neo­hro­že­ný hrdi­na pozvol­na pře­mě­ňu­je z nezná­mé pan­dy do mis­tra kung fu, až do Dračího bojov­ní­ka. Zdá se, že tato pro­mě­na je již u kon­ce, a Po už nebu­de... Read more »

Rozhovor s režisérem Martinem Kotíkem o zfilmování Hurvínka

Proč jste se roz­ho­dl prá­vě pro Hurvínka a jak těž­ké pro vás bylo vytvo­řit nový pří­běh, tak, aby ctil legen­du a záro­veň byl moder­ní? Mám rád situ­ač­ní a rodin­né kome­die a milu­ji ani­mo­va­né... Read more »

Balerína - 85 %

Malá Felicia vyras­tá v siro­tin­ci na fran­c­úz­skom vidie­ku a sní­va o tom, že sa sta­ne balerí­nou. Spoločne so svo­jím naj­lep­ším kama­rá­tom, kto­rý sa chce stať veľ­kým vyná­lez­com, sa im podarí utiecť zo... Read more »

Animovaný film Hurvínek a kouzelné muzeum vstupuje v létě do kin

Nový film Hurvínek a kou­zel­né muze­um vzni­kal více než sedm let. Nyní se prá­ce chý­lí ke kon­ci a pří­běh legen­dár­ních posta­vi­ček dostal zce­la novou, moder­ní podo­bu. Snímek vzni­kal pod vede­ním pro­du­cen­ta... Read more »

Už 22. Prosince bude v kinech animovaná komedie Zpívej, kde si zazpívala také Ewa Farna - 75%

Producent Chris Meledandri, v jehož hla­vě se zro­di­li geni­ál­ní Mimoni, a reži­sér Garth Jennings se sho­du­jí, že tenhle pří­běh vzni­kl i díky jejich posed­los­ti hud­bou. Film je napě­cho­va­ný muzi­kou, zazní v něm přes... Read more »

Lichožrouti – 70%

Punkoví vs. mafi­án­ští ponož­ko­žrou­ti Lichožrouti byli odha­le­ni, popsá­ní a zachy­ce­ni na fil­mo­vé plát­no! A o koho že jde? Kdo četl tri­lo­gii Pavla Šruta, už ví, že se jed­ná o malé tvo­reč­ky, živí­cí se ponož­ka­mi... Read more »

Hledá se Dory - 80%

„Hledá se Dory.“ „Počkat, kdo?“ „Dory!“ „Tak jo, my vám ji pomů­že­me najít.“ „Tak jo, a koho vlast­ně hle­dá­me?“.  Tak by se dal zjed­no­du­še­ně popsat dlou­ho oče­ká­va­ný ani­mák Hledá se... Read more »

Angry Birds ve filmu - O TVŮRCÍCH

FERGAL REILLY (režie) je reži­sé­rem spo­leč­nos­ti Rovio Animation a sní­mek Angry Birds ve fil­mu je jeho celo­ve­čer­ním debu­tem. Narodil se v Irsku a stu­do­val výtvar­nou komu­ni­ka­ci na Dun Laoghaire College of Art... Read more »

Angry Birds ve filmu - O PŘÍBĚHU

Vítejte na Ptačím ost­ro­vě, kde vedou nelé­ta­ví ptá­ci více­mé­ně spo­ko­je­ný život. Ať už zrov­na tou­ží­te po náku­pu čer­s­tvých čer­vů nebo si chce­te nechat nabar­vit peří v saló­nu krá­sy, najde­te tu všech­no,... Read more »

Angry Birds ve filmu - POSTAVY

            Ruďák je vel­mi rozzlo­be­ný pták. Žije na Ptačím ost­ro­vě, kte­rý je obyd­le­ný těmi nej­na­iv­něj­ší­mi a nej­šťast­něj­ší­mi bytost­mi na svě­tě – tak­že není tře­ba vysvět­lo­vat, že sem Ruďák jak­si neza­pa­dá.... Read more »

Angry Birds ve filmu - Obsah/O filmu

OBSAH              Animovaná kome­die Angry Birds ve fil­mu nás zave­de na ost­rov, kde žijí nelé­ta­ví, ale jinak veli­ce šťast­ní ptá­ci. Až na pár výji­mek. Ruďák, věč­ně vztek­lý ope­ře­nec, nepo­sed­ný... Read more »

Kluk ve světě příšer - 55 %

Když deví­ti­le­té­ho Kyuta oslo­ví na uli­ci Tokia zaha­le­ná posta­va s med­vě­dí hla­vou, netu­ší, že prá­vě potkal své­ho budou­cí­ho uči­te­le. Je to samot­ný mis­tr Kumatecu, kte­rý hle­dá učed­ní­ka a taky tro­chu náhrad­ní­ho... Read more »

