Kritiky.cz > Horory > Exeter (2015)

Exeter (2015)

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Ta nadr­že­ná omla­di­na si ale oprav­du umí vybrat mís­ta, pro své pár­ty. Alkohol, dro­gy, sex výmě­nou za svůj život a utr­pe­ní…

Kněz otec Conway se roz­hod­ne reno­vo­vat nechval­ně pro­slu­lé býva­lé sana­to­ri­um Exeter pro sla­bo­my­sl­né a psy­chic­ky naru­še­né děti a mlá­dež, kte­ré před léty vyho­ře­lo i s mno­ha paci­en­ty uvnitř. On sám tam teh­dy pra­co­val. Mezi dob­ro­vol­ní­ky, kte­ří mu pomá­ha­jí, je i Patrick, knězův oblí­be­nec. Ten se nechtíc pro­řek­ne před svý­mi přá­te­li, že o víken­du bývá toto mís­to opuš­tě­né a tak i přes jeho pro­tes­ty je v Exeteru uspo­řá­dá­na vel­ká pár­ty plná alko­ho­lu a drog. Následující ráno když vět­ši­na tee­nage­rů ode­jde, se Patrick, jeho bra­tr Rory a pár přá­tel roz­hod­ne, že tu ješ­tě zůsta­nou. Děsivá his­to­rie toho­to mís­ta a podiv­ná nahráv­ka, kte­rou nalez­ne Reign – dív­ka se kte­rou se sezná­mi­li na pár­ty, v nich vyvo­lá tou­hu vyzkou­šet, zda se zde sku­teč­ně vysky­tu­jí nad­při­ro­ze­né jevy, nebo jde jen o sta­rou poví­dač­ku. Zahrávat si z tem­no­tou se však nevy­plá­cí, zvláš­tě když jde o pomstych­ti­vou enti­tu, kte­rá tou­ží po krva­vé odpla­tě, boles­ti a utr­pe­ní…Režie: Marcus Nispel

Rok výro­by: 2015

Délka: 91 min

Země: USA

Alternativní názvy: The Asylum, Backmask

 

Hrají:

Kelly Blatz...(Patrick)

Michael Ormsby...(Rory)

Brittany Curran...(Reign)

Gage Golightly...(Amber)

Stephen Lang...(otec Conway)

...a dal­ší


Na ten­to film jsem nara­zil zce­la náho­dou a když jsem si let­mo pře­če­tl stro­hý obsah, doce­la mě navna­dil. Nejen pro­to, že se děj měl ode­hrá­vat ve starém sana­to­riu pro dušev­ně cho­ré a nezvla­da­tel­né děti, ale hlav­ně pro­to, že v něm hrál můj oblí­be­nec z posled­ní doby Stephen Lang. Navíc nám tu byl sli­bo­ván pomstych­ti­vý duch – či krve­lač­ná enti­ta – tak jsem si říkal: Proč by ne, jdi do toho! Jenomže prv­ní varov­ný sig­nál jsem dostal hned ze star­tu, když jsem uvi­děl jmé­no reži­sé­ra. Marcus Nispel nepat­ří mezi moje oblí­ben­ce už jen kvů­li tomu, že jeho Pátek 13 pova­žu­ju za zby­teč­nou blbost – no repu­ta­ci si lehce zpra­vil svým Texaským masa­krem a po dnešku i tím­to fil­mem.

 

Ač se Exeter nepy­š­ní zrov­na moc vel­kým hod­no­ce­ním ani obli­bou u divá­ků, já si nemys­lím, že by šlo vylo­že­ně o špat­ný film. Místy to sice při­po­mí­na­lo (hlav­ně tedy ze začát­ku – nepo­čí­tám sluš­nou scé­nu s pro­stře­le­nou hla­vou) něja­kou trap­nou teen kome­dii, všech­ny ty kecy o chlas­tu, sexu, dro­gách mi posled­ní dobou lezou krkem (ve fil­mech). Jednotlivé posta­vy taky zrov­na moc sym­pa­tií nepo­bra­ly a co víc, Stephen Lang tu hra­je dru­hé hous­le a před kame­rou se obje­vo­val spí­še spo­ra­dic­ky. Hlavní prim tu tak sku­teč­ně hrá­la ta ban­dič­ka nadr­že­ných ubo­žá­ků a dvou vcel­ku pohled­ných koček.

 

Kamera a způ­sob natá­če­ní taky v prv­ní polo­vi­ně zrov­na neo­sl­ní, ale pokud vydr­ží­te prv­ních cca 30 minut, bude­te odmě­ně­ni cel­kem zají­ma­vou podí­va­nou, kte­rá se ke kon­ci zvrh­ne v pěk­ně krva­vou a nebu­dou chy­bět ani jakž­takž sluš­né gore efek­ty (někte­ré sice byli moc digi­tál­ní, ale účel to spl­ni­lo). Nispel si byl totiž vědom, že jenom s posed­nu­tím člo­vě­ka u divá­ků nemá šan­ci uspět a tak nám nej­pr­ve pod­str­čí jakousi paro­dii na již mno­ho­krát vidě­né, aby se v posled­ní půl­ho­di­ně vše zvrt­lo v bru­tál­ní béč­ko­vý krva­vý mas­kar. Mé zvrh­lé libi­do dosta­lo přes­ně to, co jsem celou dobu oče­ká­val.

 

Pro něko­ho to bude až moc ama­tér­ské, ale já se u toho doce­la bavil. Směsice čer­né­ho humo­ru, paro­die, ducha­ři­ny a postup­né­ho vyvraž­ďo­vá­ní jed­not­li­vých postav si ode mě nako­nec vyslou­ží prů­měr­né ohod­no­ce­ní. Určitě jsem ten­to film nevi­děl napo­sle­dy. Jen ško­da, že Lang tu nedo­stal více pro­sto­ru.


Hodnocení:

50% 


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,51796 s | počet dotazů: 270 | paměť: 72212 KB. | 21.05.2024 - 22:29:15