Kritiky.cz > Filmy > Zajímavosti > Top 10: Nejlepší filmy se žraloky

Top 10: Nejlepší filmy se žraloky

rp sharkansas.jpg
rp sharkansas.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (1 hlasů, průměr: 2,00 z 5)
Loading...

Aneb to nej­lep­ší ze žra­lo­čích béček. Pokud čeká­te váž­ně myš­le­né fil­my, pokud hle­dá­te půl sto­le­tí sta­ré kla­si­ky, jste na špat­ném mís­tě. V mém žeb­říč­ku je mís­to pou­ze pro béč­ko­vou zába­vu, špat­né CGI a tra­gic­ké dia­lo­gy. Tato zába­va je ale mnoh­dy lep­ší, než váž­ně myš­le­ný film. A jako správ­ný žra­lo­čí fanou­šek musím do svě­ta inter­ne­tu vypus­tit svůj vlast­ní TOP 10.

Stejně jako u před­cho­zích výbě­rů, i zde neře­ším fil­my víc jak 20 let sta­ré. Žádné ani­má­ky, žád­né seri­óz­ní bloc­kbus­te­ry typu MEG. Ano, půjde o fil­my ze spod­ní čás­ti žeb­říč­ku. (A upřím­ně - vět­ši­na uve­de­ných fil­mů mě poba­vi­la víc, než MEG.) 

THCP

10. Běženky a kapři (2016)

sharkansas.jpg

Vybrat film na 10 mís­to bylo asi nej­těž­ší. Průměrných žra­lo­čích pří­bě­hů, kte­ré mě poba­vi­ly, bych našel spous­tu. Nakonec jsem vybral tako­vý, kte­rý není vůbec pro žra­lo­čí film typic­ký. Žraloci ten­to­krát pro­ná­sle­du­jí par­tu uprch­lých trestan­kyň. A pozor - umí pla­vat v hlí­ně. Film je napros­to prů­měr­ná béč­ko­vá zába­va, ale prá­vě kvů­li nezvyk­lé­mu pro­stře­dí si zaslou­ží 10. pozi­ci. (Což jsou tře­ba Avalanche Sharks také, ale to už byla kra­vi­na.)

Myslím, že nás chtě­jí unést. To je fuk, viděls ty kozy?!“

Hodnocení CSFD: 18%
Moje hod­no­ce­ní: 10. mís­to za žra­lo­čí zába­vu na sou­ši
Profil na CSFD

9. Vražedné jezero (Ozark Sharks, 2016)

ozark-sharks.jpg

Na devá­té mís­to jsem zařa­dil film, kte­rý už vůbec není výplň­ko­vá pozi­ce v žeb­říč­ku. Tvůrci pří­běh nepo­ja­li smr­tel­ně váž­ně, a to je napros­to klí­čo­vý aspekt dob­ré béč­ko­vé zába­vy.

Vražedné jeze­ro je pří­jem­ná podí­va­ná a pře­kva­pi­vě tu neby­ly ani tak tra­gic­ké CGI. Příběh i cho­vá­ní hlav­ních hrdi­nů dával vět­ši­nu fil­mu smy­sl, a tak se může­te uvol­nit a zasmát. Není opo­me­nu­to ani epic­ké finá­le se spous­tou veli­ce exo­tic­kých zbra­ní (pád­lo s při­le­pe­nou auto­ba­ter­kou, kočka tam má kuši a v ní nabi­té srn­čí paro­hy), kte­rý­mi sko­na­jí neví­ta­ní žra­lo­ci. Dočkáme se i žra­lo­čí­ho ohňostro­je.

Co to sak­ra je? 2500 vol­tů tres­tu!“

Hodnocení CSFD: 18%
Moje hod­no­ce­ní: 9. mís­to za 2500 vol­tů tres­tu
Profil na CSFD

8. Shark side of the Moon (2022)

shark-side.jpg

Na osmém mís­tě máme film, kte­rý urči­tě musí být v mém TOP 10, a to jen kvů­li své nesku­teč­né absur­di­tě. Shark Side of the Moon totiž neza­pře svou inspi­ra­ce ve fil­mu  Iron Sky, tak­že je to vlast­ně béč­ko umoc­ně­né na dal­ší béč­ko.

Posádka, kte­rá se po mno­ha letech vrá­tí zpát­ky na Měsíc tu nena­jde nacis­tic­kou základ­nu, nýbrž osa­mě­lé­ho sovět­ské­ho věd­ce, kte­rý tam vyve­zl gene­tic­ky modi­fi­ko­va­né žraloko-lidi. No pře­ce pro­to, aby nezot­ro­či­li lid­stvo ješ­tě za stu­de­né vál­ky, že. A pro­to­že rudí inže­ný­ři jsou vyna­lé­za­ví, při­šel sou­druh na to, jak na Měsíci dýchat bez hel­my. Takže si tam všich­ni pobí­ha­jí, loví je dvou­no­zí žra­lo­ci a záro­veň vedou psy­cho­lo­gic­kou bitvu se žra­lo­čí císa­řov­nou. A jak to celé dopad­ne, to už se musí­te podí­vat sami.

