Kritiky.cz > Horory > Nightmare on Elm Street, A (1984)

Nightmare on Elm Street, A (1984)

rp Nightmare on Elm Street2C A 28198429.jpg
rp Nightmare on Elm Street2C A 28198429.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Děti měj­te se na pozo­ru! Freddy při­chá­zí…

Nancy již něko­lik dní trá­pí zlé noč­ní můry, ve kte­rých jí pro­ná­sle­du­je zoha­ve­ná posta­va v pru­ho­va­ném sve­t­ru a ruka­vi­cí s ost­rý­mi bři­ty. Nejhrůznější na tom však je, že s podob­ný­mi pro­blémy se potý­ká i její nej­lep­ší kama­rád­ka Tina a dokon­ce i jejich chlap­ci Glen a Rod. Jak je mož­né, že všich­ni mají podob­né sny, ve kte­rých se je kdo­si pokou­ší zabít? Otázky na své odpo­vě­di musí Nancy hle­dat v minu­los­ti jejich měs­ta i vlast­ních rodi­čů, jen­že ZLO nehod­lá čekat tak dlou­ho. Zvláště když Fred Krueger nebyl žád­ným sva­touš­kem ani v době kdy žil a nyní má koneč­ně šan­ci pomstít se těm, kte­ří jej při­pra­vi­li před léty o život. Hlavně tedy jejich dětem, pro­to­že ON měl vždy vel­kou sla­bost pro děti a za pomo­cí snů a svých zvrá­ce­ných hrá­tek roze­hra­je krva­vou odpla­tu…


Český název: Noční můra v Elm Street
Režie: Wes Craven
Rok výro­by: 1984
Délka: 91 min
Země: USA
Hrají:
Heather Langenkamp...(Nancy Thompson)
Robert Englund...(Fred Krueger)
John Saxon...(poručík Thompson)
Ronee Blakley...(Marge Thompson)
Johnny Depp...(Glen Lantz)
Amanda Wyss...(Tina Gray)
...a dal­ší


Když jsem si v roce 2008 zalo­žil svůj pro­fil na Horror.cz a aktiv­ně se zapo­jil do recen­zo­vá­ní horo­ro­vých fil­mů, v témže roce pro­bí­ha­la anke­ta o Nejlepší horo­ro­vou posta­vu pod­le čte­ná­řů a vyhrál ji prá­vě Freddy Krueger, kte­ré­mu jsem i já dal svůj hlas. A to i přes­to, že jsem do té doby (a i dodnes) viděl z této série prá­vě jen ten­to prv­ní díl a pak Freddy vs. Jason. I to mi však sta­či­lo k tomu, abych si tuto kul­tov­ní posta­vu a pře­de­vším samot­né­ho Roberta Englunda oblí­bil ze všech nej­víc. Když jsem totiž viděl jed­nič­ku úpl­ně popr­vé, byl jsem ješ­tě malé děc­ko a byl jsem u toho doslo­va posra­ný stra­chy. V pamě­ti mi navždy uvíz­la pře­de­vším poste­lo­vá scé­na s teh­dy začí­na­jí­cím Johnny Deppem a hlav­ně skří­pa­ní ost­rých bři­tů oné pověst­né ruka­vi­ce.
I po letech jsem si doká­zal ten­to film užít napl­no, no a hlav­ní záslu­hu na tom měl opět ďábel­ský Freddy a samo­zřej­mě i veli­ce sluš­ná atmo­sfé­ra. Craven věděl jak si divá­ky zís­kat na svou stra­nu, o čemž mě pře­svěd­čil již něko­li­krát a ani zde nezkla­mal. Prolínání rea­li­ty a děsi­vých sno­vých pasá­ží již sice nepů­so­bi­lo tak hrů­zostraš­ně, jako když jsem to viděl popr­vé, ale své kouz­lo a ori­gi­na­li­tu to neztra­ti­lo ani po toli­ka letech. Dále bych chtěl oce­nit hudeb­ní dopro­vod Charlese Bernsteina, kte­rý byl rov­něž vel­mi skvost­ný. No a v nepo­sled­ní řadě i sluš­né herec­ké výko­ny vět­ši­ny zúčast­ně­ných, bez kte­rých by to samo­zřej­mě nešlo.
Noční můry mě už dnes sice netrá­pí, ale ješ­tě teď když si vzpo­me­nu na něko­lik dět­ských „beze­sných nocí“, tak mě otřepe…Svým způ­so­bem se těším na dal­ší díly této série a to hlav­ně kvů­li Freddymu (tenhle chlá­pek v pru­ho­va­ném sve­t­ru je/byl a bude vždy ztě­les­ně­ním hrů­zy), ale ze zku­še­nos­ti vím, že vět­ši­na sérií si pros­tě nedo­ká­že s při­bý­va­jí­cí­mi díly udr­žet svou lať­ku a pak při­chá­zí vel­ké zklamání…Závěrem bych zmí­nil i to, že mě potě­ši­la i byť krát­ká účast Lin Shaye – kte­rá si tu zahrá­la uči­tel­ku.


Hodnocení:
90% 

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,93138 s | počet dotazů: 263 | paměť: 71869 KB. | 22.07.2024 - 06:36:36