Kritiky.cz > Horory > Warlock: The Armageddon (1993)

Warlock: The Armageddon (1993)

rp Warlock The Armageddon 1993.jpg
rp Warlock The Armageddon 1993.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Warlocka se ten­to­krát poku­sí zasta­vit spo­le­čen­ství dru­i­dů, kte­ré chrá­ní magic­ké runo­vé kame­ny. 

V dáv­né minu­los­ti se spo­le­čen­ství dru­i­dů poda­ři­lo zasta­vit pří­chod sata­no­va syna za pomo­ci pra­staré­ho ritu­á­lu a šes­ti moc­ných runo­vých kame­nů. Většina z nich však za to zapla­ti­la svým živo­tem. V sou­čas­nos­ti se však schy­lu­je k dal­ší­mu soud­né­mu dnu a Satan opět povo­lá Warlocka z tem­not, aby našel dáv­no ztra­ce­né magic­ké kame­ny, kte­ré mu ote­vřou ces­tu na Zemi a pomo­hou roz­pou­tat Armageddon. Temný čaro­děj odhod­lán spl­nit své poslá­ní za sebou nechá­vá hro­ma­du mrt­vol a zká­zy a vět­ši­nu kame­nů se mu sku­teč­ně daří nalézt bez pro­blé­mů. Potomci dru­i­dů jsou však odhod­lá­ni ho zasta­vit za kaž­dou cenu, navíc mají ve svém drže­ní zby­lé kame­ny. Je však rych­le potře­ba vycvi­čit dva dru­id­ské bojov­ní­ky – mla­dý pár milen­ců, kte­ří o svém poslá­ní nema­jí ani potu­chy a Warlock je už za dveř­mi…

Český název: Warlock 2: Armagedon

Režie: Anthony Hickox

Rok výro­by: 1993

Délka: 98 min

Země: USA

 

Hrají:

Julian Sands...(Warlock)

Chris Young...(Kenny Travis)

Paula Marshall...(Samantha Ellison)

Steve Kahan...(Will Travis)

R.G. Armstrong...(Franks)

Joanna Pacula...(Paula Dare)

...a dal­ší

Do vol­né­ho pokra­čo­vá­ní Warlocka jsem šel s mír­ný­mi oba­va­mi, pro­to­že co jsem tak vět­ši­nou sly­šel, jen prv­ní díl této série sto­jí za vět­ší pozor­nost. No nevím, kde na to dotyč­ní při­šli, ale dru­hý díl se roz­hod­ně nemá za co sty­dět. Je sice o něco slab­ší než jed­nič­ka (hlav­ně co se kva­li­ty pří­bě­hu týče a ani hlav­ní klad­ná posta­va mi neby­la zrov­na moc sym­pa­tic­ká, to lovec Giles Redferne byl jiný kabr­ňák a dost mi tu chy­běl, no a samo­zřej­mě hudeb­ní dopro­vod byl u dvoj­ky o něco slab­ší), nicmé­ně tady je nám zase nabíd­nu­ta zase vět­ší por­ce bru­ta­li­ty a suro­vos­ti – což já mám kaž­do­pád­ně moc rád, tro­cha té naho­ty a ani spe­ci­ál­ní efek­ty neby­li vůbec mar­né.

 

Warlock to roz­jel ve vel­kém sty­lu už svým „zro­ze­ním“ a roz­hod­ně se bylo na co dívat. S nikým nejed­nal v ruka­vič­kách, tak­že milov­ní­ci suro­vé podí­va­né si urči­tě při­jdou na své, dokon­ce i jis­tá for­ma humu­su stří­ka­la na všech­ny stra­ny – mrt­vol tu bylo dost, ty jeho růz­no­ro­dé hrát­ky s poten­ci­o­nál­ní­mi drži­te­li runo­vých kame­nů se mi taky líbi­ly. Ze své­ho až sliz­ké­ho cha­risma Julian Sands neztra­til vůbec nic, stej­ně jako jeho posta­va ze své­ho až zvrá­ce­né­ho humo­ru.

 

O dost hor­ší už to bylo s jeho pro­tiv­ní­ky. Mladý mile­nec­ký pár mi lezl dost na ner­vy, zvláš­tě pak ten klu­či­na. Tenhle ocas má zabít Warlocka? Ještě že tu byla pohled­ná Paula Marshall v raj­cov­ných šatič­kách, díky kte­ré se to dalo vydr­žet. Jejich finál­ní sou­boj s čaro­dě­jem byl doce­la půso­bi­vý, no asi stej­ně jako skal­po­vá­ní té šlap­ky v autě. Ony ale cel­ko­vě ty vraž­dy byly vel­mi sluš­ně zvlád­nu­té. Zvláště v těch­to oka­mži­cích byla skvě­lá i atmo­sfé­ra. Bohužel se tu našlo i množ­ství hlu­chých pasá­ží (pře­váž­ně když v nich účin­ko­va­li mla­dí milen­ci), kte­ří zby­teč­ně brz­di­li roz­je­té tem­po. Nejvíc mě ale tvůr­ci nasra­li s tím, že jsem se nesku­teč­ně těšil na mou oblí­ben­ky­ni Joannu Paculu a oni jí tu dali jen tako­vý štěk. No ale­spoň se pro­le­tě­la a ty model­ky na pře­hlíd­ce taky stá­ly za hřích.

 

Warlock 2 tak sice nedo­sá­hl na kva­li­ty jed­nič­ky, ale i tak jde o lep­ší prů­měr­nou podí­va­nou, kte­rá ostu­du své­mu před­chůd­ci roz­hod­ně neu­dě­la­la. Docela se divím, že tomu spous­ta lidí tak níz­ké hod­no­ce­ní.


Hodnocení:

60% 


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,38772 s | počet dotazů: 261 | paměť: 71993 KB. | 25.04.2024 - 16:52:52