Kritiky.cz > Horory > Near Dark (1987)

Near Dark (1987)

rp Near Dark87 cover.jpg
rp Near Dark87 cover.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Lance Henriksen a někte­ří jeho kole­go­vé si po „špá­so­vá­ní“ s Vetřelci potře­bo­va­li odsko­čit na skle­nič­ku lid­ské krve.

Mladý Caleb si žije poklid­ným živo­tem na otco­vě far­mě spo­leč­ně se svou sestrou. Jednoho veče­ra se sezná­mí s pohled­nou Mae. Nabídne se, že jí odve­ze do neda­le­ké­ho kem­pu k jejím přá­te­lům. Po ces­tě mezi nimi pře­sko­čí jis­kra, začnou se líbat, pak jej dív­ka kous­ne do krku a násled­ně ute­če. Zmatený mla­dík se sna­ží dostat domů, ale jakmi­le nasta­ne východ slun­ce, začne se z něj kou­řit a on padá do praš­né ces­ty neda­le­ko své­ho domu. Přímo před zra­ky jeho rodi­ny jej někdo nalo­ží do pro­jíž­dě­jí­cí­ho kara­va­nu. Díky tomu se dostá­vá do sku­pi­ny pěti „noč­ních tvo­rů“, kte­ří se živí lid­skou krví a putu­jí napříč Státy. Chtějí Caleba začle­nit do své­ho spol­ku, ale on se tomu k jejich zlos­ti brá­ní. Nechce vraž­dit nevin­né lidi, ale záro­veň chce zůstat s Mae, do kte­ré se zami­lo­val. Vůdce noč­ních tvo­rů Jesse začí­ná být stá­le ner­vóz­něj­ší…

Český název: Na pra­hu tem­not
Režie: Kathryn Bigelow
Rok výro­by: 1987
Délka: 94 min
Země: USA
Hrají:
Adrian Pasdar…(Caleb Colton)
Lance Henriksen…(Jesse Hooker)
Jenny Wright…(Mae)
Bill Paxton…(Severen)
Jenette Goldstein…(Diamondback)
Joshua John Miller…(Homer)
…a dal­ší

Kathryn Bigelow dnes již pat­ří mezi uzná­va­né reži­sér­ky, ale v začát­cích své kari­é­ry dost ris­ko­va­la a i ten­to­krát šla, jak se říká „s kůží na trh“. Jak pro­ra­zit v horo­ro­vém žán­ru, zane­chat v něm nesma­za­tel­nou sto­pu a ješ­tě k tomu napsat scé­nář a násled­ně zre­ží­ro­vat film tak, aby vás divá­ci i kri­ti­ci neroz­cu­po­va­li na kous­ky? Úplně posta­čí, když vybe­re­te něko­lik zná­mých her­ců (nej­lé­pe z nedáv­né­ho „hitu“ Aliens), nami­xu­je­te něko­lik fil­mo­vých žánrů dohro­ma­dy (tak aby si v něm kaž­dý našel to svo­je), při­dá­te tro­chu té lás­ky a bru­ta­li­ty – no a ode­zva na sebe nene­chá dlou­ho čekat. Dodnes se film těší mezi fanouš­ky vel­ké obli­bě.

Samozřejmě že kro­mě dob­rých herec­kých výko­nů vět­ši­ny zúčast­ně­ných za to může hlav­ně skvě­le vypra­co­va­ná atmo­sfé­ra. Počáteční loves­to­ry se brzy změ­ní v čis­to­krev­ný akč­ní horor. Napětí houst­ne kaž­dou dal­ší akč­ní scé­nou, při­dá­vá se na bru­ta­li­tě a divák má šan­ci vidět efek­ty na veli­ce dob­ré úrov­ni. Především pak krva­vý masa­kr v baru stál oprav­du za to. Nebylo potře­ba zby­teč­ně pře­há­nět a vět­ši­na scén vypa­dá „reál­ně“. Dokonce i kon­tak­ty noč­ních tvo­rů se slun­cem. V nepo­sled­ní řadě musím pochvá­lit i vhod­ně zvo­le­ný hudeb­ní dopro­vod, kte­rý měli na svě­do­mí Tangerine Dream.

Near dark tak v mno­hém pře­ko­nal oče­ká­vá­ní, ale našlo by se tu i něko­lik nega­tiv­ních prv­ků. Kromě někte­rých hlu­chých míst (těch tu bylo oprav­du mini­mum) se mi rov­něž nelí­bil závěr fil­mu. Od chví­le kdy se Paxon sezná­mil s kami­o­nem, to šlo s kva­li­tou dolů. Tedy hlav­ně co se atmo­sfé­ry týče. Ani to mi však neza­brá­ní, abych ten­to kou­sek neo­zna­čil za nad­prů­měr­ný film. Klady zde totiž pře­va­žo­va­li a urči­tě jsem jej nevi­děl napo­sle­dy.

Hodnocení:
70%


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,52013 s | počet dotazů: 268 | paměť: 71581 KB. | 20.06.2024 - 14:54:03