Kritiky.cz > Recenze knih > Zvěrolékařka -Velké sny - 1.díl

Zvěrolékařka -Velké sny - 1.díl

large 6
large 6
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Milujete rodin­né ságy? Chcete si pře­číst emo­tiv­ní pří­běh zvě­ro­lé­kař­ky Nellie? Zajímá vás, o čem bude prv­ní díl? Tak prá­vě vám je urče­na novin­ka Zvěrolékařka - Velké sny, kte­rou vyda­la Euromedia Group, a.s. v Praze.

Nellie už od své­ho dět­ství milu­je zví­řa­ta a chce se stát zvě­ro­lé­kař­kou. Jenže není mož­nost, aby stu­do­va­ly ženy, pou­ze muži. Se svým kama­rá­dem Philippem De Grootem spo­leč­ně ode­jde stu­do­vat. Tajně jí nosí zápis­ky z před­ná­šek a ona se učí vše o zví­řa­tech. Po jeho stu­di­ích s ním jez­dí za zví­ře­cí­mi paci­en­ty a učí se o ně pečo­vat. Je v tom moc dob­rá. Philipp pře­vez­me vete­ri­nár­ní pra­xi po svém otci. Ten s tím ale nesou­hla­sí, aby se Nellie o zví­řa­ta sta­ra­la. Ta si ale pora­dí. Vezme si Philippa za man­že­la. On milu­je hud­bu, vete­ri­na ho neba­ví. I když ho nemi­lu­je, slí­bí mu svo­bo­du, pokud bude chtít ode­jít. Po skon­če­ní vál­ky její man­žel ode­jde stát se hudeb­ní­kem. Nellie během vál­ky pozna­la Waltera, kte­rý má sest­ru Marii a ta stu­do­va­la v Berlíně, kde je to již mož­né. Vypraví se Waltera hle­dat, ten ale po nevy­da­ře­ném sňat­ku s jinou ženou utí­ká pryč. Společně s Marií ote­ví­ra­jí sou­kro­mou vete­ri­nár­ní pra­xi. Podaří se ji Waltera najít? Jak to nako­nec vše dopad­ne? Jakou roli bude hrát Philipp v jejím živo­tě? Pojďte se pono­řit do nád­her­né­ho pří­bě­hu, kte­rý vás nene­chá jen tak spát a bude­te chtít číst dál a dál.

Román z edi­ce svě­to­vý best­seller jsem si oprav­du uži­la. Skvěle napsa­ný román ze zvě­ro­lé­kař­ské pra­xe vás bude bavit. Autorka veli­ce auten­tic­ky popi­su­je pro­stře­dí cho­vu koní i péče o zví­řa­ta. Zmínila tak­též pro­je­vy Aspergerova syn­dro­mu, kte­ré se obje­vo­va­ly u Marie. Příběh je sice fik­tiv­ní, ale to, že bylo ženám upí­rá­no stu­do­vat vete­ri­nár­ní lékař­ství byla prav­da. Také se zabý­vá pro­ble­ma­ti­kou Židů a jejich pro­ná­sle­do­vá­ní.

Román je roz­dě­len na něko­lik čás­tí od roku 1908 až do roku 1929. Na počát­ku je pro­log, na kon­ci doslov a podě­ko­vá­ní autor­ky. Kniha má cel­kem 480 stran. Děj se ode­hrá­vá v Holandsku, Belgii a Německu. Jelikož jsem chtě­la být jako malá hol­ka zvě­ro­lé­kař­ka, tato kni­ha se mně moc líbi­la a čet­la jsem ji jed­ním dechem. To odhod­lá­ní, kte­ré Nellie měla bylo napros­to úžas­né. Moc jsem ji fan­di­la, aby si moh­la vystu­do­vat vete­ri­nár­ní lékař­ství. Čeká vás pří­běh o lás­ce, nesku­teč­ně tou­ze sta­rat se o zví­řa­ta, o obrov­ském odhod­lá­ní spl­nit si svůj sen.

