Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Hotel Artemis – Recenze – 30%

Hotel Artemis – Recenze – 30%

Artemis
Artemis
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...
Los Angeles, rok 2028. V cen­t­ru měs­ta se nachá­zí sta­rý hotel Artemis, dlou­há léta zavře­ný. To z něj však činí pří­hod­ný úkryt pro zabi­já­ky a gan­gs­te­ry, kte­ří tu mají zří­ze­nou taj­nou moder­ní ošet­řov­nu a luxus­ní záze­mí, urče­né pou­ze pro exklu­ziv­ní kri­mi­nál­ní­ky nej­vět­ší­ho kalib­ru. O bez­peč­nost a zdra­ví uby­to­va­ných se sta­rá Sestra (Jodie Foster) a její asi­s­tent Everest (Dave Bautista). Zločinci si nesmě­jí jít navzá­jem po krku, nesmě­jí mít u sebe zbra­ně, k per­so­ná­lu se muse­jí cho­vat ucti­vě a pla­tí pro ně i něko­lik dal­ších pra­vi­del.

 

Hotel Artemis – Recenze
Zdroj fotek: bioscop.cz

Ano, doce­la dost to při­po­mí­ná hotel pro zabi­já­ky ve fil­mu John Wick 2 (pod­le kte­ré­ho by měl vznik­nout tele­viz­ní seri­ál), nicmé­ně tvůr­ci akč­ní­ho thrille­ru Hotel Artemis, kte­ří s Johnem Wickem nema­jí vůbec nic spo­leč­né­ho, byli rych­lej­ší a navíc jej dopl­ni­li o futu­ris­tic­ké nemoc­nič­ní vyba­ve­ní. Nebo spíš zejmé­na jeden tvůr­ce – Drew Pearce, kte­rý film nato­čil pod­le vlast­ní­ho scé­ná­ře coby svůj celo­ve­čer­ní režij­ní debut a dokon­ce ho i pro­du­ko­val (a před­tím se tře­ba podí­lel na scé­ná­ři Iron Mana 3). Takže o pří­liš ori­gi­nál­ní námět nejde, avšak jak se poz­dě­ji bohu­žel uká­že, i tak je námět sko­ro to nej­lep­ší, co může Hotel Artemis nabíd­nout.

V uli­cích měs­ta zrov­na zuří krva­vé nepo­ko­je a demon­stra­ce kvů­li zpri­va­ti­zo­va­né a dra­ze zpo­plat­ně­né vodě, tudíž v hote­lu není nou­ze o hos­ty, kte­ří potře­bu­jí ošet­řit. A do toho se z růz­ných smě­rů začnou vkrá­dat růz­né názna­ky dějo­vých záple­tek:

