Kritiky.cz > Horory > Curse of the Puppet Master (1998)

Curse of the Puppet Master (1998)

rp thumbCoverMain.jpeg
rp thumbCoverMain.jpeg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Šestý díl nám při­ne­sl něko­lik veli­ce zají­ma­vých změn. Vražedné lout­ky změ­ni­ly maji­te­le, ale opět děla­jí to co umí nej­lé­pe. Přesněji řeče­no zabi­jí kaž­dé­ho, kdo se jim nelí­bí.

Robert je pro­s­to­du­chý mla­dý muž, kte­rý pra­cu­je na pum­pě. Rád si vyře­zá­vá ze dře­va lout­ky. Jednoho dne, když je zrov­na šika­no­ván míst­ní­mi mla­dí­ky, při­je­de k pum­pě dok­tor Magrew se svou dce­rou Jane. Všimne si Robertova talen­tu a nabíd­ne mu prá­ci ve svém Domě zázra­ků (panen­ko­vém / lout­ko­vém domě) a ten při­jí­má. Zde mu Magrew pood­kry­je své malé tajem­ství, pro­to­že věří že lehce posti­že­ný chla­pec to nikde nevy­zra­dí. Doktor Magrew se totiž stal novým maji­te­lem Toulonova dědic­tví. Ve svém vlast­nic­tví má šest vel­mi živých lou­tek, kte­ré pou­ží­vá pro poba­ve­ní míst­ních oby­va­tel. Robert se s chu­tí pus­tí do prá­ce a začne vyře­zá­vat nové lout­ky, ale večer má děsi­vé sny, kte­ré mu vrta­jí v hla­vě. Navíc se zami­lu­je do dok­to­ro­vy dce­ry a zdá se, že sym­pa­tie jsou vzá­jem­né. Jenže tuto idil­ku brzy naru­ší par­ta míst­ních chlap­ců a zjiš­tě­ní, že býva­lý dok­to­rův asi­s­tent zmi­zel za záhad­ných udá­los­tí. Doktor Magrew totiž skrý­vá děsi­vé tajem­ství, kte­ré nesmí být vyzra­ze­no a lout­ky se sta­ra­jí o to, aby k tomu nedo­šlo.

Režie: David DeCoteau
Rok výro­by: 1998
Délka: 90 min
Země: USA
Alternativní název: Puppet Master 6: The Curse

Hrají:
George Peck ... (Dr. Magrew)
Emily Harrison ... (Jane Magrew)
Josh Green ... (Robert „Tank“ Winsley)
Michael Guerin ... (Joey Carp)
Robert Donavan ... (Sherrif Garvey)
...a dal­ší

Uběhly dlou­hé čty­ři roky a vypa­da­lo to, že série Puppet Master skon­či­la oprav­du defi­ni­tiv­ně pátým dílem. Režisér David DeCoteau se ovšem vrá­til a nato­čil ješ­tě dal­ší dvě vol­né pokra­čo­vá­ní. To byla samo­zřej­mě skvě­lá zprá­va, vždyť prá­vě on měl na svě­do­mí dopo­sud nej­lep­ší díl Toulonovu pomstu (Puppet Master 3). Rozhodl se celý film obléct do nové­ho kabá­tu a při­šel s nový­mi nápa­dy. Bylo potře­ba změ­nit hlav­ně pro­stře­dí, pro­to­že hotel Bogeda Bay byl už ohra­ný a při­jít s nový­mi posta­va­mi. Děj pře­ne­sl do nezná­mých kon­čin, kde jis­tý dok­tor Magrew pro­vo­zu­je Dům zázra­ků - oby­čej­né síd­lo dál od ostat­ních oby­va­tel, kde mohl v kli­du pro­vo­zo­vat své poku­sy na lidech i lout­kách a navíc si troš­ku při­vy­dě­lat.

