Kritiky.cz > Speciály > Návrat do budoucnosti

Návrat do budoucnosti

Photo © Universal Pictures
Photo © Universal Pictures
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (1 hlasů, průměr: 5,00 z 5)
Loading...

Návrat do budouc­nos­ti je ame­ric­ký sci-fi film z roku 1985, jehož reži­sé­rem je Robert Zemeckis a scé­nář napsa­li Zemeckis a Bob Gale. Hrají v něm Michael J. Fox, Christopher Lloyd, Lea Thompson, Crispin Glover a Thomas F. Wilson. Děj se ode­hrá­vá v roce 1985 a vyprá­ví o Marty McFlyovi (Fox), tee­nage­ro­vi, kte­rý se omy­lem dostal do roku 1955 v auto­mo­bi­lu DeLorean, jenž ces­tu­je časem a kte­rý sestro­jil jeho excen­t­ric­ký pří­tel vědec Emmett „Doc“ Brown (Lloyd). Během poby­tu v minu­los­ti Marty nechtě­ně zabrá­ní svým budou­cím rodi­čům, aby se do sebe zami­lo­va­li - což ohro­žu­je jeho exis­ten­ci - a je nucen dvo­ji­ci usmí­řit a nějak se dostat zpět do budouc­nos­ti.

Nápad na Návrat do budouc­nos­ti se zro­dil v hla­vě Galea a Zemeckise v roce 1980. Po mno­ha neú­spě­ších spo­lu­prá­ce zou­fa­le tou­ži­li po úspěš­ném fil­mu, ale pro­jekt byl více než čty­ři­cet­krát odmít­nut růz­ný­mi stu­dii, pro­to­že nebyl pova­žo­ván za dosta­teč­ně chlíp­ný, aby mohl kon­ku­ro­vat úspěš­ným kome­di­ím té doby. Po Zemeckisově úspě­chu při reží­ro­vá­ní fil­mu Honba za dia­man­tem (1984) byla uza­vře­na smlou­va o vývo­ji s Universal Pictures. První vol­bou do role Martyho byl Fox, kte­rý však nebyl k dis­po­zi­ci; mís­to něj byl obsa­zen Eric Stoltz. Krátce po zahá­je­ní natá­če­ní v lis­to­pa­du 1984 Zemeckis usou­dil, že Stoltz se na roli neho­dí, a udě­lal ústup­ky nut­né k najmu­tí Foxe, včet­ně pře­fil­mo­vá­ní scén, kte­ré už byly se Stoltzem nato­če­ny, a navý­še­ní roz­počtu o 4 mili­o­ny dola­rů. Návrat do budouc­nos­ti se natá­čel v Kalifornii a jejím oko­lí a v kuli­sách stu­dia Universal. Natáčení skon­či­lo v dub­nu násle­du­jí­cí­ho roku.

Po vel­mi úspěš­ných tes­to­va­cích pro­jek­cích bylo datum pre­mi­é­ry posu­nu­to na 3. čer­ven­ce 1985, čímž Návrat do budouc­nos­ti zís­kal více času v kinech v nej­vy­tí­že­něj­ším obdo­bí kine­ma­to­gra­fic­ké­ho roku. Tato změ­na měla za násle­dek uspě­cha­ný post­pro­dukč­ní plán a někte­ré nedo­kon­če­né spe­ci­ál­ní efek­ty. Návrat do budouc­nos­ti byl kri­tic­ky i komerč­ně úspěš­ný, vydě­lal 381,1 mili­o­nu dola­rů a stal se celo­svě­to­vě nej­vý­dě­leč­něj­ším fil­mem roku 1985. Kritika chvá­li­la pří­běh, humor­né prv­ky a herec­ké obsa­ze­ní - zejmé­na Foxe, Lloyda, Thompsona a Glovera. Film zís­kal něko­lik nomi­na­cí na ceny a zís­kal Oscara, tři ceny Saturn a cenu Hugo. Úspěch zazna­me­na­la i jeho ústřed­ní píseň „The Power of Love“ od Hueyho Lewise and the News.

Od té doby si film Zpátky do budouc­nos­ti zís­kal stá­le vět­ší respekt a dnes je kri­ti­ky i divá­ky pova­žo­ván za jeden z nej­lep­ších vědec­ko­fan­tas­tic­kých fil­mů a za jeden z nej­lep­ších fil­mů všech dob. V roce 2007 vybra­la knihov­na Kongresu Spojených stá­tů ame­ric­kých film k ucho­vá­ní v Národním fil­mo­vém regis­t­ru. Po fil­mu násle­do­va­la dvě pokra­čo­vá­ní: Návrat do budouc­nos­ti - část II (1989) a Návrat do budouc­nos­ti - část III (1990). Díky odda­ným fanouškům fil­mu a jeho vli­vu na popu­lár­ní kul­tu­ru stu­dio Universal spus­ti­lo mul­ti­me­di­ál­ní fran­ší­zu, kte­rá nyní zahr­nu­je video­hry, atrak­ce v zábav­ních par­cích, ani­mo­va­ný tele­viz­ní seri­ál a diva­del­ní muzi­kál. Její neu­tu­cha­jí­cí popu­la­ri­ta pod­ní­ti­la vznik mno­ha knih o jejím natá­če­ní, doku­men­tár­ních fil­mů a reklam.

Příběh

V roce 1985 žije dospí­va­jí­cí Marty McFly v Hill Valley v Kalifornii se svou depre­siv­ní mat­kou alko­ho­lič­kou Lorraine, star­ší­mi sou­ro­zen­ci, kte­ří pro­fes­ně i spo­le­čen­sky selhá­va­jí, a tichým otcem Georgem, kte­ré­ho šika­nu­je jeho nad­ří­ze­ný Biff Tannen. Poté, co je Martyho kape­la odmít­nu­ta na hudeb­ním kon­kur­zu, svě­ří se své pří­tel­ky­ni Jennifer Parkerové, že se navzdo­ry svým ambi­cím obá­vá, že se sta­ne stej­ným jako jeho rodi­če.

Téhož veče­ra se Marty na par­ko­viš­ti obchod­ní­ho cen­t­ra Twin Pines setká se svým excen­t­ric­kým pří­te­lem, věd­cem Emmettem „Doc“ Brownem. Doc odha­lí stroj času sestro­je­ný z upra­ve­né­ho DeLoreanu, pohá­ně­ný plu­to­ni­em, kte­ré vylá­kal od libyj­ských tero­ris­tů. Poté, co Doc zadá cílo­vý čas 5. lis­to­pa­du 1955 - den, kdy popr­vé vymys­lel svůj vyná­lez na ces­to­vá­ní časem -, neče­ka­ně dora­zí tero­ris­té a Doca zastře­lí. Marty prchá v DeLoreanu a nechtě­ně akti­vu­je ces­to­vá­ní časem, když dosáh­ne rych­los­ti 88 mil za hodi­nu (142 km/h).

Po pří­jez­du do roku 1955 Marty zjis­tí, že nemá žád­né plu­to­ni­um, kte­ré by mohl vrá­tit. Při prů­zku­mu roz­ví­je­jí­cí­ho se Hill Valley se Marty setká­vá se svým dospí­va­jí­cím otcem a zjiš­ťu­je, že Biff šika­no­val George už teh­dy. George spad­ne do ces­ty pro­ti­je­dou­cí­mu autu, když špe­hu­je dospí­va­jí­cí Lorraine při pře­vlé­ká­ní, a Marty při jeho záchra­ně upad­ne do bez­vě­do­mí. Když se pro­be­re, zjis­tí, že ho ošet­řu­je Lorraine, kte­rá se do něj zami­lu­je. Marty vysto­pu­je mlad­ší­ho Doktora a pře­svěd­čí ho, že je z budouc­nos­ti, ale Doc mu vysvět­lí, že jedi­ným dostup­ným zdro­jem v roce 1955, kte­rý je scho­pen gene­ro­vat ener­gii potřeb­nou k ces­to­vá­ní časem, je blesk. Marty uká­že Docovi leták z budouc­nos­ti, kte­rý doku­men­tu­je chys­ta­ný úder bles­ku do budo­vy měst­ské­ho sou­du. Když Martyho sou­ro­zen­ci začnou mizet z foto­gra­fie, kte­rou má u sebe, Doc si uvě­do­mí, že Martyho činy mění budouc­nost a ohro­žu­jí jeho exis­ten­ci; Lorraine měla po auto­ne­ho­dě pečo­vat o George mís­to Martyho. Počáteční poku­sy sezná­mit se s rodi­či selžou a Lorrainino poblouz­ně­ní Martym se pro­hlu­bu­je.

Lorraine pozve Martyho na škol­ní ples a on zos­nu­je plán, že bude před­stí­rat nevhod­né dvo­ře­ní, což umož­ní Georgeovi zasáh­nout a „zachrá­nit“ ji, ale plán se zvrt­ne, když Biffova par­ta zavře Martyho do kuf­ru auta vystu­pu­jí­cí kape­ly, zatím­co Biff se vnu­cu­je Lorraine. George při­je­de a oče­ká­vá, že najde Martyho, ale je napa­den Biffem. Poté, co Biff zra­ní Lorraine, ho roz­zu­ře­ný George omrá­čí a dopro­vo­dí vděč­nou Lorraine na ples. Kapela vysvo­bo­dí Martyho z auta, ale hlav­ní kyta­ris­ta si při tom pora­ní ruku, tak­že Marty zaujme jeho mís­to a vystu­pu­je, zatím­co George a Lorraine se popr­vé polí­bí. Když už jeho budouc­nost není ohro­že­na, vydá se Marty k sou­du, aby se setkal s Docem.

Doc obje­ví dopis od Martyho, kte­rý ho varu­je před jeho budouc­nos­tí, a roz­tr­há ho, pro­to­že se obá­vá násled­ků. Aby zachrá­nil Doca, Marty pře­ka­libru­je DeLorean, aby se vrá­til deset minut před­tím, než opus­til budouc­nost. Udeří blesk a pošle Martyho zpět do roku 1985, ale DeLorean se porou­chá a donu­tí Martyho utéct zpět do nákup­ní­ho cen­t­ra. Dorazí tam ve chví­li, kdy je Doktor postře­len. Zatímco Marty truch­lí po jeho boku, Doc se posa­dí a odha­lí, že dal Martyho vzkaz dohro­ma­dy a oblé­kl si neprů­střel­nou ves­tu. Vezme Martyho domů a odjíž­dí v DeLoreanu do roku 2015. Marty se dru­hý den ráno pro­bu­dí a zjis­tí, že jeho otec je nyní sebe­vě­do­mý a úspěš­ný autor sci-fi, mat­ka je fit a šťast­ná, jeho sou­ro­zen­ci jsou úspěš­ní a Biff je ser­vil­ní slu­ha v Georgově zaměst­ná­ní. Když se Marty zno­vu setká s Jennifer, Doc se náh­le obje­ví v DeLoreanu a nalé­há, aby se s ním vrá­ti­li do budouc­nos­ti a zachrá­ni­li své děti před straš­li­vým osu­dem.

Obsazení

Michael J. Fox jako Marty McFly: Středoškolák a začí­na­jí­cí hudeb­ník

 • Christopher Lloyd jako Emmett „Doc“ Brown: Excentrický vědec expe­ri­men­tu­jí­cí s ces­to­vá­ním v čase
 • Lea Thompsonová jako Lorraine Baines-McFlyová: Dospívající dív­ka z roku 1955, z níž vyros­te Martyho nešťast­ná matka-alkoholička
 • Crispin Glover jako George McFly: Šprt z roku 1955, z něhož vyros­te Martyho zba­bě­lý a sub­mi­siv­ní otec
 • Thomas F. Wilson jako Biff Tannen
 • V čás­ti fil­mu z roku 1985 se obje­ví Claudia Wellsová jako Martyho pří­tel­ky­ně Jennifer Parkerová a Marc McClure a Wendie Jo Sperberová jako Martyho sou­ro­zen­ci Dave McFly a Linda McFlyová. Elsa Ravenová ztvár­ni­la Dámu s hodi­no­vou věží. Zpěvák Huey Lewis se obje­vil jako porot­ce sou­tě­že Battle of the Bands. Richard L. Duran a Jeff O’Haco ztvár­ňu­jí libyj­ské tero­ris­ty.

V čás­ti z roku 1955 se obje­vu­jí George DiCenzo a Frances Lee McCain jako Lorrainini rodi­če Sam a Stella Bainesovi, respek­ti­ve Jason Hervey jako Lorrainin mlad­ší bra­tr Milton. Biffovu par­tu tvo­ří Jeffrey Jay Cohen jako Skinhead, Casey Siemaszko jako 3-D a Billy Zane jako Match. Norman Alden hra­je maji­te­le kavár­ny Loua a Donald Fullilove se obje­ví jako jeho zaměst­na­nec (a budou­cí sta­ros­ta) Goldie Wilson. Harry Waters Jr. ztvár­ňu­je bra­tran­ce Chucka Berryho Marvina Berryho, Will Hare se obje­vu­je jako Pa Peabody a Courtney Gains před­sta­vu­je Dixona, mla­dí­ka, kte­rý pře­ru­ší tanec George a Lorraine. James Tolkan ztvár­ňu­je ředi­te­le střed­ní ško­ly Hill Valley Stricklanda v letech 1955 i 1985.

Produkce

Koncepce a scénář

Dlouholetí spo­lu­pra­cov­ní­ci Bob Gale a Robert Zemeckis vymys­le­li Návrat do budouc­nos­ti v roce 1980. Chtěli vytvo­řit film o ces­to­vá­ní v čase, ale potý­ka­li se s pro­blémy při hle­dá­ní uspo­ko­ji­vé­ho pří­bě­hu a zou­fa­le se sna­ži­li o úspěš­ný pro­jekt po kri­tic­kých či komerč­ních neú­spě­ších svých posled­ních poku­sů, kte­ré nato­či­li ve spo­lu­prá­ci se Zemeckisovým men­to­rem Stevenem Spielbergem.

Po uve­de­ní kome­die Ojetá auta (1980) navští­vil Gale své rodi­če a nara­zil na otco­vu stře­do­škol­skou ročen­ku. Gale si kla­dl otáz­ku, zda by se s otcem spřá­te­li­li, kdy­by spo­lu cho­di­li do ško­ly. Nemyslel si to, ale uvě­do­mil si, že by mohl svou teo­rii ově­řit, kdy­by se mohl vrá­tit do doby, kdy byli s rodi­či v podob­ném věku. O nápad se podě­lil se Zemeckisem, kte­rý si vzpo­mněl, že mat­či­ny his­tor­ky z dět­ství byly čas­to roz­po­ru­pl­né.

