Kritiky.cz >

Oceňovaná videohra Ghost of Tsushima se dočká filmové...

Oceňovaná video­hra Ghost of Tsushima se dočká fil­mo­vé adap­ta­ce. Režírovat bude Chad Stahelski (John Wick). Produkčně na adap­ta­ci pak dohléd­ne Peter Kang ze stu­dia Sucker Punch Productions, kte­ré za... Read more »

Neil Druckmann se nechal slyšet, že seriál The Last of Us se...

Neil Druckmann se nechal sly­šet, že seri­ál The Last of Us se v někte­rých momen­tech výraz­ně od video­hry odklo­ní. Známí cre­a­ti­ve direc­tor série to odů­vod­ňu­je tím, že chce zacho­vat důle­ži­té... Read more »

Take-Two koupilo studio HB Studios, autory The Golf Club a PGA...

Take-Two kou­pi­lo stu­dio HB Studios, auto­ry The Golf Club a PGA Tour 2K21. Kromě toho label 2K pode­psal dlou­ho­do­bé part­ner­ství s gol­fo­vou legen­dou Tigerem Woodsem, kte­rý napo­sle­dy účin­ko­val u EA v roce 2013,... Read more »

Producentka Assassin’s Creed nebo Watch Dogs Jade Reymond...

Producentka Assassin’s Creed nebo Watch Dogs Jade Reymond měsíc po odcho­du z Google Stadia zalo­ži­la Haven Entertainment Studios, kte­ré pro PlayStation 5 vytvo­ří novou IP hru. Read more »

Chystaný Xbox event se má údajně uskutečnit 26. března. Na...

Chystaný Xbox event se má údaj­ně usku­teč­nit 26. břez­na. Na akci bychom měli vidět i titu­ly, kte­ré zatím neby­ly ozná­me­ny, ale vyjdou letos. Read more »

Hidden Path Entertainment, autoři Counter-Strike: Global...

Hidden Path Entertainment, auto­ři Counter-Strike: Global Offensive pra­cu­jí na AAA akč­ním RPG ze svě­ta Dungeons & Dragons. Titul bude pohá­nět Unreal Engine 4. Projekt z díl­ny Hidden Path Entertainment je... Read more »

Steam odstranil The Sinking City. Reaguje na Frogwares, které...

Steam odstra­nil The Sinking City. Reaguje na Frogwares, kte­ré Nacon obvi­ni­lo z nahrá­ní faleš­né kopie na Steam. Read more »

Kultovní klasika Diablo II se po 20 letech vrací v novém...

Kultovní kla­si­ka Diablo II se po 20 letech vra­cí v novém hávu. Blizzard ozná­mil Diablo II: Resurrected. Ačkoliv remas­ter vypa­dá spí­še jako nová hra, jedi­neč­né her­ní a sys­té­mo­vé prv­ky této legen­dy z roku... Read more »

GTA V už prodalo 140 milionu kopií, z toho 20 milionu v tomto...

GTA V už pro­da­lo 140 mili­o­nu kopií, z toho 20 mili­o­nu v tom­to roce. Mezitím Rockstar Games při­pra­vu­jí next-gen ver­ze pro kon­zo­le PlayStation 5 a Xbox Series X|S, kte­ré vyjdou v dru­hé polo­vi­ně letoš­ní­ho roku. Read more »

České Factorio má již na kontě 2,5 milionu prodaných...

České Factorio má již na kon­tě 2,5 mili­o­nu pro­da­ných kopií. Mezitím vývo­já­ři z Wube Software při­pra­vu­jí nové roz­ší­ře­ní, kte­ré zatím neby­lo spe­ci­fi­ko­vá­no. Read more »

MLB The Show 21 již nadále není Sony exkluzivitou. Americký...

MLB The Show 21 již nadá­le není Sony exklu­zi­vi­tou. Americký base­ball bude vychá­zet také na kon­ku­renč­ních Xbox Series X|S a Xbox One. Sony k roz­hod­nu­tí donu­ti­la nová smlou­va s MLB, kvů­li kte­ré... Read more »

UEFA prodloužila víceletou exkluzivní spolupráci s...

UEFA pro­dlou­ži­la více­le­tou exklu­ziv­ní spo­lu­prá­ci s Electronic Arts, díky kte­ré se bude i nadá­le v sérii FIFA obje­vo­vat Liga Mistrů, Evropská liga a Superpohár. Read more »

Čínský gigant Tencent se prý chystá spolknout Electronic...

Čínský gigant Tencent se prý chys­tá spolk­nout Electronic Arts nebo Take-Two Interactive za mili­ar­dy dola­rů. Pokud by se tak nesta­lo, majo­rit­ní vlast­ník Riot Games by se poo­hlé­dl po jiho­ko­rej­ských her­ních... Read more »

Bethesda oznámila, že série Indiana Jones se vrací. Na...

Bethesda ozná­mi­la, že série Indiana Jones se vra­cí. Na zbru­su nové hře, kte­rá nabíd­ne zce­la ori­gi­nál­ní pří­běh a mož­né zasa­ze­ní do Říma pra­cu­je stu­dio MachineGames (Wolfenstein: The New Order), kte­ré... Read more »

Nintendo pravděpodobně připravuje Switch Pro. Zvládat má po...

