Kritiky.cz > Filmy > Filmová klasika > Vzpomínka na filmy Miloše Formana

Vzpomínka na filmy Miloše Formana

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Předevčírem osla­vil 80. naro­ze­ni­ny reži­sér, kte­ré­mu se poda­ři­lo jako jedi­né­mu umís­tit do mých fil­mo­vých „top ten“ rov­nou dva fil­my (Amadeus a Přelet nad kukač­čím hníz­dem) - Miloš Forman. A pro­to­že růz­ných při­po­me­nu­tí bylo mož­né najít v uply­nu­lých dnech ve všech mož­ných médi­ích nepo­čí­ta­ných, zno­vu - podob­ně jako při nedáv­né osob­ní vzpo­mín­ce na Václava Havla - jsem se roz­ho­dl nepsat o osla­ven­ci vše­o­bec­ně zná­má a dohle­da­tel­ná fak­ta, ale při­dat spíš netra­dič­ní osob­ní zku­še­nost, kte­rá je s ním spo­je­ná.
Když jsem byl malý kluk, našel jsem doma v jed­nom šuplí­ku poklad: Staré časo­pi­sy z „obro­ze­nec­ké­ho“ roku 1968. Pominu teď výtis­ky časo­pi­su Mladý svět, při jejichž čet­bě jsem měl vždyc­ky inten­ziv­ní pocit, že „páchám odboj“, pro­to­že jsem jen zíral na ote­vře­nost teh­dej­ších člán­ků (mlad­ší čte­ná­ři se teď samo­zřej­mě muse­jí usmí­vat, pro­to­že pro ně je už (naštěs­tí) tako­vé vzpo­mí­ná­ní něco jako Zápisky z vál­ky gal­ské :-)). Nicméně ve dru­hém što­su byly časo­pi­sy KINO z let šede­sá­tých, ze kte­rých jsem se dozvě­děl mno­hé o teh­dy prá­vě pro­bí­ha­jí­cím zla­tém obdo­bí čes­ké kine­ma­to­gra­fie, čes­ké nové vlně, kdy najed­nou i jinak cel­kem neta­len­to­va­ní čeští reži­sé­ři zača­li náh­le točit výbor­né fil­my. No a co tepr­ve tak talen­to­va­ný a své­ráz­ný reži­sér jako Miloš Forman! A tak jsem se doče­tl o Láskách jed­né pla­vo­vlás­ky i o fil­mu Hoří, má panen­ko a byl jsem naštva­ný, že díky tre­zo­ro­vé poli­ti­ce teh­dej­ší­ho reži­mu tyhle fil­my patr­ně nikdy nespat­řím. Byl jsem ale šťast­ný, že jsem si o nich mohl aspoň pře­číst, pro­hléd­nout si pár fotek a s naby­tý­mi zna­lost­mi jsem pak mohl okouz­lo­vat spo­lu­žač­ky.


Podívejte se na hodnocení Vzpomínka na Kinoboxu.