Hodnocení CSFD: 23%
Moje hod­no­ce­ní: 8. mís­to za žra­lo­ka jako návra­to­vý modul na Zemi
Profil na CSFD

7. Zombie Shark (2015) 

zombie-shark.jpg

Sedmá příč­ka ote­ví­rá tro­ji­ci fil­mů, kte­ré vždy sle­du­jí pří­běh jedi­né­ho žra­lo­ka obda­ře­né­ho zvlášt­ní­mi schop­nost­mi. A tako­vý film, když se zada­ří, je úpl­né bla­ho pro mou duši. Ale abych to vzal od začát­ku...

Žralok s antén­kou. Aktivní domobra­na ho loví sekač­kou na trá­vu. Žralok nakr­me­ný gra­ná­tem si kata­pul­tu­je hla­vu, kte­rá ješ­tě stih­ne něko­ho sežrat. A to byla jen část bizar­nos­tí, kte­ré na vás toto mis­trov­ské dílo chys­tá. Film byl opět brán dost odleh­če­ně, což je vel­ké plus. Žralok kou­sal lidi, měnil je v zom­bí­ky. Kousal jiné žra­lo­ky, také je měnil v zom­bí­ky. Prostě kopec sran­dy. Na závěr výji­meč­ně neby­la žád­ná roman­ti­ka, ale dojem­ná (a otřes­ně zahra­ná) scé­na. Chvíli jsem si mys­lel, že ten člo­věk ve fil­mu hra­je, jako­že to hra­je. Ale nehrál. Hrál to váž­ně.

Hodnocení CSFD: 18%
Moje hod­no­ce­ní: 7. mís­to za kata­pul­to­va­nou žra­lo­čí hla­vu
Profil na CSFD

6. Toxic Shark (2017)

toxic-shark.jpg

V podob­ném duchu se nese i dal­ší pozi­ce v mém žeb­říč­ku. Ale mon­strum je mno­hem vyspě­lej­ší a zábav­něj­ší, tak­že brá­ni­ce tu dosta­la zabrat mno­hem víc.

Žralok, kte­rý umí vysko­čit z vody, sežrat sleč­nu na koni, zase se ve vzdu­chu oto­čit a dole­tět zpát­ky, pat­ří mezi vrchol­né kous­ky žánro­vé tvor­by. Kromě toho i přes svou více než pěti­me­t­ro­vou dél­ku umí lovit ve vodě po kole­na, ale co je hlav­ní - pli­ve zele­ný sliz. Pokud vás náho­dou kous­ne a vy to pře­ži­je­te, sta­ne se z vás zom­bík. Zápletka neře­ší žád­né proč, ani kde se žra­lok vzal - pros­tě tu je, má hlad a je to ukrut­ná podí­va­ná.

„Kde je pan Branton?“ „Sežranej.“

Hodnocení CSFD: 24%
Moje hod­no­ce­ní: 6. mís­to za sežra­né­ho pana Brantona
Profil na CSFD

5. Super Shark (Superžralok, 2011)

supershark.jpg

Poslední z tro­ji­ce fil­mů o jedi­ném žra­lo­ko­vi si páté mís­to zaslou­ží už jen svým titul­kem. Superžralok je pros­tě super, přes­to ztě­les­ně­ním napros­to učeb­ni­co­vé­ho odpad­ní­ho béč­ka.

Krátké scé­ny, kdy se potvůr­ka vyno­ří, něko­ho si dá k veče­ři a zase zmi­zí. Hloupé dia­lo­gy typu „It’s Super Shark“. Zápletka, kte­rá tam vlast­ně vůbec nemu­sí být... Ale i za málo peněz lze vytvo­řit epic­ké finá­le, na kte­ré divák jen tak neza­po­me­ne: Tank na nohách kope do žra­lo­ka, ten mu dává fac­ku ploutví... A tím začí­ná vel­ko­le­pý sou­boj mezi tech­ni­kou a pří­ro­dou.

Hodnocení CSFD: 16%
Moje hod­no­ce­ní: 5. mís­to za tank na nožič­kách
Profil na CSFD

4. Sharktopus vs. Pteracuda (2014)

sharktopus.jpg

Na čtvr­té mís­to jsem vybral pro­střed­ní díl tri­lo­gie Sharktopus. Je z nich nej­lep­ší a nej­vtip­něj­ší. Klasických žra­lo­ků už jsme měli spous­tu, ale co tře­ba kom­bo žralok-chobotnice? Však proč ne!

