Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > X – sperma, pot a krev

X – sperma, pot a krev

X
X
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Hororový žánr to nemá jed­no­du­ché. Většina divá­ků oče­ká­vá prvo­plá­no­vou krva­vou podí­va­nou, tak­že kva­lit­ní gore je obvykle to, co urču­je divác­ký i kasov­ní úspěch sním­ku. O to víc cením, když se obje­ví někdo, kdo chce ten­to béč­ko­vý žánr povznést tro­chu na vyš­ší úro­veň. Jak se to poved­lo tvůr­cům X?

TEXASKÝ PORNOMASAKR
Skupina por­no­fil­ma­řů se v roce 1979 roz­hod­ne nato­čit na odleh­lé far­mě v Texasu lech­ti­vý sní­mek a vydě­lat tím balík peněz. Jako loka­ci si vybe­rou osa­mo­ce­nou far­mu samo­tář­ských hos­ti­te­lů důcho­do­vé­ho věku. Co by se moh­lo poka­zit, že?

POCTA MOTOROVÉ PILE
Snímek je svou atmo­sfé­rou a retro loo­kem vel­mi sym­pa­tic­kou poctou sla­she­ro­vým kous­kům ze 70. a 80. let. Nejednou dojde i k doslov­né cita­ci slav­né­ho Texaského masa­k­ru moto­ro­vou pilou. Nápadité kom­po­zi­ce zábě­rů začí­na­jí už prv­ním pohle­dem ze stodo­ly. Umně simu­lu­je for­mát 4:3, tak­že divák ihned vytu­ší, že film se bude ode­hrá­vat prá­vě v době, kdy fil­my díky VHS dora­zi­ly na domá­cí obra­zov­ky.

DO PRVNÍ KAPKY KRVE
Celá úvod­ní část je vel­mi solid­ní. Režisér a kame­ra­man se před­há­ně­jí v dra­ma­tic­kém časo­vá­ní scén i netra­dič­ní kom­po­zi­ci zábě­rů. Třeba scé­na s ali­gá­to­rem je vylo­že­ně lahůd­ko­vá. Oproti před­po­kla­dům jsou nastí­ně­na zají­ma­vá téma­ta a netra­dič­ní jsou i zápo­rá­ci. Dokud není pro­li­ta prv­ní krev, může se X sku­teč­ně holedbat, že je něčím víc, než jen prů­měr­nou vyvraž­ďo­vač­kou.

Jakmile však před kame­rou začne téct krev, sklouzá­vá film do vyje­tých kole­jí a divá­ka vlast­ně ničím nepře­kva­pu­je. Některé vraž­dy jsou sice pěk­ně čvach­ta­vé, ale osob­ně jsem dou­fal ve vět­ší odva­hu a sil­něj­ší žalud­ky tvůr­ců. Nebyl jsem tedy nad­šen, ale spo­ko­je­nost byla.

Filmfanatic milu­je meta humor, tak­že roz­hod­ně cením, že film Farmářovy dce­ry, kte­rý por­no­par­tič­ka na far­mě natá­čí, má svůj sku­teč­ný předob­raz. X je sku­teč­ně poku­sem o povzne­se­ní níz­ké­ho žán­ru na vyš­ší úro­veň. Nepovedlo se to úpl­ně, nevznik­lo krva­vé filo­zo­fic­ké dílo, ale jako nápa­di­tá pocta hix­plo­i­tati­on žán­ru fun­gu­je takřka doko­na­le.


Foto: A24 Films LLC


Podívejte se na hodnocení X na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,65807 s | počet dotazů: 266 | paměť: 71512 KB. | 21.06.2024 - 15:37:57