Kritiky.cz > Horory > Dance of the Dead (2008)

Dance of the Dead (2008)

rp dance of the dead 2008 poster.jpg
rp dance of the dead 2008 poster.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Zombie oží­va­jí a za svůj cíl si ten­to­krát vybra­li škol­ní ples. Je na sku­pin­ce tee­nage­rů, aby jejich inva­zi zasta­vi­li…
V malém ame­ric­kém měs­teč­ku se všich­ni tee­nage­ři chys­ta­jí na závě­reč­ný škol­ní ples. Někteří řeší, s kým na něj půjdou, jiní se zas těší, jak se na něm taj­ně opi­jí, ale najdou se i tací jako škol­ní spo­lek Scifi klu­bu, kte­ří se na něj ani nechys­ta­jí. Nikdo z nich však nemá ani tuše­ní, že na míst­ním hřbi­to­vě oží­va­jí zástu­py nemrtvých. Tedy nikdo kro­mě míst­ní­ho hrob­ní­ka. Další apo­ka­ly­psa vypuká, všech­ny roze­pře a nepřá­tel­ství musí jít stra­nou, pro­to­že záchra­na spo­lu­žá­ků závi­sí na malé sku­pin­ce „odpad­lí­ků“…

Režie: Gregg Bishop
Rok výro­by: 2008
Délka: 87. min
Země: USA
Hrají:
Jared Kusnitz …(Jimmy Dunn)
Greyson Chadwick …(Lindsey)
Chandler Darby…(Steven)
Carissa Capobianco …(Gwen)
Randy McDowell …(Jules Reiner)
…a dal­ší

Poslední dobou jsem začal stá­le více pře­mýš­let, proč vlast­ně já ten zom­bie žánr nemám tolik rád. Přitom George A. Romero, sta­ré zom­bie kla­si­ky a „nový“ REC a REC 2 mi nikdy neva­di­li. Řekl bych, že vše zača­lo tou zápla­vou novo­do­bých fil­mů, kdy se zom­bie pro­mě­ni­li v ultra­rych­lé svi­ně, kdy je tvůr­ci zača­li dávat do rádo­by kome­dií a pocti­vé „hni­jí­cí“ mas­ky kte­ré nahá­ně­li hrů­zu, vystří­da­li digi efek­ty a tuna make-upu. I tady jsem se musel za hla­vu chy­tat, když za asi­s­ten­ce nej­růz­něj­ších „výbuchů“ vyska­ko­va­li zom­bí­ci z hrobů, dokon­ce řídi­li auto či se sta­teč­ně scho­vá­va­li posta­vám, aby na ně vzá­pě­tí moh­li vybaf­nout zpo­za sto­lu. O tom tan­če­ní na rocko­vou hud­bu se už bavit nebu­du vůbec.

Gregg Bishop se sice sna­žil, co mu jeho pod­prů­měr­né reži­sér­ské schop­nos­ti sta­či­ly, aby divá­ka zaujmul a hlav­ně poba­vil co nej­vět­ším počtem rádo­by humor­ných situ­a­cí, jen­že mno­hé z nich bych zařa­dil do kate­go­rie nevkus­ných a pře­de­vším dost trap­ných. Snad ješ­tě v prv­ní polo­vi­ně se mu daři­lo držet vše v rám­ci „při­ja­tel­nos­ti“, ale od chví­le kdy se ban­da vydá­vá zachrá­nit zby­tek lidí na ple­se, se z toho v mých očích sta­la jed­na vel­ká srač­ka. Už jsem pár zom­bie kome­dií viděl a mys­lím si, že tahle je nej­hor­ší snad ve vět­ši­ně aspek­tů. Špatný výběr her­ců je základ­ním kame­nem (i když našly by se tu asi dvě – tři výjim­ky) + likvi­da­ce zom­bí­ků pře­sta­la být již po chví­li zábav­ná a spí­še jsem se začal těšit na likvi­da­ci stu­pid­ních postav. 

To zas byla sebran­ka. Většina z nich by v jiných pří­pa­dech slou­ži­la jen „do počtu“, jen­že tady to tvůr­ci poja­li tro­chu obrá­ce­ně. Zatímco ty s ale­spoň tro­chu zají­ma­vou cha­rak­te­ris­ti­kou umí­ra­ly, tak loo­se­ři nám ztrp­čo­va­li život celou tu hodi­nu a půl. Tentokrát mě neob­měk­či­ly ani dvě pohled­né žen­ské a ani se moc nedi­vím, že jed­na z nich nevě­dě­la jak se „stří­lí“ z mače­ty. Navíc je ško­da, že jsme byli ochu­ze­ni o masa­kr na ple­se – no vlast­ně mož­ná ani ne. Rovněž ten závěr fil­mu mi při­šel zapr­vé dost neo­ri­gi­nál­ní, ale za dru­hé hlav­ně ose­ka­ný až běda. Chtělo to ale­spoň pořád­nou akci, jen­že to bych chtěl asi moc. Tvůrci si mys­le­li, že ta tro­cha krve a céč­ko­vé gore efek­ty všech­no zachrá­ní, ale asi se dost pře­po­čí­ta­li. O čemž svěd­čí i níz­ké hod­no­ce­ní.  

Hodnocení:
40%


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,44520 s | počet dotazů: 265 | paměť: 71977 KB. | 25.04.2024 - 10:36:42