Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > To (1990) - Ten film není zázrak, ale díky skvělé předloze je to snesitelné.

To (1990) - Ten film není zázrak, ale díky skvělé předloze je to snesitelné.

Tp97
Tp97
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

To je prav­dě­po­dob­ně můj nej­ob­lí­be­něj­ší román od Stephena Kinga, pro­to­že tím vlast­ně kon­cen­t­ro­val svou tvor­bu. Je zde všech­no, co ho zdo­bi­lo, je to roz­pra­co­vá­no na obrov­ském množ­ství strá­nek, ale fun­gu­je to. Jsou zde dvě rovi­ny. Současnost a minu­lost před tři­ce­ti lety, kdy King skvě­le doká­že sla­dit obě časo­vé rovi­ny a obě mají to, co by mít měly. V pří­pa­dě, že jsou vyprá­vě­ny dět­mi, máte pocit, že sku­teč­ně jde o děti, pokud jsou zde dospě­lí, ráz se čás­teč­ně mění, což je tře­ba.

  Klaun si chce jen hrát.

V romá­nu jsou nád­her­ně načrt­nu­ty, roz­pra­co­vá­ny a zacho­vá­ny růz­né cha­rak­te­ry jed­not­li­vých postav a musím říct, že tohle je prvek, kte­rý se poda­ři­lo udr­žet i pro fil­mo­vé zpra­co­vá­ní. Vidíte posta­vy, kte­ré lze od sebe odli­šit, a to nejen tím, že vypa­da­jí jinak, ale pro­to, že se cho­va­jí jinak, mají vlast­ní pod­sta­tu, kte­rá se navzá­jem liší. V kni­ze se to však pře­ce jen poda­ři­lo roz­pra­co­vat mno­hem lépe a ty posta­vy vás doká­za­ly chyt­nout a nepus­tit. Tohle se v pří­pa­dě sním­ku až tak moc nedě­je. Navíc je doce­la ško­da, že tu není více her­ců, kte­ří by vám něco řek­li, kte­ří by vám byli pově­do­mí.

  Mluvící hlavy nemá nikdo rád.

Abych se ale vůbec dostal k pří­bě­hu. V měs­tě Derry, kte­ré je oči­vid­ně pro­kle­té, pro­to­že King tam zasa­dil více pří­bě­hů, podob­ně jako do Castle Rocku, došlo k vraž­dě malé­ho chlap­ce. Jeho sou­ro­ze­nec a dal­ší tříd­ní odpad­lí­ci zjiš­ťu­jí, že v Derry je toho mno­hem víc, co se děje pod povr­chem, ale oni jsou jedi­ní, kdo to vidí. Všechno zlo je pak pro­po­je­no posta­vou klau­na Pennywise, což je jed­na z nejhnus­něj­ších postav, jaké jsem kdy viděl. Klauny jsem neměl rád nikdy, ale od doby, co jsem četl To, je oprav­du nesná­ším, pro­to­že z nich jde strach. Z kaž­dé­ho, kte­rý si na sebe napat­lá ten bílý mej­kap.

  Hezká vzpomínka.

Pennywise je zlo, kte­ré mohou pod­le vše­ho odstra­nit prá­vě jen děti. Jenže pak zde sle­du­je­me ješ­tě sou­čas­nou rovi­nu, kdy děti hod­ně zestár­ly, jsou z nich dospě­lí lidé, kaž­dý má svůj osud a ani v jed­nom pří­pa­dě to není úpl­né štěs­tí. Něco tomu chce, aby se zno­vu spo­ji­ly. Něco, co zabrá­ni­lo tomu, aby Pennywise sku­teč­ně před tři­ce­ti lety zni­či­ly. I ve fil­mu jsou obě rovi­ny pro­vá­zá­ny oprav­du vel­mi dob­ře a daří se jim udr­žet napě­tí a cel­ko­vě pří­běh gra­do­vat. Bohužel ome­ze­ní dána tele­viz­ní pro­duk­cí jsou zde znát. Tenhle pří­běh by si zaslou­žil mno­hem drs­něj­ší poje­tí.

  Už se sám trochu nudí.

Ne, film To urči­tě není tak skvě­lým poči­nem jako Kingova kni­ha. Ať už za to může tele­viz­ní pro­duk­ce, ane­bo pros­tě tvůr­ci, To je jen odva­rem skvě­lé­ho romá­nu. Ano, zadap­to­vá­no je to rela­tiv­ně dob­ře, Tim Curry je jako Pennywise napros­to doko­na­lý, ale film není scho­pen divá­ka sku­teč­ně vydě­sit. Bylo jas­né, že někte­ré scé­ny bude nut­né vypus­tit, ale prá­vě tím film hod­ně ztrá­cí. Jako adap­ta­ce je to dob­ré, ale jen dob­ré. Tahle kni­ha by si zaslou­ži­la něco sil­něj­ší­ho.


Podívejte se na hodnocení To na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Části seriálu:  To


Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,72750 s | počet dotazů: 271 | paměť: 72000 KB. | 20.07.2024 - 06:08:34