Nintendo prav­dě­po­dob­ně při­pra­vu­je Switch Pro. Zvládat má po při­po­je­ní k TV hra­ní ve 4K roz­li­še­ní. Kromě toho by měl nabíd­nout OLED dis­plej s roz­li­še­ním 1080p. Uložiště by se měl také zvět­šit, a to... Read more »

Multiplayer Call of Duty: Black Ops Cold War poběží od 17. do...

Multiplayer Call of Duty: Black Ops Cold War pobě­ží od 17. do 24. pro­sin­ce letoš­ní­ho roku na všech dostup­ných plat­for­mách zdar­ma. Rozdělen bude do dvou fází, kte­ré nabíd­nou roz­díl­né reži­my. Read more »

Prvním vánočním dárečkem od Epic Games je budovatelská...

Prvním vánoč­ním dáreč­kem od Epic Games je budo­va­tel­ská stra­te­gie Cities: Skylines. Čas máte do dneš­ních 17:00, kdy Cities: Skylines vystří­dá nový titul. Celá vánoč­ní akce pobě­ží až do 31. 12. a těšit... Read more »

CD Projekt Red se omluvil za kvalitu své hry na konzolích PS4...

CD Projekt Red se omlu­vil za kva­li­tu své hry na kon­zo­lích PS4 a Xbox One a sli­bu­je dvě vel­ké aktu­a­li­za­ce, kte­ré vyjdou po Vánocích. Polská spo­leč­nost se při­tom před vydá­ním necha­la sly­šet,... Read more »

Na The Game Awards by prý mělo být odhaleno až 12 titulů...

Na The Game Awards by prý mělo být odha­le­no až 12 titu­lů včet­ně Dragon Age 4 a It Takes Two od auto­ra A Way Out a Brothers: A Tale of Two Sons. Spekuluje... Read more »

People Can Fly pracuje na nových AAA hrách pro Take-Two a...

People Can Fly pra­cu­je na nových AAA hrách pro Take-Two a Square Enix. Polské stu­dio je pode­psá­no pod znač­ka­mi jako Fortnite, Bulletstorm, Gears of War, Painkiller nebo Outriders, kte­ré mělo... Read more »

Prezident Sony Jim Ryan se vyjádřil na adresu Xbox Game Pass s...

Prezident Sony Jim Ryan se vyjá­d­řil na adre­su Xbox Game Pass s tím, že v Sony mají PlayStation Now, kte­rý je dostup­ný už na mno­ha trzích. Ohledně před­plat­né­ho prý mají něja­ké... Read more »

Vývoj Skull & Bones opouští generální ředitel Ubisoft...

Vývoj Skull & Bones opouš­tí gene­rál­ní ředi­tel Ubisoft Singapure Hugues Ricour. Ricour pra­co­val v Ubisoftu od roku 2018 na něko­li­ka pro­jek­tech, mezi nimi bylo i netr­pě­li­vě oče­ká­va­né Skull & Bones, kte­ré... Read more »

Vzniká sci-fi střílečka z třetí osoby od bývalého šéfa...

Vzniká sci-fi stří­leč­ka z tře­tí oso­by od býva­lé­ho šéfa Battlefieldu Patricka Söderlunda. Hra má dis­po­no­vat dyna­mic­kým poča­sím a vir­tu­ál­ním svě­tem o roz­lo­ze 256 čtve­reč­ních kilo­me­t­rů. Titul pohá­ní tech­no­lo­gie Unreal Engine. Na nepo­jme­no­va­ném... Read more »

Dohodnuto, Take-Two kupuje studio Codemasters. Hodnota akvizice,...

Dohodnuto, Take-Two kupu­je stu­dio Codemasters. Hodnota akvi­zi­ce, jenž vejde v plat­nost v prv­ním čtvrt­le­tí roku 2021 je £750m (22 007 725 217 Kč). Součástí náku­pu je také stu­dio Slightly Mad Studios (Project Cars), kte­ré brit­ské... Read more »

Studio Codemasters je na radaru giganta Take-Two. Britské...

Studio Codemasters je na rada­ru gigan­ta Take-Two. Britské stu­dio, kte­ré má na svě­do­mí závod­ní znač­ky jako DiRT, GRID nebo F1 dosta­lo od Take-Two nabíd­ku údaj­ně v hod­no­tě £740m (21 821 939 621 Kč). Vlastnící... Read more »

Sony spustilo nový PlayStation Store. Přepracovaný...

Sony spus­ti­lo nový PlayStation Store. Přepracovaný digi­tál­ní obchod je pře­hled­něj­ší a moder­něj­ší ale stá­le bez čes­ké loka­li­za­ce, kte­rou Sony sli­bu­je už něko­lik let. Chybí také hry pro PS3, PS Vita a PSP,... Read more »

Ubisoft na Microsoft Store spustil netradiční prodej svých...