V hlavě (Inside Out) – Recenze – 100%

Bývaly doby, kdy prak­tic­ky kaž­dý nový film ani­mač­ní­ho stu­dia Pixar byl tre­fou do čer­né­ho a doko­na­le vybrou­še­ným skvos­tem, kte­rý oslo­vo­val divá­ky všech věko­vých sku­pin a bavil i dojí­mal jak děti, tak jejich... Read more »

V hlavě - O tvůrcích

PETE DOCTER (režie, námět, scé­nář) je osca­ro­vým reži­sé­rem sním­ků Příšerky s.r.o. a Vzhůru do oblak, a tvůr­čím vice­pre­zi­den­tem spo­leč­nos­ti Pixar Animation Studios. Docter, kte­rý do spo­leč­nos­ti Pixar nastou­pil v roce 1990 jako... Read more »

V hlavě - Obsah/O filmu

OBSAH Období dospí­vá­ní může být veli­ce kom­pli­ko­va­né. A pro jede­nác­ti­le­tou Riley, kte­rá se musí se svou rodi­nou pře­stě­ho­vat z ame­ric­ké­ho Středozápadu do San Francisca, kde její tatí­nek dostal novou prá­ci, to... Read more »

Mimoni (The Minions) – Recenze – 60%

Předem jsem se ani­má­ku Mimoni tro­chu bál, a to opráv­ně­ně. Ve dvo­ji­ci fil­mů Já, padouch totiž dotyč­ní žlu­tí pomoc­níč­ci titul­ní­ho anti­hr­di­ny dopo­sud plni­li výhrad­ně funk­ci tako­vých legrač­ních při­cmr­dá­va­čů a slou­ži­li k tomu,... Read more »

Hurá na fotbal - O filmu

„Našim zámě­rem bylo vytvo­řit jedi­neč­ný a ori­gi­nál­ní svět. Podle mého skrom­né­ho názo­ru si mys­lím, že jsme uspě­li, pro­to­že jsem zatím nevi­děl žád­ný podob­ný film.“ - Juana José Campanella - Toto... Read more »

Ovečka Shaun ve filmu - 95 %

Tak co nás čeká ve Ovečce Shaun ve fil­mu? Ano správ­ně, odpo­vě­dě­li jste dob­ře. Ovečka Shaun a její kama­rá­di z far­my, malič­ký Timmy, jejich hlí­da­cí pes Bitzer a jejich věr­ný ochrán­ce vás... Read more »

Píseň moře (Song of the Sea) – Recenze – 80%

Píseň moře byla nomi­no­va­ná na Oscara za nej­lep­ší ani­mo­va­ný film a nyní dopu­to­va­la i do našich kin, při­čemž se jed­ná o jeden z nej­ne­tra­dič­něj­ších ani­má­ků posled­ní doby v čes­ké dis­tri­buci. Pochází totiž z Irska a je... Read more »

Tučňáci z Madagaskaru - SPOLUPRÁCE

Je jisto­jis­té, že všich­ni výše posta­ve­ní špi­ó­ni Severáku změ­ní názor na meto­dy tuč­ňá­ků. A je ješ­tě logič­těj­ší, že výsled­ky jejich spo­leč­né prá­ce v boji pro­ti Davovi, pove­dou k vel­mi úsměv­ným a někdy až... Read more »

Tučňáci z Madagaskaru - NIKDO NEZASTAVÍ SEVERÁK!

Tučňáci si jsou vždy jis­tí svý­mi schop­nost­mi vypo­řá­dat se s Davovými zákeř­ný­mi plá­ny, ale sku­pi­na taj­ných agen­tů, zná­mých jako Severák, kte­rá pomá­há zví­řa­tům v nou­zi, se nedo­mní­vá, že tuč­ňá­ci mohou ten­to... Read more »

Tučňáci z Madagaskaru - SEZNAMTE SE S DAVEM, CHAPADLOVITÝM NEPŘÍTELEM TUČŇÁKŮ

Útok na Fort Knox kvů­li chut­né­mu pamlsku není nic ve srov­ná­ní s pro­blémy, kte­rým tuč­ňá­ci musí čelit, když nara­zí na Dr. Octavia Brinea. Tento pro­slu­lý gene­tik, milov­ník sýrů (ale­spoň to... Read more »

Tučňáci z Madagaskaru

Super špi­o­náž­ní týmy se nero­dí… ony se líh­nou. Objevte tajem­ství nej­lep­ších a nej­vtip­něj­ších super­taj­ných agen­tů svě­ta: Skippera, Kowalského, Rica a Vojína. Tito nej­lep­ší z nej­lep­ších spo­jí své síly s taj­nou orga­ni­za­cí Severák, v čele... Read more »

