Kritiky.cz > Horory > Werewolf of London (1935)

Werewolf of London (1935)

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Pouze vzác­ná rost­li­na doká­že zasta­vit pro­mě­nu ve vlkodla­ka…

Botanik pro­fe­sor Glendon na své vědec­ké expe­di­ci v Tibetu pát­rá po vzác­né kvě­ti­ně (mari­pha­sa), kte­rá údaj­ně kve­te jen za měsíč­ní­ho svi­tu a pou­ze na tom­to mís­tě. Když se mu koneč­ně poda­ří nalézt malé údo­líč­ko upro­střed skal je napa­den podiv­ným tvo­rem, ale útok naštěs­tí pře­ži­je, přes­to ho stih­ne záhad­né stvo­ře­ní pokou­sat. Po návra­tu do Londýna skrý­vá svou pýchu před zra­ky veřej­nos­ti a na nemi­lý inci­dent už sko­ro zapo­mněl. Tedy pou­ze do návštěvy dok­to­ra Yogamiho, kte­rý mu poví tajem­ství o rost­li­ně, jenž si nedáv­no dove­zl. Květina má schop­nost zabrá­nit pro­mě­ně ve vlkodla­ka. Glendon se podiv­né his­tor­ce zpr­vu vysmí­vá, pro­to­že na vlkodla­ky nevě­ří, ale brzy začne pozo­ro­vat, že se jeho tělo začí­ná měnit. Nešťastný bota­nik se zou­fa­le sna­ží udě­lat všech­no pro­to, aby se z něj nestal vlkodlak, pro­to­že má oba­vy, že by mohl ublí­žit své milo­va­né ženě. Jenže to nebu­de nic jed­no­du­ché­ho, jeli­kož se mu do ces­ty posta­ví řada pře­ká­žek…

Český název: Vlkodlak v Londýně
Režie: Stuart Walker
Rok výro­by: 1935
Délka: 75. min
Země: USA
Hrají:
Henry Hull ……………..(Dr. Glendon)
Valerie Hobson …………(Lisa Glendon)
Lester Matthews …………(Paul Ames)
Warner Oland …………….(Dr. Yogami)
Lawrence Grant ……………(Sir Thomas Forsythe)
…a dal­ší

Stuart Walker se stal jed­ním z prů­kop­ní­ků vlkod­la­čích fil­mů a mno­zí pova­žu­jí jeho kou­sek za vůbec prv­ní vlkod­la­čí film. Sice to není tak úpl­ně prav­da, ale roz­hod­ně se stal „nej­zná­měj­ším (mezi pamět­ní­ky)“. Tedy do doby než při­šel rok 1941 a The Wolf Man. I tak si však ten­to chla­pík zaslou­ží uzná­ní, pro­to­že ten­to čer­no­bí­lý kle­not str­čí v kli­du do kapsy vět­ši­nu novo­do­bých násle­dov­ní­ků. Režisér se sna­ží divá­ky vtáh­nout do děje již od samé­ho počát­ku, kdy jsme vrže­ni doprostřed pustých tibet­ských hor, kde se nám dosta­ne prv­ní­ho varo­vá­ní. Úvodní sou­boj s vlkodla­kem sice nepat­ří mezi úchvat­né a dech berou­cí zážit­ky, ale vzhle­dem k jejich mož­nos­tem to snad ani jinak udě­lat nešlo. Poté násle­du­je men­ší útlum až do prv­ní pro­mě­ny.
V těch­to chví­lích si na své při­jdou pře­de­vším milov­ní­ci bota­ni­ky a maso­žra­vých kvě­tin. Bohužel se na scé­ně obje­ví i něko­lik otrav­ných ved­lej­ších postav, kte­ré mi pili krev až dokon­ce sním­ku. Mezi jed­nu z mála svět­lej­ších výji­mek pat­ří posta­va dok­to­ra Yogamiho a dvě sta­ře­ny v hos­po­dě. Co se týče toho prv­ní­ho, tak se mi líbil mno­hem více než­li náš hlav­ní hrdi­na, ale jeho vyme­ze­ný pro­stor byl malý. Ty dal­ší dvě byly tako­vým „mód­ním“ doplň­kem, nebo lépe řeče­no víta­ným zpes­t­ře­ním. Trošičku alko­ho­lu však niko­ho neza­bi­je a dá se u toho zažít i něko­lik humor­ných chvi­lek.
Samotnou pro­mě­nu člo­vě­ka ve vlkodla­ka máme šan­ci vidět poskrov­nu, ale i to málo pohla­dí na duši. Nejde o nic závrat­né­ho a hrů­zu asi niko­mu nena­že­ne, ale i tak si tvůr­ci zaslou­ží mé uzná­ní. Mám hod­ně rád sta­ré fil­my a vlkod­la­čí téma­ti­ka mi jako tako­vá vůbec neva­dí, opro­ti tako­vým zom­bies. Asi jedi­né co bych vytknul, byla nevy­vá­že­ná atmo­sfé­ra, kdy mě někte­ré pasá­že lehce nudi­ly. Henry Hull se své role zhos­til jak je mu vlast­ní, ale já toho­to chla­pí­ka zrov­na moc v obli­bě nemám. Nechci říkat, že jde o špat­né­ho her­ce, jen­že mě pros­tě tenhle chla­pík nese­dí.

Hodnocení:
70%


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,87677 s | počet dotazů: 270 | paměť: 72180 KB. | 20.05.2024 - 04:24:07