Kritiky.cz > Filmy > Filmové a televizní aktuality > „Suburban Screams Johna Carpentera“: Seriál natočený v Praze se dočkal premiérového traileru

„Suburban Screams Johna Carpentera“: Seriál natočený v Praze se dočkal premiérového traileru

Foto: Peacock
Foto: Peacock
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Film Johna Capentera Suburban Screams , kte­rý se natá­čel v Praze na začát­ku toho­to roku a kte­rý 75letý mis­tr horo­ru (na kon­tě má kla­si­ky jako Halloween nebo Věc) reží­ro­val na dál­ku z pohod­lí své­ho domo­va v Kalifornii, se dočkal prv­ní­ho pohle­du pro­střed­nic­tvím nové­ho trai­le­ru. Premiéra seri­á­lu je naplá­no­vá­na na příští měsíc na sta­ni­ci Peacock.

Pro seri­ál, kte­rý se v tichos­ti natá­čel celý v Praze a oko­lí letos na jaře, je to rych­lý obrat. Sám John Carpenter odha­lil exis­ten­ci seri­á­lu Suburban Screams , své­ho prv­ní­ho režij­ní­ho poči­nu od fil­mu The Ward z roku 2010, na květ­no­vém Texas Frightmare Weekendu.

Film Johna Capentera Suburban Screams sli­bu­je šest „děsi­vých sku­teč­ných pří­bě­hů“, jak je vyprá­vě­jí ti, kte­ří pře­ži­li. Jedním z nich, kte­rý lze iden­ti­fi­ko­vat z trai­le­ru, je měst­ská legen­da o Bunny Manovi, kte­rý údaj­ně tero­ri­zo­val Virginii a oko­lí na počát­ku 70. let. Dalším se zdá být stra­ši­del­ný dům podob­ný Amityville.

„John Carpenter’s Suburban Screams je žánro­vě pes­t­rý horo­ro­vý anto­lo­gic­ký seri­ál z hla­vy legen­dár­ní­ho reži­sé­ra, sce­náris­ty a pro­du­cen­ta Johna Carpentera,“ sto­jí v ofi­ci­ál­ní ano­ta­ci spo­leč­nos­ti Peacock.

„Seriál zkou­má tem­ná tajem­ství a nevý­slov­né zlo, kte­ré se někdy skrý­vá pod povr­chem slun­cem zali­tých ulic, pěs­tě­ných tráv­ní­ků a přá­tel­ských sou­se­dů na před­měs­tí. Každá epi­zo­da se zamě­řu­je na jeden sku­teč­ný pří­běh hrů­zy, kte­rý vyprá­vě­jí sku­teč­ní lidé, kte­ří ho pro­ži­li.“

„Jejich vyprá­vě­ní z prv­ní ruky oží­va­jí díky prvotříd­ní fil­mo­vé prá­ci se scé­na­mi, zpra­vo­daj­ským kli­pům, domá­cím foto­gra­fi­ím a archiv­ním zábě­rům, kte­ré kom­bi­nu­jí vizu­ál­ní jazyk horo­ro­vých fil­mů s nástro­ji a tech­ni­ka­mi doku­men­tár­ních fil­mů, čímž vytvá­ře­jí pro divá­ky jedi­neč­ný děsi­vý záži­tek.“

Pražské loka­ce vyu­ži­té pro film Johna Capentera Suburban Screams nejsou z trai­le­ru oka­mži­tě iden­ti­fi­ko­va­tel­né, ale Nebušice a oko­lí v Praze 6, kde se nachá­ze­jí blo­ky domů posta­ve­né ve sty­lu ame­ric­kých před­měs­tí, by moh­ly být vhod­nou loka­li­tou.

O pro­duk­ci fil­mu Johna Carpentera Suburban Screams se v Praze posta­ra­la spo­leč­nost Milk and Honey Pictures. Mezi jejich dal­ší poči­ny pat­ří seri­ál Foundation spo­leč­nos­ti Apple TV, jehož natá­če­ní tře­tí série bylo v České repub­li­ce v sou­čas­né době poza­sta­ve­no kvů­li stáv­ce SAG-AFTRA, a horo­ro­vá anto­lo­gie Haunted spo­leč­nos­ti Netflix, kte­rá je podob­ná seri­á­lu Suburban Screams.

Seriál Johna Capentera Suburban Screams bude mít ve Spojených stá­tech pre­mi­é­ru na stre­a­mo­va­cí plat­for­mě NBC Peacock od 13. říj­na. Bohužel fanouš­ci v České repub­li­ce si na něj budou muset prav­dě­po­dob­ně počkat o něco déle; zatím­co SkyShowtime u nás obsah Peacocku pře­ná­ší, původ­ní pořa­dy této plat­for­my se na lokál­ní úrov­ni obvykle obje­vu­jí déle.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup


Tento článek původně napsal Jason Pirodsky pro The Prague Reporter a do češtiny jej přeložil Jiří Borový

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,87003 s | počet dotazů: 266 | paměť: 71926 KB. | 24.07.2024 - 08:08:01