Kritiky.cz > Filmy > Filmové a televizní aktuality > Tyto filmy získali nejvíce nominací na Českého lva

Tyto filmy získali nejvíce nominací na Českého lva

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Česká fil­mo­vá a tele­viz­ní aka­de­mie (ČFTA) ozná­mi­la nomi­na­ce pro 27. roč­ník výroč­ních
cen Český lev. Akademici vybí­ra­li z cel­kem 64 celo­ve­čer­ních hra­ných, ani­mo­va­ných
a doku­men­tár­ních fil­mů, jejichž spo­leč­ným jme­no­va­te­lem bylo uve­de­ní do dis­tri­buce
v roce 2019 a spl­ně­ní sta­tu­tu cen Český lev. V 15 sta­tu­tár­ních kate­go­ri­ích se o soš­ku
Českého lva v závě­reč­ném hla­so­vá­ní utká 17 fil­mo­vých děl, z nichž nej­ví­ce nomi­na­cí
s téměř vyrov­na­ným výsled­kem pat­ří fil­mům Vlastníci, Nabarvené ptá­če a Staříci.
Nominace na ceny za tele­viz­ní díla budou ozná­me­ny 10. úno­ra. Slavnostní vyhlá­še­ní
vítězů fil­mo­vých i tele­viz­ních kate­go­rií se usku­teč­ní v sobo­tu 7. břez­na v Rudolfinu
v pří­mém pře­no­su České tele­vi­ze. Moderátorem slav­nost­ní­ho gala­ve­če­ra bude stej­ně
jako v loň­ském roce Václav Kopta.

O nomi­na­cích ve fil­mo­vých kate­go­ri­ích 27. roč­ní­ku oce­ně­ní Český lev hla­so­va­lo 155 čle­nů
ČFTA od 1. pro­sin­ce 2019 do 10. led­na 2020. Měli za úkol vybrat nej­lep­ší díla z 34
celo­ve­čer­ních hra­ných a ani­mo­va­ných fil­mů a z 30 doku­men­tů. V jed­not­li­vých kate­go­ri­ích
vybra­li vždy pěti­ci nomi­no­va­ných. Z kan­di­dá­tů na České lvy nej­ví­ce zau­ja­la tragi­ko­me­die o
mik­ro­svě­tě spo­lu­ma­ji­te­lů domu Vlastníci reži­sé­ra Jiřího Havelky s 12 nomi­na­ce­mi, těs­ně
násle­do­vá­na Nabarveným ptá­če­tem Václava Marhoula, fas­ci­nu­jí­cím pří­bě­hem o hrůze a
kru­tos­ti, ale i nevin­nos­ti a lás­ce, s 11 nomi­na­ce­mi. 10 nomi­na­cí zís­ka­li Staříci, kte­ří v režii
Martina Duška a Ondřeje Provazníka vyprá­vě­jí pří­běh o pomstě dvou sta­rých přá­tel za dáv­né
křiv­dy. Úspěšně si ved­la také Amnestie Jonáše Karáska, emo­tiv­ní thriller o mani­pu­la­ci, nási­lí
a zra­dě, nebo film Na stře­še Jiřího Mádla, pří­běh o setká­ní mla­dé­ho viet­nam­ské­ho emi­gran­ta
a staré­ho muže, nesná­še­jí­cí­ho moder­ní svět. Obě díla zís­ka­la shod­ně 7 nomi­na­cí. Skleněný
pokoj Julia Ševčíka obdr­žel od aka­de­mi­ků 6 nomi­na­cí.

Nejlepší film  - nej­ví­ce nomi­na­cí

Na stře­še – pro­du­cent­ka Monika Kristlová
Nabarvené ptá­če – pro­du­cent Václav Marhoul
Staříci – pro­du­cent Jiří Konečný
Tiché dote­ky – pro­du­cen­ti Petr Oukropec, Pavel Strnad
Vlastníci – pro­du­cent Marek Jeníček

Nejlepší doku­men­tár­ní film - nej­ví­ce nomi­na­cí

Dálava – režie Martin Mareček – pro­du­cen­ti Petr Oukropec, Tereza Polachová, Hanka Kastelicová
Forman vs. Forman – režie Helena Třeštíková, Jakub Hejna – pro­du­cent­ky Alena Müllerová, Kateřina
Černá
Jiří Bělohlávek: „Když já tak rád diri­gu­ju...“ – režie Roman Vávra – pro­du­cen­ti Robert Hanč,
Vítězslav Sýkora
Jiří Suchý – Lehce s živo­tem se prát – režie Olga Sommerová – pro­du­cent Viktor Schwarcz
Jiří Trnka: Nalezený pří­tel – režie Joël Farges – pro­du­cent Vladimír Lhoták

Nejlepší režie - nej­ví­ce nomi­na­cí
Na stře­še – Jiří Mádl
Nabarvené ptá­če – Václav Marhoul
Staříci – Martin Dušek, Ondřej Provazník
Tiché dote­ky – Michal Hogenauer
Vlastníci – Jiří Havelka

 


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,85898 s | počet dotazů: 252 | paměť: 72104 KB. | 22.04.2024 - 05:56:00