Kritiky.cz > Horory > Hidden, The (1987)

Hidden, The (1987)

rp thumbCoverMain.jpeg
rp thumbCoverMain.jpeg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Proč se mění poklid­ní oby­va­te­lé měs­ta v šílen­ce a agre­siv­ní vra­hy?

Detektiv Beck řeší veli­ce zvlášt­ní pří­pad. Bezúhonný mak­léř prá­vě pře­pa­dl ban­ku, ukra­dl auto a nahá­něl se po uli­cích s poli­cej­ní­mi auty. Nakonec to skon­či­lo pře­střel­kou a mak­léř skon­čil v nemoc­ni­ci. Na dru­hý den najdou jeho tělo na nemoc­nič­ní pod­la­ze bez zná­mek živo­ta, ale zato jiný paci­ent zmi­zel z nemoc­ni­ce. I on se začne pro­je­vo­vat vel­kou agre­sí a začne zabí­jet oby­čej­né oby­va­te­le. Policisté si s tím lámou hla­vu a jako na zavo­la­nou jim při­chá­zí na pomoc podiv­ný agent FBI Lloyd Gallagher. Jenomže jim toho moc říct nechce a dosta­ne se do roze­pře se svým při­dě­le­ným part­ne­rem Beckem, kte­rý ho nemů­že vystát. Oba poli­cis­té však začnou spo­lu­pra­co­vat, pro­to­že před nimi nesto­jí oby­čej­ný pro­tiv­ník, ale mimo­zem­ský tvor, kte­rý se doká­že převtě­lo­vat dle libos­ti do kaž­dé­ho, kdo se vyskyt­ne v jeho oko­lí.

Český název: Tajemné zlo
Režie: Jack Sholder
Rok výro­by: 1987
Délka: 96 min
Země: USA

Hrají:
Kyle MacLachlan ... (Lloyd Gallagher)
Michael Nouri ... (Tom Beck)
Katherine Cannon ... (Barbara Beck)
Clu Gulager ... (Lt. Ed Flynn)
Richard Brooks ... (Sanchez)
... a dal­ší

Americký reži­sér Sholder není žád­ný začá­teč­ník. O tom se jis­tě pře­svěd­čí­te, pokud si pus­tí­te ten­to film. Za svou kari­é­ru posbí­ral už dosta­tek zku­še­nos­tí a před tím­to sním­kem nato­čil dva vel­mi dob­ré fil­my. Jeho prv­ní dílo se jme­nu­je Alone in the Dark (1982), ve kte­rém si zahrál napří­klad legen­dár­ní Donald Pleasence. Tento sní­mek má napros­to skvě­lý děj a herec­ké výko­ny jsou ozdo­bou té doby. Bohužel je to posled­ní dílo, kte­ré se dočka­lo vel­kých ohla­sů. Poté násle­do­va­lo pokra­čo­vá­ní Nightmare On Elm Street a to pod názvem Freddy’s Revenge. Snímek The Hidden je tře­tím v pořa­dí. Potom ale jako by vypr­cha­ly reži­sé­ro­vi nápa­dy a začal točit pou­ze veli­ce prů­měr­né fil­my. Díla jako Renegades, Generation X a Arachnid mlu­ví za vše.

Tady se mu ovšem poda­ři­lo sklou­bit něko­lik věcí dohro­ma­dy. Zaprvé posta­vil děj na mimo­zem­ském para­zi­to­vi, kte­rý si tro­chu nevy­bí­ra­vým způ­so­bem nachá­zel ces­tu k novým hos­ti­te­lům. Změnil jejich cho­vá­ní z hod­ných a sluš­ných obča­nů na šílen­ce a vra­hy. Jeho samot­ný vzhled není až tak stra­ši­del­ný či odpu­di­vý, ale nemůžu říct, že by se jed­na­lo o něja­kou špat­ně odve­de­nou prá­ci. Bohužel jedi­né mínus je to, že tvo­ra není moc­krát vidět. Jako dal­ší vel­ké plus je zařa­ze­ní kome­di­ál­ních prv­ků a odleh­če­né dia­lo­gy. Některé hláš­ky jsou veli­ce zná­mé a urči­tě vás poba­ví i zde, pro­to­že jsou vět­ši­nou na mís­tě a jsou skvě­lým doplň­kem dané situ­a­ce. K čet­ným čer­ným situ­a­cím bych zařa­dil hlav­ně divo­ké jízdy v luxus­ních autech, kte­ré se neza­sta­vi­li před ničím a ani před nikým. Milovníci pěk­ných aut si zde při­jdou na své. Scénky při kte­rých řádí lidé napa­de­ní para­zi­tem mi hod­ně při­po­mí­na­jí star­ší gan­gs­ter­ky. On se vlast­ně v podob­ném sty­lu táhl celý děj, kte­rý byl dopro­vá­ze­ný decent­ní hud­bou, kte­rá mi sice zas až tak do toho vše­ho neza­pa­da­la, ale nemůžu říct, že by byla hroz­ná. Jedinou její vadou je to, že se něko­li­krát opa­ko­va­la ta samá melo­die.

