Kritiky.cz > Horory > Vacanze per un massacro (1980)

Vacanze per un massacro (1980)

rp Vacanze per un massacro80 cover.jpg
rp Vacanze per un massacro80 cover.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Uprchlý ban­kov­ní lupič a nelí­tost­ný vrah Joe se vydá­vá vyzved­nout svou ukry­tou kořist do sta­ré hor­ské cha­ty, ale pří­jezd tro­ji­ce mla­dých lidí mu zce­la naru­ší jeho plá­ny.

Bankovní lupič Joe utí­ká z věze­ní a nelí­tost­ně zabí­jí dva ven­ko­va­ny. Potřebuje totiž jejich auto, aby se mohl dopra­vit do hor­ské oblas­ti, kde před časem ukryl svůj lup v jed­né z chat. Po pří­jez­du však zjis­tí, že si cha­tu kou­pi­li něja­cí lidi z měs­ta, kte­ří zde jez­dí na víken­dy. Manželé Sergio a Lilliana spo­leč­ně s její sestrou Paolou jsou tak nevě­dom­ky zpo­vzdá­lí pozo­ro­vá­ni chlad­no­krev­ným zabi­já­kem, odhod­la­ným dostat se k penězům za kaž­dou cenu. Ten však zatím vyčká­vá na správ­nou chví­li a ke své­mu pře­kva­pe­ní zjiš­ťu­je, že zde není jedi­ný, kdo má něja­ké tajem­ství.

Režie: Fernando Di Leo
Rok výro­by: 1980
Délka: 85 min
Země: Itálie
Alternativní název: Madness
Hrají:
Joe Dallesandro…(Joe Brezzi)
Lorraine De Selle…(Paola)
Patrizia Behn…(Liliana)
Gianni Macchia…(Sergio)
…a dal­ší

Skvělý ital­ský reži­sér Fernando Di Leo dle mého názo­ru ten­to­krát šlá­pl troš­ku ved­le. Vacanze per un massa­cro je veli­ce prů­měr­ným „explo­i­tati­on“, kte­rý má do kla­sic­ké­ho rape & reven­ge hod­ně dale­ko. Nevím, mož­ná to byl jeho záměr, ale para­dox­ně si pro nás při­pra­ví tu nej­lep­ší podí­va­nou hned na začát­ku, kdy hlav­ní hrdi­na (padouch) zabi­je ty dva far­má­ře. Zbytek fil­mu už je totiž dost umír­ně­ný, tedy pře­de­vším co se z horo­ro­vé­ho hle­dis­ka týče. Máme zde sice „rádo­by“ zná­sil­ně­ní a názna­ky psy­cho­lo­gic­ké­ho tero­ru (pokud tedy nepo­čí­tám úpl­ný závěr), ale spíš mi při­šlo, jako­by se po celou dobu jelo jen na půl ply­nu a reži­sér nebyl schop­ný navá­zat na svou pře­de­šlou tvor­bu. 

Více méně to totiž byla jen psy­cho­lo­gic­ká par­tie čtyř osob, z nichž se kaž­dá sna­ží mani­pu­lo­vat s těmi ostat­ní­mi, jak nej­lé­pe umí. Někteří na to šli mno­hem lépe než ostat­ní a pro­to zde nej­vět­ší pro­stor pat­řil uhran­či­vé Lorraine De Selle. Tahle žen­ská, i kdy­by nemě­la vůbec žád­ný herec­ký talent (což naštěs­tí má), tak hlav­ně muž­skou část divá­ků doko­na­le zaujme svým tělem. Nahota jí nikdy nedě­la­la žád­ný pro­blém a tady se pro­du­cí­ru­je nahá sko­ro celý film. Mrchu, kte­rou zde ztvár­ni­la, jsem si zami­lo­val už při jejím taneč­ku v kuchy­ni a dle mého byla její posta­va nej­vý­raz­něj­ší ze všech. Naopak vrah Joe zas až tak drs­ný nebyl a chví­le­mi jsem si říkal, jest­li pře­mýš­lí čas­tě­ji hla­vou, nebo ptá­kem.

V nepo­sled­ní řadě bych chtěl pochvá­lit i výběr hor­ské­ho pro­stře­dí. Nikdy není na ško­du, když se děj fil­mu ode­hrá­vá na ven­ko­vě. No a samo­zřej­mě nesmím opo­me­nout hud­bu Luise Bacalova. Hororová atmo­sfé­ra tu však dostá­va­la doce­la těž­ké direk­ty, pro­to­že kro­mě začát­ku se tu tvůr­cům téměř nepo­da­ři­lo vytvo­řit potřeb­né napě­tí. Spíše bych řekl, že se zde všech­ny síly sou­stře­di­ly pře­váž­ně na natá­če­ní ero­tic­kých scén. Nahota tu byla vskut­ku všu­dypří­tom­ná. Vacanze per un massa­cro si tak bohu­žel zařa­dím mezi fil­my, kte­ré sta­čí vidět jen jed­nou, ale to nezna­me­ná, že by šlo o vylo­že­nou ztrá­tu času.

Hodnocení:
50%


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,75817 s | počet dotazů: 271 | paměť: 71823 KB. | 23.07.2024 - 13:39:00