Kritiky.cz > Horory > Drive Thru (2007)

Drive Thru (2007)

rp Drive Thru 28200729.jpg
rp Drive Thru 28200729.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Fast food „Hella Burger“ vám kro­mě svých bla­fů naser­ví­ru­je i dal­ší­ho zabi­já­ka v klaun­ských had­ří­kách a mas­ce…


Rodné Orange County je pro dospí­va­jí­cí rebel­ku Mackenzie doslo­va nej­vět­ší dírou na svě­tě a ráda by z toho mís­ta jed­nou vypadla. Stejně smýš­lí i řada nej­bliž­ších kama­rá­dů a kama­rá­dek. Jednoho veče­ra z nudy pou­ži­jí spi­ri­tu­ál­ní oui­ja des­ku, kte­rá se k jejich pře­kva­pe­ní začne sama pohy­bo­vat. Jenže ozna­če­ní „N1KLPL8“ jim zpr­vu nic neří­ká, ovšem jen do chví­le než v tele­vi­zi uvi­dí repor­táž o masa­k­ru čtyř jejich vrs­tev­ní­ků ve fast foo­du Hella Burger, jejichž auto mělo stej­nou pozná­va­cí znač­ku. Že by něja­ké zna­me­ní? Od té chví­le začne Mackenzie dostá­vat podiv­né indi­cie a počet dívči­ných přá­tel se začne rapid­ně sni­žo­vat. Jenže proč si vybral prá­vě ji a její přá­te­lé? Postava v klaun­ském kos­tý­mu mas­ko­ta Hella Burger nedá dív­ce ani na chví­li oddych­nout a odpo­vě­di na své otáz­ky musí Mackenzie hle­dat v dale­ké minu­los­ti…


Režie: Brendan Cowles, Shane Kuhn

Rok výro­by: 2007
Délka: 83 min
Země: USA
Hrají:
Van De La Plante...(Clown / Archie Benjamin)
Leighton Meester...(Mackenzie Carpenter)
Nicholas D’Agosto...(Fisher Kent)
Melora Hardin...(Marcia Carpenter)
Larry Joe Campbell...(detektiv Dwayne Crockers)
Lola Glaudini...(detektiv Brenda Chase)
...a dal­ší


Jeli hudeb­ní dopro­vod nej­lep­ší na celém fil­mu, je něco špat­ně. Zvláště jedná-li se o horor a ješ­tě k tomu o sla­sher. Bohužel ten­to kou­sek musím zařa­dit mezi pod­prů­měr­nou podí­va­nou a to i přes­to, že se tu pře­ce jenom obje­vi­lo i něko­lik zají­ma­vých vražd. Největším pro­blé­mem však byla tvůr­čí nai­vi­ta – pře­hna­nost a hlav­ně nelo­gič­nost fil­mu jako cel­ku. Už dlou­ho jsem se nese­tkal s tako­vou enklá­vou vzá­jem­ně si odpo­ru­jí­cích momen­tů – byť se ode­hrá­li jen pár minut po sobě. Zřejmě za to mohl i fakt, že se jak na režii, tak na scé­ná­ři podí­le­ly dvě oso­by, z nichž kaž­dá si chtě­la zřej­mě pro­sa­dit to svo­je.
Kupříkladu samot­ný zápo­rák – jeho oblek i mas­ka neby­li vůbec špat­né, dokon­ce se vyží­val v bru­ta­li­tě (což mi pocho­pi­tel­ně vůbec neva­di­lo) a nechy­běl mu smy­sl pro čer­ný humor – ovšem pro­blém byl v tom, že ty jeho hláš­ky byly suché jako trá­va v tomhle úmor­ném poča­sí co teď panu­je a ješ­tě k tomu oplý­val nad­při­ro­ze­ný­mi schop­nost­mi, bez kte­rých bych se obe­šel už úpl­ně. Úplně bych si vysta­čil s kla­sic­kou teen vyvraž­ďo­vač­kou, páč tu stej­ně moc ori­gi­nál­ních prv­ků neby­lo. Ale pojď­me k té nelo­gič­nos­ti – jed­na z obě­tí byla doslo­va usma­že­na v mik­ro­vln­né trou­bě (tedy její obli­čej), ale když pro­bí­ha­la závě­reč­ná pár­ty u naro­ze­ni­no­vé­ho sto­lu (naa­ran­žo­va­né mrt­vo­ly oko­lo dor­tu) byl její ksicht opět v pořád­ku. Podobných kik­sů tam bylo hned něko­lik a nechci zby­teč­ně ješ­tě víc spo­i­le­ro­vat…

Drive Thru tak oslo­ví snad jen pří­z­niv­ce béč­ko­vé­ho gore a tvrd­ší muzi­ky. Oběti umí­ra­ly pes­trou šká­lou nej­růz­něj­ších způ­sobů, občas se zachá­ze­lo až do extré­mů (což v někte­rých pří­pa­dech vypa­da­lo spíš tro­chu trap­ně než efek­tiv­ně), ale ale­spoň něco pozi­tiv­ní­ho když už pří­běh jako celek za moc nestál. Nicméně úpl­ný prů­ser to nebyl. 

Hodnocení:
40%


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 10,40928 s | počet dotazů: 8157 | paměť: 75918 KB. | 23.05.2024 - 14:46:19