Gale a Zemeckis zača­li kon­cem roku 1980 při­pra­vo­vat návrh. Každou scé­nu si načrt­li a zahrá­li, aby pomoh­li roz­vi­nout dia­lo­gy a akce. Domnívali se, že mno­ho fil­mů o ces­to­vá­ní v čase se zamě­řu­je na neměn­nou minu­lost, a chtě­li uká­zat, jak se minu­lost mění a jaký dopad budou mít tyto změ­ny na budouc­nost. V před­lo­ze video­pi­rát pro­fe­sor Brown sestro­jí stroj času, kte­rý pošle jeho mla­dé­ho pří­te­le Martyho zpět do 50. let 20. sto­le­tí, kde pře­ru­ší prv­ní setká­ní jeho rodi­čů. V září 1980 Gale a Zemeckis před­nes­li svůj nápad pre­zi­den­to­vi Columbia Pictures Franku Priceovi, kte­ré­mu se Ojetá auta líbi­la a byl ocho­ten s dvo­ji­cí spo­lu­pra­co­vat. Gale vzpo­mí­nal, že musel Zemeckisův nad­še­ný návrh kro­tit, než si to Price sti­hl roz­mys­let. Gale a Zemeckis dokon­či­li prv­ní návrh pro Price 21. úno­ra 1981, ale Price se domní­val, že je tře­ba jej výraz­ně vylep­šit.

Některé rané kon­cep­ty byly opuš­tě­ny. Původně měly Martyho činy v roce 1955 význam­ně­ji ovliv­nit budouc­nost, tak­že rok 1985 byl futu­ris­tič­těj­ší a pokro­či­lej­ší, ale kaž­dý, kdo si scé­nář pře­če­tl, měl s tím­to nápa­dem pro­blém. Martyho otec se také stal boxe­rem, což byl výsle­dek jeho knockou­to­va­cí­ho úde­ru na Biffa. Stroj času byl sta­ci­o­nár­ní objekt, kte­rý se pohy­bo­val na kor­bě nákla­ďá­ku. Inspirován doku­men­tár­ním fil­mem Atomová kavár­na byl vyprázd­ně­ný stroj času napsán tak, aby byl pohá­něn Martyho jízdou do jader­né­ho výbuchu v kom­bi­na­ci s dal­ší pří­sa­dou - Coca-Colou. Gale a Zemeckis se inspi­ro­va­li pří­běhy legen­dár­ních věd­ců a roz­hod­li se, že tvůr­cem stro­je času bude jed­not­li­vec namís­to beze­jmen­né kor­po­ra­ce nebo vlá­dy. Dvojice chtě­la, aby pod­nět k ces­to­vá­ní časem byl nešťast­nou náho­dou, aby to nevy­pa­da­lo, že hrdi­na usi­lu­je o osob­ní pro­spěch.

Gale a Zemeckis čer­pa­li humor z kul­tur­ních kon­tras­tů mezi lety 1955 a 1985, napří­klad když Marty vstou­pí do obcho­du s limo­ná­dou z roku 1955, zatím­co má na sobě oble­če­ní z roku 1985. Majitel obcho­du se Martyho zeptá, jest­li je námoř­ník, pro­to­že jeho péřo­vá ves­ta při­po­mí­ná záchran­nou ves­tu. Také iden­ti­fi­ko­va­li vymo­že­nos­ti roku 1985, kte­ré Marty pova­žo­val za samo­zřej­mé, ale v roce 1955 by mu byly ode­pře­ny. Gale a Zemeckis se s tím potý­ka­li, pro­to­že jim bylo kolem tři­ce­ti a s žád­nou z epo­ch se nijak zvlášť nei­den­ti­fi­ko­va­li. Inspirovala je celo­a­me­ric­ká este­ti­ka fil­mů Franka Capry s bílý­mi plo­ty a pře­hna­ný­mi posta­va­mi, jako byl Biff, Zóna sou­mra­ku, vědec­ko­fan­tas­tic­ké fil­my a kni­hy Roberta Silverberga a Roberta A. Heinleina. Romantický vztah mezi Lorraine z roku 1955 a jejím budou­cím synem byl jed­nou z nej­těž­ších výzev při psa­ní. Gale a Zemeckis se sna­ži­li ten­to kon­cept dotáh­nout co nej­dá­le, aby divá­ky udr­že­li v napě­tí. Věřili, že to musí být Lorraine, kdo vztah zasta­ví; pozna­me­ná­vá, že líbá­ní Martyho je jako líbá­ní její­ho bra­t­ra. Gale žer­tem pro­hlá­sil, že se nikdo neptal, jak může tako­vé při­rov­ná­ní udě­lat, ale že divá­ci to při­jmou, pro­to­že nechtě­jí, aby se vztah usku­teč­nil. Druhá před­lo­ha byla dokon­če­na 7. dub­na 1981.

Vývoj

Price se roz­ho­dl nedat dru­hé před­lo­ze zele­nou; ačko­li se mu líbi­la, nevě­řil, že by se něko­mu dal­ší­mu líbi­la. Nejúspěšnější kome­die té doby, jako Animal House (1978), Porky’s (1981) a Fast Times at Ridgemont High (1982), obsa­ho­va­ly sexu­ál­ní a oplz­lé prv­ky; Návrat do budouc­nos­ti byl ve srov­ná­ní s nimi pova­žo­ván za pří­liš krot­ký. Projekt se dostal do fáze tur­na­round - pro­ce­su, kte­rý umož­nil jiným stu­di­ím odkou­pit nápad. Scénář byl asi čty­ři­cet­krát odmít­nut, někdy i více­krát stej­ný­mi stu­dii. Jako důvod se uvá­dě­la neú­spěš­nost kon­cep­tu pro sou­čas­nou rebe­lu­jí­cí mlá­dež a neú­spěch jiných fil­mů o ces­to­vá­ní v čase, jako napří­klad Poslední odpo­čí­tá­vá­ní (1980) a Zloději času (1981). Společnost Walt Disney Productions jej odmít­la, pro­to­že pova­žo­va­la Martyho boj pro­ti námluvám jeho budou­cí mat­ky za pří­liš ris­kant­ní pro svou znač­ku. Jediným zastán­cem pro­jek­tu byl Spielberg, ale vzhle­dem k tomu, že jejich před­cho­zí spo­lu­prá­ce byla pova­žo­vá­na za rela­tiv­ní neú­spěch, Gale a Zemeckis se obá­va­li, že dal­ší chyb­ný krok by nazna­čo­val, že prá­ci mohou zís­kat pou­ze díky přá­tel­ství se Spielbergem.

Zemeckis při­jal dal­ší pro­jekt, kte­rý mu byl nabíd­nut, Honba za dia­man­tem (1984). Navzdory oče­ká­vá­ní byl film znač­ně úspěš­ný a Zemeckisovi dodal dosta­teč­nou důvě­ry­hod­nost, aby se mohl vrá­tit k Návratu do budouc­nos­ti. Zemeckis cho­val zášť vůči stu­di­ím, kte­rá pro­jekt odmít­la, a obrá­til se na Spielberga, kte­rý ve stu­di­ích Universal, kde nyní pra­co­val Price, zalo­žil vlast­ní pro­dukč­ní spo­leč­nost Amblin Entertainment. Spielberg neměl Price rád, pro­to­že odmí­tl film E.T. - Mimozemšťan (1982), a poža­do­val, aby jeho účast na Návratu do budouc­nos­ti byla mini­mál­ní. Do funk­ce výkon­né­ho ředi­te­le se dosa­dil Sidney Sheinberg, aby dohlí­žel na inves­ti­ce stu­dia do pro­jek­tu. Vedoucí pra­cov­ní­ci spo­leč­nos­ti Amblin Kathleen Kennedyová a Frank Marshall se při­po­ji­li ke Spielbergovi jako výkon­ní pro­du­cen­ti fil­mu.

Práva na Návrat do budouc­nos­ti však zůsta­la spo­leč­nos­ti Columbia Pictures. Priceův nástup­ce v Columbia Pictures, Guy McElwaine, při­pra­vo­val sati­ru na noi­ro­vý film Double Indemnity (1944) ve vlast­nic­tví spo­leč­nos­ti Universal s názvem Big Trouble (1986). Jeho podob­nost s fil­mem Double Indemnity zna­me­na­la, že stu­dio poru­ší autor­ská prá­va Universal Pictures. S blí­ží­cí se pro­duk­cí požá­dal McElwaine Price o prá­va; výmě­nou za to Price zís­kal prá­va na film Návrat do budouc­nos­ti.

Sheinberg navr­hl úpra­vy fil­mu včet­ně změ­ny názvu z Pluta na Vesmírný muž, pro­to­že se domní­val, že Návrat do budouc­nos­ti nebu­de mít u divá­ků ohlas. Gale a Zemeckis nevě­dě­li, jak Sheinbergovy návrhy odmít­nout, aniž by ris­ko­va­li jeho hněv. Spielberg zasá­hl a poslal Sheinbergovi oběž­ník ve zně­ní: „Ahoj Side, děku­ji za tvou vel­mi vtip­nou poznám­ku, všich­ni jsme se u ní zasmá­li, pokra­čuj v ní.“ Spielberg věděl, že Sheinbergovi bude pří­liš trap­né při­znat, že jeho poznám­ka měla být brá­na váž­ně. Sheinberg poz­dě­ji pro­hlá­sil, že to byla „blbost“. Sheinberg chtěl také změ­nit jmé­no Martyho mat­ky z Meg na Lorraine (pocta jeho ženě Lorraine Garyové) a pře­jme­no­vat pro­fe­so­ra Browna na Doktora Browna, pro­to­že to pova­žo­val za pří­stup­něj­ší. Třetí návrh byl dokon­čen v čer­ven­ci 1984. Dlouhý vývoj umož­nil Galeovi a Zemeckisovi vylep­šit vti­py ve scé­ná­ři, zejmé­na ty, kte­ré od roku 1980 zasta­ra­ly. Vtip o býva­lém her­ci Ronaldu Reaganovi, kte­rý se stal pre­zi­den­tem Spojených stá­tů, zůstal po jeho zno­vuzvo­le­ní v roce 1984 zacho­ván.

Osazení herců

První vol­bou pro ztvár­ně­ní Martyho McFlye byl Michael J. Fox. Gale a Zemeckis věři­li, že jeho herec­ké nača­so­vá­ní v sit­co­mu Rodinná pou­ta (1982-1989) v roli kul­ti­vo­va­né­ho Alexe P. Keatona lze pře­vést na Martyho neši­kov­nost. Spielberg požá­dal pro­du­cen­ta seri­á­lu Garyho Davida Goldberga, aby dal Foxovi pře­číst scé­nář. Goldberg se obá­val, že Foxova nepří­tom­nost by moh­la poško­dit úspěch Rodinných pout - zvláš­tě když jeho kole­gy­ně Meredith Baxterová byla na mateř­ské dovo­le­né - a scé­nář mu nedal. Uvažovalo se o dal­ších mla­dých hvězdách, např: John Cusack, C. Thomas Howell, Johnny Depp, Ralph Macchio, Charlie Sheen, Jon Cryer, Ben Stiller, Peter DeLuise, Billy Zane, George Newbern, Robert Downey Jr, Christopher Collet, Matthew Modine a Corey Hart (kte­rý odmí­tl účast na kon­kur­zu). Howell byl favo­ri­tem, ale Sheinberg dal před­nost Ericu Stoltzovi, kte­rý zau­jal ztvár­ně­ním Rockyho Dennise v raném pro­mí­tá­ní dra­ma­tic­ké­ho fil­mu Maska (1985). S blí­ží­cím se ter­mí­nem natá­če­ní se Zemeckis roz­ho­dl pro Stoltze. Sheinberg slí­bil, že pokud Stoltz nevy­jde, mohou film nato­čit zno­vu. Jméno posta­vy bylo odvo­ze­no od asi­s­ten­ta pro­duk­ce fil­mu Used Cars Martyho Caselly. Zemeckis navr­hl McFlye, pro­to­že to zně­lo „celo­a­me­ric­ky“.

Do role Doca Browna byli mimo jiné zva­žo­vá­ni Jeff Goldblum, John Lithgow, Dudley Moore, Ron Silver, Robin Williams, John Cleese, Mandy Patinkin, Gene Hackman a James Woods. Producent Neil Canton navr­hl Lithgowa, pro­to­že s ním a Christopherem Lloydem pra­co­val na fil­mu Buckaroo Banzai (1984). Lithgow nebyl k dis­po­zi­ci, a tak byla role nabíd­nu­ta Lloydovi. Ten se zdrá­hal do natá­če­ní zapo­jit, dokud ho k při­je­tí role nepře­mlu­vil jeho pří­tel. Albert Einstein a diri­gent Leopold Stokowski inspi­ro­va­li Lloyda k divo­kým bílým vla­sům. Lloyd ovliv­ňo­val shr­be­ný postoj, aby se svou výš­kou 6 stop a 1,85 m při­blí­žil výš­ce 5 stop a 5 pal­ců vyso­ké­ho Foxe.

O Lea Thompsonové se fil­ma­ři dozvě­dě­li při výzku­mu Stoltze v kome­di­ál­ním dra­ma­tu Divoký život (1984). Crispin Glover pou­žil při ztvár­ně­ní George McFlye mno­ho svých maný­rů. Gale jeho výkon ozna­čil za „praš­tě­ný“ a Zemeckis údaj­ně nebyl s Gloverovými herec­ký­mi roz­hod­nu­tí­mi spo­ko­jen a naří­dil mu, aby byl v roli star­ší­ho George zdr­žen­li­věj­ší. Glover během natá­če­ní ztra­til hlas a poz­dě­ji někte­ré repli­ky dabo­val. Do role Biffa Tannena byli zva­žo­vá­ni Deluise, Zane, Tim Robbins a J. J. Cohen. Cohen nebyl pova­žo­ván za dosta­teč­ně zastra­šu­jí­cí­ho pro­ti Stoltzovi a roli zís­kal Thomas F. Wilson; byla to jeho prv­ní hlav­ní role v celo­ve­čer­ním fil­mu. Zane a Cohen byli mís­to toho obsa­ze­ni do rolí Biffových posko­ků Match a Skinhead. Tannenovo jmé­no bylo pře­vza­to od výkon­né­ho ředi­te­le stu­dia Universal Neda Tanena, kte­rý byl Galeovi a Zemeckisovi nepří­jem­ný.

