Kritiky.cz > Recenze knih > Učíme se s Tomášem - barvy

Učíme se s Tomášem - barvy

Tomas01
Tomas01
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Které dítě by nezna­lo Mašinku Tomáše? České knihov­ny evi­du­jí pří­běhy o Mašince Tomášovi spo­lu s Mášou a med­vě­dem, Bořkem sta­vi­te­lem, pra­sát­kem Peppou a disneyov­ka­mi mezi nej­půj­čo­va­něj­ší­mi kni­ha­mi zahra­nič­ní pro­duk­ce v kate­go­rii čte­ná­řů mlad­ších dese­ti let.  Aby ne, kte­ré dítě – a je jed­no kde v západ­ním svě­tě – není fas­ci­no­vá­no loko­mo­ti­vou, kole­je­mi, výprav­čím, zkrát­ka vláč­ky? Snad i to vězí za úspě­chem mašin­ky, kte­rou „při­ve­dl na svět“ ang­lic­ký reve­rend a spi­so­va­tel W. V. Awdry. Populárnější se loko­mo­ti­va sta­la v roce 1984, kdy se opr­vé obje­vi­la na tele­viz­ní obra­zov­ce, a to rov­nou v celém dět­ském seri­á­lu.

Kniha Učíme se bar­vy s Tomášem není roz­hod­ně prv­ní kníž­ka, jejímž hrdi­nou je mod­rá loko­mo­ti­va. Na pul­tech knih­ku­pec­tví si může­te vybí­rat. Tahle kníž­ka má však při­da­nou hod­no­tu – neroz­ví­jí pou­ze čte­nář­skou gra­mot­nost, ale učí také pozná­vat bar­vy. Právě pro­to je vhod­ná pro před­ško­lá­ky, pří­pad­ně pro děti od tří let věku. Těm mlad­ším ji nelze pří­liš dopo­ru­čit, vzhle­dem k tomu, že je zalo­že­na na odklá­pě­cích okýn­kách, jejichž čás­ti by nejmen­ší „čte­ná­ři“ moh­li vdech­nout.

Základem kníž­ky je jed­no­du­chý pří­běh: Tomáš pil­ně pra­cu­je na stav­bě své tra­ti a sezna­mu­je nás se svý­mi přá­te­li mašin­ka­mi Jamesem, Duncanem, Malým Percym, Dieselem, tram­va­jí Tobym a vrtu­l­ní­kem Haroldem. Každému z nich je věno­va­ná jed­na dvou­strán­ka kníž­ky.  Podle obráz­ku mají děti říci, jakou bar­vu má nátěr těch­to stro­jů. Jako nápo­vě­da jim slou­ží odklá­pě­cí okén­ko, kte­ré ukrý­vá jak bar­vu, tak i slo­vo (mod­rou, čer­ve­nou, žlu­tou, zele­nou, hně­dou a čer­nou). Děti si tak za pomo­ci jed­no­du­ché­ho pří­bě­hu, obráz­ku a slo­va pro­cvi­čí základ­ní bar­vy. Poněkud matou­cí je dvoj­stra­na, věno­va­ná tram­va­ji Tobymu, kde je hně­dá tram­vaj na oran­žo­vém poza­dí, což děti svá­dí k tvr­ze­ní, že barva je oran­žo­vá.

Knížka má čtver­co­vý tvar o roz­mě­rech zhru­ba 15 na 15 cen­ti­me­t­rů, je vytiš­tě­ná na pev­ném papí­ře (typu lepo­re­lo), tak­že s ní mohou děti pra­co­vat opa­ko­va­ně a nehro­zí její rych­lé zni­če­ní.


Tomáš a jeho přá­te­lé. Učíme se s Tomášem bar­vy
Žánr
: lite­ra­tu­ra pro děti
Nakladatelství: Egmont
Rok vydá­ní: 2017
Počet stran: nečís­lo­vá­no
Hodnocení: 100 %
Kniha ke kou­pi: AlbatrosMedia.cz.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Více info o autorce: http://janaspackovaknihy.webnode.cz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,41922 s | počet dotazů: 250 | paměť: 72034 KB. | 21.04.2024 - 18:51:24