Ubisoft na Microsoft Store spus­til netra­dič­ní pro­dej svých her s hla­vou pra­se­te. Jde samo­zřej­mě o reklam­ní kam­paň na Watch Dogs: Legion, kte­ré vychá­zí už 29. říj­na. Read more »

V Marvel’s Spider-Man: Miles Morales vám bude pomáhat...

V Marvel’s Spider-Man: Miles Morales vám bude pomá­hat kočka. Nejprve ale tzv. Spider-Cat bude­te muset ve měs­tě najít a zachrá­nit jí. Poté se vám ode­mkne spe­ci­ál­ní oble­če­ní s miki­nou a bato­hem kte­ré když... Read more »

V Assassin’s Creed Valhalla půjde vesnici postupně...

V Assassin’s Creed Valhalla půjde ves­ni­ci postup­ně vylep­šo­vat. Ve vašem pří­byt­ku, do kte­ré­ho se bude­te prů­běž­ně vra­cet na vás čeká kovář pro vylep­šo­vá­ní zbra­ní, základ­na Skrytých, kde najde­te tabu­li... Read more »

Marvel’s Avengers se příliš nedaří, Steam verzi si za...

Marvel’s Avengers se pří­liš neda­ří, Steam ver­zi si za posled­ních 24 hodin zahrá­lo pou­ze 972 lidí. To je pro Square Enix potaž­mo vývo­já­ře z Crystal Dynamics žalost­ná sta­tis­ti­ka v porov­ná­ní s ambi­ce­mi, kte­ré... Read more »

Pohled na mapu a tři pohlednice z Night City, které se budou...

Pohled na mapu a tři pohled­ni­ce z Night City, kte­ré se budou pro­dá­vat uvnitř fyzic­ké kopie hry Cyberpunk 2077 Read more »

Veteráni z Blizzard zakládají vlastní herní společnost...

Veteráni z Blizzard zaklá­da­jí vlast­ní her­ní spo­leč­nost Dreamhaven, kte­rou tvo­ří dva týmy - Moonshot a Secret Door, kte­ré sli­bu­jí vytvá­řet pec­ky, nic blí­že spe­ci­fi­ko­vá­no neby­lo. Read more »

THQ Nordic skrze nadřazenou organizaci Embracer Group otevře v...

THQ Nordic skr­ze nad­řa­ze­nou orga­ni­za­ci Embracer Group ote­vře v Brně nové stu­dio, kte­ré bude pra­co­vat na blí­že nespe­ci­fi­ko­va­ném RPG stra­te­gic­kém titu­lu Read more »

Bandai Namco Entertainment Europe kupuje kanadské studio...

Bandai Namco Entertainment Europe kupu­je kanad­ské stu­dio Reflector Entertainment, kte­ré nedáv­no před­sta­vi­lo titul Unknown 9: Awakening. Read more »

Po letech se konečně vrátíme do Bradavic. Warner Bros. Games...

Po letech se koneč­ně vrá­tí­me do Bradavic. Warner Bros. Games se totiž na PS5 pre­zen­ta­ci roz­hod­lo před­sta­vit Hogwarts Legacy, což je RPG zasa­ze­né do Harry Potter svě­ta, kte­ré vyjde... Read more »

Square Enix se rozhodlo PS5 prezentaci využít k představení...

Square Enix se roz­hod­lo PS5 pre­zen­ta­ci vyu­žít k před­sta­ve­ní Final Fantasy XVI, kte­ré bude prav­dě­po­dob­ně kon­zo­lo­vou exklu­zi­vi­tou ale ved­le toho vyjde poz­dě­ji i na PC Read more »

Krabice ve které se bude prodávat Xbox Series X

Krabice ve kte­ré se bude pro­dá­vat Xbox Series X Read more »

Britský obchodní řetězec GAME na svých stránkách...

Britský obchod­ní řetě­zec GAME na svých strán­kách pro­zra­dil, že zít­ra 9. 9. máme oče­ká­vat pre­zen­ta­ci, na kte­ré Sony ozná­mí nové infor­ma­ce o PlayStation 5 ale násled­ně pří­spě­vek sma­zal. Read more »

Fiskální výsledky společnosti CD Projekt přinesly nové...

Fiskální výsled­ky spo­leč­nos­ti CD Projekt při­nes­ly nové infor­ma­ce. Jednak, spo­leč­nos­ti se v minu­lém čtvrt­le­tí veli­ce daři­lo, mezi­roč­ně si polep­ši­la o 70%. Hojně se pro­dá­val Zaklínač 3, hlav­ně port na Nintendo Switch... Read more »

Všechno zničit budete moct v Teardown Game, na které dělají...

Všechno zni­čit bude­te moct v Teardown Game, na kte­ré děla­jí dva lidi ze Švédska Read more »

Už oficiálně, na zítřejší digitální akci Gamescom...

Už ofi­ci­ál­ně, na zít­řej­ší digi­tál­ní akci Gamescom uvi­dí­me Age of Empires III: Definitive Edition. Mimo to Microsoft uká­že Wasteland 3 a Destiny 2: Beyond Light, kte­ré zamí­ří do před­plat­né­ho Xbox... Read more »
Stránka načtena za 2,86019 s | počet dotazů: 263 | paměť: 49111 KB. | 22.05.2024 - 17:26:52