Kritiky.cz > Filmy > Kritický Klub > Teorie k Luku Skywalkerovi

Teorie k Luku Skywalkerovi

viahttpsimgurcomufwmma9
viahttpsimgurcomufwmma9
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...
Koncem minu­lé­ho roku si drti­vá vět­ši­na fil­mo­vých fan­dů zabre­če­la v kině při návra­tu legen­dár­ní­ho mis­tra Jedi Luka Skywalkera. Dnes si v krát­kém zamyš­le­ní shr­ne­me všech­ny teo­rie, kte­ré jeho come­back pro­vá­ze­jí.
Internetem líta­jí o Lukovi mno­hé teo­rie.
Luke Skywalker se ve fil­mu Star Wars: Síla se pro­bou­zí sice moc neo­hřál, ale jeho půso­bi­vé antrée doja­lo vět­ši­nu fan­dů (mě samo­zřej­mě taky).
Po udá­los­tech fil­mu Návrat Jediů (1983) zalo­žil Skywalker, v té době posled­ní žijí­cí rytíř řádu Jedi, aka­de­mii na výcvik nových Jediů. Následně se však jeden žák obra­cí k tem­né stra­ně a Luke, zdr­cen tím, že jako uči­tel neu­spěl, prchá na pla­ne­tu Ahch-To, kde pát­rá po prv­ním chrá­mu jedis­ké­ho řádu.
V Reyině fla­shbac­ku, kte­rý jsme měli mož­nost vidět v sed­mé epi­zo­dě vidí­me Luka, jak po pádu chrá­mu poklá­dá svou mecha­nic­kou paži na R2-D2. Dále zde vidí­me Rey, jak volá za odlé­ta­jí­cí lodí, v níž se zřej­mě Skywalker nachá­zel.
V posled­ní době se však na růz­ných strán­kách obje­vi­la vel­mi zají­ma­vá teo­rie, jež tvr­dí, že se Luke v sed­mém díle obje­vil dale­ko dří­ve. Podobnost jed­né lodi, kte­rou Rey pozo­ru­je na pla­ne­tě Jakku s jeho osob­ním pla­vi­dlem, kte­ré zná­me z pží­bě­hů Legends je totiž nevy­vra­ti­tel­ná.
Je mož­né, že Luke létal na Jakku kon­t­ro­lo­vat Rey?
Už od kon­ce sed­mé epi­zo­dy se řeší rodi­čov­ství mla­dé Rey. Mnohé dis­ku­ze ozna­či­ly Luka za její­ho otce, ovšem obje­vi­ly se i názo­ry, že jejím otcem je Obi-Wan, Han, či snad dokon­ce Palpatine.
Kdo z těch­to pánů je Reyiným otcem nám nazna­či­la kon­zo­lo­vá hra Disney Infinity: Star Wars, kde Kylo Ren při střet­nu­tí s Rey vyslo­ví větu: „Face me cousin!“, což v pře­kla­du zna­me­ná: „Postav se mi, sestře­ni­ce!“. Pokud se nejed­ná o záměr­né mate­ní fanouš­ků, je v této hře potvr­ze­no Lukovo otcov­ství, avšak...
... to by Mark Hamill nesměl do svě­ta vyslat posel­ství o Lukově sexu­ál­ní ori­en­ta­ci. Prohlášení, že je Skywalker homose­xu­ál totiž roz­cu­po­va­la teo­rie o Lukově otcov­ství. Samozřejmě i zde se však může jed­nat o záměr­né mate­ní divá­ka
Je tu ješ­tě jeden pro­blém... Pokud má Luke být otcem, kdo je pak mat­kou? Nabízí se něko­lik mož­nos­tí, z nichž někte­ré zně­jí oprav­du šíle­ně.
První mož­nost: Mara Jade. Lukova žena, zná­má z Expanded uni­ver­se se ve fil­mu nikdy neob­je­vi­la, pro­to není moc prav­dě­po­dob­ná. Ovšem může se stát, že Laura Dern, potvr­ze­ná hereč­ka pro Epizodu VIII, ztvár­ní prá­vě tuto roli. Dávám tomu tak 0,5 % šan­ci.
Druhá mož­nost: Jyn Erso. Hlavní hrdin­ka chys­ta­né­ho fil­mu Rogue One: A Star Wars sto­ry je už tro­chu reál­něj­ší, než Mara. Pokud ji během udá­los­tí zmí­ně­né­ho sním­ku bylo kolem 25 let, tak by k teh­dy 18letému Lukovi cel­kem sedě­la. Představitelka Rey Daisy Ridley ale v jed­nom z roz­ho­vo­rů řek­la, že Jyn mat­kou není. Dávám 25% šan­ci.
Třetí mož­nost: někdo jiný. Ta zní asi nej­prav­dě­po­dob­ně­ji. Může to být Laura Dern, ale klid­ně i někdo úpl­ně jiný. Dávám 74,5% šan­ci.
Poslední otáz­ka k Lukovi, kte­rá se čas­to řeší v inter­ne­to­vých dis­ku­zí zní - Je Luke stá­le na svět­lé stra­ně Síly? Myslím, že na tisíc pro­cent mohu říci a všich­ni budou sou­hla­sit, je!!!
To by bylo ke Skywalkerovi vše, ať nás Síla pro­vá­zí do pre­mi­é­ry Epizody VIII.
zdroj obráz­ků: inverse.com

Tento člá­nek napsal autor Ondřej Novotný, kte­rý je redak­to­rem webu Kritický Klub

Patří do rubri­ky: Zamyšlení


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,23565 s | počet dotazů: 260 | paměť: 72264 KB. | 28.05.2024 - 03:49:53