  • Dva brat­ři – vykra­da­či bank – nedo­pat­ře­ním ukrad­li něco vel­mi cen­né­ho, co pat­ří nej­vyš­ší­mu šéfo­vi losan­ge­les­ké­ho pod­svě­tí (Jeff Goldblum), kte­rý je záro­veň i maji­te­lem a zakla­da­te­lem hote­lu Artemis. A ten si to roz­hod­ně nene­chá líbit.
  • Shodou okol­nos­tí má ten­to maji­tel do hote­lu brzy dora­zit, pro­to­že je zra­ně­ný. Pochopitelně v dopro­vo­du počet­né ochran­ky a nejmlad­ší­ho syna.
  • Záhadná nájem­ná vra­žed­ky­ně (Sofia Boutella – v loň­ské Mumii hrá­la hlav­ní mumii) plá­nu­je něco neka­lé­ho, co zahr­nu­je poru­še­ní zave­de­ných pra­vi­del.
  • Před dveř­mi hote­lu se zje­ví neče­ka­ný návštěv­ník, kte­ré­ho zřej­mě Sestra odně­kud zná.
Nepříjemné pře­kva­pe­ní spo­čí­vá v tom, že žád­ná z těch­to poten­ci­ál­ních záple­tek se vyjma posled­ních zhru­ba pat­nác­ti minut nikdy pořád­ně neroz­je­de a celý film pozůstá­vá pře­váž­ně ze série něko­li­ka expo­zic, v nichž se zdlou­ha­vě před­sta­vu­jí jed­not­li­vé posta­vy, a pak pře­de­vším z předlou­hých roz­ho­vo­rů kaž­dé­ho s kaž­dým, kte­ré však ve vět­ši­ně pří­pa­dů neve­dou k žád­ným uspo­ko­ji­vým poin­tám.
Hotel Artemis – Recenze
Třeba ved­lej­ší posta­va namyš­le­né­ho obchod­ní­ka se zbra­ně­mi (Charlie Day) je nej­u­ke­ca­něj­ší ze všech a navíc je hroz­ně otrav­ná, ale její exis­ten­ce při­tom nemá v pří­bě­hu žád­né opod­stat­ně­ní (a není sama). Brutální demon­stra­ce v uli­cích jsou více­mé­ně jen ber­lič­kou slou­ží­cí k tomu, aby se v hote­lu moh­lo sejít dost zra­ně­ných hos­tů najed­nou, žád­nou jinou úlo­hu ve sním­ku nehra­jí. Především ale ve fil­mu není sko­ro žád­ná akce – celou dobu to sice vypa­dá, že všich­ni zdr­žen­li­vě vyčká­va­jí a čeka­jí na správ­nou pří­le­ži­tost, aby film mohl pozvol­na vygra­do­vat k obří závě­reč­né pře­střel­ce, leč mís­to toho se na kon­ci koná jen jed­na mír­ně uspo­ko­ji­vá bit­ka v jed­né úzké chod­bě a jed­no veli­ce neu­spo­ko­ji­vé, špat­ně nato­če­né a zma­te­né pošťu­cho­vá­ní před mří­že­mi (akč­ní poten­ci­ál Davea Bautisty extrém­ně nevy­tě­žen).
Režisér, sce­náris­ta a pro­du­cent Drew Pearce při­tom zřej­mě neměl pro­blém vymys­let zají­ma­vé pro­stře­dí a dodat mu pat­řič­nou potem­ně­lou neo-noirovou atmo­sfé­ru nebo napsat zají­ma­vé posta­vy a obsa­dit je kva­lit­ní­mi a cha­risma­tic­ký­mi her­ci. Akorát už pak nevě­děl, co si s tím vším počít, a tak se poku­sil o něko­lik růz­ných cest, avšak doká­zal pořád­ně roz­vést sotva jed­nu z nich – tu, kte­rá se věnu­je hlav­ní hrdin­ce fil­mu, Sestře. Ta je také ze všech postav zda­le­ka nej­kom­plex­něj­ší a nej­lé­pe napsa­ná a je jí věno­vá­no nej­víc času (a také je díky Jodie Foster nej­lé­pe zahra­ná, byť je tro­chu záha­da, proč si Jodie vybra­la po pěti­le­té herec­ké pau­ze roli zrov­na v tom­to béč­ko­vém fil­mu, kde navíc vypa­dá nejmé­ně o deset let star­ší, než ve sku­teč­nos­ti je). Druhou nej­lep­ší posta­vou je mafi­án­ský boss Jeffa Goldbluma, kte­rý však do dění vstu­pu­je pří­liš málo a pří­liš poz­dě.
Hotel Artemis – Recenze
Jodie Foster, jejíž sty­li­zo­va­ný oso­bi­tý výkon je nako­nec tím, co na celém fil­mu doká­že zaujmout zda­le­ka nej­víc, se dokon­ce poved­lo být dob­rá více­mé­ně navzdo­ry scé­ná­ři, kte­rý jí pří­liš nepo­má­há a nutí ji hrát věci, kte­ré se hra­jí těž­ko – tře­ba ve výsled­ku zby­teč­ný motiv úzkos­ti z ote­vře­ných pro­stor, kvů­li němuž její hrdin­ka již 22 let neo­pus­ti­la pod­zem­ní pro­sto­ry hote­lu, a se kte­rým se ve fil­mu pra­cu­je vel­mi cha­bě. To samé pla­tí i o jejích vzpo­mín­kách na minu­lost, zasa­ze­ných do sním­ku poměr­ně hrubě. Hlavní nedo­sta­tek Hotelu Artemis nicmé­ně spo­čí­vá v tom, že s tou pale­tou roz­to­div­ných postav vlo­že­ných do výraz­né­ho pro­stře­dí Drew Pearce nedo­ká­zal roze­hrát nic, co by moh­lo stát za pozor­nost, mož­ná tedy až na pár nápa­dů s 3D tis­kár­nou.
Co ze začát­ku zní jako zábav­ný akč­ní thriller pro­špi­ko­va­ný třesku­tý­mi záplet­ka­mi, se po sviž­ném úvo­du s ban­kov­ním pře­pa­de­ním rych­le pře­klo­pí do užva­ně­né vyčich­lé kon­ver­zač­ky, jejíž tvůr­ce se víc sou­stře­dil na efekt­ní vykres­le­ní tem­né atmo­sfé­ry a na pří­mo­ča­rou bru­ta­li­tu zob­ra­zo­va­né­ho nási­lí než na struk­tu­ru pří­bě­hu a jeho vyprá­vě­ní, a ani to nevy­ku­pu­je žád­nou akcí, kte­rá by teo­re­tic­ky moh­la být pova­žo­vá­na za při­ja­tel­nou satis­fak­ci. John Wick je opro­ti tomu oprav­du úpl­ně jiná liga.


Podívejte se na hodnocení Hotel Artemis na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
1 Komentář
Nejstarší
Nejnovější Nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

1
0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,25987 s | počet dotazů: 255 | paměť: 72063 KB. | 21.02.2024 - 15:08:55