Kritiky.cz > Recenze knih > Sága rodu Hardacrů - generační román plný zvratů

Sága rodu Hardacrů - generační román plný zvratů

large
large
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Máte rádi rodin­né ságy? Chcete pro­ží­vat rados­ti i sta­ros­ti rodi­ny Hardacrů? Tak je tato novin­ka urče­na prá­vě vám. Sága rodu Hardacrů je gene­rač­ní román plný napě­tí, zra­dy, lás­ky i tvr­dé prá­ce. Budete s nedo­čka­vos­tí otá­čet dal­ší a dal­ší stra­ny. 

Děj se ode­hrá­vá v době vik­to­ri­án­ské až po 50. léta 20. sto­le­tí. Sleduje osu­dy rodi­ny Sama Hardacra a jeho ženy Mary a jejich čtyřech dětí od naro­ze­ní až smrt Sama a Mary. Díky své píli a vytr­va­los­ti, kdy Sam začí­ná jako zpra­co­va­tel ryb, ve vel­ké chu­do­bě, jako pro­da­vač uze­ných ryb na dosti­zích, či pár­ků v roh­lí­ku se nako­nec dosta­ne do vyso­ké spo­leč­nos­ti a vlast­ní něko­lik nemo­vi­tos­tí. Chce tak svým synům zajis­tit krás­né dět­ství i vzdě­lá­ní na Oxfordu. Cesty jejich synů se roz­chá­zí. Harry vystu­du­je vyso­kou ško­lu, kdež­to Joe se roz­hod­ne pod­ni­kat a pozná při­tom vypo­čí­ta­vou Helen. Jeho rodi­na zaží­vá mno­ho rados­ti, lás­ky, ale také nená­vis­ti i neštěs­tí. Jejich živo­ty ovliv­ní vál­ky i dal­ší neštěs­tí, při nichž při­jdou o vět­ši­nu majet­ku,  přes­to stá­le drží pohro­ma­dě a schá­ze­jí se v jejich rodin­ném síd­le.

Román je roz­dě­len na tři kni­hy, má cel­kem 567 stran. Kniha se mě moc líbi­la, čte se veli­ce dob­ře. Zaujala mě svou obál­kou, na kte­ré je žena v krás­ných šatech s vel­kým psem. Vyvolává to ve mně pocit vzne­še­nos­ti, bohat­ství a krá­sy. Způsob, jakým autor vyprá­ví pří­běh je nesmír­ně zají­ma­vý. Od toho­to auto­ra je to moje prv­ní kni­ha a musím říci, že ne roz­hod­ně posled­ní. Tento román jsem si k recen­zi nevy­bra­la náho­dou. Byl mně dopo­ru­čen a musím říci, že jsem za to moc ráda. Jelikož milu­ji rodin­né ságy, tato ve mně bude oprav­du dlou­ho dozní­vat. Místy drs­né vyprá­vě­ní, rea­li­ta chu­do­by je v kon­tras­tu s bohat­stvím a vyso­kou spo­leč­nos­tí vás nene­chá jen tak chlad­ný­mi. Moje sub­jek­tiv­ní hod­no­ce­ní romá­nu je urči­tě pozi­tiv­ní. Dechberoucí čte­ní, kte­ré vás bude hnát dál, bude­te se chtít dozvě­dět, jak to nako­nec vše skon­čí.

Ukázka z kni­hy:

O pár met­rů dál dospě­li Hardacrovi k dvou­kříd­lé kovo­vé brá­ně zasa­ze­né v cihel­né zdi. Po jed­né stra­ně stál malý vrát­ní domek, od brá­ny ved­la uhra­ba­ná štěr­ko­vá ces­ta lemo­va­ná vyso­ký­mi jil­my a mize­la někde v tajem­né hlou­bi pozem­ku. Sam zasta­vil Adama před ote­vře­nou brá­nou a zadí­val se na ces­tu.

„Tady bys měla byd­let Mary,“ usmál se.

„Ale Same,“ Mary mu vrá­ti­la úsměv,„vždyť bych ani nevě­dě­la, jak se mezi těma nóbl lid­ma cho­vat.“

„Prostě by ses cho­va­la jako nor­mál­ně,“ odpo­vě­děl. „Jsi stej­ně dob­rá jako oni.“

V jeho hla­se zazně­la bojov­nost. Sam na svo­je nej­bliž­ší neda­la dopus­tit.

Dveře vrát­ní­ho domu se ote­vře­ly a vyšel z nich něja­ký muž.

Změřil si Hardacrovy pode­zí­ra­vým pohle­dem.

„Co tady chce­te? Tady nemá­te co pohle­dá­vat,“ odhá­něl je.

„Pozor na pusu, mlá­den­če, mož­ná mlu­víš s příš­tím šéfem,“ káral ho Sam s před­stí­ra­nou přís­nos­tí.

Několik slov o auto­ro­vi:

C.L. Skelton se naro­dil v rodi­ně pro­fe­si­o­nál­ní­ho  vojá­ka v brit­ském Tynemouthu v roce 1919, zemřel roku 1979. Ve 14 letech ute­kl z domo­va ke kočov­né diva­del­ní spo­leč­nos­ti, herec­kou kari­é­ru dotá­hl až na lon­dýn­ský West End, zahrál si i ve fil­mu. Sloužil u váleč­né­ho letec­tva, strá­vil něko­lik let v kláš­te­ře a živil se kro­mě jiné­ho jako podo­mní obchod­ník. Je auto­rem dvou­díl­né kniž­ní série Hardacre a čtyř­díl­né série Regiment.

  • Autor: C.L. Skelton
  • Žánr: rodin­ná sága, belet­rie, his­to­ric­ký román
  • Vydáno: 2020, Brána,  Euromedia, Praha
  • Počet stran: 568
  • Vazba kni­hy: pev­ná s papí­ro­vým pře­ba­lem
  • ISBN: 978-80-242-7020-3

Foto: Euromedia Group - Knižní klub


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,77067 s | počet dotazů: 266 | paměť: 71583 KB. | 21.06.2024 - 17:01:01