Na CSFD jsme dokon­ce už v mod­rém hod­no­ce­ní. A prá­vem. Útoky jed­not­li­vých pří­šer jsou napros­to famóz­ní, nechy­bí model­ka v hlav­ní roli (pro­to­že dát tam prů­měr­ně vypa­da­jí­cí lidi, nikdo jim na to nebu­de kou­kat, že), fac­ko­vá­ní žra­lo­ka kří­d­ly a pří­běh, kte­rý občas dával i smy­sl. Druhá půl­ka fil­mu a samot­ný lov na mon­stra se sice tro­chu táh­ne, ale i tak si uži­je­me spous­tu vtip­ných scén.

Hodnocení CSFD: 37%
Moje hod­no­ce­ní: 4. mís­to za flá­ka­nec kří­d­lem
Profil na CSFD

3. Sky Sharks (2020)

sky-sharks.jpg

Co bude na prv­ním mís­tě už asi tak nějak začí­ná­te tušit, tak­že vám ješ­tě před­sta­vím skvos­ty na tře­tím a dru­hém mís­tě.

Dead Snow se potká­vá s Iron SkySharknadem. K tomu scé­ny ve sty­lu fan­ta­sy halu­ci­na­cí Sucker Punche a hudeb­ní dopro­vod osm­de­sát­ko­vých video­her. Potenciál obrov­ský. Ale jak už to bývá, úvod­ní tem­po fakt nešlo vydr­žet celý film. Dočkáme se tak i spous­ty výplň­ko­vé vaty, kte­rá dokres­lu­je pří­běh na poza­dí... Nebo pokus o pří­běh. Ovšem útok léta­jí­cích žra­lo­ků na doprav­ní leta­dlo je nej­víc moc scé­na za posled­ních 10 let, ako­rát ji ve fil­mu uvi­dí­me jen dva­krát. Ale i kvů­li tomu málu si Sky Sharks pusť­te.

Hodnocení CSFD: 48%
Moje hod­no­ce­ní: 3. mís­to za nej­víc epic­kou scé­nu posled­ních dese­ti let
Profil na CSFD

2. Sharkenstein (2016)

sharkenstein.jpg

Od sluš­něj­ších a lépe hod­no­ce­ných fil­mů napo­sle­dy odbo­čí­me k oprav­do­vé hrůze, kte­rá snad nemá v his­to­rii kine­ma­to­gra­fie obdo­by. Ale prá­vě ten­to fakt spo­lu se žra­lo­čí tema­ti­kou mi jas­ně říká, že tohle musím mít v TOP 3.

Nenechte se totiž zmást atrak­tiv­ním pla­ká­tem - ten byl asi nej­draž­ší polož­kou celé­ho roz­počtu. Já mám k fil­mu jedi­né slo­vo: proč. Proč to mělo roz­po­čet tak 20 korun? Proč ani­mu­jí hoří­cí pocho­deň a pros­tě nena­to­čí zapá­le­ný kla­cek? Proč? Tohle už není ani béč­ko. A obá­vám se, že na správ­né zařa­ze­ní nemá­me dosta­tek pís­men v abe­ce­dě.

Hodnocení CSFD: 20%
Moje hod­no­ce­ní: 2. mís­to, že jsem z toho nedo­stal rako­vi­nu očí
Profil na CSFD

1. Žraločí tornádo 4 (2016)

sharknado-4.jpg

Nejlepší film nej­lep­ší série o žra­lo­cích. Sharknado má cel­kem 6 fil­mů a v mém žeb­říč­ku by se klid­ně našlo mís­to pro víc. Ale to bych vás potom ochu­dil o všech­ny ostat­ní libůst­ky. Pro fanouš­ky žra­lo­ků je celá série povin­nos­tí, pro men­ší fanouš­ky žra­lo­ků dopo­ru­ču­ji sérii od 3. dílu dál.

Ochutnávku napros­té doko­na­los­ti čtvr­té­ho fil­mu může­te vidět v trai­le­ru níže. Z Tary Reid už se stal úpl­ný Robocop, žra­lo­ko­ná­da se mění na pís­ko­ná­da, ropo­ná­da, radi­o­ak­tiv­ní žra­lo­čí blesko­ná­da, to vše za dopro­vo­du spous­ty zubů, moto­ro­vých pil a svě­tel­ných mečů. Být tu ješ­tě Megashark, je to film sto­le­tí.

Hodnocení CSFD: 34%
Moje hod­no­ce­ní: 1. mís­to za doko­na­lost ve své nej­čist­ší podo­bě
Profil na CSFD


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,19837 s | počet dotazů: 255 | paměť: 72349 KB. | 19.05.2024 - 05:58:59