Speciální efek­ty jsou veli­ce dob­ře pro­ve­de­né a hlav­ně co se týká samot­né­ho mon­stra je vidět, že si na něm dost vyhrá­li. Vzhledem sice při­po­mí­ná vel­ké­ho mra­ven­ce, ale má i něko­lik cha­pa­del, kte­ré si občas našli ces­tu ven. Prostředí se měni­lo v tem­pu děje, kte­rý nabí­ral rych­lý spád a až na něko­lik momen­tů vůbec nenu­dil. Protože jak jsem podotkl na začát­ku, tak se tu stří­da­la akč­nost s kome­di­ál­ní­mi prv­ky a jejich vzá­jem­né pro­po­je­ní zvlád­li pro­du­cen­ti doko­na­le, pro­to­že ani jed­na nevy­ční­vá nad tou dru­hou. Takhle nějak si mys­lím, že by měl vypa­dat dob­rý sci-fi horor.

Největším plu­sem celé­ho fil­mu je však obsa­ze­ní Kylea MacLachlana. Tento sym­pa­tic­ký chla­pík je v ame­ri­ce veli­ce oblí­be­ný a to hlav­ně díky své­mu účin­ko­vá­ní v seri­á­lu Twin Peaks. On je samo­zřej­mě hlav­ně fil­mo­vým her­cem a tak se obje­vil i v něko­li­ka veli­ce úspěš­ných fil­mech, jako napří­klad Dune, Blue Velvet, Doors, Twin Peaks. Zahrál si napří­klad i ve fil­mu Showgirls, kte­rý se setkal s obrov­skou kri­ti­kou.

Film, kte­rý má dob­rý děj, rych­lý a nenud­ný spád, vyni­ka­jí­cí a hlav­ně tajem­nou hlav­ní posta­vu a uvi­dí­te v něm nád­her­ná auta. Určitě vám ho můžu dopo­ru­čit a pokud nebu­de oče­ká­vat kdo­ví­ja­ký masa­kr, může­te se dob­ře bavit.

Hodnocení:
70%


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Šarlatán - 416. května 2023 Šarlatán - 4 Posted in Videa
  • Ordinace v růžové zahradě 27. srpna 2019 Ordinace v růžové zahradě 2 Ordinace v růžové zahradě 2 se letos na podzim otvírá už po patnácté. V popředí řešení závažných medicínských případů se odehrají další soukromá dramata kamenických zdravotníků. Do osudů […] Posted in Speciály
  • Mumie | The Mummy [50%]12. června 2017 Mumie | The Mummy [50%] Společnost Univerzal už před lety chtěla vytvořit okolo svých filmových monster (kam mimo jiné spadají Frankensteinovo monstrum, Drákula nebo například Neviditelný muž) filmový vesmír […] Posted in Filmové recenze
  • Zaklínač (2019) (seriál)26. prosince 2019 Zaklínač (2019) (seriál) Před koncem roku nám Netflix udělil další seriálovou letošní událost ( že jich letos sakra bylo!) a byť mám menší připomínky, tak je to rozhodně velkolepá Fantasy nádhera a nový nástupce […] Posted in Krátké recenze
  • Jak básníci čekají na zázrak - NA ZÁVĚR6. dubna 2016 Jak básníci čekají na zázrak - NA ZÁVĚR Přípravy a samotné natáčení Básníků číslo 6 provázela zvláštní atmosféra. Nikdo z herců ani na okamžik nezaváhal  a přijal „pozvání“ na malý „básnický zázrak“ s povděkem. Nejlépe to […] Posted in Speciály
  • NHL 18 - beta7. srpna 2017 NHL 18 - beta Užijte si poslední dny hraní NHL 18 beta. Dostal jsem se k ní až teď, tak se podívejte na moje první video. Jedna z variant, kterou lze hrát v NHL je hraní […] Posted in Novinky ze světa her
  • Matka / The Mother3. května 2013 Matka / The Mother “We’ll be like that one day. No one wanting us.” May je obyčejná penzistka, která žije svůj obyčejný život se stárnoucím a chátrajícím manželem Tootsem. Když jednoho dne sbalí kufry i […] Posted in Filmové recenze
  • Fantastická čtyřka - neúspěch po čtvrté8. dubna 2019 Fantastická čtyřka - neúspěch po čtvrté Tak jsem se konečně dostal k tomu, abych zrecenzoval jeden neúspěšných filmů roku 2015. Fantastická čtyřka je k tomu určená. Komiks, který má svojí slavnou historii, je konkurentem […] Posted in Retro filmové recenze
  • Finále Plzeň zahájí Jan Hřebejk – držitel tří Zlatých ledňáčků6. dubna 2017 Finále Plzeň zahájí Jan Hřebejk – držitel tří Zlatých ledňáčků Plzeň, 5. dubna 2017 – Plzeň opět přivítá fanoušky českého a slovenského filmu – od 20. do 26. dubna se uskuteční jubilejní 30. ročník filmového festivalu Finále Plzeň. Zahájení festivalu […] Posted in Festivaly
  • Night Teeth (2021)11. ledna 2024 Night Teeth (2021) Dvě pěkná mladá děvčata na zadní sedačce auta ještě neznamenají žádnou výhru. Zvláště když vám mohou jít po krku a to doslova…! Již stovky let panuje mezi […] Posted in Horory
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,76235 s | počet dotazů: 257 | paměť: 71789 KB. | 18.07.2024 - 17:28:26