Kritiky.cz > Filmy > Filmová klasika > Užívej si, co to jde (Whatever Works)

Užívej si, co to jde (Whatever Works)

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Víte, čím se liší pří­z­niv­ci Miloše Formana od pří­z­niv­ců Woodyho Allena? Především tím, že zatím­co Miloš Forman nako­nec nato­čil jenom něko­lik fil­mů (byť skvě­lých), Woody Allen prás­ká rok co rok dal­ší a dal­ší opus, tak­že jeho věr­ní divá­ci jsou na tom sice o něco líp, na dru­hou stra­nu už v tom při zpět­ném pohle­du mají troš­ku guláš, zvlášť když téma­ta se opa­ku­jí v nesčí­sl­ných vari­a­cích. Mám to potě­še­ní pat­řit k pří­z­niv­cům obou reži­sé­rů a mohu tak říct, že oba pří­stu­py mají něco do sebe. U Woodyho jsem pros­tě rád, že se můžu podí­vat na dal­ší film s inte­li­gent­ním scé­ná­řem, kte­rý mě na něko­li­ka mís­tech sku­teč­ně umí roze­smát, kte­rý nepo­tře­bu­je ohro­mo­vat vizu­ál­ní­mi efek­ty a kte­rý umí najít neče­ka­né i v oby­čej­ném.
Hlavní posta­va - samozva­ný génius Boris Yelnikoff, neu­ro­tic­ký, morou­so­vi­tý a pesi­mis­tic­ký sta­řec pohr­da­jí­cí sko­ro vše­mi a vším oko­lo, je typic­ká alle­nov­ská posta­va. Samozřejmě mám rad­ši ty, kte­ré si před kame­rou „střih­nul“ sám pan reži­sér, ale Boris jako by jim z oka vypa­dl, jen byl o něco méně roz­to­mi­lý, asi jako je stá­ří o něco méně roz­to­mi­lé než „nej­lep­ší věk“. Do ces­ty se mu při­ple­te mla­dič­ká ven­kov­ská kra­sa­vi­ce na útě­ku ze své­ho ven­kov­ské­ho domo­va a vznik­ne zvlášt­ní a nepo­cho­pi­tel­ná sym­bi­ó­za dvou extrém­ně odliš­ných lidí.
 

Samozřejmě, že by to v nor­mál­ním rea­lis­tic­kém fil­mu nemoh­lo dopad­nout jinak než špat­ně, tím spíš, že za dív­kou časem dora­zí i její kon­zer­va­tiv­ní a vyko­ře­ně­ní rodi­če, začne se na ni lepit pohled­ný mla­dík a do toho se ješ­tě občas při­ple­te pokus o sebe­vraž­du. A zatím­co Boris nadá­vá svým neschop­ným žákům v šachu a odha­lu­je zlo­řá­dy a spik­nu­tí všu­de, kam se podí­vá, jeden z hlav­ních alle­nov­ských her­ců - samot­ný New York, ke kte­ré­mu se reži­sér po pře­chod­né evrop­ské nevě­ře pokor­ně navra­cí, mění zásad­ně cha­rak­te­ry lidí a jejich na pohled neměn­né hod­no­ty, jako by měl k dis­po­zi­ci kou­zel­ný prou­tek.
Woodyho humor umí být pořád pěk­ně břit­ký a umí tre­fit na solar (např.: z roz­ho­vo­ru s gayem, kte­ré­ho prá­vě opus­til „man­žel“: „…a vaše mat­ka byla žena?“). Zároveň ale roze­hrá­vá spous­tu kon­tras­tů, od toho nej­vi­di­tel­něj­ší­ho - věko­vé­ho - až po nábo­žen­ský, hod­no­to­vý nebo inte­lek­tu­ál­ní. Stokrát je mož­né říct, že Woody vykrá­dá sám sebe, ale pořád se na to dá dob­ře kou­kat a má to švih, i když pár zby­teč­ně užva­ně­ných pasá­ží by se taky našlo (napří­klad hned úvod fil­mu). Woody pou­ží­vá někte­ré své již dří­ve uží­va­né postu­py, např. Boris se prů­běž­ně obra­cí na divá­ky, čímž si ovšem mezi svý­mi přá­te­li jen upev­ní reno­mé podi­ví­na. I když opti­mis­tic­ké titul­ní úslo­ví je při­sou­ze­no Borisovi, mys­lím, že si ho tak úpl­ně neza­slou­ží, pro­to­že prá­vě on žije jako jedi­ná z postav tak, jako by si neu­ží­val nikdy a nic, ale jinak je to kré­do, kte­rým je film pro­dchnu­tý. A věřím, že to pla­tí i pro pana reži­sé­ra. Všechno tomu nasvěd­ču­je.
Samozřejmě, pokud bychom porov­na­li film s Woodyho nej­lep­ší­mi - a pro mne zůstá­vá v tom­to „port­fo­liu“ nedo­stiž­ným vzo­rem skvě­lá Annie Hallová - při­stih­li bychom ho při mno­ha­čet­né dýcha­vič­nos­ti, s vycpáv­ka­mi a občas v nená­la­dě, ale i tak je to pořád vel­mi sluš­né pokou­ká­ní, kte­ré člo­vě­ku - podá­va­né v pra­vý čas - doká­že výraz­ně zlep­šit nála­du. Mně ji to aspoň zlep­ši­lo dost. Díky!