Melora Hardinová byla obsa­ze­na do role Jennifer Parkerové na zákla­dě smlou­vy na dva fil­my. Po Stoltzově výmě­ně byl štáb dota­zo­ván, zda má být Hardinová vyš­ší než Fox; žen­ská část štá­bu se v drti­vé vět­ši­ně vyslo­vi­la pro to, aby Marty nebyl niž­ší než jeho pří­tel­ky­ně. Hardinovou nahra­di­la Claudia Wellsová, kte­rá před­tím roli odmít­la kvů­li angaž­má v krát­ko­me­tráž­ním tele­viz­ním seri­á­lu Off the Rack (1984). Uvažovalo se také o hereč­kách Kyře Sedgwick a Jill Schoelen; o Schoelen bylo řeče­no, že vypa­dá pří­liš „exo­tic­ky“ a není dosta­teč­ně ame­ric­ká. Domácí maz­lí­ček Doca Browna, pes jmé­nem Einstein, byl původ­ně pod­le scé­ná­ře šim­panz jmé­nem Shemp. Sheinberg trval na tom, že fil­my se šim­pan­zi nikdy nedo­padly dob­ře. James Tolkan byl prv­ní vol­bou pro roli ředi­te­le Stricklanda poté, co ho Zemeckis viděl v kri­mi­nál­ním dra­ma­tu Princ z měs­ta (1981). Zpěvák a autor soun­d­trac­ku Huey Lewis se obje­vil v roli porot­ce sou­tě­že Battle of the Bands. Lewis sou­hla­sil, že se obje­ví, pokud bude bez náro­ku na hono­rář a bude moci nosit pře­vlek. Gale se obje­vil jako ruka v radi­ač­ním oble­ku, kte­rá ťuká na dis­plej času DeLoreanu.

Natáčení se Stoltzem

První natá­če­ní zača­lo 26. lis­to­pa­du 1984 a mělo trvat 14 týd­nů, skon­čit mělo 28. úno­ra 1985 a roz­po­čet se odha­do­val na 14 mili­o­nů dola­rů. Natáčení pro­bí­ha­lo pře­váž­ně na pozem­cích Universal Studios a na loka­cích v Kalifornii. Kameramanem byl Dean Cundey, kte­rý se Zemeckisem spo­lu­pra­co­val již na fil­mu Honba za dia­man­tem. Střihač Arthur Schmidt byl najat poté, co Zemeckis viděl jeho prá­ci na fil­mu Prvorozený (1984); Schmidt dopo­ru­čil najmout Harryho Keramidase jako spo­lusestři­ha­če. Frank Marshall půso­bil také jako reži­sér dru­hé jed­not­ky.

Vzhledem k napja­té­mu časo­vé­mu plá­nu pro­bí­hal střih sou­běž­ně s natá­če­ním. Dne 30. pro­sin­ce 1984 si Zemeckis se Schmidtem a Keramidasem pro­hléd­li stá­va­jí­cí scé­ny. Zemeckis se zdrá­hal pro­hléd­nout si nato­če­ný mate­ri­ál, pro­to­že by byl sebe­kri­tic­ký, ale domní­val se, že Stoltzovo herec­tví nefun­gu­je, a už pře­dem vyjme­no­val něko­lik scén, kte­ré chtěl nato­čit zno­vu. Zemeckis si zavo­lal Galea a pro­du­cen­ty, aby jim zábě­ry uká­zal; ti se shod­li, že Stoltz se na roli neho­dí. Stoltz hrál roli inten­ziv­ním a váž­ným tónem, niko­li s „screwballo­vou“ ener­gií, jakou si přá­li. Gale cha­rak­te­ri­zo­val Stoltze jako dob­ré­ho her­ce ve špat­né roli.

Stoltz vyu­ží­val meto­dic­ké herec­tví a v době, kdy nena­tá­čel, zůstá­val v roli Martyho a odmí­tal odpo­ví­dat na své jmé­no. To vyús­ti­lo ve spo­ry s někte­rý­mi čle­ny štá­bu, včet­ně Wilsona. Stoltz se i přes Wilsonovy pro­tes­ty plně vlo­žil do toho, aby Wilsona spí­še popo­str­čil, než aby ho napo­do­bil. Spielberg pro­hlá­sil, že Zemeckis potře­bo­val mít náhra­du na svém mís­tě ješ­tě před­tím, než Stoltze vyho­dí, jinak ris­ko­val, že pro­duk­ce bude zru­še­na. Zemeckis a pro­du­cen­ti požá­da­li Sheinberga o svo­le­ní udě­lat vše, co bude nut­né, aby se Foxově účas­ti vyho­vě­lo; Spielberg zno­vu zavo­lal Goldbergovi. Dne 3. led­na 1985 Goldberg infor­mo­val Fox o tom, že mu zata­jil scé­nář Návratu do budouc­nos­ti, a tvůr­ci chtě­li vědět, zda má zájem. Baxter se vrá­til do seri­á­lu a moh­li být vůči Foxu fle­xi­bil­něj­ší, pokud budou mít Rodinná pou­ta před­nost. Fox sou­hla­sil, že se při­po­jí, aniž by si pře­če­tl scé­nář. Přechod se nemohl usku­teč­nit oka­mži­tě a natá­če­ní pokra­čo­va­lo se Stoltzem v hlav­ní roli, aniž by věděl, že bude nahra­zen.

10. led­na 1985 Zemeckis Stoltzovi ozná­mil, že se na fil­mu již nepo­dí­lí. Zemeckis to popsal jako „nej­těž­ší setká­ní, jaké jsem kdy v živo­tě zažil, a byla to moje chy­ba. Zlomil jsem [Stoltzovi] srd­ce.“ Stoltz prý mas­ké­ro­vi řekl, že není komik a nechá­pe, proč byl do fil­mu obsa­zen. Producenti infor­mo­va­li hlav­ní her­ce a zby­tek štá­bu, že se vel­ká část fil­mu bude natá­čet zno­vu. Cundey uve­dl, že vět­ši­na štá­bu pova­žo­va­la Stoltzovo odvo­lá­ní za „dobrou zprá­vu“. Členové štá­bu poz­dě­ji uved­li, že exis­to­va­ly zjev­né názna­ky, že Stoltz bude nahra­zen; scé­no­gra­fům bylo řeče­no, aby nemě­ni­li kuli­sy z roku 1955, a scé­na zahr­nu­jí­cí dis­ku­si mezi Martym a Docem byla nato­če­na pou­ze s Docem. Stoltz nato­čil řadu klí­čo­vých scén včet­ně Martyho ces­ty do roku 1955 v DeLoreanu, jeho poru­chy při pří­pra­vě na návrat do roku 1985 a jeho posled­ní scé­nou byl Martyho návrat do roku 1985. Natáčení se zpoz­di­lo, ztra­ti­lo se 34 natá­če­cích dnů a nákla­dy navíc dosáh­ly 3,5 až 4 mili­o­nů dola­rů, včet­ně toho, že Stoltz dostal svůj plat v plné výši. Marketingový tým Universal Pictures měl za úkol zmír­nit nega­tiv­ní pub­li­ci­tu pro­jek­tu, kte­rý nahra­dil svou hlav­ní hvězdu.

Natáčení s Foxem

Foxův prv­ní den na pla­ce byl 15. led­na 1985. Přes den natá­čel Rodinná pou­ta a pak odjel na mís­to natá­če­ní Návratu do budouc­nos­ti. Často se vra­cel domů až brzy ráno násle­du­jí­cí­ho dne a o víken­dech se pro­gram ješ­tě více posu­nul, pro­to­že Rodinná pou­ta se natá­če­la před živým pub­li­kem. Týmoví pra­cov­ní­ci, kte­ří Foxe vysa­zo­va­li doma, muse­li her­ce pra­vi­del­ně nosit do poste­le. To trva­lo až do dub­na, kdy natá­če­ní Rodinných pout skon­či­lo. Gale řekl, že Foxovo mlá­dí zna­me­na­lo, že zvlá­dal méně spán­ku než obvykle; Fox to popsal jako vyčer­pá­va­jí­cí, ale stá­lo to za to. V dal­ším prů­bě­hu natá­če­ní byl Fox při scé­nách plný ener­gie, ale mimo natá­če­ní měl pro­blém zůstat vzhů­ru. Některé repli­ky pro­ne­sl ad-libem, když zapo­mněl zamýš­le­ný dia­log, a vzpo­mí­nal, jak na pla­ce Rodinných pout hle­dal video­ka­me­ru, než si uvě­do­mil, že jde o rekvi­zi­tu z fil­mu Návrat do budouc­nos­ti. Musel se také nau­čit napo­do­bo­vat hru na kyta­ru a cho­re­o­gra­fii ska­te­bo­ar­do­vých sestav, kte­ré ho uči­li Per Welinder a Bob Schmelzer.

Aby se vyrov­na­ly jeho koli­du­jí­cí plá­ny a sní­ži­ly nákla­dy na výro­bu, někte­ré scé­ny s Martym se natá­če­ly bez Foxe, kte­rý svou roli natá­čel zvlášť. Opakované natá­če­ní scén dalo fil­ma­řům pří­le­ži­tost iden­ti­fi­ko­vat pro­blémy a rea­li­zo­vat nové nápa­dy. Aby se nemu­se­ly sta­vět dal­ší kuli­sy tří­dy, nahra­dil úvod­ní záběr na řadu hodin v labo­ra­to­ři dok­to­ra Browna úvod­ní scé­nu, v níž Marty spus­tí požár­ní alarm, aby se dostal z polep­šov­ny. Výškové roz­dí­ly mezi Stoltzem a Foxem si vyžá­da­ly i dal­ší změ­ny, napří­klad scé­nu, v níž Fox učí George, jak se dělá punč, pro­to­že Fox nedo­sá­hl na potřeb­nou rekvi­zi­tu. Podle Galea se po nahra­ze­ní Stoltze Foxem atmo­sfé­ra na pla­ce zlep­ši­la. Thompson anekdo­tic­kým způ­so­bem uve­dl, že zatím­co Stoltz obědval sám ve svém pří­vě­su, Fox obědval s her­ci a štá­bem.

Produkce vyu­ží­va­la mno­ho loka­cí v Los Angeles a oko­lí. Hodinová věž je stav­ba na pozem­ku Universal Studios v Universal City v Kalifornii. Při natá­če­ní zdo­la byl Lloyd umís­těn na rekon­struk­ci hodi­no­vé věže, ale při natá­če­ní sho­ra stál Lloyd na vrcho­lu samot­né věže. Produkční desig­nér Lawrence G. Paull trval na pou­ži­tí kulis z kulis Universal Backlot kvů­li obtí­žím a nákla­dům spo­je­ným s vytvo­ře­ním odpo­ví­da­jí­cí­ho vzhle­du are­á­lu na mís­tě natá­če­ní z roku 1955. Whittier High School ve měs­tě Whittier je střed­ní ško­la v Hill Valley. Martyho dům a okol­ní Lyonova síd­la se nachá­ze­jí v Arletě v Los Angeles. Několik obyt­ných loka­cí se natá­če­lo v Pasadeně: Lorraine a George z roku 1955 a dům Doca Browna z roku 1955 - jeho exte­ri­ér je Gamble House - a inte­ri­é­ry se natá­če­ly v his­to­ric­kém Blacker House. Obchodní cen­t­rum Puente Hills Mall v Rowland Heights slou­ží jako obchod­ní cen­t­rum Twin Pines, kte­ré se poz­dě­ji sta­ne obchod­ním cen­t­rem Lone Pine poté, co Marty v roce 1955 vyvrá­tí jeden ze stro­mů na ran­či Twin Pines, kte­rý se natá­čel na ran­či Golden Oak Ranch ve měs­tě Newhall v Santa Claritě v Kalifornii, pat­ří­cím stu­diu Walta Disneyho. Mezi dal­ší loka­ce pat­ří skle­pe­ní holly­wo­od­ské­ho sjed­no­ce­né­ho meto­dis­tic­ké­ho kos­te­la, kde se natá­čel škol­ní ples, a Griffithův park, kde Marty začí­ná svou ces­tu k budo­vě sou­du, aby se vrá­til do roku 1985, a pro­chá­zí kolem slou­pu veřej­né­ho osvět­le­ní před diva­dlem Greek Theatre.

Natáčení skon­či­lo po 107 dnech 26. dub­na 1985. Poslední den natá­če­ní zahr­no­val pick-up zábě­ry Martyho a psa Einsteina v DeLoreanu.

Postprodukce

Arthur F. Repola půso­bil jako post­pro­dukč­ní super­vi­zor, ale stal se zod­po­věd­ným za mno­ho aspek­tů mimo svou roli, včet­ně roz­počtů, sto­ry­bo­ar­dů a obec­né­ho řeše­ní pro­blé­mů. Tyto role pat­ři­ly Kennedymu a Marshallovi, ale oba byli zane­prázd­ně­ni jiný­mi fil­my. Pro Schmidta byl střih fil­mu obtíž­ný, pro­to­že si musel před­sta­vit, kam budou poz­dě­ji při­dá­ny spe­ci­ál­ní efek­ty; na doda­teč­nou úpra­vu nebyl čas ani roz­po­čet.

Hrubá ver­ze fil­mu byla sestří­há­na pro zku­šeb­ní pro­mí­tá­ní v kině Century 22 v kali­forn­ském San Jose v polo­vi­ně květ­na 1985, pou­hé tři týd­ny po skon­če­ní natá­če­ní. Diváci byli v úvo­du fil­mu zdán­li­vě neza­u­ja­tí, ale po obje­ve­ní DeLoreanu se zapo­ji­li. Na zku­šeb­ním pro­mí­tá­ní v Long Beach v Kalifornii odpo­vě­dě­lo 94 % divá­ků, že by film roz­hod­ně dopo­ru­či­li; 99 % jej hod­no­ti­lo jako vel­mi dob­rý nebo výbor­ný. Gale uve­dl, že když byl Doktorův pes Einstein poslán časem, vyvo­la­lo to urči­té oba­vy, pro­to­že se divá­ci domní­va­li, že byl zabit. Film byl pře­stří­hán a zno­vu pro­mí­tán v kině Alfreda Hitchcocka v Universal Studios pro vedou­cí pra­cov­ní­ky, včet­ně Sheinberga. Ten byl tak ohro­men, že posu­nul plá­no­va­né datum pre­mi­é­ry na 3. čer­ven­ce 1985, aby měl film více času v kinech během hlav­ní let­ní sezó­ny. Nové datum zkrá­ti­lo post­pro­dukč­ní plán na pou­hých devět týd­nů pro spe­ci­ál­ní efek­ty a střih. Zemeckis strá­vil vět­ši­nu červ­na spě­chem, aby film dokon­čil.

