Kritiky.cz > Horory > Avalanche Sharks (2014)

Avalanche Sharks (2014)

rp Avalanche Sharks 28201429.jpg
rp Avalanche Sharks 28201429.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Zimní stře­dis­ko a při­leh­lé sjez­dov­ky se záhy pro­mě­ní v krva­vá jat­ka…


Malé hor­ské měs­teč­ko, jehož sou­čás­tí je i lyžař­ské stře­dis­ko, se chys­tá na nával turis­tů a nad­šen­ců zim­ních spor­tů, ostat­ně jako kaž­dý rok. Vše vypa­dá skvě­le, pod­mín­ky pro lyžo­vá­ní, sjez­dov­ky, nadr­že­ná omla­di­na i zami­lo­va­né star­ší páry, ovšem letos nasta­nou neče­ka­né pro­blémy. Narušením posvát­ných indi­án­ských tote­mů, se totiž uvol­ní pra­sta­rá síla, kte­rá se zhmot­ní v podo­bě hla­do­vých a hlav­ně pomstych­ti­vých žra­lo­čích duchů a zdej­ší sníh se záhy zbro­dí krví…


Režie: Scott Wheeler

Rok výro­by: 2014
Délka: 82 min
Země: Kanada
Hrají:
Alexander Mendeluk...(Wade)
Kate Nauta...(Diana)
Kelle Cantwell...(Madison)
Eric Scott Woods...(Dale)
Richard Gleason...(šerif)
...a dal­šíCo se žra­lo­čí téma­ti­ky týče, viděl jsem už díky šíle­ným scé­náris­tic­kým nápa­dům snad už oprav­du ledasco. Žraloky ve vesmí­ru, pís­ku, baži­nách, žra­lo­čí tor­ná­da, cho­dí­cí žra­lo­ky, zom­bie žra­lo­ky, více­hla­vé žra­lo­ky, žra­lo­ky zkří­že­né s jiný­mi živo­čiš­ný­mi dru­hy a samo­zřej­mě i žra­lo­ky ve sně­hu a ledu. Takže mně podob­ná záplet­ka moc nešo­ko­va­la. Ujeté a bizar­ní nápa­dy mě však čím­si magic­ky při­ta­hu­jí, ačko­liv pořád brblám nad stu­pi­di­tou jejich tvůr­ců, stej­ně se na ně dívám pořád zno­vu a zno­vu. Já už se pros­tě asi nikdy nezmě­ním.
Tentokrát v tom nemě­lo prs­ty ani Asylum ani Nu Image a svým způ­so­bem ani Syfy. Což mno­hé nej­spíš pře­kva­pí, ale i Kanaďané doká­za­li vypro­du­ko­vat už spous­tu nesku­teč­ných céč­ko­vých bra­ků. V tom­to pří­pa­dě se mi nej­ví­ce líbi­la samot­ná pří­ro­da (ta byla vskut­ku pěk­ná) a pak samo­zřej­mě zástup pohled­ných dam. Asi niko­ho nepře­kva­pí, že někte­ré z nich se obje­vi­ly v ero­tic­kých soft fil­mech, ale našlo se tu i něko­lik zná­měj­ších „nor­mál­ních“ here­ček. Problémem však byl samot­ný scé­nář – ten byl nato­lik naiv­ní a špat­ný, že vět­ši­na dia­lo­gů vám pole­ze nesku­teč­ně na ner­vy, stej­ně jako vět­ši­na postav.
Samotní žra­lo­ci – nebo spíš pěk­ně naštva­ní ducho­vé se však doce­la čini­li. Mrtvých tu bylo dost, krve a laci­né­ho gore taky, ovšem někte­ré scé­ny vypa­da­ly doce­la dob­ře. Což je taky důvod, proč ten­to film neod­stře­lím rov­nou do céč­ko­vé žum­py. Avalanche Sharks balan­co­val někde na hra­ně, ale vylo­že­ná kata­stro­fa se neko­na­la. Několik úsměv­ných momen­tů i vtip­ných hlá­šek se tu najde a navíc to netr­vá ani moc dlou­ho.

V tom­to fil­mu se měla obje­vit v jed­né z hlav­ních rolí i  Brooke Hogan, ale na pla­ce s ní byli jen samé pro­blémy a tak dosta­la záhy padá­ka. Postavu Diany tak nako­nec dosta­la Kate Nauta. Ono to bylo stej­ně: „prašť, jak uhoď“, člo­věk si nevy­be­re!. Céčkový kle­not tohle roz­hod­ně není, ale dá se na to podí­vat…

Hodnocení:
30%


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,68593 s | počet dotazů: 255 | paměť: 71478 KB. | 24.06.2024 - 02:22:54