Kritiky.cz > Horory > Progeny (1998)

Progeny (1998)

rp Progeny cover.jpg
rp Progeny cover.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Scifi horo­ro­vé béč­ko o mimo­zemš­ťa­nech a zná­sil­ňo­va­ní z díl­ny Briana Yuzny.

Manželé Craig a Sherry si nedáv­no kou­pi­li nový dům. Jak bývá zvy­kem, bylo potře­ba „pokřtít“ postel pořád­ným sexem, jen­že v jeho prů­bě­hu se sta­lo cosi podiv­né­ho. Ani jeden z nich si nepa­ma­to­val, co se ode­hrá­va­lo v násle­du­jí­cích dvou hodi­nách. Na tom by mož­ná neby­lo nic zas až tak zvlášt­ní­ho, kdy­by Craig neza­čal mít pro­blémy se spa­ním a děsi­vé noč­ní můry. Nechá se zhyp­no­ti­zo­vat a díky tomu si vzpo­me­ne na děsi­vé udá­los­ti té noci – mod­ré svět­lo, mimo­zemš­ťa­ny a únos jeho man­žel­ky. Když mu navíc Sherry řek­ne, že je těhot­ná, on z toho radost nemá. Uvědomuje si, že to co ros­te v jeho ženě, roz­hod­ně není lid­ské­ho půvo­du. Jenže jak to doká­zat aniž by si všich­ni mys­le­li, že se zbláz­nil? 

Český název: Potomek vetřel­ce
Režie: Brian Yuzna
Rok výro­by: 1998
Délka: 98 min
Země: USA
Hrají:
Arnold Vosloo …(Dr. Craig Burton)
Jillian McWhirter …(Sherry Burton)
Brad Dourif …(Dr. Bert Clavell)
Lindsay Crouse…(Dr. Susan Lamarche)
Wilford Brimley …(Dr. David Wetherly)
…a dal­ší

Už jsem si dlou­ho nepus­til nic od Briana Yuzny a tak jsem se to roz­ho­dl vel­mi rych­le napra­vit. Sice mě od Progeny odra­zo­val fakt, že se jeho děj točí oko­lo UFO a mimo­zemš­ťa­nů, což je téma kte­ré mi zrov­na dva­krát nevo­ní, ale nako­nec to zas až tak hroz­né neby­lo. Sice má ten­to sci­fi horor na inter­ne­tu vel­mi níz­ké hod­no­ce­ní a nepří­liš ori­gi­nál­ní záplet­ku, ale dá se zde nara­zit na něko­lik neza­po­me­nu­tel­ných scén, kvů­li kte­rým sto­jí za to film vidět. Od Yuzny jsem zvyk­lý na kdeja­ké bizar­nos­ti, ale on se ten­krát vyřá­dil na obou dílech Dentisty a tady si odsko­čil jen tak zre­la­xo­vat, což byla tro­chu chy­ba. Ne nadar­mo je Potomek vetřel­ce mno­hý­mi ozna­čo­ván za jeho nej­slab­ší dílo. 

Brian vědom si sla­bin scé­ná­ře a men­ší­ho roz­počtu se roz­ho­dl na divá­ka zpo­čát­ku zaú­to­čit hlav­ně naho­tou (Jillian McWhirter se roz­hod­ně nesty­dě­la) a násled­ně slib­ný­mi noč­ní­mi můra­mi, kte­ré ale­spoň tro­chu pro­kr­vi­li jinak troš­ku nud­něj­ší děj. To nej­dů­le­ži­těj­ší však při­jde při detail­ním „zná­sil­ňo­va­ní“ Sherry a násled­ný finál­ní porod. Tyto dvě pasá­že jsou sku­teč­ně zla­tým hře­bem veče­ra a i zde se divá­ci koneč­ně dočka­jí Yuznovy mor­bid­ní před­sta­vi­vos­ti v celé své krá­se. Ralis Khan (měl na sta­ros­ti efek­ty) se oprav­du činil a atmo­sfé­ra v tu chví­li nabra­la ten správ­ný vítr. Sice se tu nedo­čká­me žád­né­ho gran­di­óz­ní­ho vyvr­cho­le­ní, při kte­rém by nám stá­ly hrů­zou vla­sy na hla­vě, ale i tak si mys­lím, že toto prů­měr­né béč­ko zas až tak špat­né neby­lo.

Trošku mě mrze­lo, že když už tu hrál Brad Dourif, tak ho moh­li tvůr­ci vyu­žít mno­hem více. Moc pro­sto­ru mu totiž dopřá­no neby­lo a to byla vel­ká ško­da. Arnold Vosloo se sice sna­žil, ale já ho mám pře­ce jenom radě­ji v zápor­ných rolích. Tady nehrál špat­ně a byl tahou­nem celé­ho fil­mu, jen­že to bylo způ­so­be­no i tím, že ostat­ní pros­tě potřeb­ný pro­stor nedo­sta­li.  Jillian McWhirter před­ved­la kro­mě svých žen­ských před­nos­tí rov­něž solid­ní výkon při mimo­zem­ském zná­sil­ňo­vá­ní. Právě tato pasáž mi uvíz­ne v hla­vě na pěk­ně dlou­ho.

Hodnocení:
50%


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,52412 s | počet dotazů: 249 | paměť: 72156 KB. | 18.05.2024 - 06:36:31