Kritiky.cz > Recenze knih > Srdce pro ježky - příběh malé učitelky, která dodala odvahu žít

Srdce pro ježky - příběh malé učitelky, která dodala odvahu žít

srdce pro jezky pribeh male ucitelky ktera dodala odvahu zit
srdce pro jezky pribeh male ucitelky ktera dodala odvahu zit
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Máte rádi pří­běhy o zví­řa­tech? Milujete jež­ky? Chcete si pře­číst kom­pli­ko­va­ný pří­běh o vzta­hu syna a mat­ky? Tak je ten­to pří­běh určen prá­vě vám. Jmenuje se Srdce pro jež­ky, jejíž auto­rem je Massimo Vaccheta. Knihu vyda­lo Nakladatelství KAZDA v Brně. 

Massimo, autor kni­hy je zvě­ro­lé­kař, kte­rý má záchran­nou sta­ni­ci Ninna v oblas­ti LANGHE pro nemoc­né jež­ky. Jednoho dne najde pora­ně­né­ho ježeč­ka, kte­rý má pora­ně­ný mozek, což mu způ­so­bi­lo hemi­paré­zu, tak­že je trva­le posti­že­ný. Massimo jej pojme­nu­je Nina. Prožívá beze­sné noci, kdy se inten­ziv­ně věnu­je péči o své­ho nemoc­né­ho ježeč­ka, boju­je o její život. Má nemoc­nou mat­ku, kte­rá ho moc potře­bu­je a tro­chu mu vyčí­tá, že má v hla­vě jen jež­ky.

Massimo zachrá­ní i dal­ší ježeč­ky. Díky jež­kům se učí nesku­teč­né trpě­li­vos­ti, umět se vcí­tit do poci­tů dru­hých. Jelikož před­tím pra­co­val u dobyt­ka, učí se lás­ce k malým tvo­reč­kům i péči o ně.  Díky nemo­ci své mamin­ky k ní opět nachá­zí ces­tu.

Kniha uka­zu­je pod­sta­tu, jak ve své jed­no­du­chos­ti mají zví­řa­ta mno­hem bez­pro­střed­něj­ší a jas­něj­ší nahlí­že­ní svě­ta a mohou nám pomo­ci poznat pod­sta­tu živo­ta.

Knihu k recen­zi jsem si vybra­la na dopo­ru­če­ní vyda­va­tel­ství. Tímto moc děku­ji za poskyt­nu­tí recenz­ní­ho výtis­ku paní Marii Palenčárové. Jsem moc ráda, že jsem se do čte­ní pus­ti­la. Jelikož mám moc ráda jež­ky, i můj mlad­ší syn, nevá­ha­la jsem a začet­la se do kni­hy. Příběh mě moc zau­jal a čet­la jsem ho jed­ním dechem. Krásný pří­běh o úžas­né lás­ce a vzta­hu ke jež­kům se mně moc líbil. Doporučím ji všem milov­ní­kům zví­řat, těm co mají rádi jež­ky i jiná zví­řát­ka a není jim lhos­tej­né, když tře­ba najdou něja­ké zra­ně­né zví­ře a pomo­hou mu. Kniha se mně čet­la dob­ře. Je psá­na sro­zu­mi­tel­ně, veli­ce pou­ta­vou for­mou. Prožívala jsem spo­leč­ně s Massimem jeho pří­běh. Líbilo se mně, jak vše pro­ží­val a detail­ně popi­so­val péči o zra­ně­né ježeč­ky. Je to jeho prá­ce, jeho vášeň, jeho lás­ka, kte­rou jim vše bez roz­dí­lu doká­že věno­vat. Opravdu to číší z jeho slov, až mně to vehna­lo slzy do očí.

Několik slov o auto­ro­vi:

Massimo Vacchetta žije v seve­ro­i­tal­ském měs­tě Novello, poblíž fran­couz­ských hra­nic. Jako vete­ri­nář se přes dva­cet let spe­ci­a­li­zo­val na doby­tek. V roce 2014 ote­vřel Záchrannou sta­ni­ci pro jež­ky s názvem „Ninna“ (Centro di Recupero Ricci „La Ninna“). Spolu s Antonellou Tomaselli napsal kni­hu 25 gra­mů štěs­tí, kte­rá se úspěš­ně pro­dá­vá v USA, Velké Británii, Francii, Německu, Japonsku a mno­ha dal­ších zemích.

Kniha má 221 stran, cel­kem 25 kapi­tol, zakon­če­né infor­ma­ce­mi a pra­vi­dly, jak při­spět k záchra­ně jež­ků. Na kon­ci kni­hy najde­te podě­ko­vá­ní auto­ra, těm, kte­ří pro něj hod­ně zna­me­na­jí.

Součástí kni­hy je i boha­tá foto­ga­le­rie jež­ků.

Pokračování kni­hy 25 g štěs­tí od stej­né­ho auto­ra.

Ukázka z kni­hy:

„Ani jsem se netrou­fal při­blí­žit se ke kra­bi­ci. Co kdy­by Lisa zemře­la? Sebral jsem odva­hu a poma­lu odkryl ruč­ník. Paráda: Žila a leže­la schou­le­ná v rohu. Naše pohle­dy se setka­ly. Tentokrát ke mně navíc poma­lu a tro­chu neob­rat­ně natáh­la tlap­ku. Bez dlou­hé­ho pře­mýš­le­ní jsem ji lehce vzal mezi tři prs­ty, načež nato­či­la hla­vu ješ­tě víc mým smě­rem a zača­la mě oči­chá­vat.