Vypuštěné scé­ny zahr­nu­jí: scé­na, kdy si Doc pro­hlí­ží čís­lo Playboye a pozna­me­ná­vá, že budouc­nost vypa­dá lépe; scé­na, kdy je George v roce 1985 nucen kou­pit od mla­dé dív­ky vel­ké množ­ství ara­ší­do­vých křeh­kých oříš­ků; scé­na, kdy je mla­dý George uvěz­něn v tele­fon­ní bud­ce mužem, kte­rý pře­ru­ší jeho tanec s Lorraine; a scé­na, kdy Marty před­stí­rá, že je „Darth Vader“, kte­rá byla zkrá­ce­na. Zemeckis zva­žo­val vystři­že­ní výstu­pu „Johnny B. Goode“, pro­to­že nepo­sou­val pří­běh, ale tes­to­va­cí pub­li­kum na něj rea­go­va­lo dob­ře. Vedou se spo­ry, zda je v hoto­vém fil­mu záběr na Stoltzovu ruku ve scé­ně, kdy Marty ude­ří Biffa. Gale pozna­me­nal, že to nelze zjis­tit bez kon­t­ro­ly ori­gi­nál­ní­ho fil­mo­vé­ho nega­ti­vu, což by zna­me­na­lo rizi­ko jeho poško­ze­ní. Konečný 116minutový sestřih byl dokon­čen 23. červ­na 1985. Studio Universal vyda­lo celo­strán­ko­vý inze­rát v časo­pi­se Variety, v němž děko­va­lo post­pro­dukč­ní­mu štá­bu za včas­né dokon­če­ní prá­ce. Konečný roz­po­čet činil 19 mili­o­nů dola­rů.

Hudba

Alan Silvestri slo­žil hud­bu k Návratu do budouc­nos­ti; se Zemeckisem spo­lu­pra­co­val už na fil­mu Romancing the Stone. Jediný pokyn, kte­rý mu Zemeckis dal, byl „musí to být vel­ké“. Silvestri pou­žil orchest­rál­ní hud­bu, aby vytvo­řil zvuk, kte­rý kon­tras­to­val s pro­stře­dím malé­ho měs­ta a význam­ný­mi udá­lost­mi mění­cí­mi se v čase, kte­ré se v něm ode­hrá­va­jí. Chtěl hrdin­ský motiv, kte­rý by byl oka­mži­tě roz­po­zna­tel­ný.

Huey Lewis byl oslo­ven, aby pro film slo­žil ústřed­ní píseň; měl za sebou úspěch své­ho nedáv­né­ho alba Sports. Sešel se s Galeem, Spielbergem a Zemeckisem, kte­ří měli v úmys­lu, aby Huey Lewis and the News byla Martyho oblí­be­ná sku­pi­na. Ačkoli mu to licho­ti­lo, Lewis se nechtěl zúčast­nit, pro­to­že neu­měl psát fil­mo­vé pís­ně a nechtěl napsat píseň s názvem „Back to the Future“. Zemeckis Lewise ujis­til, že může napsat jakou­ko­li píseň. Lewis sou­hla­sil, že při­hlá­sí dal­ší píseň, kte­rou napsal, a tou byla „The Power of Love“. Lewis tvr­dí, že „Power of Love“ byla jeho prv­ní před­lo­že­nou pís­ní, ale Zemeckis si vzpo­mněl na jinou prv­ní píseň, kte­rá byla odmít­nu­ta. Lewis poz­dě­ji při­stou­pil na Zemeckisovu žádost o dru­hou píseň, „Back in Time“.

Muzikant Eddie Van Halen zahrál kyta­ro­vý riff, kte­rým Marty (pře­vle­če­ný za „Darth Vadera“) pro­bu­dí George. Filmaři chtě­li pou­žít hud­bu Van Halena, ale kape­la se odmít­la zúčast­nit, a tak se Eddie zúčast­nil sám. Mark Campbell posky­tl Martyho pěvec­ký hlas, ale nedo­stal za něj uzná­ní, pro­to­že fil­ma­ři chtě­li před­stí­rat, že zpí­vá Fox. Když se o tom dozvě­děl hudeb­ní super­vi­zor Bones Howe, zajis­til Campbellovi jako kom­pen­za­ci malé pro­cen­to z pří­jmů ze soun­d­trac­ku. Paul Hanson nau­čil Foxe hrát na kyta­ru sklad­bu „Johnny B. Goode“ a cho­re­o­graf Brad Jeffries strá­vil čty­ři týd­ny tím, že Foxe učil napo­do­bo­vat růz­né pohy­by rocko­vých hvězd, kte­ré zpo­pu­la­ri­zo­va­li uměl­ci jako Pete Townshend, Jimi Hendrix a Chuck Berry. Berry zadr­žel povo­le­ní k pou­ži­tí pís­ně „Johnny B. Goode“ až do dne před natá­če­ním a za prá­va dostal 50 000 dola­rů. Zpěv ve sklad­bě „Earth Angel“ obsta­ral Harry Waters Jr.

Design

Speciální efekty

Speciální efek­ty fil­mu vytvo­ři­la spo­leč­nost Industrial Light & Magic (ILM) pod dohle­dem Kena Ralstona a Kevina Pikea. Obsahuje při­bliž­ně 27-32 zábě­rů spe­ci­ál­ních efek­tů, opro­ti 300 tako­vým zábě­rům typic­kým pro sou­do­bé fil­my s vyš­ším roz­poč­tem. Přestože Ralston pra­co­val sou­čas­ně na fil­mech The Goonies a Cocoon, vzal si ten­to doda­teč­ný pro­jekt, pro­to­že vyža­do­val rela­tiv­ně málo efek­tů a chtěl rea­li­zo­vat plá­no­va­ný závěr, kdy Marty naje­de stro­jem času do jader­né­ho výbuchu. Tým měl k dis­po­zi­ci devět a půl týd­ne, kte­ré se zkrá­ti­ly na méně než devět, jakmi­le Universal Pictures posu­nu­lo datum pre­mi­é­ry. ILM pra­co­va­lo na Návratu do budouc­nos­ti až do oka­mži­ku, kdy musel být film pře­dán k tis­ku fil­mo­vých kotoučů pro kina.

Napjatý časo­vý plán ovliv­nil kva­li­tu spe­ci­ál­ních efek­tů. Ralston byl zkla­mán scé­nou, v níž Martyho ruka mizí, když se mění jeho budouc­nost. Liška byla nato­če­na oddě­le­ně od jeho ruky a obě byly slo­že­ny dohro­ma­dy; ruka byla nato­če­na širo­ko­úh­lým objek­ti­vem, tak­že se zdá­la pří­liš vel­ká a muse­la být zmen­še­na. Zemeckis chtěl jem­né vybled­nu­tí, ale výsled­kem bylo, že malý kruh ruky vyble­dl a nebyl čas to opra­vit. Ve stej­né scé­ně Marty a jeho sou­ro­zen­ci z foto­gra­fie mizí. Pro ILM bylo obtíž­né stmí­vat jed­not­li­vé aspek­ty foto­gra­fie, zejmé­na pro­to, že se pohy­bo­va­la na krku kyta­ry. Replika krku kyta­ry byla zkon­stru­o­vá­na ve čtyř­ná­sob­né veli­kos­ti opro­ti nor­má­lu; stru­ny kyta­ry byly vyro­be­ny z kabe­lu o tloušť­ce až čtvrt pal­ce. Na zvět­še­nou foto­gra­fii byla při­pev­ně­na hli­ní­ko­vá deska o roz­mě­rech 11 × 14 pal­ců. Společnost ILM pou­ži­la ver­zi foto­gra­fie bez Martyho a jeho sou­ro­zen­ců a kaž­dou posta­vu do foto­gra­fie jed­not­li­vě vlo­ži­la. Když se to nepo­da­ři­lo, byly pou­ži­ty čty­ři růz­né foto­gra­fie: jed­na obsa­hu­jí­cí poza­dí a jed­na pro kaž­dé­ho McFlyova sou­ro­zen­ce. Mechanická kame­ra cyk­lic­ky pro­chá­ze­la kaž­dou foto­gra­fii a tisk­la ji na film. Zvětšená kyta­ra byla pro zvý­še­ní rea­lis­tič­nos­ti pře­mís­tě­na.

Původní závěr s jader­ným výbu­chem byl pova­žo­ván za pří­liš kom­pli­ko­va­ný a náklad­ný, nákla­dy se odha­do­va­ly na 1 mili­on dola­rů. Výtvarný reži­sér Andrew Probert vytvo­řil sto­ry­bo­ard scé­ny, kte­rá by byla vytvo­ře­na pomo­cí kulis a mini­a­tur. Když se závěr pře­su­nul do hodi­no­vé věže, ILM zkou­ma­lo bou­ře, aby dosáh­lo správ­né este­ti­ky. Mraky byly zkon­stru­o­vá­ny z poly­este­ro­vé vlákni­té výpl­ně, zavě­še­ny do sítě a natá­če­ny sho­ra, zatím­co Ralston sví­til zespo­du sil­ným svět­lem. Pomocí reosta­tu rych­le měnil inten­zi­tu svě­tel, aby napo­do­bil blesk.

Blesk, kte­rý ude­ří do věže s hodi­na­mi, byl popsán jako „nej­vět­ší blesk v ději­nách kine­ma­to­gra­fie“ a vyvi­nu­lo ho ani­mač­ní oddě­le­ní Wese Takahashiho. Měl vychá­zet z dál­ky a při­bli­žo­vat se, ale zábě­ry byly nato­če­ny pří­liš blíz­ko věže a mezi ním a hor­ní čás­tí zábě­ru nebyl dosta­teč­ný pro­stor. Problém byl také s pří­liš dlou­hým zob­ra­ze­ním bles­ku na plát­ně, pro­to­že díky tomu byl blesk zře­tel­ně­ji ani­mo­va­ný. Počet zábě­rů byl sní­žen, ale šroub nevy­pa­dal dosta­teč­ně cha­o­tic­ky. Zemeckis vybral jedi­ný sní­mek šrou­bu ve tva­ru pís­me­ne „S“ a požá­dal, aby se efekt zamě­řil na ten­to tvar a byl zkrá­cen na 20 sním­ků. Šroub byl nakres­len čer­ným inkous­tem na bílý papír; difuz­ní efek­ty a záři při­da­lo optic­ké oddě­le­ní.

Stroj času DeLorean

DeLorean byl vyvi­nut pod dohle­dem Lawrence Paulla, kte­rý jej navr­hl spo­lu s výtvar­ní­kem Ronem Cobbem a ilu­strá­to­rem Andrewem Probertem. Jejich zámě­rem bylo, aby vozi­dlo vypa­da­lo opra­ve­né ze spo­leč­ných dílů. Stroj času byl původ­ně kon­ci­po­ván jako sta­ci­o­nár­ní zaří­ze­ní; v jed­nu chví­li to byla led­nič­ka. Spielberg ten­to nápad veto­val, pro­to­že se obá­val, že by se do něj dět­ští divá­ci moh­li poku­sit vlézt. Zemeckis navr­hl DeLorean, pro­to­že nabí­zel mobi­li­tu a jedi­neč­ný design; dve­ře s rac­ko­vý­mi kří­d­ly by rodi­ně z 50. let při­pa­da­ly jako mimo­zem­ské UFO. Společnost Ford Motor Company nabíd­la 75 000 dola­rů, aby mís­to toho pou­ži­la Ford Mustang; Gale odpo­vě­děl: „Doc Brown nejez­dí v zasra­ným Mustangu“. Michael Fink byl najat jako spoj­ka výtvar­né­ho oddě­le­ní a dostal za úkol rea­li­zo­vat Cobbovy ski­ci a dohlí­žet na kon­struk­ci vozu. Byl najat Paullem a Cantonem, kte­ří s ním pra­co­va­li na fil­mech Blade Runner (1982), respek­ti­ve Buckaroo Bonzai. Fink měl roz­dě­la­ný pro­jekt, ale sou­hla­sil, že pomů­že ve vol­ných týd­nech, kte­ré mu zbý­va­ly. Od sbě­ra­te­le byly zakou­pe­ny tři pou­ži­té DeLoreany - jeden pro kaska­dér­ské kous­ky, jeden pro spe­ci­ál­ní efek­ty a detail­něj­ší ver­ze pro hrdi­ny pro detail­ní zábě­ry. Byly nespo­leh­li­vé a čas­to se porou­chá­va­ly. Jako rych­lost ces­to­vá­ní časem byla zvo­le­na rych­lost 88 mil za hodi­nu (142 km/h), pro­to­že byla snad­no zapa­ma­to­va­tel­ná a na tacho­me­t­ru vypa­da­la „cool“.

Letící DeLorean v závě­reč­né scé­ně pou­žil kom­bi­na­ci hra­ných zábě­rů, ani­ma­ce a mode­lu v měřít­ku 1:5 (při­bliž­ně 33 pal­ců (840 mm) dlou­hé­ho), kte­rý posta­vil Steve Gawley a tým mode­lář­ské díl­ny. Akt, kdy DeLorean ces­tu­je časem, byl nazván efek­tem „časo­vé­ho řezu“. Zemeckis věděl pou­ze to, že chce, aby byl pře­chod násil­ný. Popsal ho jako „nean­dr­tál­ce, kte­rý sedí na kapo­tě DeLoreanu a odla­mu­je před sebou lát­ku času“. Efekt je tak rych­lý, že je nepo­střeh­nu­tel­ný. Zemeckis tomu dával před­nost, pro­to­že nechtěl, aby divá­ci pří­liš pře­mýš­le­li o tom, jak vše fun­gu­je.

