Kritiky.cz > Horory > Divide, The (2011)

Divide, The (2011)

rp 220px The Divide Poster.jpg
rp 220px The Divide Poster.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Atomový kryt pod vaším bará­kem, nemu­sí vždy zna­me­nat záchra­nu…

New York City se začne otřá­sat sérií výbuchů. Všude je sly­šet nářek lidí, budo­vy pada­jí k zemi jed­na za dru­hou a my máme šan­ci sle­do­vat malou sku­pin­ku pře­ži­vších, kte­ří nalez­nou záchra­nu v ato­mo­vém kry­tu pod jed­ním z věžá­ků. Ten taj­ně vybu­do­val správ­ce budo­vy Mickey, kte­rý nehý­ří zrov­na nad­še­ním, že tu má nezva­né hos­ty, ale teď je pře­de­vším potře­ba táh­nout za jeden pro­vaz. Jenomže strach, para­no­ia, nedo­sta­tek jíd­la a vody, brzy zažeh­nou prv­ní jis­kry kon­flik­tu a nedů­vě­ry mezi vše­mi zúčast­ně­ný­mi. Klaustrofobickému pro­stře­dí navíc moc nepo­mů­že „návště­va“ podiv­ných ozbro­je­ných zakuk­len­ců, kte­ří zne­mož­ní těm uvnitř dostat se ze sute­ré­nu ven. Brzy započne ten správ­ný psy­cho­lo­gic­ký teror, kte­rý pře­ži­jí jen ti nej­o­dol­něj­ší…

Režie: Xavier Gens
Rok výro­by: 2011
Délka: 122. min
Země: Německo / USA / Kanada
Hrají:
Lauren German …(Eva)
Michael Biehn …(Mickey)
Milo Ventimiglia …(Josh)
Michael Eklund …(Bobby)
Rosanna Arquette …(Marilyn)
…a dal­ší

Xavier Gens mě nějak závrat­ně nepře­svěd­čil ani u vychva­lo­va­ných Frontiére[s], tak­že jsem od toho­to neče­kal abso­lut­ně žád­né zázra­ky a jak se po dvou dlou­hých hodi­nách uká­za­lo, mé tuše­ní mne nezkla­ma­lo ani ten­to­krát. Francouzský reži­sér opět doslo­va „vypo­til“ prů­měr­nou podí­va­nou, kte­ré by mno­hem více slu­še­la krat­ší sto­páž, pro­to­že někte­ré pasá­že jsou dost nezá­živ­ně nata­ho­vá­ny. Lhal bych ovšem, kdy­bych tvr­dil, že se mi film nelí­bil ale­spoň, co se do prů­mě­ru vle­ze. Přestože všech­no zpr­vu nasvěd­čo­va­lo tomu, že půjde zas o dal­ší kla­sic­ké „posta­po“, tvůr­ci se roz­hod­li pře­ce jenom zaex­pe­ri­men­to­vat a veš­ke­ré své úsi­lí vrh­li na psy­cho­lo­gic­ké hrát­ky s divá­ko­vou mys­lí. Těm se během fil­mu dle ohla­sů vytvo­ři­la v hla­vě spous­ta otaz­ní­ků (stej­ně jako mě), ale jen na málo­kte­rý z nich, jsme během prů­bě­hu fil­mu dosta­li odpo­vě­di. Což mě na tom všem sra­lo asi nej­víc. Ty týp­ky v ochran­ných oble­cích si klid­ně moh­li odpus­tit… 

Tudíž jsem musel vzít s povdě­kem ale­spoň onu pověst­nou ponor­ko­vou nemoc, kte­rá se osvěd­či­la již v mno­ha jiných fil­mech a i zde si tvůr­ci počí­na­li doce­la sluš­ně. Podařilo se jim vytvo­řit depre­siv­ní atmo­sfé­ru zma­ru, kte­rá se zhru­ba v polo­vi­ně pro­mě­ní v hoto­vé psy­cho­lo­gic­ké peklo (no hlav­ně pro samot­né posta­vy), ve kte­rém není mís­to pro lid­skou důstoj­nost, lítost či pocho­pe­ní. Měl bych sice k někte­rým momen­tům pár výhrad, ale nechce se mi v tom dneska nějak zby­teč­ně pitvat. Obrázek si o tom jis­tě udě­lá kaž­dý sám, až film shléd­ne (trap­ný závěr plný klišé mlu­ví snad za vše)…

Podobně mě vždy iri­tu­je i onen „ame­ric­ký naci­o­na­lis­mus“ či „vlas­te­nec­tví“, kdy se snad v kaž­dém fil­mu, seri­á­lu či pořa­du musí ale­spoň jed­nou obje­vit ame­ric­ká vlaj­ka (exis­tu­je jen snad něko­lik výji­mek, kdy tomu tak není), nebo zahrát kou­sek hym­ny či v těch nověj­ších obje­vit zmín­ka o tra­gic­kém 11. září. Tohle je už váž­ně k posrá­ní a zvláš­tě když to točí úpl­ně cizí reži­sér. No ale zpět k posta­vám. Líbila se mi ona pes­t­ro­ba­rev­nost jed­not­li­vých cha­rak­te­ris­tic­kých rysů, jen­že jako­by měl scé­náris­ta strach jejich před­nos­ti – sla­bi­ny roz­vi­nout tro­chu podrob­ně­ji. Prostě nechal vět­ši­nu zma­go­řit v jed­nu chví­li a pak děj se vůle boží. No jen­že tomuhle kry­tu se bůh vyhnul svi­ň­ským oblou­kem a tak jako vždy všech­no musí záko­ni­tě skon­čit u sra­ček. Škoda, že nebyl vyu­žit veš­ke­rý poten­ci­ál a hlav­ně těch nezod­po­vě­ze­ných otá­zek.

Hodnocení:
60%


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,93586 s | počet dotazů: 263 | paměť: 71565 KB. | 20.06.2024 - 13:09:12