Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Spirála strachu: Saw pokračuje | Spiral: From the Book of Saw

Spirála strachu: Saw pokračuje | Spiral: From the Book of Saw

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

 

Značka SAW byla po něko­li­ka posled­ních dílech už znač­ně vyčpě­lá a tak ji tvůr­ci na něja­kou dobu ulo­ži­li k ledu. Před pár lety do kin při­šel pokus o svě­ží vítr v podo­bě horo­ru Jigsaw, to ovšem moc nedo­padlo. A tak tu máme sní­mek Spiral, kte­rý se k celé­mu vesmí­ru roz­ho­dl při­stou­pit tro­chu jiným sty­lem a titul­ní­ho séri­o­vé­ho vra­ha a jeho učen­ce vymě­nil za něko­ho úpl­ně jiné­ho a celý odkaz původ­ní série nechal tak pře­jít na dru­hou kolej. Byla to ces­ta k lep­ší­mu a správ­ný způ­sob jak oži­vit sko­mí­ra­jí­cí znač­ku? To zrov­na úpl­ně ne.

 

Detektiv Zeke Banks (Chris Rock) nemá zrov­na v pra­cov­ním živo­tě pří­liš poho­dy. Je sice synem býva­lé­ho kapi­tá­na, kte­rý si udě­lal jmé­no u poli­cej­ní­ho sbo­ru, nicmé­ně taky před pár lety odha­lil korup­ci uvnitř toho stej­né­ho sbo­ru, díky čemuž mno­ha svým kole­gům úpl­ně nese­dí a tak jed­ná vět­ši­nou na vlast­ní pěst. Když mu ovšem zabi­jí jeho nej­bliž­ší­ho kole­gu, roz­hod­ne se vra­ha vypá­t­rat. A i když k ruce dosta­ne nováč­ka z poli­cej­ní aka­de­mie, je už od začát­ku jas­né, že se ten­to pří­pad k Zekemu nedo­stal náho­dou...

Uznávám, že čekat od ve své pod­sta­tě devá­té­ho dílu série něja­kou inven­ci byla asi blá­ho­vá myš­len­ka. Ono totiž fakt, že se film jme­nu­je a pojed­ná­vá o něčem jiném nezna­me­ná, že se jed­ná o kdo­ví­jak jinou podí­va­nou od pře­de­šlých dílů této znač­ky. Ono totiž to sklouz­nu­tí do zaje­tých kole­jí je téměř oka­mži­té a not­ná „inspi­ra­ce“ pře­de­šlý­mi díly a sna­ha nasto­lit novou jed­nič­ku je více než oči­vid­ná. Ba co více, film v mno­hém nabí­zí malé odka­zy prá­vě na udá­los­ti jed­nič­ky a potaž­mo dvoj­ky téhle zby­teč­ně natáh­lé série. To jest­li je to dob­ře při­po­mí­nat díly, kte­ré byly výraz­ně ori­gi­nál­něj­ší, nápa­di­těj­ší a zají­ma­věj­ší oka­tý­mi způ­so­by je už věc dru­há.

 

Spirála stra­chu: Saw pokra­ču­je je totiž sna­hou na jed­né stra­ně být samo­stat­ným zví­ře­tem na poli horor­vých fil­mů, na stra­nu dru­hou ale čas­to odka­zu­je na pře­de­šlé díly znač­ky a záro­veň vyprá­ví svůj pří­běh téměř iden­tic­kým způ­so­bem - to včet­ně likvi­da­ce obě­tí. Ba co víc, díky tomu je vlast­ně doce­la pro­blém na fil­mu najít coko­liv, co by stá­lo za řeč nebo za vidě­ní. Všechno totiž, co na plát­ně / obra­zov­ce uvi­dí­te, bylo jin­de pro­ve­de­no dale­ko lépe a nápa­di­tě­ji, čas­to i v rám­ci pře­de­šlých dílů. A to co je zde při­dá­no navíc je pak trestu­hod­ně špat­né.

