Kritiky.cz > Recenze knih > Skutečný život hospodářských zvířat - o životě hospodářských zvířat bez cenzury

Skutečný život hospodářských zvířat - o životě hospodářských zvířat bez cenzury

Fotka od Christoffer Borg Mattisson z Pixabay
Fotka od Christoffer Borg Mattisson z Pixabay
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Víte kdo je jehni­ce, jalo­vi­ce či kuři­ce? Chcete se dozvě­dět, kolik vlny vypro­du­ku­je jed­na ovce při jed­né stří­ži? Tak na tyto otáz­ky a ješ­tě mno­hem více vám odpo­ví novin­ka nakla­da­tel­ství KAZDA s názvem Skutečný život hos­po­dář­ských zví­řat. Rozhodně se máte na co těšit. 

811f53698a0a26b596fd69dc099ef04749e6b787

Kniha je roz­dě­le­na na jed­not­li­vé kapi­to­ly, kte­ré pojed­ná­va­jí o cho­vu hos­po­dář­ských zví­řat kon­venč­ním způ­so­bem nebo také tím eko­lo­gic­kým. Dozvíte se o cho­vu pra­se­te domá­cí­ho, sko­tu, ovce, koz, tak i drů­be­že. Dále také, jak zví­řa­ta pře­pra­vu­je­me, jak to cho­dí na jat­kách a jaké pro­duk­ty lze z masa a mlé­ka vyro­bit. Každá kapi­to­la je detail­ně roz­pra­co­va­ná s mno­ha obráz­ky a infor­ma­ce­mi o jejich cho­vu, jak o ně peču­je­me, jak se jme­nu­jí mláďát­ka nebo sami­ce, kte­ré ješ­tě nero­di­ly. Na prv­ní pohled se může zdát, že je v kni­ze hod­ně ilu­stra­cí a méně tex­tu, ale opak je prav­dou. Ilustrace krás­ně dopl­ňu­jí tex­ty. Informací je zde oprav­du hod­ně. Na 40 stra­nách se dozví­te vše potřeb­né k cho­vu hos­po­dář­ských zví­řat.

Kniha se mně moc líbi­la a dopo­ru­čím ji všem zví­da­vým dětem, ale i dospě­lým. Knihu zajis­té oce­ní uči­tel­ky mateř­ských i základ­ních škol, kte­ré chtě­jí dětem při­blí­žit pro­ble­ma­ti­ku cho­vu hos­po­dář­ských zví­řat. Publikace mě zau­ja­la svým obsa­ho­vým zamě­ře­ním. Každý dítě při­chá­zí do věku, kdy je zají­má, jak zví­řát­ka žijí, a kde se vlast­ně bere to maso, kte­ré mají na talí­ři. Díky této pub­li­ka­ci jim vysvět­lí­te, jak to cho­dí v země­děl­ství, proč se a jak se o zví­řa­ta sta­rá­me, a proč je důle­ži­té s jíd­lem neplýtvat.

I když na kniž­ním trhu najde­te mno­ho knih o zví­řa­tech, tato je napros­to výji­meč­ná. Ilustrace jsou mnoh­dy na celou stra­nu, dopl­ně­né zají­ma­vost­mi o zví­řa­tech a když se na ně dívá­te, máte pocit, jako­by jste stá­li v kra­ví­ně a pří­mo kou­ka­li na kra­vič­ky. V jed­né kni­ze nalez­ne­te mno­ho infor­ma­cí o cho­vu, ale i tom, jak lze maso dále zpra­co­vá­vat v růz­né pro­duk­ty, kte­ré pak jíme. Autorka též pou­ta­vě vyprá­ví o eko­lo­gic­kém cho­vu, jak to lze dělat v sou­la­du s pří­ro­dou.

Kniha je urče­na pro děti od 7 let.

Ukázka z kni­hy:

Ekologicky cho­va­ná pra­sa­ta netrá­ví svůj čas pou­ze v kli­ma­ti­zo­va­ném vep­ří­ně. Buď mají k dis­po­zi­ci dal­ší výběhy, nebo se ve vzác­ných pří­pa­dech cho­va­jí pří­mo na pas­t­vi­ně. Venku ale potře­bu­jí hod­ně pro­sto­ru. Pokud totiž zůsta­nou na jed­nom mís­tě, ško­dí to půdě i život­ní­mu pro­stře­dí. Lehací boxy i výběhy býva­jí pode­stla­né slá­mou. Na bio­far­mě mají pra­sa­ta více mož­nos­tí, jak se zaměst­nat a kde rýt. Prasnice kojí sela­ta po dobu šes­ti týd­nů a jejich porod­ní boxy nejsou tak těs­né, tak­že v nich mají více mís­ta k pohy­bu.

Ekologičtí země­děl­ci pro­to nemo­hou cho­vat tolik zví­řat najed­nou a navíc mají vyš­ší nákla­dy. Maso těch­to zví­řat je tak sice draž­ší, ale chut­ná mno­hem lépe.

Několik slov o autor­ce:

Lena Zeise (* 1992) vystu­do­va­la design a ilu­strá­tor­ství v Münster School of Design. Od ukon­če­ní magis­ter­ské­ho stu­dia žije a pra­cu­je jako ilu­strá­tor­ka, návr­hář­ka a autor­ka knih v Münsteru. Věnuje se pře­de­vším tvor­bě dět­ských nauč­ných knih a spe­ci­a­li­zu­je se na foto­re­a­lis­tic­ké kres­by zví­řat s nauč­ný­mi popi­sy.

Autor: Lena Zeise

Přeložila: Lenka Pučalíková

Žánr: pří­ruč­ka

Vydáno: 2021, Nakladatelství Kazda, Brno

Počet stran: 40

Vazba kni­hy: pev­ná, s lami­no­va­ným pota­hem

ISBN 978-80-7670-031-4Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,88884 s | počet dotazů: 256 | paměť: 72307 KB. | 18.05.2024 - 05:58:50