Kritiky.cz > Horory > Werewolves of the Third Reich (2017)

Werewolves of the Third Reich (2017)

rp Werewolves of the Third Reich 2017.jpg
rp Werewolves of the Third Reich 2017.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Hodně nepo­ve­de­ný mix váleč­né­ho a horo­ro­vé­ho žán­ru, kde se vlkod­la­ci doslo­va jen mih­nou před kame­rou…

Doktor Mengele a jeho stej­ně zvrá­ce­ná žena Ilsa vedou expe­ri­men­tál­ní tábor SS, kde pro­vá­dí své šíle­né vědec­ké expe­ri­men­ty na věz­ních. Válka se pro Německo a Hitlera nevy­ví­jí vůbec dob­ře a tak je potře­ba stvo­řit novou eli­tu nacis­tic­ké armá­dy – hyb­rid­ní nepo­ra­zi­tel­né vojá­ky. Smícháním lid­ské a vlčí DNA, hod­lá Mengele vytvo­řit vlkod­la­čí jed­not­ku SS. Kromě nevě­ry své man­žel­ky bude však muset řešit i dal­ší nepří­jem­ný pro­blém. Tím je čtve­ři­ce ame­ric­kých vojá­ků, kte­ří pře­ži­li pře­pa­de­ní vojen­ské­ho trans­por­tu věz­ňů. Tato nesou­ro­dá par­tič­ka totiž na útě­ku zaví­tá do blíz­kos­ti tábo­ra a víc než svo­bo­da je láká zabí­je­ní nacis­tů…Český název: Vlkodlaci tře­tí říše

Režie: Andrew Jones

Rok výro­by: 2017

Délka: 90 min

Země: Velká Británie

 

Hrají:

Lee Bane...(„Mad Dog“ Murphy)

Kwame Augustine...(„Reckless“ Reggie Brown)

Darren Swain...(„Fighting Joe“ Kane)

Derek Nelson...(Billy „The Butcher“)

Suzie Frances Garton...(Ilsa Koch)

Neville Cann...(doktor Josef Mengele)

Francesco Tribuzio...(SS Officer Becker)

...a dal­ší


Jméno Andrew Jones si vyslou­ži­lo čest­né mís­to v mém sezna­mu nej­hor­ších reži­sé­rů, kte­ré znám. Zatím jsem toho od něj moc nevi­děl, ale už teď tuším, že se v něm umís­tí hod­ně vyso­ko. Něco tak ubo­hé­ho jsem už dlou­ho nevi­děl. Nejenže zde zce­la igno­ru­je his­to­ric­ké fak­ta a ohý­bá si je dle obra­zu své­mu (pro­to­že má na svě­do­mí i samot­ný scé­nář), ale ješ­tě má tu drzost vět­ši­nu svých paskvi­lů ozna­čit za „horo­ro­vý žánr“. Přitom ten nej­vět­ší horor je ten, se na jeho fil­my dodí­vat vůbec do samot­né­ho kon­ce.

 

Několikrát jsem se musel ujis­tit, že tohle nemá na svě­do­mí Asylum či Syfy. Fandové horo­ro­vé­ho žán­ru vyjdou na prázd­no téměř úpl­ně, pro­to­že sli­bo­va­ní vlkod­la­ci se tu obje­ví až v závě­reč­ných minu­tách a to ješ­tě jen na krát­ký oka­mžik. Na své kon­to si nepři­da­jí žád­nou oběť a jsou zabi­ti oby­čej­ný­mi kul­ka­mi do hla­vy. Ne nedě­lám si sran­du. Když k tomu při­po­čí­tám i směš­ně laci­né gumo­vé mas­ky a jed­nu rádo­by pro­mě­nu, bylo po vel­ké pará­dě. Zbytek fil­mu je totiž spí­še jakousi paro­dií na váleč­né fil­my s nepo­ve­de­ný­mi komic­ký­mi vlož­ka­mi, tupý­mi posta­va­mi, hro­ma­dou nud­ných pasá­ží a spous­tou nelo­gic­kých momen­tů. Jo málem bych zapo­mněl na něko­lik pro­stře­le­ných čel (hlav) s digi­tál­ní krví.

 

Mengele a jeho žena Ilsa (Bestie „děv­ka“ z Buchenwaldu) to byl ale špat­ný pokus o vtip, stej­ně jako trap­ný Hitler nebo pře­pa­de­ní vojen­ské trans­por­tu. Představte si zora­né pole a upro­střed ces­ty pár klád a klac­ků. Docela by mě zají­ma­lo, kde se ti nacis­ti scho­va­li, že je nikdo neviděl…Asi nej­za­jí­ma­věj­ší na tom všem byla ona čtve­ři­ce vojá­ků „věz­ňů“, jenomže ti tu zas až tolik pro­sto­ru nedo­sta­li. Místo toho sle­du­je­me roman­ci mezi nechval­ně pro­slu­lou dozor­ky­ní a jed­ním z němec­kých vojá­ků, man­žel­skou kri­zi – a já si pořád říkal, sak­ra kde jsou ti sli­bo­va­ní vlkod­la­ci…?

 

Werewolves of the Third Reich jsou hod­ně nepo­ve­de­ným fil­mem, kte­rý s horo­ro­vým žánrem nemá téměř nic spo­leč­né­ho. Nebo lépe řeče­no, nám nena­bíd­ne sko­ro nic zají­ma­vé­ho kro­mě hro­ma­dy nudy.


Hodnocení:

10% 


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,87502 s | počet dotazů: 272 | paměť: 71830 KB. | 23.07.2024 - 13:06:54