Celá záplet­ka fil­mu je totiž prů­hled­ná jak vyskle­né okno. Žádný ze zvra­tů, kte­ré na vás film chys­tá totiž nepře­kva­pí (i když se tvůr­ci oprav­du hod­ně sna­ží a hra­jí jako­by obje­vi­li Ameriku), závě­reč­né rozuz­le­ní je tak nějak pocho­pi­tel­né od prv­ních momen­tů fil­mu, kdy se sezná­mí­te s pro­ta­go­nis­tem fil­mu, a herec­ké výko­ny by závi­děl i diva­del­ní sou­bor Kačenka z Horních Počernic. Nic pro­ti Chrisu Rockovi, hrát umí, nicmé­ně tady ten výkon je teda nesku­teč­ná bída a tu polo­hu zahořk­lé­ho a huba­té­ho poli­cis­ty jsem mu ani na moment nevě­řil. Naneštěstí v tom není sám a i zby­tek osa­zen­stva má do uvě­ři­tel­nos­ti dale­ko.

 

Ostatně obdob­ný motiv tak nějak pro­vá­zí celý film, kte­rý je svým způ­so­bem doce­la ukáz­ko­vým způ­so­bem jak neto­čit horor. Mizerný scé­nář, mizer­ní her­ci, trestu­hod­ně špat­né tri­ky, prů­měr­ná kame­ra a výpra­va, kte­rá si vypůj­ču­je kde jde, ale to co k výsled­ku při­dá­vá své­ho a nové­ho, za moc nesto­jí. Výsledný koktejl je tak špat­ný horor, kte­rý nudí a nena­bí­zí zho­la nic, kvů­li čemu by stál za to věno­vat mu čas. A obá­vám se, že stej­ná situ­a­ce pla­tí i pro har­cov­ní­ky série, kte­ří ho budou chtít dohnat ale­spoň z povin­nos­ti.

Vykrádačka, kte­rá toho moc nena­bíd­ne a spí­še než zába­vu čekej­te otra­vu, jejíž zvra­ty a finál­ní odh­le­ní je vám jas­né hned od prv­ních minut. Herecky neza­jí­ma­vé a až ama­tér­ské, pří­bě­ho­vě tra­gic­ké a celá slav­ná Spirála postrá­dá coko­liv, co by dáva­lo argu­ment pro­to film vidět. Těžce pod­prů­měr­ný horor kte­rý bled­ne i ve srov­ná­ní s nej­hor­ším dílem série na kte­rou nava­zu­je. Tohle se pros­tě nepo­ved­lo ani tro­chu. 

Spirála stra­chu: Saw pokra­ču­je
(Spiral: From the Book of Saw, Špirála: Saw pokra­ču­je)

Horor / Krimi / Mysteriózní
USA, 2021, 93 min
Režie: Darren Lynn Bousman
Scénář: Pete Goldfinger, Josh Stolberg
Kamera: Jordan Oram
Hudba: Charlie Clouser
Hrají: Chris Rock, Samuel L. Jackson, Max Minghella, Marisol Nichols, Zoie Palmer, Dan Petronijevic, Nazneen Contractor, Morgan David Jones
Produkce: Mark Burg, Oren Koules
Scénografie: Anthony Cowley
Masky: Silvia Platsis, Suzanne Heibati, Patrick Baxter
Kostýmy: Laura Montgomery

 

Nepřístupné pro děti do 15 let
Česko V kinech od 01.07.2021 Vertical Ent.
USA V kinech od 14.05.2021 Lionsgate US

https://www.csfd.cz/film/744897-spirala-strachu-saw-pokracuje/
https://www.imdb.com/title/tt10342730/