Umělecká režie a make-up

Pro rea­lis­tič­těj­ší kuli­sy byly pou­ži­ty sku­teč­né názvy zna­ček, napří­klad Texaco, a pro­du­cen­ti naří­di­li, aby se ve fil­mu obje­vi­ly někte­ré znač­ky, kte­ré si za to zapla­ti­ly. Neznámá ply­ná­ren­ská spo­leč­nost nabíd­la vel­kou část­ku za zařa­ze­ní, ale Paull pou­žil znač­ku Texaco, pro­to­že mu při­po­mí­na­la vtip ze seri­á­lu The Milton Berle Show. Tato vol­ba ved­la k někte­rým spo­rům, napří­klad mateř­ská spo­leč­nost Pepsi, PepsiCo, chtě­la vyne­chat vtip o nápo­ji Tab, kte­rý vyrá­bí její kon­ku­rent Coca-Cola. K syn­chro­ni­za­ci mno­ha hodin v úvod­ní scé­ně bylo zapo­tře­bí dva­cet hodi­ná­řů a k jejich sou­čas­né­mu spuš­tě­ní byly pou­ži­ty klad­ky. Drew Struzan vytvo­řil pla­kát k fil­mu. Producenti dou­fa­li, že jeho žáda­ná pla­ká­to­vá gra­fi­ka vzbu­dí dal­ší zájem o film.

Film pou­ží­vá sty­li­zo­va­nou adap­ta­ci este­ti­ky 50. let, kte­rá má blí­že k tele­viz­ní seri­á­lo­vé inter­pre­ta­ci než k přes­né rekon­struk­ci. Byly pou­ži­ty moder­ní tech­no­lo­gie - napří­klad sou­čas­né lát­ky -, pro­to­že návr­há­ři se domní­va­li, že teh­dej­ší móda není zají­ma­vá. Pro ztvár­ně­ní postav napříč tře­mi deká­da­mi nechtě­li tvůr­ci nechat star­ší her­ce zastou­pit ty mlad­ší, pro­to­že se domní­va­li, že by změ­na byla zjev­ná a ruši­vá. Tvůrce spe­ci­ál­ních efek­tů Ken Chase pro­ve­dl na mla­dých her­cích mas­kér­ské tes­ty, aby je zestárl; prv­ní výsled­ky byly odra­zu­jí­cí. Pro Glovera vytvo­řil pro­té­zu krku a pleša­tou čepi­ci s ustu­pu­jí­cí linií vla­sů, ale pova­žo­val je za pře­hna­né. Chase zjis­til, že je obtíž­né vyvá­žit stár­nu­tí her­ců a záro­veň zacho­vat dosta­tek jejich při­ro­ze­né­ho vzhle­du, aby zůsta­li roz­po­zna­tel­ní.

Byly zho­to­ve­ny odlit­ky obli­čejů her­ců, z nichž byly vyro­be­ny sádro­vé for­my. Chase přes sádro­vé for­my vymo­de­lo­val pomo­cí late­xu jem­něj­ší efek­ty. Pro Lorraine vytvo­řil pod­brad­ky a oční váč­ky a také těles­né vycpáv­ky, kte­ré odrá­že­ly její zvý­še­nou váhu a nad­měr­nou kon­zu­ma­ci alko­ho­lu. Místo ustu­pu­jí­cí vla­so­vé linie Chase pou­ze změ­nil účes George a pomo­cí pro­téz mu dodal méně výraz­nou čelist. Biffova posta­va se změ­ni­la výraz­ně­ji, pro­to­že Chase chtěl, aby vypa­dal „pro­tiv­ně“; byl ztlu­š­těn, dostal kot­le­ty a účes přes hla­vu, aby zakryl ros­tou­cí pleš. Protézy byly kom­bi­no­vá­ny s líče­ním a osvět­le­ním, aby posta­vy ješ­tě více zestár­ly.

Chase pova­žo­val tuto prá­ci za frustru­jí­cí ve srov­ná­ní se svý­mi zku­še­nost­mi s fan­task­něj­ší­mi pro­té­za­mi, kte­ré umož­ňo­va­ly snad­ně­ji skrýt vady. Gumový latex neodrá­žel svět­lo stej­ně jako při­ro­ze­ná kůže, tak­že Chase pou­ží­val pro­ces stip­pin­gu - vytvá­ře­ní vzo­ru pomo­cí malých teček - k zpes­t­ře­ní tvá­ří her­ců, aby lépe skryl mís­ta, kde se kůže a pro­té­za setká­va­ly; detail­ním zábě­rům se vyhý­bal. Doktorův vzhled nebyl výraz­ně změ­něn. Chase nama­lo­val na Lloyda latex, jehož odstra­ně­ním vznik­ly na kůži vrás­ky, na kte­ré byly nama­lo­vá­ny dal­ší prv­ky, jako jsou jater­ní skvr­ny a stí­ny.

Premiéra

Kontext

V červ­nu 1985 zazna­me­nal diva­del­ní prů­my­sl čtr­nác­ti­pro­cent­ní pokles pro­de­je vstu­pe­nek opro­ti rekord­ním čtyřem mili­ar­dám dola­rů z před­cho­zí­ho roku. Na let­ní obdo­bí (počí­na­je posled­ním květ­no­vým týd­nem) bylo naplá­no­vá­no 45 fil­mů, včet­ně sním­ků Rambo: První krev - část II, The Goonies, Brewsterovy mili­o­ny, Fletch a nej­no­věj­ší­ho fil­mu o Jamesi Bondovi Vyhlídka na zabi­tí. Tento 25% nárůst opro­ti před­cho­zí­mu roku vedl k oba­vám pro­fe­si­o­ná­lů v obo­ru, že kon­ku­ren­ce roz­dě­lí divá­ky a ome­zí finanč­ní výno­sy, a to v době, kdy se prů­měr­né nákla­dy na výro­bu a mar­ke­ting fil­mu zvý­ši­ly na 14,5 mili­o­nu dola­rů, resp. 7 mili­o­nů dola­rů. Vyšší roz­po­čet na zajiš­tě­ní popu­lár­ní­ho, a tedy výdě­leč­né­ho obsa­ze­ní byl pova­žo­ván za vhod­né rizi­ko. Většina fil­mů plá­no­va­ných k uve­de­ní do kin byla zamě­ře­na na mlad­ší pub­li­kum, se zamě­ře­ním na fan­ta­sy a nad­při­ro­ze­no. Tyto fan­ta­sy prv­ky odrá­že­ly teh­dej­ší dobu a čas­to vyu­ží­va­ly tech­no­lo­gic­ké zdro­je namís­to magic­kých. Pouze něko­lik fil­mů, jako Cocoon a Prizziho čest, bylo zamě­ře­no na dospě­lé.

Původně měl být Návrat do budouc­nos­ti uve­den do kin v květ­nu 1985, ale byl posu­nut na 21. červ­na, což byl nej­bliž­ší ter­mín, kdy mohl mít Zemeckis film při­pra­ve­ný. Zpoždění způ­so­be­né výmě­nou Stoltze posu­nu­lo pre­mi­é­ru na 19. čer­ven­ce a poz­dě­ji na srpen. Sheinberg posu­nul datum pre­mi­é­ry na 3. čer­ven­ce, čímž film zís­kal dal­ších 16 dní pro­mí­tá­ní v kinech v nej­vý­nos­něj­ším obdo­bí roku. Tento krok nabí­dl při­bliž­ně 100 000 pro­jek­cí navíc, kte­ré dohro­ma­dy vynes­ly odha­dem 40 mili­o­nů dola­rů. Chtěl se prý také vyhnout nega­tiv­ní­mu vní­má­ní fil­mů uvá­dě­ných poz­dě­ji v let­ním obdo­bí; jiné fil­mo­vé trhá­ky se obvykle uvá­dě­jí dří­ve. Změna si vyžá­da­la nová jed­ná­ní s maji­te­li kin, aby si zajis­ti­li sály na již tak pře­pl­ně­ném trhu. V někte­rých měs­tech bylo záko­nem vyža­do­vá­no, aby byl film před zakou­pe­ním pro­mí­tán vysta­vo­va­te­lům; maji­te­lům kin a mla­dým divá­kům na zkouš­ku byl pro­mí­tán nedo­kon­če­ný sestřih fil­mu. Ti jej ozna­či­li za slab­ší než E.T. Mimozemšťan nebo Krotitelé duchů, ale přes­to za zaru­če­ný kasov­ní trhák. Fox nebyl pro pro­pa­gač­ní prá­ce k dis­po­zi­ci, pro­to­že v Londýně natá­čel film Rodinná pou­ta Vacation (1985).

Box office

Ve Spojených stá­tech (USA) a Kanadě se Návrat do budouc­nos­ti dostal do širo­ké dis­tri­buce 3. čer­ven­ce 1985, před svá­teč­ním víken­dem Dne nezá­vis­los­ti. Během úvod­ní stře­dy a čtvrt­ka film vydě­lal 3,6 mili­o­nu dola­rů a během úvod­ní­ho víken­du dal­ších 11,3 mili­o­nu dola­rů z 1 420 kin - v prů­mě­ru 7 853 dola­rů na kino. Návrat do budouc­nos­ti skon­čil jako prv­ní film víken­du před wes­ter­nem Bledý jez­dec (7 mili­o­nů dola­rů) o dru­hém víken­du a fil­mem Rambo: První krev - část II (6,4 mili­o­nu dola­rů) o sed­mém víken­du. O dru­hém víken­du si udr­žel pozi­ci jed­nič­ky s dal­ší­mi 10,6 mili­o­ny dola­rů, před debu­tu­jí­cím akč­ním fil­mem Šílený Max za bouř­kou (7,8 mili­o­nu dola­rů) a Cocoon (5 mili­o­nů dola­rů), a o tře­tím víken­du před reprí­zou E.T. Mimozemšťana (8,8 mili­o­nu dola­rů) a Šíleným Maxem za bouř­kou (5,4 mili­o­nu dola­rů). Přestože se o čtvr­tém víken­du pro­pa­dl na dru­hou příč­ku za debu­tu­jí­cí National Lampoon’s European Vacation (12,3 mil. USD), o pátém víken­du se Návrat do budouc­nos­ti opět dostal na prv­ní mís­to a udr­žel se na něm násle­du­jí­cích osm týd­nů. Při vzpo­mín­ce na úvod­ní týd­ny Gale řekl: „Náš dru­hý víkend byl vyš­ší než prv­ní, což svěd­čí o skvě­lém ohla­su.“

Film byl i nadá­le sta­bil­ně úspěš­ný a do říj­na vydě­lal 155 mili­o­nů dola­rů, čímž pře­ko­nal kasov­ní výdě­lek fil­mu Rambo: První krev - část II (149 mili­o­nů dola­rů) a stal se nej­vý­dě­leč­něj­ším fil­mem roku. Celkově byl Návrat do budouc­nos­ti na prv­ním mís­tě 11 z prv­ních 12 týd­nů své­ho uve­de­ní a v prv­ní desít­ce nej­vý­dě­leč­něj­ších fil­mů se udr­žel cel­kem 24 týd­nů. Na kon­ci své­ho uve­de­ní v kinech vydě­lal Návrat do budouc­nos­ti při­bliž­ně 210,6 mili­o­nu dola­rů, čímž se stal nej­vý­dě­leč­něj­ším fil­mem roku 1985, před fil­mem Rambo: První krev II. část (150,4 mili­o­nu dola­rů), spor­tov­ním dra­ma­tem Rocky IV (127,9 mili­o­nu dola­rů) a dra­ma­tem Purpurová barva (94,2 mili­o­nu dola­rů). Podle odha­dů Box Office Mojo se pro­da­lo přes 59 mili­o­nů vstu­pe­nek. Odborníci z obo­ru před­po­klá­da­jí, že od roku 1997 čini­ly kasov­ní výno­sy pro stu­dia - po ode­čte­ní podí­lu kin - 105,5 mili­o­nu dola­rů.

Rok byl pro film pova­žo­ván za neú­spěš­ný. Navzdory rekord­ní­mu počtu fil­mo­vých pre­mi­ér se pro­dej vstu­pe­nek opro­ti roku 1984 sní­žil o 17 %. Vedoucí pra­cov­ní­ci prů­mys­lu z toho­to pro­blé­mu čás­teč­ně vini­li nedo­sta­tek ori­gi­na­li­ty a pře­by­tek fil­mů zamě­ře­ných na mlá­dež mlad­ší 18 let. Za trhá­ky byly pova­žo­vá­ny pou­ze fil­my Návrat do budouc­nos­ti a Rambo: První krev - část II, kte­ré vydě­la­ly více než dvoj­ná­so­bek tržeb fil­mu Cocoon. Dobře se daři­lo také fil­mům s pro­a­me­ric­kou tema­ti­kou. Po letech špat­ných výko­nů film Návrat do budouc­nos­ti spo­lu s fil­my Fletch, Brewsterovy mili­o­ny a Maska zvrá­til osud spo­leč­nos­ti Universal Pictures.

Mimo USA a Kanadu film vydě­lal pod­le odha­dů dal­ších 170,5 mili­o­nu dola­rů, čímž se stal tře­tím nej­vý­dě­leč­něj­ším fil­mem roku, hned za roman­tic­kým dra­ma­tem Z Afriky (179,1 mili­o­nu dola­rů) a Rockym IV (172,6 mili­o­nu dola­rů). Celkově Návrat do budouc­nos­ti vydě­lal celo­svě­to­vě 381,1 mili­o­nu dola­rů, čímž se stal nej­vý­dě­leč­něj­ším fil­mem roku 1985, před Rockym IV (300,5 mili­o­nu dola­rů) a Rambo: První krev II. část (300,4 mili­o­nu dola­rů). Film Návrat do budouc­nos­ti se dočkal něko­li­ka repríz v kinech u pří­le­ži­tos­ti výro­čí, včet­ně remaste­ro­va­né ver­ze pro­mí­ta­né v roce 2010. Tato uve­de­ní zvý­ši­la celo­svě­to­vou sumu fil­mu na 388,8 mili­o­nu dola­rů.

