Kritiky.cz > Horory > Cyclone (1978)

Cyclone (1978)

rp Cyclone 1978.jpg
rp Cyclone 1978.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Obrovská bou­ře ženou­cí se na mexic­ké pobře­ží, uvěz­ní na roz­bou­ře­ném moři rybá­ře, výlet­ní loď i pře­ži­vší z hava­ro­va­né­ho malé­ho doprav­ní­ho leta­dla. Kromě roz­bou­ře­né­ho živlu budou muset bojo­vat nejen se žra­lo­ky ale i mezi sebou navzá­jem…

Na mexic­ké pobře­ží se řítí obrov­ská bou­ře a ude­ří oprav­du vel­kou silou. Nastává pani­ka, je i spous­ta obě­tí a co tepr­ve, když varo­vá­ní míst­ních úřa­dů někte­ří igno­ro­va­li nebo se k nim nedo­sta­lo včas. A prá­vě to se sta­lo sku­pi­ně rybá­řů a výlet­ní lodi, jenž uvíz­li na roz­bou­ře­ném moři, nebo malé­mu doprav­ní­mu leta­dlu, kte­ré muse­lo nou­zo­vě při­stát na hla­di­ně a polo­vi­na pasa­žé­rů havá­rii nepře­ži­lo. Poté co bou­ře pomi­ne, spus­tí se záchra­nář­ské a pát­ra­cí akce, ale kro­mě vra­ku rybář­ské lodi a jed­né mrt­vo­ly ve vodě, niko­ho dal­ší­ho nena­jdou. Předpokládá se tedy, že nikdo nemohl pře­žít, ale sou­hra náhod tomu chtě­la, že se všech­ny pře­ži­vší sku­pi­ny setká­va­jí u porou­cha­né výlet­ní lodi, kte­rá se pro ně stá­vá jedi­nou nadě­jí. Okolo totiž začnou krou­žit hla­do­ví žra­lo­ci, při­vá­be­ni mrt­vo­la­mi a čer­stvou lid­skou krví od raně­ných. Boj o holý život a zacho­vá­ní zbyt­ku lid­ské důstoj­nos­ti prá­vě začí­ná, pro­to­že kro­mě žra­lo­ků pře­ži­vším dochá­zí i jíd­lo a voda…Režie: René Cardona Jr.

Rok výro­by: 1978

Délka: 114 min

Země: Mexiko / USA

Alternativní názvy: Ciclón, Terror Storm

 

Hrají:

Carroll Baker...(Sheila)

Lionel Stander...(Taylor)

Andrés García...(Andrés)

Mario Almada...(Pitorro)

Stefania D’Amario...(Linda)

...a dal­ší


Tento nepří­liš zná­mý mexic­ký film je smě­si­cí nej­růz­něj­ších žánrů, ale nej­čas­tě­ji je uvá­děn jako kata­stro­fic­ké dra­ma nebo sur­vi­val horror. No já bych se sice při­klá­něl spí­še k prv­ní ver­zi, ale je zde k vidě­ní i něko­lik žra­lo­čích úto­ků, pod­říz­nu­tí psa nebo názna­ko­vé jeze­ní lid­ské­ho masa. Zoufalá situ­a­ce čas­to vyža­du­je zou­fa­lé roz­hod­nu­tí a tady si to pře­ži­vší oprav­du vytr­pě­li až do hoř­ké­ho kon­ce. Nikdy bych se nechtěl ocit­nout v jejich kůži. Nenechte se odra­dit nepří­liš vel­kým hod­no­ce­ním na inter­ne­tu, pro­to­že exis­tu­jí dvě ver­ze fil­mu a já měl to štěs­tí (neštěs­tí), že jsem viděl jak nesestří­ha­nou ver­zi 114 minut, tak i tu zkrá­ce­nou 97 minut.

 

Fandové horo­ro­vé­ho žán­ru budou však nej­spíš zkla­má­ni. Žraločích úto­ků je tu jen pár a vět­ši­nou vypa­da­jí tak, že je posta­va sta­že­na pod vodu, vše se zbar­ví do ruda a násled­ně sle­du­je­me žra­lo­ka, kterak v hubě žvý­ká něja­ké maso zaba­le­né do hader v bar­vách obě­ti. To pod­ře­zá­ní psa, to už byla jiná „káva“. Hlavní prim tu totiž hra­je dra­ma­tic­ká strán­ka pří­bě­hu, zou­fa­lé sna­že­ní pře­žít a posta­vit se nepří­z­ni osu­du – všech­ny tři sku­pi­ny pro­ži­jí růz­né tra­ble.

 

Úvodní zni­če­ní pří­moř­ské­ho měs­teč­ka však bylo nato­če­né vel­mi sluš­ně. Posledních deset minut se už nese v duchu pře­žít, nebo být sežrán. Žraloci úřa­du­jí, pani­ka narůs­tá a pře­ži­je jen zlo­mek ze všech postav. Tak nějak to mám v podob­ných fil­mech rád, ovšem je potře­ba říci, že zde bylo i dost slab­ších pasá­ží, kte­ré někdy i nudi­ly. Ani to mi však neza­brá­ní, abych byl ve finá­le s tím­to fil­mem spí­še spo­ko­je­ný.

 

Cyclone řadím spí­še k fil­mům, kte­ré jsou mnoh­dy nedo­ce­ně­ny a zby­teč­ně pře­hlí­že­ny. Nečekal jsem žád­ný zázrak (ten se ani neko­nal), ale odchá­zím doce­la spo­ko­je­ný. Průměrná podí­va­ná, kte­rou jsem urči­tě nevi­děl napo­sle­dy.


Hodnocení:

50% 


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,49406 s | počet dotazů: 251 | paměť: 71592 KB. | 16.06.2024 - 14:06:43