Filmový střih - a pře­ná­ším se do polo­vi­ny osm­de­sá­tých let a do Prahy, kde v cen­t­ru v (teh­dy) pře­py­cho­vém kině Alfa (copak se v těch pro­sto­rách asi děje teď?) běžel dlou­hé týd­ny Formanův Amadeus. Viděl jsem ho teh­dy tři­krát a doslo­va jsem ho hltal a byl jsem tou úžas­nou fil­ma­ři­nou a dra­ma­tic­kým pří­bě­hem oprav­du fas­ci­no­va­ný. Nikdy neza­po­me­nu, jak pub­li­kum v napros­tém tichu sedě­lo v zapl­ně­ném sále přes celé (a pořád­ně dlou­hé) titul­ky, lidem tek­ly po tvá­řích slzy, všich­ni sko­ro nábož­ně poslou­cha­li tóny Mozartova kla­vír­ní­ho kon­cer­tu (nikdo, ani jedi­ný člo­věk z těch něko­li­ka sto­vek se nezve­dl a nespě­chal do šat­ny pro kabát), a po skon­če­ní titul­ků se divá­ci spon­tán­ně a bouř­li­vě roz­t­les­ka­li. Miloš Forman byl jako reži­sér ofi­ci­ál­ní­mi mís­ty po svém tri­um­fu s novým fil­mem vzat vel­mi neo­chot­ně na milost, ale s jeho před­cho­zí­mi fil­my se v dis­tri­buci pytel roz­hod­ně neroz­tr­hl.
Ale opět jsem měl štěs­tí, když k nám na vyso­ko­škol­skou kolej začal dochá­zet pro­fe­sor Jaromír (Miky) Kučera, kte­rý na FAMU před­ná­šel fil­mo­vou his­to­rii (pama­tu­je­te si ho mož­ná v roli sexu­o­lo­ga v prv­ních „Básnících“, kte­rý vyřkne např. úchvat­nou větu „Sex pat­ří k mlá­dí jako mlá­dí k soci­a­lis­mu!“ :-)) a i nám - che­mi­kům - byl ocho­ten vyprá­vět a pouš­tět úžas­ně zají­ma­vé fil­mo­vé pří­běhy, s důra­zem na to, co neby­lo mož­né vidět v žád­ném kině. Programy věno­va­né Miloši Formanovi byly, pokud se pama­tu­ji, úpl­ně ty prv­ní. A tak jsem měl mož­nost vidět úpl­ně všech­ny Formanovy fil­my v době, kdy o nich u nás vědě­lo mini­mum lidí. Viděl jsem všech­ny fil­my Formanovy čes­ké éry, kte­ré už jsou teď prak­tic­ky kla­si­kou a v tele­vi­zi jdou pořád doko­la. Viděl jsem dodnes neprá­vem opo­mí­je­ný a mís­ty vel­mi vtip­ný doku­ment Desetiboj nato­če­ný na mni­chov­ské olym­pi­á­dě v roce 1972. Viděl jsem prv­ní Formanův ame­ric­ký (a přes­to vel­mi, vel­mi evrop­ský) film Taking off (dodnes ho mám moc rád), napě­tím jsem ani nedu­tal u neu­vě­ři­tel­né­ho mno­ha­o­ska­ro­vé­ho Přeletu nad kukač­čím hníz­dem, viděl jsem Ragtime, kte­rý si dodnes do čes­kých kin ces­tu nena­šel a je tu k dis­po­zi­ci jen na DVD, no a viděl jsem i pověst­ný muzi­kál Vlasy. To vše v úžas­ném a pře­kot­ném podá­ní (s fas­ci­nu­jí­cí rych­los­tí mlu­vy a s neu­stá­lý­mi kom­pli­ko­va­ný­mi odsko­ky a výhyb­ka­mi) Mikyho Kučery, kte­rý fil­my v původ­ním zně­ní s němec­ký­mi titul­ky hbi­tě simul­tán­ně tlu­mo­čil a ješ­tě nás sti­hl upo­zor­ňo­vat na zají­ma­vé věci, kte­ré byly na plát­ně k vidě­ní, roz­ha­zo­vat ruka­ma, běhat po sále a ve vol­ném čase (tj.mezi věta­mi děje fil­mu) vyprá­vět své vlast­ní zážit­ky s pro­mí­ta­ný­mi fil­my a s reži­sé­rem. Silný divác­ký záži­tek, nic pro sla­bé nátu­ry!
A posled­ní z dneš­ních před­po­top­ních vzpo­mí­nek je vzpo­mín­ka na večer, kdy byl po létech „hni­tí“ v tre­zo­ru mož­ná vůbec popr­vé v Praze veřej­ně pro­mí­ta­ný film Hoří, má panen­ko. Na teh­dej­ší pro­jek­ci (tuším, v roce 1987) ve fil­mo­vém klu­bu Elektrotechnické fakul­ty v Dejvicích se sešlo tolik lidí, že jsme sedě­li narva­ní jak sar­din­ky v obrov­ské před­náš­ko­vé míst­nos­ti, kde se neda­lo sko­ro dýchat, za dveř­mi stá­ly dal­ší stov­ky zájem­ců, pro kte­ré se narych­lo a neplá­no­va­ně při­pra­vo­va­lo dru­hé před­sta­ve­ní od 22:00. Tehdy se vlast­ně kruh uza­vřel a já jsem se dočkal oka­mži­ku, ve kte­rý jsem jako pesi­mis­tic­ké dítě nad čer­no­bí­lý­mi strán­ka­mi staré­ho časo­pi­su KINO nevě­řil: Že se tre­zor ote­vře (on se tedy teh­dy jen poo­tevřel, řada fil­mů v něm ješ­tě zůsta­la až do roku 1990) a já budu při tom.
Miloš Forman od té doby ješ­tě něja­ké fil­my při­dal a já můžu jen obdi­vo­vat, že se mi vlast­ně všech­ny líbi­ly; i ty jeho nej­hor­ší jsou ješ­tě pořád o dost lep­ší, než ty nej­lep­ší mno­hých jiných tvůr­ců. A jsem rád, že jsou všech­ny k vidě­ní pro všech­ny zájem­ce, kte­ří se tak můžou kdy­ko­li na vlast­ní oči pře­svěd­čit, proč pat­ří Miloš Forman k nej­vět­ším reži­sé­rům his­to­rie.
Tak vám pře­ju pane reži­sé­re (s pár dny zpož­dě­ní, sor­ry) hod­ně zdra­ví, dob­ré nála­dy a hod­ně nápa­dů. Copak je pro lidi s vaším kořín­kem a vaší ener­gií osm­de­sát­ka něja­ký věk?