Recepce

Kritické ohlasy

vyprá­vě­ní pří­bě­hu namís­to čis­té podí­va­né. Attansio a Gene Siskel tvr­di­li, že ačko­li se Návrat do budouc­nos­ti zdál být „vším špat­ným“ ve fil­mech zamě­ře­ných na mlá­dež, úspěš­ně pře­vrá­til oče­ká­vá­ní tím, že se zamě­řil na rela­tiv­ní pří­běh s emo­ci­o­nál­ním jádrem a pou­žil neu­cti­vý, dob­ro­mysl­ný humor. Spolu s Richardem Corlissem se shod­li, že film pře­tr­vá, pro­to­že nabí­zí něco pro děti i dospě­lé. Někteří recen­zen­ti, jako napří­klad Corliss a Leonard Maltin, se shod­li, že úvod­ní část Návratu do budouc­nos­ti, plná expo­zi­ce, byla nej­slab­ší čás­tí fil­mu, ale ved­la do sil­něj­ší polo­vi­ny plné „vti­pu“, „údi­vu“, „komic­ké­ho pro­zře­ní“ a ori­gi­nál­ních nápa­dů.

Dave Kehr pozna­me­nal, že Gale a Zemeckis pat­ři­li k prv­ní gene­ra­ci fil­ma­řů ote­vře­ně ovliv­ně­ných vyrůs­tá­ním na tele­viz­ní zába­vě a jejich inspi­ra­ce je patr­ná v celém fil­mu. Hollywood Reporter uve­dl, že i přes Spielbergovu pro­du­cent­skou roli se jed­ná o jed­no­znač­ně Zemeckisovu vizi, kte­rá je jem­něj­ší, něž­něj­ší a „méně hluč­ná“. Někteří recen­zen­ti jej pří­z­ni­vě při­rov­ná­va­li k fan­ta­sy dra­ma­tu Báječný život z roku 1946, kte­ré nabí­ze­lo podob­nou pre­mi­su ústřed­ní posta­vy mění­cí svou budouc­nost. Roger Ebert uve­dl, že film nabí­zí lid­skost, šarm, humor a mno­há pře­kva­pe­ní, kte­rá pat­ří k jeho „nej­vět­ším potě­še­ním“. Sheila Bensonová byla kri­tič­těj­ší; Návrat do budouc­nos­ti jí při­pa­dal pře­pro­du­ko­va­ný a nedo­ta­že­ný, s prázd­ným kon­cem zamě­ře­ným na mate­ri­a­lis­tic­ké odmě­ny a postrá­da­jí­cím napě­tí, pro­to­že Martyho úspěch se nikdy nezdál být na pochy­bách. Siskel opo­no­val, že napě­tí pra­me­ní z toho, že se vymy­ká oče­ká­vá­ním typic­ké­ho fil­mu o ces­to­vá­ní v čase tím, že minu­lost je pro­měn­li­vá a budouc­nost nejis­tá. Paul Attanasio kri­ti­zo­val někte­ré aspek­ty, kte­ré se zdá­ly být „mecha­nic­ky“ navr­že­ny tak, aby vytvo­ři­ly co nej­šir­ší divác­kou atrak­ti­vi­tu.

Výkony her­ců byly obec­ně dob­ře při­ja­ty, zejmé­na výko­ny Foxe, Lloyda, Thompsona a Glovera. Recenzenti shod­ně chvá­li­li Foxův „při­taž­li­vý“ výkon, i když pod­le někte­rých Lloydův výkon ostat­ní zastí­nil. Kehr a Attanasio pova­žo­va­li jeho nekon­t­ro­lo­va­ný výkon a jedi­neč­nou „inten­zi­tu“ za poctu posta­vám šíle­ných věd­ců, kte­ré ztvár­ni­li napří­klad Sid Caesar nebo John Belushi, a záro­veň vytvo­ři­li defi­ni­tiv­ní arche­typ věd­ce pro moder­ní pub­li­kum. Naproti tomu recen­ze Vincenta Canbyho a Variety uvá­dě­la, že Thompsonův „kla­ma­vě váš­ni­vý“ výkon a Gloverova potá­ce­jí­cí se až sebe­vě­do­má posta­va se posta­ra­ly o výraz­né herec­ké výko­ny Návratu do budouc­nos­ti. Někteří recen­zen­ti pova­žo­va­li za nevkus­né pou­ži­tí libyj­ských tero­ris­tů, kte­ří v té době vzbu­zo­va­li sku­teč­ný strach.

Ocenění

Návrat do budouc­nos­ti zís­kal čty­ři nomi­na­ce na 43. roč­ník Zlatých gló­bů, a to za nej­lep­ší film (muzi­kál nebo kome­die), nej­lep­ší­ho her­ce ve fil­mu (muzi­kál nebo kome­die) (Fox), nej­lep­ší původ­ní píseň („The Power of Love“) a nej­lep­ší scé­nář (Gale a Zemeckis). Film byl také vyhlá­šen nej­ob­lí­be­něj­ším fil­mem na 12. roč­ní­ku People’s Choice Awards. Na Oscarech 1986 zís­kal film Návrat do budouc­nos­ti jed­nu cenu za nej­lep­ší střih zvu­ko­vých efek­tů (Charles L. Campbell a Robert Rutledge). Film zís­kal dal­ší tři nomi­na­ce:

Na 39. roč­ní­ku udí­le­ní cen Britské fil­mo­vé aka­de­mie zís­kal film Návrat do budouc­nos­ti pět nomi­na­cí, a to za nej­lep­ší film, nej­lep­ší původ­ní scé­nář (Gale a Zemeckis), nej­lep­ší zvuk (Bill Varney, B. Tennyson Sebastian II, Robert Thirlwell a William B. Kaplan) a nej­lep­ší původ­ní píseň („The Power of Love“). Na 13. roč­ní­ku Saturn Awards zís­kal film tři ceny: Nejlepší vědec­ko­fan­tas­tic­ký film, Nejlepší herec (Fox) a Nejlepší spe­ci­ál­ní efek­ty (Pike). Získal také cenu Hugo za nej­lep­ší dra­ma­tic­kou pre­zen­ta­ci. Návrat do budouc­nos­ti si vedl dob­ře i na mezi­ná­rod­ním poli: zís­kal cenu David di Donatello (Itálie) za nej­lep­ší­ho zahra­nič­ní­ho pro­du­cen­ta (Spielberg) a nej­lep­ší zahra­nič­ní scé­nář, cenu za vyni­ka­jí­cí zahra­nič­ní film od Japonské aka­de­mie a cenu Goldene Leinwand (Německo) za pro­dej více než 3 mili­o­nů vstu­pe­nek během prv­ních 18 měsí­ců.

Po uvedení do kin

Domácí média

22. květ­na 1986 vyšel film Zpátky do budouc­nos­ti na VHS za cenu 79,95 dola­rů a stal se prv­ním fil­mem, kte­ré­ho se za tuto cenu pro­da­lo 450 000 kusů, a záro­veň se stal nej­půj­čo­va­něj­ší kaze­tou roku. Pokračování bylo plá­no­vá­no až po uve­de­ní fil­mu Návrat do budouc­nos­ti v kinech a na konec domá­cí­ho vydá­ní byla při­po­je­na gra­fi­ka „To Be Continued...“, kte­rá měla pod­po­řit pově­do­mí o budou­cích fil­mech. Když byl Návrat do budouc­nos­ti v roce 2002 vydán na DVD, byla gra­fi­ka odstra­ně­na, pro­to­že Gale a Zemeckis chtě­li, aby byl film věr­ný zážit­ku z kina. Na Blu-ray debu­to­va­la v roce 2010 u pří­le­ži­tos­ti 25. výro­čí fil­mu. Vydání obsa­ho­va­lo šes­ti­díl­ný doku­ment, včet­ně roz­ho­vo­rů s her­ci a štá­bem, zábě­rů ze záku­li­sí, vyma­za­ných scén a sou­vi­se­jí­cích video­kli­pů ze všech tří fil­mů. Součástí vydá­ní byl také veřej­ný debut zábě­rů, na nichž Stoltz ztvár­nil Martyho McFlye. K 35. výro­čí fil­mu v roce 2020 byla vydá­na remaste­ro­va­ná ver­ze v roz­li­še­ní 4K Ultra HD na dis­cích Blu-ray a Ultra HD Blu-ray. Vedle doplň­ků obsa­že­ných v před­cho­zích vydá­ních obsa­ho­va­lo toto vydá­ní zábě­ry z kon­kur­zu a prů­zkum fil­mo­vých rekvi­zit, kte­rý vedl Gale. K dis­po­zi­ci byla také limi­to­va­ná edi­ce ste­el­boo­ko­vých oba­lů a výstav­ní repli­ka levi­tu­jí­cí­ho hover­bo­ar­du z fil­mu Návrat do budouc­nos­ti - část II.

Soundtrack k fil­mu Návrat do budouc­nos­ti vyšel v čer­ven­ci 1985 na kaze­tě, LP des­ce a kom­pakt­ním dis­ku (CD). Hlavní sin­gl soun­d­trac­ku, „The Power of Love“, se umís­til na prv­ním mís­tě v ame­ric­ké hit­pa­rá­dě Billboard Hot 100. Prodej byl zpo­čát­ku poma­lý, ale nako­nec se dostal na 12. mís­to v žeb­říč­ku Billboard 200, čás­teč­ně díky úspě­chu pís­ně „The Power of Love“. Silvestriho hud­ba se v roce 2009 dočka­la ome­ze­né­ho vydá­ní na CD, kte­ré obsa­ho­va­lo fil­mo­vou hud­bu a dosud nevy­da­né vari­a­ce. Hudba ke všem třem fil­mům Návrat do budouc­nos­ti byla popr­vé vydá­na na LP des­ce v roce 2016, a to jed­not­li­vě i jako kolek­ce. Silvestri dohlí­žel na remas­ter původ­ních mas­ter nahrá­vek, včet­ně dří­ve nevy­da­ných skla­deb, a Gale při­spěl poznám­ka­mi k tex­tu.

Další média

V roce 1985 byl fil­mo­vý mer­chan­di­sing rela­tiv­ně novým kon­cep­tem, kte­rý zpo­pu­la­ri­zo­va­la původ­ní fil­mo­vá tri­lo­gie Star Wars (1977-1983). Vzhledem k tomu, že film Návrat do budouc­nos­ti nebyl spe­ci­fic­ky zamě­řen na děti, nedo­šlo k žád­né­mu význam­né­mu mer­chan­di­sin­gu, kte­rý by dopro­vá­zel jeho uve­de­ní. Ačkoli v roce 1985 vyšla nove­li­za­ce od George Gipeho, jeden z prv­ních před­mě­tů pro děti, jez­dí­cí DeLorean, byl vydán až v roce 1986. Film a jeho pokra­čo­vá­ní byly od té doby zastou­pe­ny v širo­ké šká­le mer­chan­di­se, včet­ně např:

Back to the Future se dočkal něko­li­ka video­her­ních adap­ta­cí: Playmobil, hra­cí kar­ty, oble­če­ní, kera­mi­ka, pla­ká­ty, stol­ní hry, soš­ky, ply­šo­vé hrač­ky, figur­ky Funko POP!, akč­ní figur­ky, Hot Wheels a litá vozi­dla, kni­hy, hudeb­ní alba a vánoč­ní ozdo­by. Současně s fil­mem vyšla hra Návrat do budouc­nos­ti pro počí­ta­če Amstrad CPC, Commodore 64 a ZX Spectrum. V roce 1989 byla vydá­na arká­do­vá adven­tu­ra Návrat do budouc­nos­ti pro Nintendo Entertainment System. Gale ji ozna­čil za jed­nu z nej­hor­ších her, kte­ré kdy byly vytvo­ře­ny, a nedo­po­ru­čil lidem, aby si ji kupo­va­li. Návrat do budouc­nos­ti: V roce 1990 byl vydán Pinball, ačko­li Fox odmí­tl, aby hra pou­ží­va­la jeho podo­biz­nu. Epizodická gra­fic­ká adven­tu­ra Back to the Future: V roce 2010 byla vydá­na hra The Game. Gale se podí­lel na pří­bě­hu hry, kte­rý se ode­hrá­vá po udá­los­tech tře­tí­ho fil­mu. Jedna z oblas­tí ve hře Lego Dimensions je zalo­že­na na fil­mu Návrat do budouc­nos­ti a Lloyd v ní namlu­vil svůj hlas.

Back to the Future: The Ride, simu­lá­to­ro­vá jíz­da, se pro­vo­zo­va­la v letech 1991 až 2007 v Universal Studios Hollywood a Universal Studios Florida. Na vývoj atrak­ce dohlí­žel Spielberg a vystu­po­val v ní Doc Brown (Lloyd), kte­rý pro­ná­sle­do­val Biffa (Wilson), jenž ukra­dl DeLorean. Verze atrak­ce v Universal Studios Japan fun­go­va­la v letech 2001 až 2016. V roce 2015 byla vydá­na des­ko­vá hra Monopoly s téma­ti­kou Návratu do budouc­nos­ti. V roce 2020 byla vydá­na des­ko­vá hra Funko. Hráči se v ní vži­jí do role jed­né z hlav­ních postav z fil­mů a boju­jí s růz­ný­mi Tanneny napříč his­to­rií.

O natá­če­ní fil­mo­vé série vyšlo něko­lik knih. Nepotřebujeme sil­ni­ce: V kni­ze The Making of the Back to the Future Trilogy (Zpátky do budouc­nos­ti) je popsá­na úst­ní his­to­rie osob, kte­ré se podí­le­ly na výro­bě fil­mu. Návrat do budouc­nos­ti: V roce 2015 byla vydá­na kni­ha The Ultimate Visual History - kro­ni­ka vývo­je celé série Návrat do budouc­nos­ti. Britský fil­mo­vý insti­tut vydal kni­hu BFI Film Classics: Back to the Future (Návrat do budouc­nos­ti) o poza­dí vzni­ku fil­mu. Součástí série jsou také komiksy popi­su­jí­cí dob­ro­druž­ství Doca a Martyho před a po udá­los­tech zob­ra­ze­ných ve fil­mech. Součástí cros­so­ve­ru mezi fran­ší­za­mi Návrat do budouc­nos­ti a Transformers byla trans­for­mu­jí­cí se hrač­ka DeLorean a sou­vi­se­jí­cí komiksy.

