Kritiky.cz > Horory > Tamara (2005)

Tamara (2005)

rp Tamara 28200529.jpg
rp Tamara 28200529.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Když se z ošk­li­vé­ho káčát­ka sta­ne atrak­tiv­ní kočič­ka, za vším hle­dej čáry, pro­to­že ani tuna šmi­nek by vás nedo­ká­za­la dostat z hro­bu!


Tamara je mezi svý­mi vrs­tev­ní­ky pova­žo­vá­na za nej­vět­ší­ho ztros­ko­tan­ce ško­ly. Nepříliš atrak­tiv­ní dív­ka se čas­to stá­vá ter­čem posměš­ků a ško­do­li­bos­ti, což ji psy­chic­ky ničí, stej­ně jako odmí­ta­vost uči­te­le Billa, do kte­ré­ho je zami­lo­va­ná. Jednoho veče­ra se sta­ne ter­čem nejap­né­ho žer­tí­ku par­tič­ky spo­lu­žá­ků, při kte­rém dojde k její­mu zostu­ze­ní a při násled­né potyč­ce i nešťast­né neho­dě s násled­kem její smr­ti. Vystrašení tee­nage­ři nechtě­jí zni­čit své mla­dé živo­ty a tak ji taj­ně zako­pou v lese. Netuší však, že se Tamara zají­ma­la o čer­nou magii a pra­sta­ré ritu­á­ly, což má za násle­dek její „zno­vuzro­ze­ní“. Když na dru­hý den vkrá­čí do tří­dy, živá, sebe­vě­do­má a nesku­teč­ně atrak­tiv­ní, ta pra­vá hrůza na hříš­ní­ky tepr­ve čeká. Kromě krá­sy je totiž nyní obda­ře­na i schop­nost­mi ovlá­dat mysl dru­hých a navíc tou­ží nejen po své neo­pě­to­va­né lás­ce, ale i krva­vé pomstě. Nic ji v tom nedo­ká­že zasta­vit a všech­ny kdo se jí posta­ví do ces­ty, čeká kru­tý osud…Režie: Jeremy Haft

Rok výro­by: 2005
Délka: 94 min
Země: Kanada / USA
Hrají:
Jenna Dewan...(Tamara Riley)
Katie Stuart...(Chloe)
Matthew Marsden...(Bill Natolly)
Melissa Marie Elias...(Kisha)
Chad Faust...(Jesse)
...a dal­ší


Vzhledem k nepří­liš licho­ti­vé­mu hod­no­ce­ní na inter­ne­tu, jsem od toho­to fil­mu neo­če­ká­val vůbec nic. Kupodivu jsem však byl doce­la mile pře­kva­pe­ný, že to až tako­vá hrůza neby­la. Příběh samot­ný není sice zas až tolik ori­gi­nál­ní, ale skrý­vá v sobě něko­lik doce­la pove­de­ných pasá­ží a pře­de­vším se může opřít o pohled­nou před­sta­vi­tel­ku hlav­ní role Jennu Dewan, kte­rá kro­mě svých solid­ních kři­vek před­ved­la i dob­rý herec­ký výkon. Tahle hereč­ka na mě udě­la­la dojem už něko­li­krát, tak­že nebu­du zapí­rat, že jsem se těšil hlav­ně na ní a ona roz­hod­ně nezkla­ma­la.
Už jsem měl tu čest vidět něko­lik „ošk­li­vých káčá­tek“, kte­ré se násled­ně pro­mě­ní v atrak­tiv­ní kočič­ky, nicmé­ně v horo­ro­vém žán­ru zas až tolik fil­meč­ků na toto téma není. To bys­te spíš muse­li hle­dat v něja­ké tele­no­ve­le nebo roman­tic­kých fil­mech. Tady na nás čeká troš­ku vlaž­něj­ší úvod – no troš­ku dost, ale násled­ně se to celé pře­mě­ni­lo v cel­ku sne­si­tel­nou podí­va­nou, oko­ře­ně­nou o něko­lik pěk­ně krva­vých scén i dobrou atmo­sfé­rou. Kamera zby­teč­ně neu­hý­ba­la, tak­že divák má mož­nost si vše vychut­nat s celou pará­dou – což beru rov­něž jako plus (nejen řezá­ní vlast­ní­ho těla, ale i humus zvra­ce­ní či poly­ká­ní skla…).  
Trochu hor­ší už to bylo se samot­ným kon­cem, kte­rý se mi moc nelí­bil. Nečekal jsem žád­ný bru­tál­ní masa­kr, ale spíš se to pro­mě­ni­lo v tragi­ko­me­dii, při kte­ré ale asi moc lidí zrov­na neza­plá­če. Což byl dle mého taky ten hlav­ní spouš­těč (pomy­sl­ný jazý­ček na vahách), proč se ten­to kou­sek nako­nec dočkal tak roz­po­ru­pl­ných reak­cí a hod­no­ce­ní. Přece jenom si mys­lím, že zakon­če­ní moh­lo pro­běh­nout mno­hem lépe.
Tamara se tak zřej­mě už nikdy nesma­za­tel­ně neza­pí­še do mys­li divá­ků jako sluš­ný horo­ro­vý kou­sek, ale už jen kvů­li Jenně Dewan pros­tě to prů­měr­né ohod­no­ce­ní dát musím. Ani se nedi­vím, že z ní své­ho času byl Channing Tatum celý paf.