Autor: Massimo Vacchetta

Přeložila: Barbora Šupíková

Vydáno: 2020, Nakladatelství KAZDA, Brno

Počet stran: 221

Vazba kni­hy: pev­ná s papí­ro­vým pře­ba­lem

ISBN 978-80-88316-86-2

Nakladatelství KAZDA při­ná­ší čte­ná­řům výji­meč­né kni­hy o pří­ro­dě, udr­ži­tel­nos­ti, netra­dič­ním ces­to­vá­ní a umě­ní. Filozofií nakla­da­tel­ství je při­ná­šet kva­lit­ní čes­ké a zahra­nič­ní titu­ly, kte­ré zají­ma­vým obsa­hem čte­ná­ře vnitř­ně obo­ha­tí, pod­po­ří jejich vztah k pří­ro­dě a při­spě­jí k for­mo­vá­ní udr­ži­tel­něj­ší budouc­nos­ti. V nabíd­ce najde­te populárně-naučné kni­hy pro všech­ny gene­ra­ce – od lepo­rel přes pří­běhy inspi­ro­va­né pří­ro­dou, osu­dy zví­řat i lidí, ces­to­pi­sy, inspi­ro­ma­ty či atla­sy, až po nároč­něj­ší čte­ní od před­ních svě­to­vých bio­lo­gů, jaký­mi jsou brit­ský orni­to­log Tim Birkhead nebo myko­log Merlin Sheldrake. Nejoblíbenějším auto­rem nakla­da­tel­ství je zná­mý němec­ký les­ník a ochrán­ce pří­ro­dy Peter Wohlleben. Knihy, kte­ré mají smy­sl v Nakladatelství KAZDA vychá­zí od roku 2014.


Foto: Nakladatelství KAZDA, Brno


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Nová naděje21. ledna 2024 Nová naděje S knihou "Nová naděje", jež je volným pokračováním knihy "Nové nebe", máme možnost sledovat další osudy oblíbených hrdinů, a to devět let po hrůzostrašném válečném běsnění. Samotný děj […] Posted in Recenze knih
  • ŠPIÓNKA MIA: Případ doktora Pichulky28. září 2023 ŠPIÓNKA MIA: Případ doktora Pichulky S dcerou milujeme společné čtení příběhů, kdy hlavními hrdiny jsou zvířátka. Ovšem ze všeho nejvíce máme rádi vyprávění o pejscích, kteří se vrhají vstříc napínavým dobrodružstvím. Není […] Posted in Recenze knih
  • Dcery dvouhlavého draka. Příběh "ženy pro útěchu"29. listopadu 2022 Dcery dvouhlavého draka. Příběh "ženy pro útěchu" Pokud chcete poodkrýt roušku nejen tajemství "žen pro útěchu", ale i jednoho velkého dědictví, jež přesahuje i ty nejdivočejší představy, tak si určitě nenechte ujít knihu se silným […] Posted in Recenze knih
  • Samotářky - jak nás ovlivňuje minulost24. září 2022 Samotářky - jak nás ovlivňuje minulost Máte rádi romány Barbory Šťastné? Chcete si přečíst zajímavý román z devadesátých let?  Pojďte se na to společně se mnou podívat. Čeká vás opravdu zajímavé čtení.  Ludmila, Amálie, Věra, […] Posted in Recenze knih
  • Sestry z vinice20. července 2022 Sestry z vinice Sestry z vinice, od nejprodávanější americké spisovatelky dnešní doby JoAnn Rossové, jež vydalo nakladatelství GRADA Publishing a.s., je velmi příjemnou oddechovkou, která nikoho neurazí a […] Posted in Recenze knih
  • Myší díra4. ledna 2022 Myší díra Chcete si přečíst zajímavý příběh jednoho domu, kde žije mnoho lidí, jejíž život na první pohled vypadá, že spolu vůbec nesouvisí, ale jejich životy se v jednu chvíli protnou a nevěřili […] Posted in Recenze knih
  • Být sama sebou - Autobiografie Veroniky Vieweghové12. srpna 2021 Být sama sebou - Autobiografie Veroniky Vieweghové Máte rádi autobiografie? Chcete se dozvědět něco ze života Veroniky Vieweghové, manželky spisovatele Michala Viewegha? Tak právě vám je určena kniha Být sama sebou.  Veronika Vieweghová, […] Posted in Recenze knih
  • Ty jsi můj králíček- Citlivé vyprávění králičí maminky o tom, co by se stalo kdyby..12. února 2024 Ty jsi můj králíček- Citlivé vyprávění králičí maminky o tom, co by se stalo kdyby.. Hledáte krásný příběh pro vaše společné čtení s dětmi? Kniha Ty jsi můj králíček je ideální kniha na vaše společné chvíle. Pojďte se na to společně se mnou podívat.  Kdyby byl králíček […] Posted in Recenze knih
  • Klárka a noční zahrada- citlivě řešený příběh o strachu ze tmy6. února 2024 Klárka a noční zahrada- citlivě řešený příběh o strachu ze tmy Má vaše dítě strach ze tmy? Nevíte, jak si s tím poradit? Marie Štumpflová je výtvarnice a autorka knihy Klárka a noční zahrada. Velmi citlivou formou si s problémem strachu dokázala […] Posted in Recenze knih
  • Pozoruhodně bystrá stvoření-dokonalý příběh o přátelství ženy a chobotnice5. února 2024 Pozoruhodně bystrá stvoření-dokonalý příběh o přátelství ženy a chobotnice Máte rádi laskavé příběhy o zvířatech? Chcete si přečíst neobvyklý příběh o přátelství ženy a chobotnice? Shelby Van Pelt je autorkou knihy s názvem Podivuhodně bystrá stvoření, která vás […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,57267 s | počet dotazů: 254 | paměť: 72058 KB. | 25.02.2024 - 19:48:45