Tematická analýza

Rodičovské vztahy a osud

Hlavní téma fil­mu Návrat do budouc­nos­ti se týká pře­vze­tí kon­t­ro­ly a osob­ní zod­po­věd­nos­ti nad vlast­ním osu­dem: Situaci lze změ­nit, i když se zdá, že ji jinak nelze pře­ko­nat. Podle Thompsona film před­sta­vu­je, jak jeden oka­mžik může mít význam­ný a trva­lý dopad na život člo­vě­ka. Gale se domní­val, že Doc doko­na­le shr­nul nos­né téma série, když ve fil­mu Návrat do budouc­nos­ti - část III řekl: “

Na začát­ku fil­mu je Marty odmít­nut v Battle of the Bands a při­zná­vá, že se obá­vá, že jeho ambi­ce zůsta­nou nena­pl­ně­ny. Obává se, že dopad­ne jako jeho rodi­če, a v roce 1955 vidí pří­mý důkaz toho, že George, kte­rý se také bojí odmít­nu­tí, není scho­pen oslo­vit Lorraine; jeho oba­vy ohro­žu­jí Martyho budouc­nost. Marty se pus­tí do mani­pu­la­ce s minu­los­tí, aby si zajis­til vlast­ní pře­ži­tí, aniž by se zají­mal o to, jaký dopad má jeho pří­tom­nost v roce 1955 na ostat­ní. Po návra­tu do roku 1985 je odmě­něn bohat­ší­mi rodi­či a hez­čím autem, ale záro­veň poško­dil Biffovu budouc­nost, čímž ho zre­du­ko­val na slu­hu McFlyových. Glover kri­ti­zo­val morál­nost závě­ru fil­mu, neboť se domní­val, že Martyho odmě­nou by měli být šťast­ní a zami­lo­va­ní rodi­če, a pova­žo­val jej za důsle­dek toho, že film slou­ží zájmům kor­po­ra­cí, pod­po­ru­je hro­ma­dě­ní majet­ku a nákup mate­ri­ál­ních před­mě­tů. V roce 2015 Zemeckis pro­hlá­sil, že konec byl na svou dobu doko­na­lý, ale kdy­by ho nato­čil nyní, byl by jiný, ačko­li Gale s tím nesou­hla­sil a řekl, že se za tuto scé­nu neo­mlou­vá. Američtí divá­ci s tím­to kon­cem obec­ně nemě­li pro­blém, ale někte­ří zahra­nič­ní divá­ci ho kri­ti­zo­va­li.

Přes odmít­nu­tí fil­mo­vý­mi stu­dii pro nedo­sta­teč­nou chlíp­nost nará­ží Návrat do budouc­nos­ti na sexu­ál­ní nási­lí, rasis­mus a Oidipův kom­plex - psy­chi­at­ric­kou teo­rii, pod­le níž dítě cho­vá nevě­do­mou sexu­ál­ní tou­hu po rodi­či opač­né­ho pohla­ví, jako ve vzta­hu mezi Martym a jeho budou­cí mat­kou Lorraine v roce 1955. Vztahy mezi rodi­či a dět­mi jsou zákla­dem mno­ha prv­ků fil­mu. Thompson se domní­val, že film zůstal aktu­ál­ní pro nové gene­ra­ce díky své základ­ní myš­len­ce, že Martyho a divá­ko­vi rodi­če byli kdy­si dět­mi a měli stej­né sny a ambi­ce jako oni.

Reaganismus a americké úzkosti

Kritici Justin Chang a Mark Olsen nazna­ču­jí, že film lze vní­mat jako pro­pa­ga­ci rea­ga­nis­mu - poli­tic­kých posto­jů pre­zi­den­ta Ronalda Reagana -, kte­rý pod­po­ru­je star­ší hod­no­ty ame­ric­ké­ho snu, ini­ci­a­ti­vy a tech­no­lo­gic­ké­ho pokro­ku. Hill Valley roku 1985 je zob­ra­ze­no jako zchát­ra­lé a v roz­kla­du, zatím­co rok 1955 je pre­zen­to­ván jako jed­no­duš­ší a zdán­li­vě bez­peč­něj­ší doba, vidě­ná nos­tal­gic­kou opti­kou. Martyho budouc­nost je lep­ší, pro­to­že se vra­cí do roku 1955 a učí George vět­ší aser­ti­vi­tě a samo­stat­nos­ti; jeho ini­ci­a­ti­va vede k Martyho bla­hobyt­něj­ší budouc­nos­ti s mate­ri­a­lis­tic­ký­mi odmě­na­mi. Ve fil­mu je pou­ži­to mno­ho dobo­vých zna­ček, údaj­ně pro­to, aby pro­stře­dí půso­bi­lo rea­lis­tič­tě­ji - napří­klad Mountain Dew, Pepsi a Texaco -, ale tvůr­ci fil­mu dostá­va­li od maji­te­lů zna­ček finanč­ní kom­pen­za­ci, tak­že jejich začle­ně­ní bylo pro­pa­gač­ní a komerč­ní, niko­li umě­lec­ké.

Přednášející fil­mo­vých stu­dií Sorcha Ní Fhlainn tvr­dí, že mno­ho fil­mů z 80. let bylo výsled­kem tou­hy ame­ric­ké veřej­nos­ti po úni­ku od kul­tur­ních obav a stra­chu, včet­ně šíře­ní jader­ných zbra­ní, neza­měst­na­nos­ti, kri­mi­na­li­ty, ros­tou­cí nerov­nos­ti a kri­ze AIDS. Podle ní fil­my jako ty ze série Hvězdné vál­ky a Návrat do budouc­nos­ti nabí­ze­ly dět­ské ujiš­tě­ní o bez­pe­čí a pohod­lí, zdů­raz­ňo­va­ly ide­a­li­zo­va­né ame­ric­ké hod­no­ty a pozi­tiv­ní účin­ky vští­pe­ní moci patri­ar­chál­ní posta­vě, jako je George McFly nebo Darth Vader. Profesorka ang­lič­ti­ny Susan Jeffordsová pova­žo­va­la Doktora Browna za ana­lo­gii Reagana, muže, kte­rý při­jí­má tech­no­lo­gic­ký pokrok, kte­rý je v kon­flik­tu s libyj­ský­mi tero­ris­ty a posky­tu­je pro­střed­ky upa­da­jí­cí rodi­ně, aby si polep­ši­la.

Během závě­reč­né­ho aktu fil­mu je pou­ži­ta píseň „Johnny B. Goode“ od Chucka Berryho. Berry se původ­ně brá­nil tomu, aby byla píseň ve fil­mu pou­ži­ta. NPR tvr­dí, že ačko­li Berryho odpor mohl být otáz­kou peněz, jsou zde skry­té raso­vé pro­blémy, kte­ré sou­vi­se­jí s tím, že Marty, bílý muž, zdán­li­vě pře­pi­su­je his­to­rii, aby vyna­le­zl hudeb­ní žánr rock and roll, kte­rý byl sil­ně ovliv­něn afro­a­me­ric­kou hud­bou. Segment z roku 1955 také před­sta­vu­je zkres­le­ný pohled na Ameriku, když uka­zu­je afro­a­me­ric­kou kape­lu hra­jí­cí na stře­do­škol­ském ple­se, což by bylo zaká­zá­no. Stejně tak afro­a­me­ric­ká posta­va Goldie Wilsonové je Martyho zása­hem zdán­li­vě inspi­ro­vá­na k prá­ci na tom, aby se sta­la sta­rost­kou, což v ní vzbu­zu­je ini­ci­a­ti­vu a samo­stat­nost ve sty­lu Reagana.

Vlivy

Jako fil­mo­ví fanouš­ci jsou Gale a Zemeckisovy vli­vy patr­né v celém Návratu do budouc­nos­ti. Objevují se zde odka­zy na Čaroděje ze země Oz (1939), Košilatého psa (1959), Dr. Divnolásku (1964), Blízká setká­ní tře­tí­ho dru­hu (1977), fil­mo­vou sérii Hvězdné vál­ky a tele­viz­ní pořa­dy včet­ně Mister Peabody, Star Trek: The Original Series, The Outer Limits a The Twilight Zone. Objevují se také naráž­ky na film Stroj času (1960) - nato­če­ný pod­le stej­no­jmen­né nove­ly H. G. Wellse z roku 1895 - a na román Marka Twaina Yankee z Connecticutu na dvo­ře krá­le Artuše, v němž se ústřed­ní posta­va zdán­li­vě pohy­bu­je v čase. Chronometr na palub­ní des­ce DeLoreanu pou­ží­vá stej­né barev­né sché­ma jako časo­vé zaří­ze­ní ve fil­mu Stroj času. Kritik Ray Loynd vyslo­vil názor, že Doca lze pova­žo­vat za typ krá­le Artuše, při­čemž Marty mu slou­ží jako rytíř.

Odkaz

Kulturní vliv

Od své­ho uve­de­ní do kin zůstá­vá Návrat do budouc­nos­ti trva­lým kame­nem popu­lár­ní kul­tu­ry a v roce 2007 vybra­la Kongresová knihov­na Spojených stá­tů ame­ric­kých film k ucho­vá­ní v Národním fil­mo­vém regis­t­ru, pro­to­že je kul­tur­ně, his­to­ric­ky nebo este­tic­ky význam­ný. Film vyne­sl Foxe z finanč­ně strá­da­jí­cí­ho her­ce na jed­nu z nej­žá­da­něj­ších a celo­svě­to­vě uzná­va­ných hvězd Hollywoodu a Galeovi ješ­tě desít­ky let po uve­de­ní fil­mu cho­di­ly dopi­sy od fanouš­ků. Řekl, že chá­pe pře­tr­vá­va­jí­cí uzná­ní pro původ­ní film, pro­to­že byl „nej­čist­ší“ a „nej­úpl­něj­ší“ z celé série. Fox ho při­rov­nal k Čaroději ze země Oz (1939) a řekl, že stá­le oslo­vu­je děti, pro­to­že ho nepo­va­žu­jí za sta­rý film. V roce 2012 jej Thompsonová ozna­či­la za nej­lep­ší roli své kari­é­ry. Dean Cundey se domní­val, že u fanouš­ků rezo­nu­je, pro­to­že nabí­zí fan­ta­zii vrá­tit se v čase a změ­nit věci a zlep­šit sou­čas­nost. Lloyd popsal, že se na něj obra­ce­jí fanouš­ci z celé­ho svě­ta a říka­jí, že je film inspi­ro­val k tomu, aby se sta­li věd­ci.

Mnozí z hlav­ních her­ců se po uve­de­ní fil­mu zno­vu sešli. Často se tato setká­ní kona­jí pro cha­ri­ta­tiv­ní úče­ly, mimo jiné pro nada­ci Michaela J. Foxe pro Parkinsonovu cho­ro­bu (Foxovi byla tato nemoc dia­gnos­ti­ko­vá­na ve 29 letech) a pro pro­jekt HOPE. Na setká­ní v roce 2019 v rám­ci fes­ti­va­lu kla­sic­kých fil­mů TCM se usku­teč­ni­la pre­mi­é­ra fil­mu Návrat do budouc­nos­ti v restau­ro­va­né 4K ver­zi. Během pan­de­mie COVID-19 v roce 2020 uspo­řá­dal Josh Gad retrospek­ti­vu fil­mu Návrat do budouc­nos­ti za účas­ti mno­ha her­ců a čle­nů štá­bu. Herci se také obje­vi­li v rekla­mách, kte­ré s Návratem do budouc­nos­ti sou­vi­se­jí jen vol­ně, a obcho­du­jí tak se svou sou­vi­se­jí­cí popu­la­ri­tou.

Film má celo­svě­to­vou popu­la­ri­tu, zejmé­na ve Spojených stá­tech, Velké Británii, Francii, Argentině, Nizozemsku a Japonsku. Dne 21. říj­na 2015 - v den, kdy Doc a Marty ces­tu­jí na kon­ci fil­mu Návrat do budouc­nos­ti, jak je zob­ra­zen ve fil­mu Návrat do budouc­nos­ti II - dis­ku­to­va­lo o fil­mech při­bliž­ně 27 mili­o­nů uži­va­te­lů soci­ál­ních sítí; nej­ak­tiv­něj­ší byli uži­va­te­lé ve Spojených stá­tech, Mexiku, Spojeném krá­lov­ství, Kanadě a Brazílii. Fanouškem byl i Ronald Reagan, kte­rý se o fil­mu zmí­nil během své­ho pro­je­vu o sta­vu Unie v roce 1986, aby oslo­vil mla­dé ame­ric­ké voli­če: „Nikdy neby­la vzru­šu­jí­cí doba, kdy bychom moh­li být naži­vu, doba vzru­šu­jí­cí­ho úža­su a hrdin­ských úspě­chů. Jak se říka­lo ve fil­mu Návrat do budouc­nos­ti: „Tam, kam smě­řu­je­me, nepo­tře­bu­je­me sil­ni­ce“.“ Ačkoli Gale uve­dl, že Reagan poté, co se poba­vil vti­pem o nedů­vě­ři­vé reak­ci Doca Browna na to, že se stal pre­zi­den­tem, naří­dil pro­mí­ta­či v kině, aby film zasta­vil, pře­to­čil zpět a pus­til zno­vu, Reaganův porad­ce Mark Weinberg to zpo­chyb­ňu­je. Film Návrat do budouc­nos­ti je také pova­žo­ván za pří­či­nu obno­ve­ní ska­te­bo­ar­din­gu v 80. letech. Díky němu se ska­te­bo­ar­ding stal main­stre­a­mo­vou zába­vou při­ja­tel­nou pro všech­ny, nejen pro rebe­lu­jí­cí tee­nage­ry.

Na film Návrat do budouc­nos­ti se odka­zo­va­lo v růz­ných médi­ích, včet­ně tele­vi­ze, fil­mů a video­her. Doc, respek­ti­ve Marty, inspi­ro­va­li stej­no­jmen­né posta­vy ani­mo­va­né­ho tele­viz­ní­ho seri­á­lu Rick a Morty z roku 2013. Britská poprocko­vá sku­pi­na McFly je pojme­no­vá­na po Martym McFlym. Román Ready Player One od Ernesta Clinea z roku 2011 i fil­mo­vá adap­ta­ce z roku 2018 (režie Spielberg) na něj sil­ně odka­zu­jí, včet­ně toho, že ústřed­ní posta­va pou­ží­vá k pře­pra­vě DeLorean. Jako inspi­ra­ci jej uve­dl i reži­sér J. J. Abrams.

