Kritiky.cz > Horory > Wrong Turn 2: Dead End (2007)

Wrong Turn 2: Dead End (2007)

rp Wrong Turn 2 Dead End 28200729.jpg
rp Wrong Turn 2 Dead End 28200729.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

 „Překonat, přelstít a hlav­ně přežít“...v kon­fron­ta­ci s rodi­nou kani­ba­lů je to pro sou­tě­ží­cí jed­né rea­li­ty show mno­hem důle­ži­těj­ší, než slí­be­ná výhra…
V lesích západ­ní Virginie se prá­vě chys­tá natá­če­ní nové post apo­ka­lyp­tic­ké rea­li­ty show. Šest sou­tě­ží­cích musí „pře­žít“ něko­lik dní v zamo­ře­ném svě­tě, plnit řadu úko­lů a navzá­jem se vylu­čo­vat. Jenže hned v úvo­du musí býva­lý mari­ňák Dale Murphy, kte­rý tomu­to pro­jek­tu šéfu­je řešit zapekli­tý pro­blém. Jedna ze sou­tě­ží­cích se nedo­sta­vi­la, přes­to­že během tele­fon­ní­ho hovo­ru tvr­di­la, že je jen neda­le­ko odsud. Její náhrad­ni­cí se tak sta­ne pří­tel­ky­ně hlav­ní­ho pro­du­cen­ta a kame­ra­ma­na pana M. Vše je odstar­to­vá­no, sou­tě­ží­cí roz­dě­le­ni do dvo­jic, zába­va a intri­ky na sebe nema­jí nechat dlou­ho čekat. Jenomže nikdo z nich nemá ani tuše­ní, že mís­to natá­če­ní leží v teri­to­riu šíle­né rodin­ky s kani­bal­ský­mi sklo­ny. Nepotrvá to dlou­ho a počet pře­ži­vších se začne rapid­ně sni­žo­vat…

Český název: Pach krve 2: Cesta nikam
Režie: Joe Lynch
Rok výro­by: 2007
Délka: 93 min
Země: USA
Hrají:
Erica Leerhsen...(Nina Pappas)
Texas Battle...(Jake Washington)
Daniella Alonso...(Amber)
Crystal Lowe...(Elena)
Henry Rollins...(Dale Murphy)
Jeff Scrutton...(Three Finger)
...a dal­ší
Druhý díl této série je pro­za­tím posled­ním díl­kem do „sklá­dač­ky“, kte­rý mi na tom­to blo­gu ješ­tě chy­běl zre­cen­zo­vat. V Americe se to jen hemží nej­růz­něj­ší­mi rea­li­ty show a tak není divu, že tenhle nešvar moder­ní doby něko­ho napadlo str­čit i do horo­ro­vé­ho fil­mu. Nevím ovšem, jest­li to byl ten nej­šťast­něj­ší nápad. Kouzlo jed­nič­ky poma­lu vypr­cha­lo a ani mís­ty humor­né poje­tí to moc neza­chra­ňo­va­lo. Začátek se nese v dost nud­ném duchu a sezna­mo­vá­ním s pěti­cí sou­tě­ží­cích a štá­bem. Partička nej­růz­něj­ších indi­vi­duí se roz­hod­la vydě­lat men­ší balík peněz a pro vítěz­ství jsou ochot­ni udě­lat téměř coko­liv.
Popravdě řeče­no mě neza­u­jal ani jeden z nich svým osob­ním pří­bě­hem, ale za to Crystal Lowe svý­mi vna­da­mi. To že je spous­ta lidí schop­ná udě­lat pro slá­vu téměř coko­liv, není nic nové­ho a tak její strip niko­ho nepře­kva­pí, ale spí­še potě­ší muž­skou část pub­li­ka. Co se týká men­tál­ní rodin­ky kani­ba­lů, tak ti nesa­ha­jí bra­t­rům z jed­nič­ky ani po kot­ní­ky. Některá úmr­tí měla urči­té kla­dy, jako napří­klad roz­to­mi­lou kre­a­ti­vi­tu a před­sta­vi­vost tvůr­ců, kte­ří to vza­li opět humor­ným způ­so­bem ( např. dvo­ji­tá het­ka do hla­vy. V paro­dii se to zača­lo měnit až ve chví­li, kdy ten voják vzal spra­ve­dl­nost do svých rukou a začal je zabí­jet jed­no­ho po dru­hém.
Právě samot­ný závěr se mi zdál na celém fil­mu úpl­ně nej­hor­ší. Podobně tomu však bylo i u prv­ní­ho dílu. Nevím, jako­by tvůr­cům vypr­cha­li veš­ke­ré nápa­dy a sna­ži­li se to pros­tě ukon­čit jen tak leda­by­le. Sice ani zde nepři­jde­me o finál­ní sou­boj a kla­sic­ký ote­vře­ný konec, ale klid­ně bych se bez toho obe­šel na úkor pořád­né­ho vyvr­cho­le­ní (toho fil­mo­vé­ho samo­zřej­mě…). Herecké výko­ny byli ode-všech oby­čej­ný prů­měr. Nikdo výraz­ně­ji nevy­ční­val. Nicméně mě potě­ši­la pří­tom­nost Ericy Leerhsen, kte­rá se v horo­ro­vém žán­ru postup­ně zabydlu­je. Přesto všech­no budu hod­no­tit dvoj­ku jako čis­tý prů­měr, pro­to­že jsem se tu a tam doo­prav­dy zaba­vil.
Hodnocení:
50%

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,96797 s | počet dotazů: 258 | paměť: 71973 KB. | 25.04.2024 - 10:09:32