Kritiky.cz > Horory > Chopping Mall (1986)

Chopping Mall (1986)

rp Chopping Mall 28198629.jpg
rp Chopping Mall 28198629.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Supermoderní robo­ti měli slou­žit jako hlí­da­či v nákup­ním cen­t­ru, jen­že vinou bles­ku se z nich během chví­le sta­nou vraž­dí­cí stro­je a chraň bůh toho, kdo se jim při­ple­te do ces­ty…

Čtyři mla­dé páry, kte­ré pra­cu­jí v nákup­ním stře­dis­ku Park Plaza, se roz­hod­nou po zaví­ra­cí době uspo­řá­dat pár­ty k pří­le­ži­tos­ti naro­ze­nin jed­né z dívek. Samozřejmě že pota­jí. Alkohol i sex jsou v plném prou­du, ovšem nikdo z nich nemá ani tuše­ní, že blesk, kte­rý uho­dil do budo­vy, měl za násle­dek zkrat v cen­t­rál­ním zabez­pe­čo­va­cím počí­ta­či. Díky tomu se ze super­mo­der­ních robo­tů, kte­ří slou­ží jako „noč­ní hlí­da­či pro­ti zlo­dě­jům“ sta­nou zabi­jác­ké maši­ny. Jejich úko­lem bylo zpa­ci­fi­ko­vat lupi­če, ale nyní se pře­pnu­li do módy, kdy musí odstra­nit kaž­dé­ho vetřel­ce a pro omla­di­nu se tak pár­ty pro­mě­ní v zou­fa­lý boj o pře­ži­tí…


Český název: Obchodní dům hrů­zy / Obchoďák smr­ti
Režie: Jim Wynorski
Rok výro­by: 1986
Délka: 77 min
Země: USA
Hrají:
Kelli Maroney...(Alison Parks)
Tony O’Dell...(Ferdy Meisel)
Russell Todd...(Rick Stanton)
Karrie Emerson...(Linda Stanton)
Barbara Crampton...(Suzie Lynn)
Nick Segal...(Greg Williams)
John Terlesky...(Mike Brennan)
Suzee Slater…(Leslie Todd)
...a dal­ší


Jim Wynorski pat­řil své­ho času mezi doce­la sluš­né reži­sé­ry a někte­ré z jeho fil­mů se dočka­li cel­kem sluš­né divác­ké ode­zvy. Bohužel se jed­na­lo o fil­my z jeho úpl­ných začát­ků. Postupem času začal plo­dit stá­le prů­měr­něj­ší béč­ka, až posled­ní roky kle­sl do úpl­ných odpad­ních vod. Tento film je však ješ­tě z jeho lep­ší­ho obdo­bí a já ho počí­tám mezi ty doce­la pove­de­né sci-fi horo­ry. Navíc jsem se u něho sko­ro vůbec nenu­dil, což se mi u podob­ných fil­mů stá­vá jen málo­kdy. Každému je nej­spíš jas­né, že se Wynorski zřej­mě dob­ře bavil u fil­mu: Číslo 5 žije a zde se mu v hla­vě zro­di­la ona inspi­ra­ce k napsá­ní scé­ná­ře.
Nesmíte však v žád­ném pří­pa­dě od toho oče­ká­vat žád­né zázra­ky!!! I zde je totiž k vidě­ní spous­ta nelo­gic­kých momen­tů a to pře­váž­ně v cho­vá­ní někte­rých postav, ale na podob­né nedu­hy jste si u těch­to béček už pře­ci muse­li zvyk­nout. Jedno se však Jimovi musí nechat – vkus pro výběr here­ček do svých „blbos­tí“ měl vždyc­ky vytří­be­ný. Jen co je prav­da. Některé děv­ča­ta se nebá­la uká­zat své žen­ské před­nos­ti a tak si pře­de­vším páno­vé jis­tě při­jdou na své. Kromě tro­chy té ero­ti­ky nebu­de chy­bět samo­zřej­mě ani sluš­ná por­ce mrt­vol a někte­ré mord scé­ny vás jis­tě spí­še roze­smě­jí, než aby ve vás vzbu­zo­va­ly hrů­zu. Rozstřelená hla­va jed­né z postav se však poved­la na výbor­nou.
Zápletka jako tako­vá je sice plná klišé a po vět­ši­nu času bude­me sle­do­vat pou­ze zbě­si­lé utí­ká­ní z pat­ra do pat­ra a zase zpát­ky, ale občas dojde i na situ­a­ce, kte­ré měly divá­kům zahrát na city. No já mys­lím, že to se sice moc nepo­ved­lo (ty piru­e­ty mezi barev­ný­mi lase­ry vypa­da­ly dost trap­ně), nicmé­ně pořád jsem u toho, že nic jiné­ho než uje­té béč­ko jsem ani neo­če­ká­val – no a to jsem dostal. Takže v koneč­ném zúčto­vá­ní tomu naso­lím tro­šič­ku lep­ší prů­měr.

Hodnocení:
60% 

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,49119 s | počet dotazů: 258 | paměť: 72346 KB. | 25.05.2024 - 22:07:03