Škatuláci - první dojem

Read more »

Letadla - 50 %

Komu se ale­spoň tro­chu líbi­la užva­ně­ná auta a výtvar­né nápa­dy ve fil­mech Auta, ten by si neměl nechat ujít pří­běh o malém, ale sna­ži­vém práš­ko­va­cím leta­dle, kte­ré má snad­no zapa­ma­to­va­tel­né jmé­no... Read more »

Rebelka (Brave) – Merinda a kouzla - 60 %

Do kin při­chá­zí ani­mo­va­ný film s výraz­nou dív­čí hrdin­kou. Společnost Pixar vsa­di­la ten­to­krát na ruso­vla­sou prin­cez­nu Merindu, kte­rá si uží­vá báječ­ný život s jízdou na koni a střel­bou z luku. Romantický pří­běh o prin­cezně... Read more »

Piráti - 80%

Tak zno­va se dostá­vám k recen­zi. Tentokrát dět­ské­ho fil­mu Piráti. Je to film z tvůr­čí díl­ny stu­di­la Aardman, kte­rá ve spo­je­ní se Sony Pictures Animationv vytvo­řit 3D film. Už jsem se... Read more »

Mezinárodní festival animovaných filmu AniFest 2012 26.4. – 1.5.2012, Teplice a Duchcov Vítězné filmy 11. AniFestu

Hlavní cena fes­ti­va­lu Grand Prix byla letos vůbec popr­vé v his­to­rii fes­ti­va­lu udě­le­na stu­dent­ské­mu fil­mu.  Agnes Patron, autor­ka oce­ně­né­ho sním­ku „Vdova Caillou“, divá­ky vir­tu­ál­ně pozdra­vi­la během zakon­čo­va­cí­ho cere­mo­ni­á­lu. „Je to... Read more »

DAVID SPROXTON

DAVID SPROXTON (pro­du­cent) je spo­luza­kla­da­te­lem a před­se­dou před­sta­ven­stva spo­leč­nos­ti Aardman. Se svým spo­leč­ní­kem Peterem Lordem byli svěd­kem pro­mě­ny své přá­tel­ské spo­lu­prá­ce dvou kama­rá­dů až na pozi­ci ani­mač­ní­ho stu­dia, kte­ré pat­ří... Read more »

PETER LORD

PETER LORD (režie, pro­duk­ce) je spo­lu­ma­ji­te­lem a kre­a­tiv­ním vedou­cím spo­leč­nos­ti Aardman, kte­rou zalo­žil spo­leč­ně se svým dlou­ho­le­tým spo­lu­pra­cov­ní­kem Davidem Sproxtonem v roce 1972. Jako reži­sér byl Lord dva­krát nomi­no­ván na Oscara... Read more »

Dobrodružství Marka Twaina - Adventures of Mark Twain, The

Díky Anifestu jsem se podí­val na fil­my, kte­ré neby­ly vůbec v čes­ku vidě­né. V sobot­ním pro­gra­mu v par­ku zám­ku v Duchcově byla pro­jek­ce fil­mu od brit­ské­ho tvůr­ce Willa Vintona, kte­rý je čle­nem poro­ty.  Read more »

Loutka v britské animaci 1908 – 2001

Další pozo­ru­hod­ný ani­mač­ní pře­hled je “lout­ka v brit­ské ani­ma­ci od roku 1908 do roku 2001“. Read more »

Sobota v Anifestu

Bohužel jenom o víken­du mám čas zajít na Anifest, a tak bohu­žel nemůžu psát člá­nek o celém prů­bě­hu. První den tedy, kte­rý jsem se zúčast­nil za Anifest je sobo­ta, kde jsem se... Read more »

Alois Nebel – tak trochu promarněná filmová adaptace výborného komiksu (60%)

Na výsle­dek fil­mo­vé adap­ta­ce dnes už téměř kul­tov­ní­ho tří­díl­né­ho komik­su Jaroslava Rudiše a Jaromíra 99, s hlav­ní posta­vou výprav­čí­ho Aloise Nebela v zapad­lé jese­nic­ké sta­ni­ci Bílý Potok, se čeka­lo dlou­hých pět let.... Read more »

Alois Nebel - 75 %

Do našich kin se dostá­vá zají­ma­vý film, kte­rý si urči­tě najde své pří­z­niv­ce. Unikátní zpra­co­vá­ní hra­né­ho fil­mu s vyu­ži­tím tech­no­lo­gie roto­sko­pie dodá­vá dílu jed­not­né výtvar­né ladě­ní, kte­ré doká­že zaujmout divá­ka... Read more »
Stránka načtena za 3,40726 s | počet dotazů: 237 | paměť: 49320 KB. | 25.04.2024 - 15:45:40