Toulonův kufřík (bed­nu) zís­kal nezná­mo kde, ale kupo­di­vu si doká­zal vra­žed­né lout­ky pod­ma­nit a ty doslo­va plni­ly jeho poža­dav­ky. Na jed­nu stra­nu slou­ží pro poba­ve­ní divá­ků v jeho show a na tu dru­hou zase děla­jí čer­nou prá­ci, když se jejich maji­tel dosta­ne do úzkých. Opět se tu setká­vá­me se sta­rý­mi zná­mý­mi Pinheadem, Jesterem, Tunnelerem, Bladem, Six Shooterem a dokon­ce Leech Woman. Režisér DeCoteau doko­na­le ví, co divá­kům nabíd­nout. Každý chtěl vidět všech­ny lout­ky zase pěk­ně v akci a ne jen aby při­cmrn­dá­va­li někde v kou­tě. Každý z nich se zapo­jí do akce a věř­te, že bylo opět na co kou­kat.

Atmosféra fil­mu byla o dost jiná než v před­cho­zích fil­mech. Na začát­ku nám bylo nastí­ně­no něja­ké tajem­ství, kte­ré vyvr­cho­lí až sko­ro na kon­ci, ale pozor­ní divá­ci si dají všech­no dohro­ma­dy již v prů­bě­hu fil­mu. Celým fil­mem se táh­ne i tak tro­chu roman­tic­ký duch, na kte­rý jsme neby­li před­tím zvyklí. Pokud to má v horo­ru smy­sl, tak proč ne. Posledních 15-20 minut už to byla hod­ně solid­ní jíz­da, kte­rá urči­tě sto­jí za pozor­nost. Hudební dopro­vod byl asi tím jedi­ným prv­kem, kte­rý se nezmě­nil vůbec, což mě troš­ku pře­kva­pi­lo. Nicméně opět bylo vsa­ze­no na pove­de­nou úvod­ní melo­dii, kte­rá se s námi táh­ne vše­mi díly. Konečně se zde vyskyt­ly i pove­de­né spe­ci­ál­ní efek­ty, kte­ré krás­ně dopl­ni­ly vra­žed­né scén­ky. Jednotvárnost pře­de­šlých dílů sice nezmi­ze­la úpl­ně, ale pro­du­cen­ti při­šli i z něčím novým. Tím se mys­lí úto­ky lou­tek a úmr­tí jed­not­li­vých postav.

Herecké obsa­ze­ní není zrov­na nej­zná­měj­ší a o to víc mě výko­ny jed­not­li­vých akté­rů mile pře­kva­pi­ly. Všichni před­ved­li prů­měr­né výko­ny, kte­ré urči­tě taky vel­kým dílem pozved­li úro­veň celé­ho fil­mu. George Peck se mi do pamě­ti zapsal jen ved­lej­ší rolí ve fil­mu Deathtrap (1982). Herečka Emily Harrison si zahrá­la asi v pěti fil­mech, kte­ré jsem bohu­žel nikdy nevi­děl, stej­ně jako mno­zí z vás. Zde však byla jis­tě pří­jem­ným doplň­kem a svým vzhle­dem neo­kouz­li­la urči­tě jen zao­sta­lé­ho Roberta. Toho si zahrál ame­ric­ký herec Josh Green, kte­rý se obje­vil napří­klad ve váleč­ném sním­ku Pearl Harbor (2001), nebo horo­ru Spiders (2001). Jeho sno­vé scén­ky, kdy se sám měnil v lout­ku byly hod­ně sluš­né a urči­tě divá­ky ten­to nový prvek musel hod­ně potě­šit.

Puppet Master 6 se vydal tro­chu jiným smě­rem než jeho před­chůd­ci a urči­tě to bylo sluš­ná změ­na, kte­rá někte­ré divá­ky zahřá­la na duši. Opět jsme se dočka­li něko­li­ka pře­kva­pe­ní, kte­ré ovšem ten­to­krát byly pří­jem­né. Stejně tak jako zmi­ze­ní něko­li­ka nelo­gic­kých a nesmy­sl­ných prv­ků, kte­ré se uká­za­li ve čtvr­tém a pátém díle. Myslím si, že ten­to díl dosá­hl stej­ných kva­lit jako prv­ní a dru­hý díl.

Hodnocení:
60%


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,17079 s | počet dotazů: 253 | paměť: 72023 KB. | 21.04.2024 - 19:51:52