Kromadně finan­co­va­ný doku­men­tár­ní film Back in Time z roku 2015 sle­du­je růz­né fanouš­ky seri­á­lu a podrob­ně popi­su­je dopad, kte­rý měl na jejich živo­ty, a je pro­klá­dán roz­ho­vo­ry se štá­bem včet­ně Foxe a Lloyda. DeLorean je pova­žo­ván za jed­no z neji­ko­nič­těj­ších vozi­del v his­to­rii fil­mu. Tvůrce DeLoreanu John DeLorean byl fanouš­kem fil­mu a posí­lal Galeovi a Zemeckisovi osob­ní dopi­sy, v nichž jim děko­val za pou­ži­tí své­ho vozi­dla. DeLorean nebyl před uve­de­ním fil­mu oblí­be­ným vozi­dlem. V násle­du­jí­cích letech se však stal oblí­be­ným sbě­ra­tel­ským arti­k­lem a spo­leč­nost DeLorean Motor Company vyda­la sta­veb­ni­ce umož­ňu­jí­cí fanouškům vytvo­řit si vozi­dlo, kte­ré bude vypa­dat jako DeLoreanův stroj času. Gale v roce 2011 vedl restau­ro­vá­ní jed­no­ho z původ­ních DeLoreanů pou­ži­tých na plát­ně, kte­ré bylo zdo­ku­men­to­vá­no ve fil­mu Out of Time: Saving the DeLorean Time Machine.

Současné přijetí

Zpět do budouc­nos­ti je pova­žo­vá­no za mil­ník ame­ric­ké kine­ma­to­gra­fie a jeden z nej­lep­ších fil­mů všech dob. V roce 2004 jej deník The New York Times zařa­dil mezi 1000 nej­lep­ších fil­mů všech dob a v násle­du­jí­cím roce byl jeho scé­nář zařa­zen na 56. mís­to v žeb­říč­ku nej­lep­ších scé­ná­řů za před­cho­zích 75 let, kte­rý sesta­vi­la orga­ni­za­ce Writers Guild of America. Po zby­tek roku 2000 se obje­vil v žeb­říč­ku 50 fil­mů, kte­ré musí­te vidět, než zemře­te (čís­lo 10), v žeb­říč­ku 500 nej­lep­ších fil­mů všech dob (čís­lo 23) časo­pi­su Empire, hned za spa­ce ope­rou Star Wars z roku 1977, a Americký fil­mo­vý insti­tut jej na zákla­dě anke­ty mezi 1 500 lid­mi z tvůr­čí komu­ni­ty zařa­dil na desá­té mís­to nej­lep­ších sci-fi fil­mů. V roce 2010 jej časo­pis Total Film zařa­dil mezi 100 nej­lep­ších fil­mů všech dob a násle­du­jí­cí rok jej poslu­cha­či BBC Radio 1 a BBC Radio 1Xtra zvo­li­li čtvr­tým nej­ob­lí­be­něj­ším fil­mem všech dob. Je také uve­den ve fil­mo­vé pří­ruč­ce 1001 fil­mů, kte­ré musí­te vidět, než zemře­te. V anke­tě časo­pi­su The Hollywood Reporter z roku 2014, kte­ré se zúčast­ni­lo 2 120 čle­nů zábav­ní­ho prů­mys­lu, byl film ozna­čen za 12. nej­lep­ší film všech dob, opět za Hvězdnými vál­ka­mi. V roce 2015 byl scé­nář uve­den jako 67. nej­vtip­něj­ší na sezna­mu 101 nej­vtip­něj­ších scé­ná­řů WGA a také ser­ver Rotten Tomatoes zařa­dil film na 84. mís­to své­ho sezna­mu 200 zásad­ních fil­mů, kte­ré je tře­ba vidět.

Několik pub­li­ka­cí jej ozna­či­lo za jeden z nej­lep­ších vědec­ko­fan­tas­tic­kých fil­mů vůbec a za jeden z nej­lep­ších fil­mů 80. let. Časopisy Popular Mechanics a Rolling Stone jej zařa­di­ly na prv­ní, respek­ti­ve čtvr­té mís­to žeb­říč­ku nej­lep­ších fil­mů o ces­to­vá­ní v čase, kte­ré kdy byly nato­če­ny. Časopis Entertainment Weekly jej ozna­čil za 40. nej­zá­sad­něj­ší film, kte­rý by měli sle­do­vat před­ško­lá­ci, a za 28. nej­lep­ší stře­do­škol­ský film. Marty McFly se v roce 2006 obje­vil na 39. mís­tě v žeb­říč­ku „100 nej­lep­ších fil­mo­vých postav“ časo­pi­su Empire; Doc Brown násle­do­val na 76. mís­tě.

Rotten Tomatoes hod­no­tí film jako 97 ppří­z­ni­vé hod­no­ce­ní ze sou­hrn­ných recen­zí 86 kri­ti­ků s prů­měr­ným hod­no­ce­ním 8,8/10. Shoda na webu zní: „Vynalézavý, zábav­ný a dechbe­rou­cí Návrat do budouc­nos­ti je str­hu­jí­cím dob­ro­druž­stvím ces­to­vá­ní časem s neza­po­me­nu­tel­ným duchem.“ Na zákla­dě toho­to hod­no­ce­ní jej Rotten Tomatoes také zařa­dil na 87. mís­to v žeb­říč­ku nej­lep­ších akč­ních a dob­ro­druž­ných fil­mů. Na ser­ve­ru Metacritic zís­kal film na zákla­dě hod­no­ce­ní 15 kri­ti­ků 87 bodů ze 100, což zna­me­ná „vše­o­bec­né uzná­ní“. Ve Velké Británii čte­ná­ři časo­pi­su Empire zvo­li­li film na 11. mís­to své­ho sezna­mu „100 nej­lep­ších fil­mů“ za rok 2017.

Další díly a adaptace

Pokračování původ­ně neby­lo plá­no­vá­no a tea­se­ro­vý závěr, kdy Doc, Marty a Jennifer odlé­ta­jí v DeLoreanu, nazna­čo­val, že jejich dob­ro­druž­ství budou pokra­čo­vat mimo plát­no. Společnost Universal Pictures byla ochot­na pokra­čo­vá­ní rea­li­zo­vat na zákla­dě znač­né­ho finanč­ní­ho a kri­tic­ké­ho úspě­chu Návratu do budouc­nos­ti. Zemeckis a Gale se však k účas­ti sta­vě­li odmí­ta­vě, pro­to­že se domní­va­li, že pokra­čo­vá­ní čas­to opa­ku­jí nej­lep­ší prv­ky původ­ní­ho fil­mu. Obávali se také, že špat­né pokra­čo­vá­ní by moh­lo odra­dit váš­ni­vé fanouš­ky Návratu do budouc­nos­ti a pod­ko­pat pozi­ci dvo­ji­ce po jejich prv­ním vel­kém spo­leč­ném úspě­chu. Zemeckis a Gale sou­hla­si­li v roce 1987, jakmi­le Universal Pictures ujis­ti­li, že v pří­pa­dě potře­by nato­čí pokra­čo­vá­ní bez nich. Scénář pokra­čo­vá­ní dvo­ji­ce byl tak dlou­hý, že byl roz­dě­len do dvou fil­mů: Návrat do budouc­nos­ti - část II (1989) a Návrat do budouc­nos­ti - část III (1990); fil­my byly nato­če­ny zády k sobě.

Část II zachy­cu­je Martyho a Doca, jak ces­tu­jí do roku 2015, čímž nechtě­ně umož­ní již postar­ší­mu Biffu Tannenovi ukrást DeLorean a vrá­tit se do roku 1955, čímž pře­pí­še his­to­rii ve svůj pro­spěch. Wells a Glover se do dal­ších dílů nevrá­ti­li. Druhý díl byl finanč­ně úspěš­ný, ale byl kri­ti­zo­ván za slo­ži­tý a sple­ti­tý pří­běh. Zemeckis pro­hlá­sil, že je to jeho nejmé­ně oblí­be­ný film ze série. Závěrečný film Part III sle­du­je Martyho, kte­rý se vydá­vá do roku 1885, aby zachrá­nil v čase uvěz­ně­né­ho Doca. Ačkoli se fil­mu finanč­ně daři­lo hůře než dvě­ma před­cho­zím fil­mům, byl kri­ti­kou při­jat lépe než část II. Podle prů­zku­mu časo­pi­su The Hollywood Reporter z roku 2018, kte­ré­ho se zúčast­ni­lo 2 200 lidí, si 71 % z nich přá­lo pokra­čo­vá­ní Návratu do budouc­nos­ti, a to před dal­ším fil­mem Toy Story nebo Indiana Jones. Gale pro­hlá­sil, že čtvr­tý film nikdy nebu­de, a při­rov­nal to k „pro­dá­vá­ní svých dětí do pro­sti­tu­ce“. Dodal, že film Návrat do budouc­nos­ti by nikdy nemohl vznik­nout bez Foxe, kte­rý se na něm nemů­že podí­let kvů­li násled­kům své Parkinsonovy nemo­ci.

Antimovaný tele­viz­ní seri­ál Návrat do budouc­nos­ti vysí­la­la sta­ni­ce CBS v letech 1991 až 1992. Sleduje dob­ro­druž­ství Doca a Martyho v růz­ných his­to­ric­kých obdo­bích a je pro­klá­dán hra­ný­mi seg­men­ty, v nichž vystu­pu­je Doc (Lloyd), kte­rý pro­vá­dí vědec­ké expe­ri­men­ty spo­lu s Billem Nyem. Krátký film Doc Brown zachra­ňu­je svět (2015) vzni­kl u pří­le­ži­tos­ti 30. výro­čí fil­mu. Lloyd si v něm zopa­ko­val roli Doca, kte­rý musí ces­to­vat do budouc­nos­ti, aby zabrá­nil jader­né­mu holo­caus­tu v roce 2045. Hudební diva­del­ní před­sta­ve­ní Návrat do budouc­nos­ti mělo pre­mi­é­ru v úno­ru 2020 v ang­lic­ké Manchester Opera House a skli­di­lo pozi­tiv­ní ohla­sy. Muzikál napsa­li Gale a Zemeckis, auto­ry hud­by jsou Silvestri a Glen Ballard. Gale jej ozna­čil za nej­lep­ší způ­sob, jak fanouškům poskyt­nout dal­ší Návrat do budouc­nos­ti, aniž by se fil­mo­vá série roz­ši­řo­va­la. Celkově je série Návrat do budouc­nos­ti pova­žo­vá­na za jed­nu z nej­ú­spěš­něj­ších fil­mo­vých sérií.


Zdroj: Anglická Wikipedie


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Části seriálu:  Návrat do budoucnosti


Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
 • Návrat do budoucnosti II26. ledna 2023 Návrat do budoucnosti II Návrat do budoucnosti - část II je americký sci-fi film z roku 1989, který natočil režisér Robert Zemeckis podle scénáře Boba Galea a příběhu obou. Jedná se o pokračování filmu Návrat do […] Posted in Speciály
 • Titanic Jamese Camerona po 25 letech7. února 2023 Titanic Jamese Camerona po 25 letech V dubnu 1912 vyrazila luxusní zaoceánská loď Titanic z Anglie na svou první, a bohužel i poslední plavbu. Své pasažéry ale do cíle cesty nikdy nedovezla – narazila na ledovec a klesla pod […] Posted in Filmové recenze
 • Černá výprava – cena za smrt bratra16. listopadu 2023 Černá výprava – cena za smrt bratra Před nedávnem jsem recenzoval skvělou knihu Quentina Tarantina Filmové spekulace, kde ikonický režisér odhalil svoje oblíbené kousky z minulosti. Filmfanatic dal na doporučení a dokoukal […] Posted in Retro filmové recenze
 • My Fair Lady26. října 2023 My Fair Lady My Fair Lady je americký hudební komediálně-dramatický film z roku 1964, který byl adaptací divadelního muzikálu Lernera a Loeweho z roku 1956 podle divadelní hry George Bernarda Shawa […] Posted in Zapomenuté filmy
 • Všechny cesty vedou do hrobu26. května 2023 Všechny cesty vedou do hrobu Million ways to die in the West by mohlo mít podtitul Million ways to kill humour. Počáteční barevné scenérie z divokého západu ve vás navnadí atmosféru dobrých westernů, aby Vás po chvíli […] Posted in Retro filmové recenze
 • Vřískot - "Vřískot" se stal úhelným kamenem moderního hororu, filmem, který znamenal i obrodu parodií, bohužel v tom nejhorším slova smyslu9. března 2023 Vřískot - "Vřískot" se stal úhelným kamenem moderního hororu, filmem, který znamenal i obrodu parodií, bohužel v tom nejhorším slova smyslu V momentě, kdy Wes Craven natočil sedmou „Novou noční můru“, skvěle tak zakončil sérii, která se rozjela také díky němu. Ale to ještě nikdo nevěděl, že před sebou má film, který ukáže, že […] Posted in Retro filmové recenze
 • Mandalorian: Chapter 17 - Odpadlík1. března 2023 Mandalorian: Chapter 17 - Odpadlík Din Djarin (Pedro Pascal) spolu s Groguem započíná důležitou cestu... Star Wars se sice ještě nějakou dobu do kin nevrátí, v seriálové formě ovšem žijí naplno. A po téměř dvou a půl […] Posted in TV Recenze
 • Co kdyby...? - komplet2. července 2022 Co kdyby...? - komplet Watcher (mluví Jeffrey Wright) prozkoumává alternativní vesmíry Marvel Cinematic Universe, sám poté složil přísahu, že se do situací v multivesmíru nebude vměšovat. Dokáže ovšem tuto […] Posted in TV Recenze
 • Co kdyby… Pozorovatel porušil svou přísahu?30. června 2022 Co kdyby… Pozorovatel porušil svou přísahu? Řádění Ultrona (mluví Ross Marquand) donutí Watchera (mluví Jeffrey Wright) k tomu, aby porušil svou přísahu o zasahování do dění v multivesmíru...... Finále 1. série What If...? […] Posted in TV Recenze
 • Co kdyby… Ultron vyhrál?28. června 2022 Co kdyby… Ultron vyhrál? Co by se stalo, kdyby Ultron (mluví Ross Marquand) vyhrál a zmocnil se všech šesti kamenů nekonečna? Konečně! Poslední 2 epizody What If...? v podstatě nadšení z celého seriálu […] Posted in TV Recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,89968 s | počet dotazů: 266 | paměť: 72773 KB. | 09.12.2023 - 06:40:39