Podívejte se na hodnocení Užívej si, co to jde na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Robert Mikluš - Dukla 61 je film o dolech v nás27. května 2018 Robert Mikluš - Dukla 61 je film o dolech v nás Kdo je Eda Slonka? Je to synek mlady, ale šikovny. Je během příběhu převelen ke skupince havířů na osmé sloji, aby jim šéfoval. Kumpán, který nezkazí žádnou srandu, ale na konci mu do […] Posted in Rozhovory
  • Kansen (2004)22. srpna 2012 Kansen (2004) Japonský film z nemocničního prostředí o hrozivé infekci a lékařům, kteří se proti ní snaží bojovat. Japonci jsou mistři v hororovém žánru a jejich filmy se těší velké popularitě u […] Posted in Horory
  • Snake King, The (2005)16. ledna 2012 Snake King, The (2005) Uprostřed amazonské džungle žije bájná Hydra, která zabije každého, jenž naruší její teritorium. Aneb další podprůměrný film od společnosti Nu Image. Skupina antropologů nalezne v […] Posted in Horory
  • LIVE | Slovakia vs. Canada | 2022 #IIHFWorlds12. května 2022 LIVE | Slovakia vs. Canada | 2022 #IIHFWorlds Posted in Videa
  • Skinner (1993)5. května 2018 Skinner (1993) Ted Raimi coby psychopatický zabiják rád stahuje své oběti z kůže… Dennis Skinner vypadá na první pohled jako neškodný a málomluvný mladý muž, který se jen tak […] Posted in Horory
  • S07E07: The Dragon and the Wolf - odhalení Jonova dědictví28. srpna 2017 S07E07: The Dragon and the Wolf - odhalení Jonova dědictví Poslední ukázka z dnešního dílu. https://youtu.be/Gz8fctNP51I Posted in Videa
  • Dunkerk - 80 %19. července 2017 Dunkerk - 80 % V Evropě zuří 2. světová válka, Němci se dostali na západě až do Belgie a Francie. Postupují až k městu Dunkerque (Dunkerk), které obklíčí společně s jeho okolím, a brání spojencům v […] Posted in Filmové recenze
  • Ambulance (2022)21. března 2022 Ambulance (2022) Úžasný Bayhem a pro mne zatím film roku a jeden z nejlepších Bayových filmů! Ambulance je kombinace filmů Den of Thieves a Wrath of Man a pokud máte rádi ryze chlapské filmy plné […] Posted in Krátké recenze
  • Percy Jackson: Moře nestvůr - JEDEN MUŽ, DVĚ MONSTRA5. srpna 2013 Percy Jackson: Moře nestvůr - JEDEN MUŽ, DVĚ MONSTRA Se svými skoro 190 centimetry je Robert Maillet těžko k přehlédnutí. Urostlý herec hraje v PERCYM JACKSONOVI: MOŘI NESTVŮR dvě role, ale publikum neuvidí jeho tvář ani v případě […] Posted in Speciály
  • Stepfather, The (1987)21. ledna 2012 Stepfather, The (1987) Jsem tvůj nový tatínek, tak buď hodné milé dítě, nebo tě rozsekám namaděru! Jerry Blake se snaží žít obyčejný život. Prodává domy, má novou rodinu se kterou je šťastný a zdá se, že jim […] Posted in Horory
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,45873 s | počet dotazů: 262 | paměť: 72013 KB. | 16.04.2024 - 18:29:49