Podívejte se na hodnocení Spirála strachu: Saw pokračuje na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Velká voda9. června 2005 Velká voda Každý z nás se určitě v životě ocitl v novém, neznámém a někdy nepřátelském prostředí. Zároveň zažil touhu po tom patřit někam, identifikovat se s někým. Někdy bylo tak těžké si vybrat […] Posted in Filmové recenze
  • Sony zatrhla prodej neoficiálních bočnic k PS5. Barevné...2. listopadu 2020 Sony zatrhla prodej neoficiálních bočnic k PS5. Barevné... Sony zatrhla prodej neoficiálních bočnic k PS5. Barevné varianty, které se prodávali za $40 (931 Kč) byly v rozporu s ochrannými známkami Sony. Britský obchod CustomizeMyPlates se proto […] Posted in Krátké herní aktuality
  • Gave Newell slibuje nové hry. Ve Valve pracují na několika...23. ledna 2021 Gave Newell slibuje nové hry. Ve Valve pracují na několika... Gave Newell slibuje nové hry. Ve Valve pracují na několika nových titulech, které se chystají oznámit. Half Life: Alyx byl prý super, prozradila hlava slavné společnosti v rozhovoru pro […] Posted in Krátké herní aktuality
  • See No Evil 2 (2014)2. listopadu 2014 See No Evil 2 (2014) Kane vidí vaše hříchy a je jeho poselstvím vás jich zbavit! Do márnice je převezeno tělo psychopata Jacoba Goodnighta, který zavraždil několik mladistvých delikventů a jejich […] Posted in Horory
  • Pustina 5. díl.21. listopadu 2016 Pustina 5. díl. Přečtěte si, co nás čeká v 5. dílu Pustiny na HBO - 27.11.2016. Karel se u výslechu snaží přesvědčit policii, že s Míšiným zmizením nemá nic společného. Je zoufalý z toho, že mu nikdo […] Posted in Spoilery
  • Sinister (2012)9. prosince 2012 Sinister (2012) V posledních letech vzniká hororových filmů poměrně značné množství, ne každý ale skutečně stojí za shlédnutí. Sinister podle všeho mezi tyto snímky nepatří. Ellison, autor dost krvavých […] Posted in Filmové recenze
  • Kong: Ostrov lebek - Ostrov lebek je královstvím jen pro Konga!6. dubna 2021 Kong: Ostrov lebek - Ostrov lebek je královstvím jen pro Konga! Návštěva ostrova, o kterém lidstvo nemá dosud žádné informace, to může lákat dobrodružné povahy i vědce. Ostrov lebek je právě takovým místem, kam se vydává výprava vědců v čele s vládním […] Posted in Retro filmové recenze
  • Ghoulies III: Ghoulies Go to College (1991)30. ledna 2016 Ghoulies III: Ghoulies Go to College (1991) I pekelná stvoření dokáží vymyslet řadu kanadských žertíků. Některé z nich však můžou i hodně bolet! Na jedné z amerických univerzit právě probíhá nechvalně proslulý týden […] Posted in Horory
  • Hogwarts Legacy nabídne možnost vytvořit si transgender...3. března 2021 Hogwarts Legacy nabídne možnost vytvořit si transgender... Hogwarts Legacy nabídne možnost vytvořit si transgender postavu. Podobně jako v Cyberpunk 2077 půjde mixovat hlasy mezi pohlavími. Posted in Krátké herní aktuality
  • Avengers - 90 %6. května 2012 Avengers - 90 % Tak jako každý rok, tak do kin jde film od společnosti Marvel. Ano ten Marvel, který jse původně komixovým nakladatelstvím, ano ten správný Marvel. Od dob Hulka se hodně změnilo. Původně […] Posted in Filmové recenze

Student dvouoborového studia Anglická filologie / Filmová věda, dlouholetý fanoušek filmu, hudby a televize. Více o mně na profilu na CSFD.cz : http://www.csfd.cz/uzivatel/135140-sanchezcz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,94014 s | počet dotazů: 269 | paměť: 72563 KB. | 21.02.2024 - 09:59:09