Kritiky.cz > Horory > Super Shark (2011)

Super Shark (2011)

rp Super Shark cover.jpg
rp Super Shark cover.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Dokáže vůbec něco zasta­vit nezni­či­tel­né­ho žra­lo­ka?

Bioložka Kat při­jíž­dí na pobře­ží LA, aby zde coby agent­ka OIB pro­zkou­ma­la mís­to havá­rie rop­né plo­ši­ny, kte­rá za podiv­ných okol­nos­tí zmi­ze­la v hlu­bi­nách oce­á­nu. Najme si loď kapi­tá­na Chucka a pus­tí se do prá­ce. Zjistí, že vlast­ník plo­ši­ny a gene­rál­ní ředi­tel Traymore Industries Wade pou­ží­val toxic­kou lát­ku na roz­měl­ně­ní tvr­dé­ho povrchu a to zřej­mě zapří­či­ni­lo zni­če­ní plo­ši­ny a zamo­ře­ní zdej­ší vody. Nikdo z nich však dosud netu­ší, že se díky tomu dosta­lo z hlu­bin něco děsi­vé­ho. Poté co zmi­zí něko­lik lidí a ponor­ka, začnou kolo­vat zvěs­ti o gigan­tic­kém žra­lo­ko­vi. Do celé věci se musí vlo­žit i samot­ná armá­da, pro­to­že jak se zdá, žra­lok je „obda­řen“ řadou těž­ko uvě­ři­tel­ných schop­nos­tí.

Český název: Superžralok
Režie: Fred Olen Ray
Rok výro­by: 2011
Délka: 87 min
Země: USA
Hrají:
Sarah Lieving …(Kat Carmichael)
Tim Abell …(Chuck)
John Schneider…(Wade)
Rebecca Grant …(Tracey)
Rya Meyers …(Calli)
…a dal­ší

Poté co nás zača­li spo­leč­nos­ti The Asylum a Nu Image zapla­vo­vat celou šká­lou céč­ko­vých horo­rů (ve kte­rých hra­jí hlav­ní prim růz­ně zmu­to­va­ní či pra­zvlášt­ně obda­ře­ní žra­lo­ci či jiná „mon­stra“), při­po­ji­li se k nim postup­ně i dal­ší nad­šen­ci a divák nesta­čí oprav­du zírat, co je v dneš­ní době někdo schop­ný vypus­tit do svě­ta. Synthetic Filmwerx se jim roz­ho­dl zdat­ně kon­ku­ro­vat a povo­lal do svých řad „režiséra-experta“ ze všech nej­po­vo­la­něj­ší­ho. Tím samo­zřej­mě není nikdo jiný, než Fred Olen Ray, jenž točí jeden „odpad­ní kle­not“ za dru­hým. Takže je asi všem jas­né, že tohle taky nebu­de žád­ná vel­ká slá­va. 

Jelikož jsem viděl už celou šká­lu podob­ných „megasra­ček“ o pře­rost­lých žra­lo­cích, kte­ří léta­jí vzdu­chem, žerou ponor­ky či leta­dla, nebo se dokon­ce pohy­bu­jí pod pís­kem či ve sně­hu, nedě­lal jsem si žád­né vel­ké ilu­ze. Neodradilo mě ani níz­ké hod­no­ce­ní na inter­ne­tu, pro­to­že podob­ně ladě­né fil­my nejsou moc oblí­be­né, ale já pat­řím mezi ty, jenž je stej­ně pořád vyhle­dá­vá a to pře­de­vším za úče­lem poba­ve­ní. Opravdu se vždyc­ky hod­ně zasměju té riva­li­tě bra­ko­vých tvůr­ců, kte­ří se neu­stá­le sna­ží před­čít své před­chůd­ce ve vymýš­le­ní nej­růz­něj­ších „ptá­ko­vin“ a cho­dí­cí žra­lok vs. cho­dí­cí tank – to je pros­tě třeš­nič­ka na dor­tu. 

K tomu samo­zřej­mě pat­ří i celá šká­la nelo­gic­kých situ­a­cí, laci­ných hlá­šek a ban­da „neher­ců“, kte­ří jsou rádi za kaž­dý dolar v kap­se. Tady se ovšem obje­vi­la má oblí­ben­ky­ně Sarah Lieving a neved­la si vůbec zle. Vlastně byla snad i tím jedi­ným na co se dalo dívat. Digitální žra­lok, úsměv­né mord scé­ny a efek­ty (to už radě­ji ani neko­men­tu­ju, pro­to­že to váž­ně nemá cenu). Každopádně pří­z­niv­ci polo­na­hých dívek v biki­nách si při­jdou na své, pro­to­že těch je tu oprav­du požeh­na­ně. Alespoň čás­teč­ně se tak tvůr­ci revan­šo­va­li za tu hrů­zu oko­lo. Super Shark se však nesma­za­tel­ně zapí­še do mé pamě­ti a nezni­či­tel­né­ho, cho­dí­cí­ho a léta­jí­cí­ho pre­dá­to­ra jsem urči­tě nevi­děl napo­sle­dy.

Hodnocení:
40%


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,36442 s | počet dotazů: 257 | paměť: 71563 KB. | 18.06.2024 - 12:08:22