Kritiky.cz > Horory > Return to House on Haunted Hill (2007)

Return to House on Haunted Hill (2007)

rp ReturnHH cover.jpg
rp ReturnHH cover.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

ZLO v Haunted Hill si žádá dal­ší živo­ty…

Ariel je až pří­liš zane­prázd­ně­na svou pra­cí, tak­že nemá čas na žád­ný romá­nek a už vůbec ne na svo­jí rodi­nu. I pro­to již něko­lik dní igno­ru­je zmeš­ka­né hovo­ry od své sest­ry Sáry. Když se však dozví od mat­ky, že Sára údaj­ně spácha­la sebe­vraž­du, zhrou­tí se jí celý svět. Aby toho neby­lo málo, ješ­tě ten večer obdr­ží poš­tou záhad­ný deník, kte­rý před časem při­nes­la Sára ze své děsi­vé návštěvy domu na Haunted Hill. K její smů­le se však sta­la ter­čem pozor­nos­ti sku­pi­ny gau­ne­rů, kte­ří jí i foto­gra­fa Paula une­sou. Desmond a jeho ban­da totiž tou­ží nalézt v Domě hrů­zy vzác­ný arte­fakt – soš­ku Baphometa. Nejsou zde však sami, pro­to­že o soš­ku má zájem i Dr. Hammer se svým týmem. Ti sice nezna­me­na­jí pro ozbro­je­né „lov­ce pokla­dů“ žád­ný pro­blém, ale za to důmy­sl­ný mecha­nis­mus domu ano. Všichni zůsta­nou uvěz­ně­ni v Domě hrů­zy a ZLO ovlá­da­jí­cí toto mís­to si žádá dal­ší obě­ti.

Český název: Návrat do domu hrů­zy
Režie: Víctor García
Rok výro­by: 2007
Délka: 79 min
Země: USA
Hrají:
Amanda Righetti …(Ariel Wolfe)
Tom Riley …(Paul)
Erik Palladino …(Desmond)
Cerina Vincent …(Michelle)
Steven Pacey …(Dr. Richard Hammer)
Jeffrey Combs …(Dr. Vannacutt)
…a dal­ší

Po osmi letech se Víctor García roz­ho­dl oži­vit děsi­vou psy­chi­at­ric­kou léčeb­nu, kte­rá si zno­vu žádá dal­ší krev. Moc šan­cí jsem tomu nedá­val, pro­to­že ani jed­nič­ka (z roku 1999) mě nějak zvlášť neu­chvá­ti­la, ale musím nako­nec říct – dalo se na to dívat (tedy dalo se to pře­žít). Tentokrát se tvůr­ci roz­hod­li pořád­ně při­tvr­dit a tím si samo­zřej­mě zís­ka­li u mě plu­so­vé body. Leč na úkor kva­lit­ní­ho scé­ná­ře, herec­ké­ho obsa­ze­ní a spe­ci­ál­ních efek­tů. Všechny drs­něj­ší scé­ny mi tu při­šli sice úče­lo­vé (někte­ré byly hod­ně nápa­di­té), nicmé­ně šlo jen o vypl­ně­ní jinak cel­kem nud­né­ho děje. Zas na dru­hou stra­nu se tu ale ale­spoň pořád něco děje a navíc máme šan­ci vidět i pro­sto­ry, kte­ré tu v jed­nič­ce snad ani neby­li (???), ale tak co, logi­ka si tu stej­ně vza­la dovo­le­nou, tak nač se tím více zao­bí­rat. (Jen by mě zají­ma­lo, kam si Ali Larter ten dok­to­rův deník scho­va­la při svém „krko­lom­ném“ útě­ku z léčeb­ny). 

I já budu pat­řit mezi ty, jenž tvr­dí že Jeffrey Combs zůstal v obou dílech napros­to nevy­u­ži­tý. Tady sice dostal tro­chu více pro­sto­ru než minu­le, ale i tak to byla obrov­ská ško­da. Zvláště když zby­tek her­ců podal oprav­du sla­bé výko­ny. Flashbacky z minu­los­ti roz­hod­ně potě­ši­li – ale­spoň tro­chu oko­ře­ni­li záplet­ku. O něco hor­ší to už bylo s efek­ty – přes­to­že někte­ré mas­ky stá­ly oprav­du za to, tak ty digi­tál­ní prv­ky byli hroz­né. Myslím tím hlav­ně krva­vé cákan­ce. Pro nená­roč­né­ho či začí­na­jí­cí­ho divá­ka zřej­mě pará­da, ale zby­tek už nad tím jen otrá­ve­ně zakrou­tí hla­vou. I to je hlav­ním důvo­dem, proč se zde pros­tě nepo­da­ři­la navo­dit potřeb­ná atmo­sfé­ra. 
Přitom pro­stře­dí léčeb­ny k její­mu vytvo­ře­ní pří­mo vybí­ze­lo. Tolik potem­ně­lých uli­ček, míst­nos­tí, kre­ma­to­ri­um, vodo léč­ba, ducho­vé – to všech­no být v rukou lep­ší­ho reži­sé­ra, bychom se nesta­či­li divit. Jenomže García není zas až tak špat­ný reži­sér, jen to chtě­lo zřej­mě vět­ší roz­po­čet a hlav­ně lep­ší výběr her­ců. Prostě a jed­no­du­še mi tu chy­bě­la hlav­ně mra­zi­vost a ponu­rost – dva základ­ní horo­ro­vé prv­ky. Takže i nadá­le pro mne zůstá­vá nej­lep­ší kla­si­ka z roku 1959. 

Hodnocení:
40%


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,34289 s | počet dotazů: 262 | paměť: 71575 KB. | 14.06.2024 - 01:58:57