Ukázka z kni­hy:

„Už víš, jaké jmé­no dáš dítě­ti jmé­no?“ zepta­la se. Vypadalo to, že si už pře­dem při­pra­vi­la téma­ta roz­ho­vo­ru.

„Když to bude chla­pec, tak Johannes, a když děv­če, tak Margarete, odpo­vě­dě­la Nellie.“

„Máš k tomu něja­ký urči­tý důvod?“ I to vyzně­lo nau­če­ně.

Nellie se usmá­la. „Johannes po Johannesu Brahmsovi, což je Phippsův oblí­be­ný skla­da­tel. A Margarete pro­to, že se mi líbí zdrob­ně­li­na Grietje. Tak bych svou dce­ru chtě­la oslo­vo­vat. Kromě toho se moje tchy­ně jme­nu­je Greta. Potěší ji, když dám té malé stej­né jmé­no.“

„A chtě­la bys rad­ši chla­peč­ka, nebo hol­čič­ku?“ vyptá­va­la se Maria neú­nav­ně dál.

„Nejlíp něja­ké­ho šiku­lu!“ Nellie se zasmá­la. „Dítě, kte­ré se bude sna­žit při­jít na svět co nej­rych­le­ji.“ Zkroutila se boles­tí, když při­šel dal­ší stah.

Maria svraš­ti­la čelo. „Nemám ti udě­lat čaj?“ zepta­la se.

Přítelkyně se pocti­vě sna­ži­la ji roz­pty­lo­vat, zatím­co sta­hy při­chá­ze­ly stá­le čas­tě­ji a byly sil­něj­ší. Nechávala ji odpo­či­nout ve chví­lích mezi kon­trak­ce­mi, a  když už byly nesne­si­tel­né, nasa­di­la jí dýcha­cí mas­ku a pus­ti­la tro­chu raj­ské­ho ply­nu.

Nellie se nadech­la a hned pocí­ti­la úle­vu.

Několik slov o autor­ce:

Sarah Larková naro­ze­ná 1958, se sta­la svý­mi nevšed­ní­mi romá­ny z Nového Zélandu a Karibiku autor­kou best­selle­rů, kte­ré zau­ja­ly spous­tu čte­ná­řů nejen doma, ale také v zahra­ni­čí. Její kni­hy vychá­ze­jí ve více než 20 zemích.

Sarah žije ve Španělsku, kde má útu­lek pro koně a anga­žu­je se při prá­ci na ochra­nu zví­řat.

Kromě pří­bě­hů o vystě­ho­val­cích a rodin­ných ság si zís­ká­vá srd­ce čte­ná­řek romá­ny o lás­ce a rodin­ných tajem­stvích.

V nej­no­věj­ší dvou­díl­né kni­ze líčí osu­dy dvou mla­dých žen, kte­ré na počát­ku dva­cá­té­ho sto­le­tí boju­jí za spl­ně­ní své­ho snu, a sice stát se zvě­ro­lé­kař­ka­mi.

Euromedia Group vyda­la autor­či­nu tri­lo­gii z Nového Zélandu V zemi bílé­ho obla­ku, Maorčina píseň a Volání ptá­ka kivi a její vol­né pokra­čo­vá­ní Naděje na kon­ci svě­ta, dále dvou­díl­ný román z Karibiku Ostrov tisí­ce pra­me­nůOstrov rudých mangrov­ní­ků a samo­stat­ný román Rok del­fí­na.

Autor: Sarah Larková

Přeložila: Zuzana Soukupová

Žánr: Edice Světový best­seller

Vydáno: 2022, Vydala Euromedia Group, a.s. - Ikar, Praha

Počet stran: 480

Vazba kni­hy: pev­ná s papí­ro­vým pře­ba­lem

ISBN 978-80-249-4767-9

Knihu může­te kou­pit zde


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,72839 s | počet dotazů: 258 | paměť: 72353 KB. | 25.05.2024 - 21:59:13