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Walking Dead (PC, Telltale Games)30. září 2019 Walking Dead (PC, Telltale Games) Walking Dead je už zavedená značka. Na počátku byl komiks (dnes má "na kontě" více než 100 čísel), poté televizní seriál (de facto adaptace komiksu) a bylo jen otázkou času, kdy se nemrtví […] Posted in Retro games
  • Fimfárum 223. března 2006 Fimfárum 2 Po čtyřech letech se vracíme ke čtyřem pohádkám z Werichovy knihy pohádek Fimfárum. A zastavení je to opět velmi příjemné. Moře, stýčku, proč je slané? Bylo nebylo, dva bratři byli od […] Posted in Filmové recenze
  • #1873: Modrá Crew 9: Orbital 1 a 2 - 65 %19. prosince 2018 #1873: Modrá Crew 9: Orbital 1 a 2 - 65 % Modrá Crew 9: Orbital 1 a 2Vydalo nakladatelství Crew v brožované vazbě v roce 2018. Vydání má 112 barevných stran a prodává se v plné ceně za 249 Kč.Scénář: Sylvain RunbergKresba: Serge […] Posted in Recenze komiksů
  • Se žádostí o hypotéku bez registru jistě uspějete!20. září 2015 Se žádostí o hypotéku bez registru jistě uspějete! Potřebujete stavět? Potřebujete si koupit auto? Potřebujete si odpočinout a vyrazit na dovolenou? Tak v tom případě jistě potřebujete peníze! Jestliže nemáte potřebný obnos peněz […] Posted in Domácí rady
  • Mluv s ní26. září 2005 Mluv s ní Za ty 3 roky, co se film Mluv s ní objevil na plátně, existuje na internetu určitě spousta recenzí. Osobně navíc nepatřím ke znalcům Almodóvarových filmů. Mluv s ní je zatím jeho jediným, […] Posted in Filmové recenze
  • Oldřich Kaiser: Masaryk byl srdcař, Beneš spíš úředník20. února 2017 Oldřich Kaiser: Masaryk byl srdcař, Beneš spíš úředník Představitel prezidenta Edvarda Beneše s úsměvem tvrdí, že je úplně jedno, zda hrajete skutečnou historickou postavu a nebo smyšlenou figuru, přesto se pokusí poodkrýt, jak k vytvoření […] Posted in Rozhovory
  • Interview with Robert Dowd (Great Britain) | #IIHFWorlds 202129. května 2021 Interview with Robert Dowd (Great Britain) | #IIHFWorlds 2021 Posted in Videa
  • Critters (1986)2. září 2016 Critters (1986)  Nenažrané Critters přilétají na scénu... Z asteroidu který slouží jako vesmírné vězení, se podaří uniknout skupince nebezpečných Critters. Ti s ukradenou vesmírnou lodí […] Posted in Horory
  • Leatherface - zrození (2017)22. září 2017 Leatherface - zrození (2017) Don´t mess with the Family!!Ten pocit když příjde člověk z práce domů a jako první, co udělá se podívá, co dnes vyšlo a vidí velkým LeatherFace, ten úsměv, který se vykouzlí na tváři na […] Posted in Krátké recenze
  • A mně se zdála jakási stuchlá28. října 2022 A mně se zdála jakási stuchlá Posted in Komiks
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,26031 s | počet dotazů: 261 | paměť: 72049 KB. | 12.04.2024 - 19:51:46