Hodnocení:
50% 


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Session 9 (2001)30. prosince 2013 Session 9 (2001) Brát kdejakou zakázku a ještě k tomu přihodit sebevražedný termín není zrovna šťastný nápad jak rychle přijít k penězům. Zvláště když vaše psychické zdraví není úplně […] Posted in Horory
  • LG představila svůj nový OLED televizor a je to bomba!5. července 2018 LG představila svůj nový OLED televizor a je to bomba! LG je perspektivní firma, která už má za sebou řadu úspěchů, a proto se není čemu divit, že občas se pouští do zajímavých hlášení. Tentokrát přišli s tím, že OLED televize již nebudou v […] Posted in Technika
  • WRC 9 představuje 15 histockých a legendárních aut29. srpna 2020 WRC 9 představuje 15 histockých a legendárních aut WRC 9 představuje 15 histockých a legendárních aut Posted in Krátké herní aktuality
  • Druuna - 65 %14. prosince 2015 Druuna - 65 % Člověk by neměl mít příliš velká očekávání, aby se pak nezklamal v tom, co nakonec dostane. A mně se přesně tohle stalo s knihou "Druuna". Nezažil jsem první vydání první knihy s názvem […] Posted in Recenze knih
  • Sunset Boulevard (1950)13. února 2013 Sunset Boulevard (1950) Jsou filmy, které nestárnou a režisér Billy Wilder jich má na kontě hned několik... Lehce cynicky humornou formou vypráví Joe Gillis (William Holden) příběh příčiny své smrti v tom […] Posted in Filmové recenze
  • Čekáme děťátko27. října 2020 Čekáme děťátko Grada vydala v letošním roce 3. aktualizované vydání oblíbené „bible“ nastávajících a „čerstvých“ maminek – objemnou knihu Čekáme děťátko. Připravili ji lékaři Martin Gregora a Miloš […] Posted in Recenze knih
  • Titulky k Grantchester S05E03 - Episode #5.327. ledna 2020 Titulky k Grantchester S05E03 - Episode #5.3 V dnešním dílu Geordie a Will řeší vraždu v kině. Chapmanovým někdo hodí cihlu do okna a paní C se dozví něco z minulosti svého manžela. Titulky pro vás přeložila kvakkv. Posted in Titulky
  • Ostrov – Recenze – 50 %5. února 2023 Ostrov – Recenze – 50 % Režisér a scenárista Rudolf Havlík uvedl loni do kin hned dva své filmy – fantaskní komedii plnou obludných stereotypů Po čem muži touží 2 a dějově vyprázdněnou fádní romanci Prezidentka – […] Posted in Filmové recenze
  • Vendeta | Seeking Justice [45%]13. srpna 2012 Vendeta | Seeking Justice [45%] Vendeta http://www.csfd.cz/film/268604-vendeta/ http://www.imdb.com/title/tt1214962/ Alternativní názvy: Justice, Seeking Justice, The Hungry Rabbit Jumps Na DVD od: 08.08.2012 […] Posted in Filmové recenze
  • Danielle Steel: Hotel Vendôme (2011, v ČR 2012)17. února 2016 Danielle Steel: Hotel Vendôme (2011, v ČR 2012) Heloise je dcerou majitele proslulého new yorského Hotelu Vendôme. Otec Hughes ji zahrnuje svojí láskou, stejně jako personál, oblíbená je i mezi hosty. Jediné, co jí chybí, je matčina […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,85533 s | počet dotazů: 254 | paměť: 71722 KB. | 17.07.2024 - 18:32:37